Szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, oraz zawartość planu tego działania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.39.210

Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, oraz zawartości planu tego działania

Na podstawie art. 5 ust. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Wnioski o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyłączeniem adresu, zawierają:
1)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), natomiast jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości producenta rolnego;
2)
numer identyfikacyjny producenta rolnego nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm. 3 );
3)
wskazanie pakietów lub wariantów, które będą realizowane w poszczególnych latach;
4)
charakterystykę gospodarstwa rolnego;
5)
oświadczenie o:
a)
powierzchni działek ewidencyjnych,
b)
sposobie wykorzystywania działek rolnych, w szczególności z podaniem rośliny uprawnej,
c)
liczbie zwierząt ras lokalnych;
6)
inne niż wymienione w pkt 1, 2 i 5 oświadczenia i informacje, jakie powinny być zawarte we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197), określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 6 tej ustawy;
7)
wniosek o podwyższoną płatność z tytułu realizacji pakietu rolnictwo ekologiczne ze zbilansowaną produkcją roślinną i zwierzęcą oraz pakietów na obszarze Natura 2000;
8)
dane osoby, przy udziale której został przygotowany plan działalności rolnośrodowiskowej lub zmiana tego planu;
9)
oświadczenia i zobowiązania producenta rolnego związane z realizacją zobowiązania rolnośrodowiskowego, w tym zobowiązanie do przechowywania planu działalności rolnośrodowiskowej oraz innych dokumentów dotyczących spełniania warunków przyznania płatności rolnośrodowiskowej lub związanych z tą płatnością przez okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego oraz przez okres pięciu lat od dnia zakończenia realizacji tego zobowiązania;
10)
informację o załącznikach dołączonych do wniosku, o których mowa w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809, z późn. zm. 4 ).
Plan działania "wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt", zwany dalej "planem działalności rolnośrodowiskowej", zawiera następujące informacje ogólne:
1)
dane producenta rolnego:
a)
imię i nazwisko albo nazwę,
b)
określenie miejsca zamieszkania i adresu albo siedziby i adresu,
c)
numer identyfikacyjny nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
2)
wykaz działań realizowanych przez producenta rolnego, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
3)
wykaz pakietów lub wariantów realizowanych przez producenta rolnego w ramach planu działalności rolnośrodowiskowej;
4)
szacunkową wysokość płatności rolnośrodowiskowej za realizację poszczególnych pakietów lub wariantów, obliczoną zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;
5)
dane dotyczące stref i obszarów, na których są położone działki rolne objęte planem działalności rolnośrodowiskowej:
a)
kod i nazwę strefy priorytetowej - w przypadku realizacji planu działalności rolnośrodowiskowej w strefach priorytetowych,
b)
rodzaj i nazwę obszaru chronionego w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody - w przypadku realizacji planu działalności rolnośrodowiskowej na takim obszarze;
6)
informację dotyczącą realizacji planu działalności rolnośrodowiskowej na działkach rolnych położonych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, objętych programami działań mającymi na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, określonych na podstawie przepisów prawa wodnego;
7)
termin rozpoczęcia realizacji planu działalności rolnośrodowiskowej;
8)
wyszczególnienie grup użytków gruntowych w gospodarstwie rolnym wraz z podaniem ich powierzchni, zgodnie ze stanem faktycznym, według tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia;
9)
obsadę zwierząt w gospodarstwie rolnym, liczoną według stanów średniorocznych w Dużych Jednostkach Przeliczeniowych (DJP), zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia, z wyłączeniem realizacji pakietu rolnictwo ekologiczne;
10)
charakterystykę gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem:
a)
klasy gleb i rodzaju prowadzonej działalności rolniczej,
b)
walorów przyrodniczych,
c)
stosowania zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.
W przypadku realizacji pakietu rolnictwo zrównoważone plan działalności rolnośrodowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:
1)
wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;
2)
planowane zmianowanie roślin uprawnych w okresie realizacji programu rolnośrodowiskowego, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia;
3)
planowane dawki azotu na ha gruntów ornych i trwałych użytków zielonych, wraz z saldem bilansu azotu, oraz pokrycie zapotrzebowania na azot w gospodarstwie rolnym, obliczone przy zastosowaniu programu komputerowego udostępnionego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opracowane zgodnie z tabelami stanowiącymi załącznik nr 6 do rozporządzenia.
