Komisja Lekarska działająca przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.41.244

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 10 marca 2010 r.
w sprawie Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta

Na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób działania Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, zwanej dalej "Komisją Lekarską".
1. 
Przewodniczącego Komisji Lekarskiej, zwanego dalej "Przewodniczącym", wyznacza Rzecznik Praw Pacjenta spośród członków Komisji Lekarskiej.
2. 
Do zadań Przewodniczącego należy:
1)
zwoływanie posiedzeń Komisji Lekarskiej;
2)
ustalanie porządku posiedzenia Komisji Lekarskiej;
3)
przekazywanie członkom Komisji Lekarskiej kopii dokumentacji medycznej pacjenta stanowiącej podstawę wydania opinii lub orzeczenia;
4)
podejmowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji Lekarskiej decyzji o przeprowadzeniu badania pacjenta oraz określanie zakresu tego badania;
5)
zawiadamianie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego o terminie posiedzenia Komisji Lekarskiej lub o terminie, miejscu i zakresie badania.
1. 
Członek Komisji Lekarskiej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu przed Komisją Lekarską z urzędu lub na wniosek pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego, jeżeli:
1)
wydał zaskarżoną opinię albo orzeczenie;
2)
jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia lekarza, który wydał zaskarżoną opinię albo orzeczenie;
3)
zaskarżoną opinię albo orzeczenie wydał lekarz związany z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
4)
zaskarżoną opinię albo orzeczenie wydał lekarz pozostający wobec niego w stosunku nadrzędności lub podrzędności służbowej.
2. 
Powody wyłączenia członka Komisji Lekarskiej od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. 
W terminie 3 dni od dnia wyłączenia dotychczasowego członka Komisji Lekarskiej powołuje się nowego członka Komisji Lekarskiej.
4. 
O powołaniu lekarza na członka Komisji Lekarskiej oraz o terminach posiedzeń Komisji Lekarskiej informuje się pracodawcę tego lekarza.
Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy może uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Lekarskiej, z wyjątkiem części posiedzenia, w trakcie której odbywa się narada i głosowanie nad orzeczeniem, oraz udzielać informacji i wyjaśnień w sprawie.
1. 
Komisja Lekarska działa na posiedzeniach.
2. 
W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu badania pacjenta, Przewodniczący wyznacza termin badania, biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta oraz okoliczności mające wpływ na realizację praw i obowiązków pacjenta wynikających z przepisów prawa.
3. 
Przewodniczący zawiadamia pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego o terminie posiedzenia Komisji Lekarskiej lub o terminie, miejscu i zakresie badania na wskazany przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego adres do korespondencji lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub telefonicznej.
4. 
W razie niestawienia się pacjenta na badanie Komisja Lekarska wydaje orzeczenie wyłącznie na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej, w tym dostarczonej przez pacjenta.
1. 
Komisja Lekarska po naradzie wydaje, w formie pisemnej, orzeczenie i uzasadnienie orzeczenia.
2. 
Członek Komisji Lekarskiej, który przy głosowaniu nie zgodził się z większością, może zgłosić zdanie odrębne i obowiązany jest uzasadnić je na piśmie.
3. 
Orzeczenie sporządzone w dwóch egzemplarzach podpisuje cały skład Komisji Lekarskiej.
4. 
Przewodniczący na posiedzeniu Komisji Lekarskiej, na którym wydano orzeczenie, odczytuje jego treść, przytaczając główne motywy uzasadnienia.
5. 
Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu niezwłocznie, a jeżeli nie uczestniczyli oni w posiedzeniu Komisji Lekarskiej - nie później niż w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia.
6. 
Uzasadnienie orzeczenia zawiera:
1)
opis przebiegu posiedzenia Komisji Lekarskiej, w tym informację o podjętym rozstrzygnięciu co do opinii albo orzeczenia, wobec którego wniesiono sprzeciw;
2)
okoliczności, które spowodowały przeprowadzenie badania.
1. 
Posiedzenia Komisji Lekarskiej są protokołowane.
2. 
Protokół podpisuje Przewodniczący.
3. 
Protokół zawiera:
1)
oznaczenie daty posiedzenia Komisji Lekarskiej;
2)
imiona i nazwiska oraz tytuły zawodowe członków Komisji;
3)
dane pacjenta lub przedstawiciela ustawowego:
a)
imię i nazwisko,
b)
miejsce zamieszkania,
c)
numer PESEL, a jeżeli nie posiada numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Protokół oraz orzeczenie wraz z uzasadnieniem są przechowywane w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta.
Obsługę organizacyjną i techniczną Komisji Lekarskiej zapewnia Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).