Stawki uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą. - Dz.U.2010.41.241 - OpenLEX

Stawki uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.41.241

Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 marca 2010 r.
w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą

Na podstawie art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:
1)
oficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego;
2)
podoficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego;
3)
szeregowych - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 161, poz. 1278.