Zm.: rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep. - Dz.U.2011.226.1361 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.226.1361

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 5 października 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

Na podstawie art. 68 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. Nr 238, poz. 2010, z 2006 r. Nr 205, poz. 1512, z 2008 r. Nr 29, poz. 166 oraz z 2011 r. Nr 206, poz. 1218) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 6 "Wykaz wymagań obowiązujących w homologacji typu pojazdu" w części I w tabeli punkt 43 otrzymuje brzmienie:
43. Osłony przeciwrozbryzgowe91/226/EWGXXXXXXX
2)
w załączniku nr 7 "Wykaz wymagań obowiązujących w homologacji typu pojazdu dla niektórych pojazdów specjalnych":
a)
w dodatku 2 "Samochody opancerzone" w tabeli punkt 43 otrzymuje brzmienie:
43Osłony przeciwrozbryzgowe91/226/EWGXXXXXXX
b)
w dodatku 3 "Inne pojazdy specjalne (w tym przyczepy kempingowe)" w tabeli punkt 43 otrzymuje brzmienie:
43Osłony przeciwrozbryzgowe91/226/EWGXXXXXXX
Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208, poz. 1240 i 1241 i Nr 222, poz. 1321.