Art. 4. - [Jednostki organizacyjne publicznej służby krwi] - Publiczna służba krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.318 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2023 r.
Art.  4.  [Jednostki organizacyjne publicznej służby krwi]
1. 
Zadania w zakresie pobierania krwi i jej składników, preparatyki oraz zaopatrzenia w krew lub jej składniki do celów określonych w ustawie realizują jednostki organizacyjne publicznej służby krwi określone w ust. 3 pkt 2-4, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1.
2. 
Publiczna służba krwi realizuje swoje zadania we współdziałaniu z Polskim Czerwonym Krzyżem i organizacjami honorowych dawców krwi, w zakresie określonym w niniejszej ustawie.
3. 
Jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi są:
1)
instytut naukowo-badawczy, którego zadania określa art. 25, zwany dalej "Instytutem";
2)
regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, zwane dalej "regionalnymi centrami";
3)
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zwane dalej "Wojskowym Centrum";
4)
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwane dalej "Centrum MSWiA".