W przypadku realizacji pakietu rolnictwo ekologiczne plan działalności rolnośrodowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:
1)
wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;
2)
planowane zmianowanie roślin uprawnych w okresie realizacji programu rolnośrodowiskowego, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 7 do rozporządzenia;
3)
łączną produkcję azotu w gospodarstwie rolnym, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 8 do rozporządzenia;
4)
planowane zagospodarowanie nawozów naturalnych i organicznych w okresie realizacji programu rolnośrodowiskowego, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 9 do rozporządzenia;
5)
informacje dotyczące zbilansowania produkcji zwierzęcej z produkcją roślinną - w przypadku ubiegania się o płatność rolnośrodowiskową w wysokości 120 % stawki podstawowej z tytułu prowadzenia w gospodarstwie rolnym produkcji zwierzęcej zbilansowanej z produkcją roślinną.
W przypadku realizacji pakietu utrzymanie łąk ekstensywnych plan działalności rolnośrodowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:
1)
wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;
2)
opis zbiorowiska roślinnego łąki: typ zbiorowiska, gatunki charakterystyczne i chronione występujące w danym zbiorowisku, dotychczasowy sposób użytkowania łąki, poziom wód gruntowych i sposób regulacji stosunków wodnych;
3)
opis planowanych metod wykaszania i zbioru ściętej trawy - metoda ręczna lub mechaniczna, w tym schemat prowadzenia kosiarki podczas wykaszania;
4)
plan wypasów, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 10 do rozporządzenia - gdy jest stosowane użytkowanie przemienne łąk;
5)
poziom planowanego nawożenia i uzasadnienie celowości jego zastosowania.
W przypadku realizacji pakietu utrzymanie pastwisk ekstensywnych plan działalności rolnośrodowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:
1)
wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;
2)
opis zbiorowiska roślinnego pastwiska: typ zbiorowiska, gatunki charakterystyczne i chronione występujące w danym zbiorowisku, dotychczasowy sposób użytkowania pastwiska, poziom wód gruntowych, występowanie zalewów pastwisk i sposób regulacji stosunków wodnych;
3)
wskazanie sezonu pastwiskowego oraz określenie sposobu prowadzenia wypasu, sposobu dostarczania wody wypasanym zwierzętom i zabezpieczenia miejsc lęgowych ptaków;
4)
plan wypasów bydła, koni, owiec lub kóz, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 10 do rozporządzenia;
5)
poziom planowanego nawożenia i wapnowania lub informację o zastosowaniu selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów oraz uzasadnienie celowości zastosowania tych zabiegów.
W przypadku realizacji pakietu ochrona gleb i wód plan działalności rolnośrodowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:
1)
wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;
2)
planowane uprawy wsiewek poplonowych i międzyplonów w okresie realizacji programu rolnośrodowiskowego, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 11 do rozporządzenia.
W przypadku realizacji pakietu strefy buforowe plan działalności rolnośrodowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:
1)
wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;
2)
charakterystykę strefy buforowej, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 12 do rozporządzenia;
3)
zalecenia dotyczące zakładania i pielęgnacji strefy buforowej, w tym dobór gatunków traw i roślin zielnych, typ i częstotliwość zabiegów agrotechnicznych.
W przypadku realizacji pakietu ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich plan działalności rolnośrodowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:
1)
wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;
2)
dane dotyczące gatunku i rasy zwierząt;
3)
datę założenia stada;
4)
aktualną liczbę utrzymywanych zwierząt;
5)
opis kierunku rozwoju stada i planowany stan docelowy.
1.
Do planu działalności rolnośrodowiskowej dołącza się:
1)
kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków, z naniesionymi oznaczeniami poszczególnych działek rolnych, na których mają być realizowane pakiety lub warianty;
2)
w przypadku realizacji pakietu rolnictwo zrównoważone - plan nawozowy dla poszczególnych działek rolnych i bilans składników nawozowych dla gospodarstwa rolnego, opracowany przy zastosowaniu programu komputerowego, o którym mowa w § 3 pkt 3, w formie wydruków z tego programu.
2.
Poszczególne działki rolne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oznacza się na kopii części mapy ewidencji gruntów i budynków wielkimi literami, a ich granice - w sposób określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2010 r. 5

