Law Journal

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 21/05.

Dz.U.2006.17.141 | wyrok z dnia 18 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Dz.U.2006.13.90 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Dz.U.2006.17.131 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową.

Dz.U.2006.17.136 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek.

Dz.U.2006.15.104 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania weterynaryjne mające zastosowanie do nasienia bydła.

Dz.U.2006.21.159 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 6/04.

Dz.U.2006.15.119 | wyrok z dnia 17 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Ewidencja klubów sportowych.

Dz.U.2006.16.123 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 30/05.

Dz.U.2006.15.118 | wyrok z dnia 16 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Wzór i sposób oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej.

Dz.U.2006.8.47 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Egzaminy eksternistyczne.

Dz.U.2006.6.36 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb i sposób działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Dz.U.2020.2242 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku.

Dz.U.2006.12.80 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych.

Dz.U.2006.9.53 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku zdawania odpadów przed opuszczeniem portu.

Dz.U.2006.12.81 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Sposoby obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

Dz.U.2006.12.78 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Sposób monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji.

Dz.U.2006.16.124 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Wzór sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu.

Dz.U.2006.11.60 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie informacji o realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą.

Dz.U.2006.11.55 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2006 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe wymagania weterynaryjne w handlu bydłem i świniami.

Dz.U.2006.11.58 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2006 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe wymagania weterynaryjne w handlu owcami i kozami.

Dz.U.2006.11.57 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2006 r. | Akt obowiązujący

Opłaty za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych.

Dz.U.2006.8.46 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania numeru rejestrowego.

Dz.U.2006.6.39 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 55/04.

Dz.U.2006.6.42 | wyrok z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Wzory sprawozdań o zużytym sprzęcie, a także sposób ich przekazywania.

Dz.U.2006.6.40 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2006.9.52 | rozporządzenie z dnia 6 stycznia 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dz.U.2006.12.74 | rozporządzenie z dnia 6 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Wzór sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu oraz sposób jego przekazywania.

Dz.U.2006.6.37 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Wzór zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia.

Dz.U.2006.6.41 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Orzekanie o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

Dz.U.2006.17.129 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Wzory sprawozdań o odpadach pochodzących ze zużytego sprzętu oraz sposób ich przekazywania.

Dz.U.2006.5.34 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2006.5.27 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2006.8.45 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory burmistrza Ostroroga w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2006.1.2 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Dołhobyczów w województwie lubelskim.

Dz.U.2006.1.1 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Środki dopuszczone do skażania alkoholu etylowego.

Dz.U.2006.8.49 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego.

Dz.U.2006.3.22 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

Dz.U.2006.5.28 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Pełnienie służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2005.266.2247 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Stypendia sportowe dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej.

Dz.U.2006.5.32 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dz.U.2005.267.2259 | ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.

Dz.U.2005.266.2238 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2005.266.2239 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o świadczeniach rodzinnych.

Dz.U.2005.267.2260 | ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o świadczeniach rodzinnych.

Dz.U.2006.12.67 | ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2006.12.66 | ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Sposób oznaczania oraz rodzaje oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów.

Dz.U.2006.2.9 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2005.265.2229 | obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych.

Dz.U.2006.2.8 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni.

Dz.U.2005.265.2226 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc