Dysponowanie rezerwą ogólną budżetu państwa. - Dz.U.2010.45.257 - OpenLEX

Dysponowanie rezerwą ogólną budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.45.257

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 lutego 2010 r.
w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa

Na podstawie art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządza się, co następuje:
1.
Prezes Rady Ministrów może, na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej, zwiększyć z rezerwy ogólnej budżetu państwa wydatki odpowiednich części tego budżetu o kwotę do 5 mln zł w poszczególnych przypadkach, z uwzględnieniem ust. 3.
2.
Minister Finansów może, na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej, zwiększyć z rezerwy ogólnej budżetu państwa wydatki odpowiednich części tego budżetu o kwotę do 1 mln zł w poszczególnych przypadkach, zawiadamiając o tym Prezesa Rady Ministrów.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany Prezesowi Rady Ministrów za pośrednictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.1)
______

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz. U. Nr 116, poz. 782 i Nr 230, poz. 1676), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706).