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 SZACUNKOWA WYSOKOŚĆ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ ZA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW LUB WARIANTÓW

Realizacja planu działalności rolnośrodowiskowej w latachPłatność za pakiet lub wariant w złotychSuma płatności w złotych
kod

....

kod

....

kod

....

kod

....

kod

....

kod

.....

Rok ........
Rok ........
Rok ........
Rok ........
Rok ........
Łącznie

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 WYSZCZEGÓLNIENIE GRUP UŻYTKÓW GRUNTOWYCH W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Użytki gruntowePowierzchnia w ha (do 2. miejsca po przecinku)Uwagi
Całkowita powierzchnia gospodarstwa:
w tym grunty zabudowane (B)
Użytki rolne:
grunty orne (R):
w tym grunty odłogowane
łąki trwałe (Ł):
w tym łąki o wysokich walorach przyrodniczych
pastwiska trwałe (Ps):
w tym pastwiska o wysokich walorach przyrodniczych
sady (S)
grunty pod stawami (Wsr)
rowy (W)
Nieużytki (N)
Grunty leśne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione:
lasy (Ls)
grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz)
Grunty pod wodami (Wp, Ws)
Użytki ekologiczne (E)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 OBSADA ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Grupa zwierzątLiczba sztuk zwierząt (średniorocznie)Współczynnik DJPLiczba DJP w gospodarstwie rolnym
abcd = b*c
Liczba DJP/ha użytków rolnych
Liczba DJP/ha GPP1)
1) GPP - główna powierzchnia paszowa.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

 CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTWA ROLNEGO POD WZGLĘDEM STOSOWANIA ZASAD ZWYKŁEJ DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ

1.
Ocena wyposażenia gospodarstwa w urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych:
1)
czy gospodarstwo jest wyposażone w:
a)
płytę obornikową o pojemności ...... m2? Tak/nie1)
b)
zbiornik na gnojówkę o pojemności ...... m3? Tak/nie
c)
zbiornik na gnojowicę o pojemności ...... m3? Tak/nie
2)
czy urządzenia do przechowywania nawozów są w odpowiednim stanie technicznym, a w szczególności czy są szczelne? Tak/nie
3)
jeżeli gospodarstwo nie posiada urządzeń do przechowywania nawozów lub ich stan techniczny jest nieodpowiedni, należy określić, jakie są potrzeby inwestycyjne i jaki jest termin ich realizacji.
2.
Ocena stosowania nawozów naturalnych w gospodarstwie:
1)
czy nawozy naturalne są stosowane w gospodarstwie? Tak/nie
2)
czy przestrzegany jest zakaz stosowania nawozów w okresie od dnia 1 grudnia do końca lutego? Tak/nie/nie dotyczy
3)
czy nawozy naturalne są stosowane w odległości mniejszej niż 20 m od strefy ochronnej źródeł wody, ujęć wody, brzegu zbiorników oraz cieków wodnych, kąpielisk zlokalizowanych na wodach powierzchniowych oraz obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego? Tak/nie/nie dotyczy
4)
czy nawozy naturalne i organiczne, stosowane na gruntach ornych, zostały przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż następnego dnia po ich wywiezieniu? Tak/nie/nie dotyczy
3.
Ocena przechowywania i stosowania nawozów mineralnych:
1)
czy nawozy mineralne są przechowywane w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z instrukcją stosowania i przechowywania? Tak/nie
2)
czy nawozy dostarczane luzem są przechowywane w magazynie lub pod zadaszeniem? Tak/nie
4.
Ocena rolniczego wykorzystania ścieków na terenie gospodarstwa:
1)
czy w gospodarstwie rolnym są stosowane ścieki? Tak/nie
2)
jeżeli tak, to czy jest plan nawożenia uwzględniający ilość składników odżywczych znajdujących się w dawkach ścieków przeznaczonych do zastosowania w rolnictwie? Tak/nie
3)
czy ścieki są stosowane na gruntach wykorzystywanych pod uprawę roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub zwierzęta? Tak/nie
5.
Ocena rolniczego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych:
1)
czy w gospodarstwie rolnym są stosowane komunalne osady ściekowe? Tak/nie
2)
jeżeli tak, to czy jest plan nawożenia uwzględniający ilość składników odżywczych znajdujących się w dawkach osadów przeznaczonych do zastosowania w rolnictwie? Tak/nie
3)
czy osady są stosowane na gruntach wykorzystywanych pod uprawę roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub zwierzęta? Tak/nie
6.
Ocena stosowania i przechowywania środków ochrony roślin:
1)
czy w gospodarstwie rolnym są stosowane wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu? Tak/nie
2)
czy sposób i terminy stosowania środków ochrony roślin są zgodne z etykietą-instrukcją? Tak/nie
3)
czy są przestrzegane okresy prewencji pszczół? Tak/nie
4)
czy uprawy wymagające intensywnego stosowania środków ochrony roślin, takie jak: rzepak, buraki cukrowe, sady intensywne, są zakładane w odległości 20 m od zabudowań, pasiek, upraw zielarskich, ogrodów działkowych, rezerwatów przyrody, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej źródeł i ujęć wody? Tak/nie/nie dotyczy
7.
Ocena gospodarowania na użytkach zielonych:
1)
czy jest przestrzegany zakaz wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin? Tak/nie
2)
czy na pastwisku nie dochodzi do nadmiernego uszkodzenia darni w wyniku zbyt dużej koncentracji zwierząt i groźby bezpośredniego zanieczyszczenia wód? Tak/nie
8.
Ocena utrzymania czystości i porządku w gospodarstwie rolnym:
1)
czy na terenie siedliska panuje ład i porządek? Tak/nie
2)
czy gospodarstwo rolne jest wyposażone w urządzenia do składowania odpadów? Tak/nie
3)
czy na terenie gospodarstwa rolnego (miedze, zadrzewienia) nie są składowane odpady, w tym opakowania po środkach produkcji, śmiecie, stare opony? Tak/nie
9.
Ochrona siedlisk przyrodniczych:
1)
czy gospodarstwo rolne jest położone na obszarze objętym ochroną prawną? Tak/nie
2)
jeżeli tak, to czy w gospodarstwie rolnym są przestrzegane wymogi obowiązujące na obszarach objętych ochroną, zgodnie z przepisami o ochronie przyrody? Tak/nie
10.
Ocena ochrony gleb:
1)
czy jest przestrzegany zakaz wypalania ściernisk, słomy oraz resztek pożniwnych? Tak/nie
2)
czy na gruntach rolnych znajdują się techniczne urządzenia przeciwerozyjne? Tak/nie
3)
jeżeli na gruntach rolnych znajdują się techniczne urządzenia przeciwerozyjne, to czy są one utrzymywane w stanie sprawności technicznej? Tak/nie
11.
Ocena ochrony zasobów wodnych:
1)
czy gospodarstwo rolne jest położone na obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego? Tak/nie
2)
jeżeli tak, to czy realizowany jest program działań dla tego obszaru? Tak/nie
3)
czy gospodarstwo rolne jest wyposażone w:
a)
bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe (szambo)? Tak/nie
b)
przyłącze do systemu kanalizacji zbiorczej? Tak/nie
c)
przydomową oczyszczalnię ścieków? Tak/nie
4)
jeżeli gospodarstwo rolne jest wyposażone w szambo, to czy została zawarta umowa na wywóz nieczystości płynnych? Tak/nie
5)
czy jest przestrzegany zakaz odprowadzania ścieków bytowych bezpośrednio do wód powierzchniowych lub do ziemi? Tak/nie

