Szkolenie pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.38.363

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 23 lutego 2005 r.
w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników, w tym wykaz umiejętności związanych z przetaczaniem krwi i jej składników będących przedmiotem szkolenia, oraz tryb wydawania zaświadczenia o odbytym szkoleniu przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, zwanej dalej "ustawą".
1.
Szkolenie pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników, zwane dalej "szkoleniem", odbywa się w zakresie podstawowym oraz uzupełniającym.
2.
Szkolenie w zakresie uzupełniającym przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 4 lata.
1.
Szkolenie obejmuje część teoretyczną i część praktyczną.
2.
Część teoretyczna szkolenia obejmuje podstawy teoretyczne leczenia krwią i jej składnikami.
3.
Część praktyczna szkolenia obejmuje w szczególności następujące umiejętności związane z przetaczaniem krwi i jej składników:
1)
pobieranie próbek krwi przeznaczonych do badania grup krwi i prób zgodności krwi biorcy i dawcy oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
2)
postępowanie z pojemnikami zawierającymi krew i jej składniki przeznaczone do przetoczenia;
3)
identyfikację biorcy i kontrolę dokumentacji przed przetoczeniem krwi lub jej składników polegającą na porównaniu danych zawartych w wynikach badań krwi i próbie zgodności z danymi biorcy i z danymi na pojemniku z krwią lub jej składnikami;
4)
dokonywanie zabiegu przetoczenia krwi i jej składników wykonywanego na zlecenie lekarza;
5)
obserwację chorego w trakcie i po przetoczeniu.
4.
Szkolenie odbywa się na podstawie opracowanego przez instytut, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy, programu szkolenia podstawowego oraz szkolenia uzupełniającego.
Jeżeli jednostka organizacyjna publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy, zwana dalej "jednostką", nie ma możliwości przeprowadzenia szkolenia praktycznego w pełnym zakresie w tej jednostce, to szkolenie może być przeprowadzone w innym zakładzie opieki zdrowotnej, na podstawie zawartego z tym zakładem porozumienia.
1.
Kierownik jednostki organizującej szkolenie, w terminie 7 dni od dnia zakończenia szkolenia, wydaje pielęgniarce lub położnej zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
2.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:
1)
nazwę jednostki;
2)
imię i nazwisko pielęgniarki lub położnej;
3)
datę i miejsce urodzenia pielęgniarki lub położnej;
4)
adres miejsca zamieszkania pielęgniarki lub położnej;
5)
serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pielęgniarki lub położnej;
6)
określenie rodzaju szkolenia zgodnie z § 2 ust. 1;
7)
termin szkolenia;
8)
datę wydania zaświadczenia;
9)
podpis kierownika jednostki.
1.
Za szkolenie w zakresie podstawowym, o którym mowa w § 2 ust. 1, uznaje się szkolenie odpowiadające zakresowi określonemu w § 3, ukończone przez pielęgniarkę lub położną po dniu 22 marca 2003 r., potwierdzone zaświadczeniem wydanym bezpośrednio po odbyciu szkolenia przez podmioty przeprowadzające to szkolenie, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2.
Pielęgniarki i położne, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do odbycia szkolenia w zakresie uzupełniającym, o którym mowa w § 2 ust. 1, w terminie 4 lat od dnia wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

1 § 5a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 listopada 2005 r. (Dz.U.05.236.2007) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2005 r.