Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek... - Dz.U.2011.225.1352 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.225.1352

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 10 października 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 560 i Nr 241, poz. 1619) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 2 pkt 3 otrzymują brzmienie:

"3) dane wymagane przez bank dla celów oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu.";

2)
w § 8 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, kredytobiorca jest zobowiązany przedstawić w banku zaświadczenie o studiach oraz dane wymagane przez bank dla celów oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu.

4. W przypadku wydłużenia okresu udzielenia kredytu, z przyczyn innych niż wynikające z ust. 1 i 2, kredytobiorca jest zobowiązany przedstawić w banku dane wymagane przez bank dla celów oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu.";

3)
w § 10:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku gdy kredytobiorca przebywa poza granicami kraju, dokumentem potwierdzającym status studenta lub doktoranta może być zaświadczenie o studiach.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, kredytobiorca przedstawia zaświadczenie o studiach, określające nowy termin, w którym zgodnie z regulaminem studiów powinien ukończyć studia.";

4)
w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wysokość kolejnych 6 rat kapitałowych miesięcznej spłaty pożyczki lub kredytu, na wniosek kredytobiorcy, zmniejsza się do 20% jego przeciętnego miesięcznego dochodu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.";

5)
w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. kredytobiorcy, którym wypowiedziano umowę pożyczki lub kredytu, zgodnie z § 13 ust. 4, spłacają odsetki w wysokości odsetek ustawowych, począwszy od dnia upływu terminu wypowiedzenia umowy.";

6)
w § 17 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Bank Gospodarstwa Krajowego lub właściwy bank może umorzyć pożyczkę lub kredyt częściowo lub w całości przy braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń lub w przypadku śmierci kredytobiorcy.";

7)
w § 18 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) od kredytów umorzonych, naliczonych od dnia podjęcia decyzji o umorzeniu do dnia przekazania środków i dotychczas niespłaconych,";

8)
§ 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. Wysokość miesięcznej raty pożyczki lub kredytu, w tym raty kredytu poręczanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w roku akademickim 2011/2012 wynosi 600 zł.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2011 r.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 152, poz. 1598, z 2005 r. Nr 23, poz. 187 i Nr 164, poz. 1365 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.