1 Właściwe zakreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

 PLANOWANE ZMIANOWANIE ROŚLIN UPRAWNYCH W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO - PAKIETU ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

Oznaczenie działek rolnych tworzących pole płodozmianowe1)Powierzchnia pola płodozmianowego w ha (do 2. miejsca po przecinku)Uprawiane rośliny
Rok poprzedzający2)RokRokRokRokRok
Powierzchnia gruntów ornych - ogółem (w ha)
Powierzchnia zbóż - ogółem (w ha)
Udział zbóż w strukturze zasiewów (w %)
1) Pole płodozmianowe - działka lub działki rolne objęte jednolitą uprawą w zmianowaniu.

2) Rok poprzedzający - rok poprzedzający rok rozpoczęcia realizacji programu rolnośrodowiskowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

 PLANOWANE DAWKI AZOTU (N) NA HA GRUNTÓW ORNYCH LUB TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH, WRAZ Z SALDEM BILANSU AZOTU

Oznaczenie działek rolnych tworzących pole płodozmianowe1) (GO2), TUZ3))Rodzaj użytku rolnego

(GO, TUZ)

Powierzchnia w ha (do 2. miejsca po przecinku)Planowana dawka azotu (N) w kg/ha GO lub TUZ
RokRokRokRokRok
Planowane zużycie kg N/ha
Saldo bilansu azotu na

podstawie Plano RS

POKRYCIE ZAPOTRZEBOWANIA NA AZOT (N) W GOSPODARSTWIE ROLNYM
Rodzaj nawozuPokrycie zapotrzebowania na azot (N) w gospodarstwie rolnym
RokRokRokRokRok
t/m3kg Nt/m3kg Nt/m3kg Nt/m3kg Nt/m3kg N
Obornik
Gnojowica
Gnojówka
Kompost gospodarski
Inne
Nawozy organiczne
Nawozy mineralne
Razem nawozy
Średnia dawka azotu na GO (w kg/ha)
Średnia dawka azotu na TUZ (w kg/ha)

1) Pole płodozmianowe - działka lub działki rolne objęte jednolitą uprawą w zmianowaniu.

