Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy celnych. - Dz.U.2010.36.199 - OpenLEX

Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.36.199

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 2 marca 2010 r.
w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych

Na podstawie art. 147 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
grupy uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych;
2)
zaszeregowanie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego oraz odpowiadające im wysokości tego uposażenia ustalone z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej.
1.
Ustala się grupy uposażenia zasadniczego oraz odpowiadające im wysokości mnożników kwoty bazowej, określone w tabelach stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.
Wysokość kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1, określa ustawa budżetowa.
3.
Wysokość uposażenia zasadniczego dla poszczególnych grup uposażenia stanowi iloczyn mnożnika, o którym mowa w ust. 1, i kwoty bazowej, o której mowa w ust. 2.
4.
Wysokość uposażenia zasadniczego zaokrągla się do pełnych dziesięciu groszy w górę.
Zaszeregowanie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego określają tabele stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  3 TABELE GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY CELNYCH

I.

Ministerstwo Finansów

Lp.Grupa uposażenia zasadniczegoMnożnik kwoty bazowej
123
1XXXI6,500
2XXX6,233
3XXIX5,966
4XXVIII5,433
5XXVII4,899
6XXVI4,365
7XXV3,938
8XXIV3,512
9XXIII3,351
10XXII3,191
11XXI3,058
12XX2,924
13XIX2,764
14XVIII2,684
15XVII2,604
16XVI2,498
17XV2,418
18XIV2,338
19XIII2,257
20XII2,151
21XI2,097
22X2,044
23IX1,991
24VIII1,884
25VII1,830
26VI1,777
27V1,724
28IV1,670
29III1,564
30II1,510
31I1,457

II.

Izby Celne i Urzędy Celne

Lp.Grupa uposażenia zasadniczegoMnożnik kwoty bazowej
1XXVIII4,697
2XXVII4,430
3XXVI4,055
4XXV3,629
5XXIV3,255
6XXIII2,988
7XXII2,828
8XXI2,721
9XX2,614
10XIX2,481
11XVIII2,401
12XVII2,321
13XVI2,214
14XV2,134
15XIV2,054
16XIII1,974
17XII1,867
18XI1,814
19X1,761
20IX1,707
21VIII1,627
22VII1,574
23VI1,521
24V1,468
25IV1,414
26III1,334
27II1,281
28I1,227

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  4 TABELE ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY CELNYCH DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

I.

Ministerstwo Finansów

Lp.Stanowisko służboweGrupa uposażenia zasadniczego
1Szef Służby CelnejXXX-XXXI
2zastępca Szefa Służby CelnejXXVIII-XXIX
3dyrektor departamentuXXVI-XXVIII
4zastępca dyrektora departamentuXXV-XXVII
5naczelnik wydziałuXXII-XXIV
6starszy ekspert Służby Celnej, dziekanXX-XXII
7ekspert Służby CelnejXVII-XIX
8młodszy ekspert Służby CelnejXIII-XVI
9starszy specjalista Służby CelnejIX-XII
10specjalista Służby CelnejIV-VIII
11młodszy specjalista Służby CelnejI-III

II.

Izby Celne i Urzędy Celne

Lp.Stanowisko służboweGrupa uposażenia zasadniczego
1dyrektor izby celnejXXV-XXVIII
2zastępca dyrektora izby celnej, główny księgowyXXIII-XXVI
3naczelnik urzędu celnegoXXII-XXV
4zastępca naczelnika urzędu celnegoXXI-XXIV
5naczelnik wydziału, kierownik oddziału celnegoXVII-XXII
6zastępca naczelnika wydziału, zastępca kierownika oddziału, kierownik referatuXVI-XXI
7kierownik zmianyXIII-XVII
8dowódca jednostki pływającejXII-XVI
9starszy ekspert Służby Celnej, audytor wewnętrzny, radca prawnyXX-XXII
10pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, ekspert Służby Celnej, kapelanXVII-XIX
11młodszy ekspert Służby CelnejXIII-XVI
12starszy specjalista Służby CelnejIX-XII
13specjalista Służby CelnejIV-VIII
14młodszy specjalista Służby CelnejI-III
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2 Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2000 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 36, poz. 408, z 2002 r. Nr 43, poz. 400, z 2004 r. Nr 208, poz. 2121, z 2007 r. Nr 205, poz. 1485, z 2008 r. Nr 51, poz. 296 i Nr 217, poz. 1387 oraz z 2009 r. Nr 153, poz. 1224), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) w części dotyczącej uposażenia zasadniczego traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
3 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.250.1682) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2011 r.
4 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.250.1682) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2011 r.