Urządzenia i środki techniczne umożliwiające przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.34.185

Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym

Na podstawie art. 235 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość;
2)
sposób korzystania z urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość;
3)
sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów dokonanych podczas przeprowadzania dowodu na odległość.
1.
Przeprowadzenie dowodu na odległość następuje przy zastosowaniu urządzeń technicznych analogowych lub cyfrowych umożliwiających przekaz telekomunikacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 2 ), a w szczególności urządzeń umożliwiających dwukierunkową łączność w czasie rzeczywistym pozwalających na przesył dźwięku lub obrazu i dźwięku pomiędzy uczestnikami czynności procesowej.
2.
Dowód na odległość może być przeprowadzony z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 35 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, a w szczególności z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez sąd.
3.
Urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny gwarantować integralność przekazu telekomunikacyjnego.
4.
Jeśli przekaz telekomunikacyjny wymaga poufności, należy zastosować środki lub rozwiązania techniczne zapewniające dostęp do zrozumiałej formy zabezpieczonego przekazu tylko osobom uprawnionym.
1.
Wykazy urządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1, gwarantujących łącznie poufność i integralność przekazu telekomunikacyjnego są prowadzone przez:
1)
prezesa sądu apelacyjnego dla urządzeń znajdujących się w sądzie apelacyjnym;
2)
prezesa sądu okręgowego dla urządzeń znajdujących się w sądzie okręgowym oraz w sądach rejonowych na obszarze właściwości sądu okręgowego.
2.
W wykazie urządzeń zamieszcza się w szczególności:
1)
opis urządzenia pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację (nazwa, model, producent);
2)
wskazanie sądu będącego dysponentem urządzenia oraz osoby upoważnionej w tym sądzie do dokonania ustaleń organizacyjno-technicznych w sprawie przeprowadzenia dowodu na odległość (jej imię i nazwisko, telefon kontaktowy, numer faksu i adres poczty elektronicznej);
3)
w razie potrzeby - wskazanie części obszaru właściwości sądu okręgowego, w którym można wykorzystywać urządzenie;
4)
informację o używanych przez urządzenie standardach i protokołach połączenia;
5)
informację o wykorzystywanych przez urządzenie standardach szyfrowania;
6)
informację, czy dane urządzenie umożliwia przekaz dźwięku, obrazu i danych;
7)
informację, czy urządzenie jest zamontowane na stałe, czy też jest mobilne;
8)
informację, czy urządzenie jest wyposażone w kamerę dokumentową (wizualizer);
9)
informację, czy urządzenie umożliwia połączenia wielopunktowe, a jeśli umożliwia, to wraz z określeniem, z jaką liczbą lokalizacji może komunikować się jednocześnie;
10)
informację, czy urządzenie umożliwia utrwalanie przekazywanych treści, a jeśli tak, to w jaki sposób;
11)
wskazanie innych informacji mających znaczenie dla należytego przeprowadzenia dowodu na odległość przy użyciu danego urządzenia.
1.
Osoba, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, prowadzi harmonogram dostępności urządzenia, w którym w szczególności odnotowuje fakt zarezerwowania urządzenia w określonym czasie.
2.
Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem strony internetowej sądu, jeżeli warunki organizacyjno-techniczne zapewniają taką możliwość.
3.
Harmonogram może być publikowany z wykorzystaniem strony internetowej sądu.
4.
W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn urządzenie dostępne w sądzie nie może służyć do przeprowadzenia dowodu na odległość, należy taką okoliczność niezwłocznie ujawnić w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1.
Informatyczny nośnik danych zawierający zapisy z przeprowadzenia dowodu na odległość należy zaopatrzyć w metrykę identyfikacyjną zawierającą następujące dane z protokołu przeprowadzonej czynności:
1)
sygnaturę akt sprawy i oznaczenie organu przeprowadzającego daną czynność;
2)
czas i miejsce przeprowadzenia czynności oraz zakres jej zapisu;
3)
imiona i nazwiska osób w niej uczestniczących oraz imię, nazwisko i funkcję osoby dokonującej zapisu;
4)
typ i rodzaj użytego do zapisu urządzenia, a jeśli zachodzi taka konieczność - charakterystykę techniczną jego oprzyrządowania;
5)
warunki oświetleniowe lub akustyczne miejsca zapisu;
6)
dane techniczne użytego informatycznego nośnika danych;
7)
parametry techniczne zapisu z przeprowadzonego dowodu na odległość, a w szczególności format zapisu, zastosowane kodery albo dekodery dźwięku lub obrazu i dźwięku, nazwę i producenta dedykowanego oprogramowania, którego użyto do zapisu informacji, liczby zapisanych ścieżek, szybkości przesuwu taśmy magnetycznej;
8)
informację o ewentualnym użyciu przyrządów automatycznych do uruchamiania i zatrzymywania urządzenia zapisującego albo o jego awarii podczas dokonywania zapisu lub uszkodzenia informatycznego nośnika danych.
1.
Informatyczny nośnik danych zaopatrzony w metrykę identyfikacyjną należy opakować i zabezpieczyć odciskiem okrągłej pieczęci jednostki przeprowadzającej czynność procesową. Na opakowaniu należy umieścić informacje dotyczące sygnatury akt sprawy i organu przeprowadzającego czynność oraz czasu jej przeprowadzenia i osoby dokonującej opakowania.
2.
Każde otwarcie i ponowne zamknięcie opakowania informatycznego nośnika danych należy odnotować w metryce identyfikacyjnej przez określenie osoby dokonującej otwarcia lub zamknięcia opakowania, czasu, miejsca i celu, w jakim zostały dokonane.
3.
Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany opakowania informatycznego nośnika danych, należy dołączyć do niego dotychczasowe opakowania i wraz z metryką identyfikacyjną opakować je wspólnie oraz opisać w sposób, o którym mowa w ust. 1.
Informatyczny nośnik danych powinien być należycie zabezpieczony, zwłaszcza przed utratą, szkodliwym działaniem środków chemicznych, termicznych, światła, promieniowania, pola magnetycznego lub elektrycznego oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.
1.
Odtwarzanie zapisu dokonanego podczas przeprowadzania dowodu na odległość może nastąpić przy zastosowaniu przeznaczonych do tego celu urządzeń. Podczas odtwarzania może być użyte urządzenie korygujące lub wzmacniające utrwalony dźwięk.
2.
W metryce identyfikacyjnej informatycznego nośnika danych należy uczynić adnotację o dokonaniu odtworzenia, podając czas tej czynności oraz imię i nazwisko osoby, która jej dokonała, cel odtworzenia, a także wykaz osób obecnych przy odtworzeniu.
3.
W przypadku uszkodzenia informatycznego nośnika danych podczas odtwarzania zapisu należy uczynić o tym odpowiednią adnotację w metryce identyfikacyjnej.
1.
Zapis z przeprowadzenia dowodu na odległość dokonany na informatycznym nośniku danych może być kopiowany przy zastosowaniu przeznaczonych do tego celu urządzeń.
2.
O wykonaniu kopii zapisu należy uczynić odpowiednią adnotację w metryce identyfikacyjnej informatycznego nośnika danych oraz sporządzić notatkę, którą dołącza się do akt sprawy.
3.
Do postępowania z kopią informatycznego nośnika danych mają zastosowanie przepisy § 5, 6 i 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 13 i Nr 7, poz. 45.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716.