2) GO - grunt orny.

3) TUZ - trwały użytek zielony.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

 PLANOWANE ZMIANOWANIE ROŚLIN UPRAWNYCH W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO - PAKIETU ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Oznaczenie działek rolnych tworzących pole płodozmianowe1)Powierzchnia pola płodozmianowego w ha (do 2. miejsca po przecinku)Uprawiane rośliny
Rok poprzedzający2)RokRokRokRokRok
Powierzchnia gruntów ornych - ogółem (w ha)
Udział gruntów ornych pod pokrywą roślinną zimą (w %)
1) Pole płodozmianowe - działka lub działki rolne objęte jednolitą uprawą w zmianowaniu.

2) Rok poprzedzający - rok poprzedzający rok rozpoczęcia realizacji programu rolnośrodowiskowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

 ŁĄCZNA PRODUKCJA AZOTU (N) W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Grupa zwierzątLiczba sztuk zwierząt (średniorocznie/ha)Maksymalna liczba zwierząt na ha UR1) odpowiadająca 170 kg N/ha/rokProdukcja azotu w nawozach naturalnych
abcd = b/c * 170
Łączna produkcja azotu w nawozach naturalnych w gospodarstwie rolnym (w kg N/rok)
Średnia dawka azotu w kg N/ha użytków rolnych
1) UR - użytki rolne.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

 PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE NAWOZÓW NATURALNYCH I ORGANICZNYCH

Oznaczenie działki rolnejRodzaj użytku rolnego

(GO1), TUZ2))

ha (do 2. miejsca po przecinku)Nawożenie naturalne i organiczne w t/działkę rolną
RokRokRokRokRok
Razem
Dawka nawozu/ha
1) GO - grunt orny.

2) TUZ - trwały użytek zielony.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

 PLAN WYPASÓW BYDŁA, KONI, OWIEC LUB KÓZ

Grupa zwierzątLiczba zwierzątMiesiąc
IVVVIVIIVIIIIXX
Oznaczenie działki rolnej
Maksymalna liczba dni wypasowych
Oznaczenie działki rolnej
Maksymalna liczba dni wypasowych

ZAŁĄCZNIK Nr  11

 PLANOWANE UPRAWY WSIEWEK POPLONOWYCH I MIĘDZYPLONÓW

Oznaczenie działki rolnejPowierzchnia działki rolnej w ha (do 2. miejsca po przecinku)Kod wariantu realizowanego w ramach pakietu K01
RokRokRokRokRok
Razem powierzchnia działek rolnych według wariantów (w ha)K01a
K01b
K01c

ZAŁĄCZNIK Nr  12

 CHARAKTERYSTYKA STREFY BUFOROWEJ

Charakterystyka strefyOznaczenie działki rolnej
Współczynnik bonitacji gleby lub klasa gleby
Długość strefy (w metrach bieżących)
Szerokość strefy (w metrach bieżących)
Sąsiedztwo1)
1) Sąsiedztwo - użytek gruntowy, który przylega do strefy buforowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  13

 SPOSÓB OZNACZANIA GRANIC DZIAŁEK ROLNYCH NA KOPII CZĘŚCI MAPY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

1.
Linia czarna - oznaczenie granic gospodarstwa.
2.
Linia zielona - oznaczenie granic działek rolnych objętych pakietami wraz z podaniem kodu pakietu (linia ciągła - użytki zielone; linia przerywana - pozostałe grunty rolne).
3.
Linia czerwona - oznaczenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, oczek wodnych oraz torfowisk w obrębie gospodarstwa.
4.
Linia żółta - oznaczenie stref buforowych.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709, z 2005 r. Nr 10, poz. 64, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197.
3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1045 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 35, poz. 217, Nr 49, poz. 328 i Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 98, poz. 634 i Nr 145, poz. 918 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197.
4 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2160, z 2005 r. Nr 22, poz. 179 i Nr 131, poz. 1095, z 2006 r. Nr 75, poz. 521, z 2007 r. Nr 46, poz. 302, z 2008 r. Nr 190, poz. 1160, z 2009 r. Nr 33, poz. 255 oraz z 2010 r. Nr 31, poz. 158.
5 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu tego działania (Dz. U. Nr 181, poz. 1878), które na podstawie art. 7 ustawy z dnia 17 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 36, poz. 197) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.