Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne.

Dz.U.2007.130.907 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dz.U.2007.128.893 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

Dz.U.2007.128.887 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dz.U.2007.140.983 | ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym.

Dz.U.2007.136.957 | ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o muzeach.

Dz.U.2007.136.956 | ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Policji.

Dz.U.2007.140.981 | ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dz.U.2007.176.1236 | ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawa o finansach publicznych.

Dz.U.2007.140.984 | ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2007.136.959 | ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo własności przemysłowej.

Dz.U.2007.136.958 | ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Chile-Polska. Umowa o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych. Bruksela.2007.06.28.

Dz.U.2008.222.1452 | umowa międzynarodowa z dnia 28 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Opłata ewidencyjna.

Dz.U.2007.121.839 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się tarcznika niszczyciela.

Dz.U.2007.124.861 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych.

Dz.U.2007.124.867 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad.

Dz.U.2007.124.865 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca.

Dz.U.2007.120.822 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Dz.U.2007.120.824 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dz.U.2007.124.860 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 29/05.

Dz.U.2007.123.858 | wyrok z dnia 26 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wzory kart rejestracyjnych oraz sposób ich wypełniania.

Dz.U.2007.127.881 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Arabia Saud.-Polska. Umowa o współpracy w zwalczaniu przestępczości. Warszawa.2007.06.25.

Dz.U.2009.28.172 | umowa międzynarodowa z dnia 25 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Kasy rejestrujące.

Dz.U.2007.116.804 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Limity przyjęć na studia medyczne.

Dz.U.2007.116.807 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Dz.U.2007.124.864 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

Dz.U.2007.114.783 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Przeniesienie części poborowych do rezerwy.

Dz.U.2007.121.834 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Informacje dotyczące ruchów masowych ziemi.

Dz.U.2007.121.840 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Napromienianie żywności promieniowaniem jonizującym.

Dz.U.2007.121.841 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Połączenie Instytutu Metali Nieżelaznych oraz Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw.

Dz.U.2007.115.798 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Dz.U.2007.112.770 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych.

Dz.U.2007.121.833 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposób uiszczenia opłaty od wniosku.

Dz.U.2013.188 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2007 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.U.2007.110.760 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego.

Dz.U.2007.110.761 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

Dz.U.2007.123.854 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Ewidencje paszportowe i centralna ewidencja.

Dz.U.2007.121.838 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizujący zasady ochrony lotnictwa.

Dz.U.2007.116.803 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji.

Dz.U.2007.126.877 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego.

Dz.U.2007.110.764 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Sposób udostępniania informacji o środowisku.

Dz.U.2007.120.828 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Wzór publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Dz.U.2007.120.827 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Lekarz sądowy.

Dz.U.2007.123.849 | ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego.

Dz.U.2020.242 t.j. | ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Narodowe Cele Wskaźnikowe na lata 2008-2013.

Dz.U.2007.110.757 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dz.U.2007.115.789 | ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Wsparcie finansowe udzielane przez Krajowy Fundusz Kapitałowy.

Dz.U.2015.1663 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2007 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

Dz.U.2007.136.955 | ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dz.U.2007.123.851 | ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2007.115.794 | ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zasadach finansowania nauki.

Dz.U.2007.115.795 | ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zatrudnieniu socjalnym oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2007.115.793 | ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy