Homologacja typu pojazdów samochodowych i przyczep. - Dz.U.2005.238.2010 - OpenLEX

Homologacja typu pojazdów samochodowych i przyczep.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.238.2010

Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 24 października 2005 r.
w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep2)

Na podstawie art. 68 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa:
1)
warunki i tryb wydawania, zmiany i cofania świadectw homologacji typu pojazdu samochodowego mającego cztery lub więcej kół, przyczepy przeznaczonej do ciągnięcia przez ten pojazd, zwanych dalej "pojazdami", oraz przedmiotów ich wyposażenia i części;
2)
zakres wymagań obowiązujących w procesie homologacji typu pojazdu;
3)
zakres i sposób przeprowadzania:
a)
badań homologacyjnych,
b)
kontroli zgodności produkcji lub montażu pojazdów z warunkami homologacji typu pojazdu;
4)
wzory dokumentów związanych z homologacją typu pojazdu;
5)
jednostki upoważnione do:
a)
przeprowadzania badań homologacyjnych,
b)
kontroli zgodności produkcji lub montażu z warunkami homologacji typu.
2.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do trolejbusów oraz instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz sposobu jej montażu przez różne podmioty.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do producenta lub importera nowego typu pojazdu, w tym również do producenta danego typu pojazdu, który nie jest bezpośrednio zaangażowany we wszystkich etapach jego produkcji.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2)
homologacja typu - procedurę, za pomocą której stwierdza się, że typ pojazdu, przedmioty jego wyposażenia i części spełniają wymagania określone w art. 68 ust. 7 ustawy;
3)
wielostopniowa homologacja typu pojazdu - procedurę, za pomocą której stwierdza się, że w danym stanie kompletacji (niekompletny lub skompletowany) typ pojazdu spełnia wymagania określone w art. 68 ust. 7 ustawy odpowiednio do jego stanu kompletacji;
4)
pojazd niekompletny - pojazd, który w celu uzyskania założonych cech użytkowych oraz spełnienia niezbędnych wymagań powinien przejść co najmniej jeszcze jeden etap kompletacji;
5)
pojazd podstawowy - pojazd niekompletny, którego numer identyfikacyjny jest zachowywany podczas kolejnych etapów wielostopniowej homologacji typu pojazdu;
6)
pojazd skompletowany - pojazd powstały w wyniku wielostopniowej homologacji typu pojazdu, spełniający wymagania określone w art. 68 ust. 7 ustawy;
7)
pojazd kompletny - pojazd, który nie wymaga kompletacji w celu spełnienia wymagań technicznych określonych w art. 68 ust. 7 ustawy;
8)
typ pojazdu - pojazdy jednej kategorii, które nie różnią się od siebie przynajmniej pod względem istotnych cech, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części B; typ pojazdu może zawierać warianty i wersje;
9)
przedmiot wyposażenia - układ lub zespół pojazdu, w szczególności hamulce, układ ograniczający emisję spalin, elementy wnętrza pojazdu, silnik;
10)
część - urządzenie, które może być homologowane niezależnie od pojazdu.
Definicje kategorii i typów pojazdów dla potrzeb homologacji typu pojazdu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1.
W celu uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, producent lub importer nowego typu pojazdu, przedmiotu jego wyposażenia lub części składa pisemny wniosek do ministra właściwego do spraw transportu, zwanego dalej "ministrem", do którego dołącza:
1)
protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań zawierającym wyniki tych badań, wydany przez kierownika jednostki upoważnionej;
2)
podstawowy opis techniczny do celu homologacji typu pojazdu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, oraz wykaz posiadanych świadectw homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części, albo opis techniczny do celu homologacji typu pojazdu, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia - w przypadku posiadania wszystkich świadectw homologacji przedmiotów wyposażenia lub części wymaganych dla danej kategorii pojazdu;
3)
wykaz posiadanych świadectw homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części;
4)
wyniki badań według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5)
wykaz osób upoważnionych do podpisywania wyciągów ze świadectwa homologacji typu pojazdu, zaświadczenia o zajmowanych przez nie stanowiskach oraz wzory ich podpisów;
6)
przykładowy wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdu objętego świadectwem homologacji typu pojazdu.
2.
W przypadku homologacji wielostopniowej typu pojazdu do wniosku dołącza się:
1)
w etapie pierwszym - fragmenty opisu technicznego do celu homologacji typu pojazdu oraz posiadane świadectwa homologacji typu, zgodne ze stanem kompletacji pojazdu podstawowego;
2)
w kolejnych etapach - fragmenty opisu technicznego do celu homologacji typu pojazdu, świadectwa homologacji typu odpowiadające aktualnemu etapowi kompletacji, świadectwa homologacji typu dla pojazdu niekompletnego oraz, w razie potrzeby, świadectwo pochodzenia pojazdu, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
3)
informacje dotyczące wprowadzonych przez producenta lub importera zmian lub uzupełnień do niekompletnego pojazdu oraz zgodności z wytycznymi konstrukcyjnymi określonymi przez producenta lub importera pojazdu homologowanego we wcześniejszych etapach, potwierdzone przez tego producenta lub importera.
3.
W przypadku zmiany świadectwa homologacji typu pojazdu do wniosku dołącza się:
1)
protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań zawierającym wyniki tych badań, wydany przez kierownika jednostki upoważnionej - w przypadku gdy zmiana wymaga przeprowadzenia nowych badań homologacyjnych;
2)
opis techniczny do celu homologacji typu pojazdu, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, z wyraźnym zaznaczeniem wprowadzonych zmian, w razie potrzeby zawierający także dodatkowe punkty z podstawowego opisu technicznego do celu homologacji typu pojazdu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1.
Minister wydaje świadectwo homologacji typu lub zmianę świadectwa homologacji typu dla danego typu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części, jeżeli protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań potwierdza spełnienie wymagań, o których mowa w art. 68 ust. 7 ustawy.
2.
Wykaz wymagań, o których mowa w art. 68 ust. 7 ustawy, w zależności od kategorii pojazdu dla procedury:
1)
homologacji typu:
a)
pojazdu - określa załącznik nr 6 do rozporządzenia,
b)
pojazdu dla niektórych pojazdów specjalnych - określa załącznik nr 7 do rozporządzenia,

- z uwzględnieniem dodatkowych wymagań obowiązujących w homologacji typu, określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia;

2)
homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części - określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
3.
Przed wydaniem świadectwa homologacji typu lub zmiany świadectwa homologacji typu minister lub, na jego wniosek, jednostka upoważniona, o której mowa w § 13, może sprawdzić, czy producent lub importer podjął właściwe środki organizacyjno-techniczne zapewniające zgodność produkcji lub montażu pojazdów, przedmiotów ich wyposażenia lub części z typem homologowanym. Sprawdzenia tego dokonuje się zgodnie z procedurami kontroli zgodności produkcji, określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
4.
Minister odmawia wydania świadectwa homologacji typu lub zmiany świadectwa homologacji typu, jeżeli dany typ pojazdu, przedmiot jego wyposażenia lub część nie spełnia wymagań określonych w art. 68 ust. 7 ustawy albo producent lub importer nie dołączył do wniosku dokumentów, o których mowa w § 5.
5.
Jeżeli przedstawiony do homologacji typu pojazdu przedmiot wyposażenia pojazdu lub jego część spełnia swoje zadanie tylko w połączeniu z innymi częściami pojazdu, to świadectwo homologacji typu pojazdu powinno zawierać wszystkie ograniczenia dotyczące ich stosowania.
1.
Decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu może być wydana na wniosek producenta lub importera, w odniesieniu do:
1)
pojazdów z małych serii - po przeprowadzeniu badań homologacyjnych;
2)
pojazdów z końcowej partii produkcji, których homologacja utraciła ważność;
3)
pojazdów, w których zastosowano nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne lub technologie, które przez swoje właściwości nie pozwalają na spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących homologacji.
2.
W przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, do wniosku producent lub importer dołącza:
1)
opis techniczny do celu homologacji typu pojazdu, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
2)
wykaz osób upoważnionych do podpisywania odpisów decyzji zwalniających z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu, zaświadczenia o zajmowanych przez nie stanowiskach oraz wzory ich podpisów.
3.
W przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, do wniosku, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 2, producent lub importer dołącza również:
1)
protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań zawierającym wyniki tych badań, wydany przez kierownika jednostki upoważnionej;
2)
wykaz posiadanych świadectw homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części;
3)
wyniki badań według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
4.
W przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, do wniosku producent lub importer dołącza:
1)
uzasadnienie zastosowania nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych lub technologii uniemożliwiających spełnienie przez część lub zespół wymagań określonych w przepisach dotyczących homologacji;
2)
opis aspektów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, których dotyczą te rozwiązania, oraz podjętych środków mających na celu ograniczenie uciążliwości dla środowiska;
3)
opis przeprowadzonych badań oraz ich wyniki wykazujące, że zapewniono przynajmniej równoważny poziom bezpieczeństwa i ochrony środowiska w stosunku do wymagań określonych w przepisach dotyczących homologacji;
4)
propozycje zmian przepisów dotyczących homologacji.
5.
Szczegółowe kryteria oraz warunki, których spełnienie umożliwia zwolnienie z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu, określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.
1.
System numerowania świadectw homologacji typu określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.
2.
Wzory świadectw homologacji typu pojazdu określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.
3.
Wzory wyciągów ze świadectw homologacji typu pojazdu określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.
4.
Wzory odpisów decyzji zwalniających z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu, o których mowa w art. 69 ustawy, określa załącznik nr 15 do rozporządzenia.
5.
Wzory świadectw homologacji przedmiotów wyposażenia i części pojazdów określają odrębne przepisy dotyczące homologacji przedmiotów wyposażenia lub części.
6.
Listę wydanych świadectw homologacji typu przedmiotów wyposażenia i części, o której mowa w art. 68a ust. 3 ustawy, sporządza się według wzoru, który określa załącznik nr 16 do rozporządzenia.
1.
Minister cofa świadectwo homologacji typu, jeżeli typ pojazdu, przedmiot jego wyposażenia lub część nie odpowiada warunkom określonym w świadectwie homologacji typu lub nie zostaną dochowane przez producenta lub importera warunki zgodności produkcji pojazdu z homologowanym typem pojazdu.
2.
Minister odstępuje od cofnięcia świadectwa homologacji typu w przypadku:
1)
przedstawienia dokumentów umożliwiających wyjaśnienie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1;
2)
usunięcia niezgodności i podjęcia niezbędnych środków do zapewnienia zgodności produkcji z typem homologowanym w zakresie i terminie określonym przez ministra.
1.
Jednostka upoważniona przeprowadza badania homologacyjne na pisemny wniosek producenta lub importera.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
2)
instrukcję użytkowania pojazdu.
3.
W przypadku zmiany świadectwa homologacji typu pojazdu do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 2.
4.
Producent lub importer przedstawia kopie posiadanych świadectw homologacji przedmiotu wyposażenia pojazdu i jego części oraz dokumentację techniczną typu pojazdu na żądanie jednostki upoważnionej.
1.
Jednostka upoważniona przeprowadza badania homologacyjne typu pojazdu w sposób i w zakresie, który w zależności od stopnia kompletacji pojazdu określa:
1)
w przypadku homologacji typu pojazdu - załącznik nr 17 do rozporządzenia;
2)
w przypadku homologacji wielostopniowej typu pojazdu - załącznik nr 18 do rozporządzenia.
2.
Po przeprowadzonym badaniu homologacyjnym jednostka upoważniona sporządza w języku polskim i dodatkowo w języku angielskim (w przypadku wspólnotowej procedury homologacji typu pojazdu), w co najmniej w czterech egzemplarzach, protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań, z czego:
1)
jeden egzemplarz przechowywany jest w dokumentacji prowadzonej przez jednostkę upoważnioną;
2)
trzy egzemplarze wydaje producentowi lub importerowi.
3.
Jednostka upoważniona wydaje protokół badania homologacyjnego typu wraz ze sprawozdaniem z badań, potwierdzającym pozytywny wynik badania, jeżeli pojazd, przedmiot jego wyposażenia lub część spełnia wymagania określone w art. 68 ust. 7 ustawy oraz warunki, o których mowa w § 6 ust. 3.
1.
Kontroli zgodności produkcji lub montażu pojazdu oraz przedmiotów wyposażenia lub części z warunkami homologacji typu, zwanej dalej "kontrolą zgodności produkcji", dokonuje się zgodnie z procedurami, o których mowa w § 6 ust. 3.
2.
Z przeprowadzonej kontroli zgodności produkcji sporządza się protokół co najmniej w trzech egzemplarzach, z czego:
1)
jeden egzemplarz przeznaczony jest dla kontrolowanego;
2)
jeden egzemplarz przeznaczony jest dla ministra;
3)
jeden egzemplarz przechowywany jest w dokumentacji homologacyjnej, prowadzonej przez jednostkę upoważnioną.
Wykaz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności produkcji lub montażu określa załącznik nr 19 do rozporządzenia.
Świadectwa homologacji typu przedmiotu wyposażenia pojazdu lub jego części wydane w oparciu o regulaminy, o których mowa w art. 68 ust. 7 pkt 2 ustawy, przez organy właściwe w sprawach homologacji, uznawane są w procesie homologacji typu pojazdu, jeżeli zostały wydane zgodnie z wymaganiami odpowiadającymi wymaganiom określonym w rozporządzeniu.
Świadectwa homologacji typu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność, w zakresie, na jaki zostały wydane, do czasu wygaśnięcia, o którym mowa w art. 68 ust. 14 ustawy.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.4)
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporządzenie, w zakresie swojej regulacji, wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

- dyrektywy Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. dotyczącej zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 42 z 23.02.1970, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 70/157/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 42 z 23.02.1970, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 70/220/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza przez spaliny z silników o zapłonie iskrowym pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 76 z 06.04.1970, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 70/221/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zbiorników ciekłego paliwa oraz tylnych zabezpieczeń pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 76 z 06.04.1970, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 70/222/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do miejsca montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 76 z 06.04.1970),

- dyrektywy Rady 70/311/EWG z dnia 8 czerwca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do układów kierowniczych pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 133 z 18.06.1970, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 70/387/EWG z dnia 27 lipca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do drzwi pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 176 z 10.08.1970, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 70/388/EWG z dnia 27 lipca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 176 z 10.08.1970),

- dyrektywy Rady 71/127/EWG z dnia 1 marca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do lusterek wstecznych w pojazdach silnikowych (Dz. Urz. WE L 68 z 22.03.1971, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 71/320/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do układów hamulcowych niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 202 z 06.09.1971, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 72/245/EWG z dnia 20 czerwca 1972 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do tłumienia zakłóceń radioelektrycznych wywoływanych przez silniki z zapłonem iskrowym stosowane w pojazdach silnikowych (Dz. Urz. WE L 152 z 06.07.1972, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 72/306/EWG z dnia 2 sierpnia 1972 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń z silników Diesla stosowanych w pojazdach (Dz. Urz. WE L 190 z 20.08.1972, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 74/60/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia wnętrza pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 38 z 11.02.1974, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 74/61/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń zabezpieczających pojazdy silnikowe przed bezprawnym użyciem (Dz. Urz. WE L 38 z 11.02.1974, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 74/297/EWG z dnia 4 czerwca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia wnętrza pojazdów silnikowych (zachowanie układu kierowniczego w przypadku uderzenia) (Dz. Urz. WE L 165 z 20.06.1974, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 74/408/EWG z dnia 22 lipca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia wnętrza pojazdów silnikowych (wytrzymałość siedzeń i ich punktów mocowania) (Dz. Urz. WE L 221 z 12.08.1974, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 74/483/EWG z dnia 17 września 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wystających elementów zewnętrznych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 256 z 02.10.1974, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 75/443/EWG z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do biegu wstecznego i prędkościomierza pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 196 z 26.07.1975, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 76/114/EWG z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do tabliczek znamionowych i oznakowania identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz sposobu i miejsca ich umieszczenia (Dz. Urz. WE L 24 z 30.01.1976, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 76/115/EWG z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do punktów mocowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach silnikowych (Dz. Urz. WE L 24 z 30.01.1976, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 76/756/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do rozmieszczenia urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i ich przyczepach (Dz. Urz. WE L 262 z 27.09.1976, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 76/757/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do świateł odblaskowych pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 262 z 27.09.1976, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 76/758/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do świateł obrysowych, przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych) i świateł stopu pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 262 z 27.09.1976, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 76/759/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kierunkowskazów w pojazdach silnikowych i ich przyczepach (Dz. Urz. WE L 262 z 27.09.1976, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 76/760/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 262 z 27.09.1976, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 76/761/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do reflektorów pojazdów silnikowych spełniających funkcję reflektorów świateł drogowych i/lub świateł mijania oraz żarówek do tych reflektorów (Dz. Urz. WE L 262 z 27.09.1976, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 76/762/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do przednich reflektorów przeciwmgielnych w pojazdach silnikowych oraz żarówek do tych reflektorów (Dz. Urz. WE L 262 z 27.09.1976, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 77/389/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń holowniczych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 145 z 13.06.1977, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 77/538/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do tylnych świateł przeciwmgielnych pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 220 z 29.08.1977, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 77/539/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do świateł cofania pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 220 z 29.08.1977, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 77/540/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do świateł postojowych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 220 z 29.08.1977, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 77/541/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących w pojazdach silnikowych (Dz. Urz. WE L 220 z 29.08.1977, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 77/649/EWG z dnia 27 września 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do pola widzenia kierowców pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 267 z 19.10.1977, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 78/316/EWG z dnia 21 grudnia 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia wnętrza pojazdów silnikowych (oznaczania urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników) (Dz. Urz. WE L 81 z 28.03.1978, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 78/317/EWG z dnia 21 grudnia 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do odszraniających i odmgławiających instalacji oszklonych powierzchni pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 81 z 28.03.1978),

- dyrektywy Rady 78/318/EWG z dnia 21 grudnia 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do instalacji wycieraczek i spryskiwaczy pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 81 z 28.03.1978, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 78/549/EWG z dnia 12 czerwca 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących osłon kół pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 168 z 26.06.1978, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 78/932/EWG z dnia 16 października 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zagłówków do siedzeń w pojazdach silnikowych (Dz. Urz. WE L 325 z 20.11.1978),

- dyrektywy Rady 80/1268/EWG z dnia 16 grudnia 1980 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zużycia paliwa w pojazdach silnikowych (Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1980, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 80/1269/EWG z dnia 16 grudnia 1980 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do mocy silników pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1980, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 88/77/EWG z dnia 3 grudnia 1987 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń gazowych z silników Diesla stosowanych w pojazdach (Dz. Urz. WE L 36 z 09.02.1988, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 89/297/EWG z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zabezpieczeń bocznych (osłon bocznych) niektórych pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 124 z 05.05.1989),

- dyrektywy Rady 91/226/EWG z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do osłon przeciwrozbryzgowych kół niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 103 z 23.04.1991),

- dyrektywy Rady 92/21/EWG z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie mas i wymiarów pojazdów silnikowych kategorii M1 (Dz. Urz. WE L 129 z 14.05.1992, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 92/22/EWG z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie bezpiecznych szyb i materiałów do szyb w pojazdach silnikowych i ich przyczepach (Dz. Urz. WE L 129 z 14.05.1992, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 92/23/EWG z dnia 31 marca 1992 r. odnoszącej się do opon pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz ich instalowania (Dz. Urz. WE L 129 z 14.05.1992, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 92/24/EWG z dnia 31 marca 1992 r. odnoszącej się do urządzeń ograniczenia prędkości lub podobnych wewnętrznych systemów ograniczenia prędkości niektórych kategorii pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 129 z 14.05.1992, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 92/114/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. odnoszącej się do zewnętrznych elementów wystających znajdujących się przed tylnym oblachowaniem kabiny w pojazdach kategorii N (Dz. Urz. WE L 409 z 31.12.1992),

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/20/WE z dnia 30 maja 1994 r. odnoszącej się do mechanicznych urządzeń sprzęgających pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz systemów ich mocowania do tych pojazdów (Dz. Urz. WE L 195 z 29.07.1994),

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/28/WE z dnia 24 października 1995 r. odnoszącej się do palności materiałów konstrukcyjnych używanych w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 281 z 23.11.1995),

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/27/WE z dnia 20 maja 1996 r. w sprawie ochrony użytkowników pojazdów silnikowych w przypadku zderzenia bocznego oraz zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG (Dz. Urz. WE L 169 z 08.07.1996),

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/79/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony osób znajdujących się w pojazdach silnikowych podczas zderzenia czołowego oraz zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG (Dz. Urz. WE L 18 z 21.01.1997, z późn. zm.),

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/27/WE z dnia 22 lipca 1997 r. odnoszącej się do mas i wymiarów niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG (Dz. Urz. WE L 233 z 28.08.1997, z późn. zm.),

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/91/WE z dnia 14 grudnia 1998 r. odnoszącej się do pojazdów silnikowych i ich przyczep, przeznaczonych do transportu drogowego towarów niebezpiecznych oraz zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG odnoszącą się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 11 z 16.01.1999),

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/40/WE z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod pojazdy silnikowe i zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG (Dz. Urz. WE L 203 z 10.08.2000),

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/56/WE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do systemów grzewczych pojazdów silnikowych i ich przyczep, zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG i uchylającej dyrektywę 78/548/EWG (Dz. Urz. WE L 292 z 09.11.2001, z późn. zm.),

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/85/WE z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie przepisów szczególnych dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż osiem siedzeń poza siedzeniem kierowcy oraz zmieniającej dyrektywy 70/156/EWG i 97/27/WE (Dz. Urz. WE L 42 z 13.02.2002, z późn. zm.),

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/102/WE z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg przed i w razie zderzenia z pojazdem silnikowym i zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG (Dz. Urz. WE L 321 z 06.12.2003, z późn. zm.).

Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 5 maja 2005 r., pod numerem 2005/320/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 30), które zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 92, poz. 884) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

DEFINICJE KATEGORII I TYPÓW POJAZDÓW DLA POTRZEB HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU

A. DEFINICJE KATEGORII POJAZDU

Dla potrzeb homologacji typu zgodnie z klasyfikacją międzynarodową rozróżnia się następujące kategorie pojazdów (w poniższych definicjach termin "maksymalna masa" oznacza "maksymalną, masę całkowitą pojazdu" wg punktu 2.8 w załączniku nr 2 do rozporządzenia):

1.
Kategoria M: pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła oraz zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, w tym:
1)
kategoria M1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy;
2)
kategoria M2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę nieprzekraczającą 5 ton;
3)
kategoria M3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę przekraczającą 5 ton.

Do kategorii M2 lub M3 należy także "autobus przegubowy", co oznacza autobus, który składa się z dwu lub więcej części połączonych przegubowo; przedziały pasażerskie tych części muszą być połączone, tak aby było możliwe swobodne przemieszczanie się pasażerów między nimi, a części składowe powinny być połączone na stałe.

Rodzaje nadwozia i przypisane do nich kody dla kategorii M określono w części C pkt 1 (pojazdy kat. M1) oraz w części C pkt 2 (pojazdy kat. M2 i M3) niniejszego załącznika.

2.
Kategoria N: pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła oraz zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków, w tym:
1)
kategoria N1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków mające maksymalną masę nieprzekraczającą 3,5 tony;
2)
kategoria N2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków mające maksymalną masę przekraczającą 3,5 tony, ale nieprzekraczającą 12 ton;
3)
kategoria N3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków mające maksymalną masę przekraczającą 12 ton.

W przypadku pojazdów ciągnących naczepy lub przyczepy z osią centralną należy jako masę maksymalną przyjmować ich masę w stanie gotowym do jazdy powiększoną o masę odpowiadającą maksymalnemu statycznemu naciskowi pionowemu na urządzenie sprzęgające oraz o maksymalną masę ładunku przewidzianego do umieszczenia w pojeździe ciągnącym.

Rodzaje nadwozia i przypisane do nich kody dla kategorii N określono w części C pkt 3 niniejszego załącznika.

3.
Kategoria O: przyczepy (z włączeniem naczep), w tym:
1)
kategoria O1: przyczepy o maksymalnej masie nieprzekraczającej 0,75 tony;
2)
kategoria O2: przyczepy o maksymalnej masie przekraczającej 0,75 tony, ale nieprzekraczającej 3,5 tony;
3)
kategoria O3: przyczepy o maksymalnej masie przekraczającej 3,5 tony, ale nieprzekraczającej 10 ton;
4)
kategoria O4: przyczepy o maksymalnej masie przekraczającej 10 ton.

W przypadku naczep lub przyczep z osią centralną należy jako masę maksymalną przyjmować masę odpowiadającą maksymalnemu statycznemu naciskowi ich osi na drogę w warunkach maksymalnego obciążenia ładunkiem i sprzęgnięcia z pojazdem ciągnącym.

Rodzaje nadwozia i przypisane do nich kody dla kategorii O określono w części C pkt 4 niniejszego załącznika.

4.
Pojazdy terenowe (symbol G)
4.1.
Pojazdy kategorii N1 o maksymalnej masie nieprzekraczającej 2 ton i pojazdy kategorii M1 uznaje się za pojazdy terenowe, jeżeli mają następujące cechy konstrukcyjne:
a)
co najmniej jedną przednią i jedną tylną oś napędzane jednocześnie, nawet jeśli taki napęd jest odłączalny,
b)
co najmniej jeden mechanizm różnicowy z blokadą lub urządzeniem o podobnym działaniu oraz zdolność pokonywania wzniesień co najmniej 30 % dla pojazdu bez przyczepy, oraz dodatkowo spełniają co najmniej pięć z sześciu niżej podanych warunków:

- kąt natarcia co najmniej 25°,

- kąt zejścia co najmniej 20°,

- kąt rampowy co najmniej 20°,

- prześwit pod osią przednią co najmniej 180 mm,

- prześwit pod osią tylną co najmniej 180 mm,

- prześwit między osiami co najmniej 200 mm;

4.2.
Pojazdy kategorii N1 o maksymalnej masie przekraczającej 2 tony, pojazdy kategorii N2 i M2 oraz pojazdy kategorii M3 o maksymalnej masie nieprzekraczającej 12 ton uznaje się za pojazdy terenowe, jeżeli mają albo wszystkie koła napędzane jednocześnie, nawet jeśli taki napęd jest odłączalny, albo następujące cechy konstrukcyjne:
a)
co najmniej jedną przednią i jedną tylną oś napędzane jednocześnie, nawet jeśli napęd taki jest odłączalny,
b)
co najmniej jeden mechanizm różnicowy z blokadą lub urządzeniem o podobnym działaniu,
c)
zdolność pokonywania wzniesień co najmniej 25 % dla pojazdu bez przyczepy.
4.3.
Pojazdy kategorii M3 o maksymalnej masie przekraczającej 12 ton i pojazdy kategorii N3 uznaje się za pojazdy terenowe, jeżeli mają albo wszystkie koła napędzane jednocześnie, nawet jeśli napęd taki jest odłączalny, albo następujące cechy konstrukcyjne:
a)
co najmniej połowę kół napędzanych jednocześnie,
b)
co najmniej jeden mechanizm różnicowy z blokadą lub urządzeniem o podobnym działaniu,
c)
zdolność pokonywania wzniesień co najmniej 25 % dla pojazdu bez przyczepy, oraz dodatkowo spełniają co najmniej cztery z sześciu niżej podanych warunków:

- kąt natarcia co najmniej 25°,

- kąt zejścia co najmniej 25°,

- kąt rampowy co najmniej 25°,

- prześwit pod osią przednią co najmniej 250 mm,

- prześwit pod osią tylną co najmniej 250 mm,

- prześwit między osiami co najmniej 300 mm.

4.4.
Warunki obciążenia i sprawdzania
4.4.1.
Pojazdy kategorii N1 o maksymalnej masie nieprzekraczającej 2 ton i pojazdy kategorii M1 powinny być w stanie gotowym do jazdy, tzn. z płynem chłodzącym, olejami, paliwem, narzędziami, kołem zapasowym i kierowcą o masie 75 kg, (patrz objaśnienie odnośnika(o) w załączniku nr 2 do rozporządzenia).
4.4.2.
Pojazdy inne niż wymienione w pkt 4.4.1. powinny być obciążone do maksymalnej masy podanej przez producenta.
4.4.3.
Wymagana zdolność pokonywania wzniesień (25 % i 30 %) powinna być sprawdzana obliczeniowo; w wyjątkowych przypadkach jednostka badawcza może zażądać przedstawienia pojazdu danego typu do badań bezpośrednich.
4.4.3.
Podczas pomiarów kątów natarcia, zejścia i rampowego nie należy brać pod uwagę urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod pojazd.
4.5.
Definicje i rysunki prześwitu (definicje kątów natarcia, zejścia i kąta rampowego - patrz objaśnienia odnośników(na),(nb) i (nc) w załączniku nr 2 do rozporządzenia)
4.5.1.
"Prześwit w granicach rozstawu osi" oznacza najmniejszą odległość od powierzchni podłoża do najniższego stałego punktu pojazdu. Oś wielokrotna traktowana jest jako oś pojedyncza.

wzór

4.5.2.
"Prześwit pod osią" oznacza wysokość łuku przechodzącego przez środki styku z jezdnią opon kół danej osi (w przypadku kół bliźniaczych pod uwagę bierze się koła wewnętrzne) oraz stycznego do najniższego stałego punktu pojazdu między tymi kołami.

Żadna stała część pojazdu nie może znajdować się w polu zakreskowanym na poniższym rysunku. O ile zachodzi potrzeba, prześwity pod kolejnymi osiami zapisuje się w następujący sposób: 280/250/250.

wzór

4.6.
Oznaczenia kombinowane

Symbol "G" można łączyć z symbolami kategorii "M" lub "N"; na przykład samochód ciężarowy kategorii N1 przeznaczony do poruszania się w warunkach terenowych należy opisywać jako "N1G".

5.
Pojazdy specjalne

Niezależnie od wyżej wymienionych kategorii pojazdów w procesie homologacji typu pojazdu wyróżnia się także niektóre "pojazdy specjalne", co oznacza pojazdy kategorii M, N lub O, w tym:

5.1.
"Samochody kempingowe" - pojazdy kategorii M przeznaczone do czasowego zamieszkania w nich osób, wyposażone co najmniej w:
a)
stolik i miejsca siedzące przy nim,
b)
miejsca do spania, które mogą powstawać z miejsc siedzących,
c)
urządzenia kuchenne,
d)
szafki.

Wyposażenie to powinno być na stałe zamontowane w pojeździe, z tym że stolik może być łatwo demontowany.

5.2.
"Pojazdy opancerzone" - pojazdy przeznaczone do chronienia przebywających w nich osób i przewożonych ładunków poprzez spełnienie wymagań dotyczących osłon pancernych.
5.3.
"Samochody sanitarne (ambulansy)" - pojazdy samochodowe kategorii M przeznaczone do transportu osób chorych lub rannych, wyposażone w urządzenia medyczne do tego niezbędne.
5.4.
"Samochody pogrzebowe (karawany)" - pojazdy samochodowe kategorii M przeznaczone do transportu zmarłych, wyposażone w urządzenia do tego niezbędne.
5.5.
"Przyczepy kempingowe" - wg ISO 3833 - 1977, określenie 3.2.1.3.
5.6.
"Żurawie samochodowe" - pojazdy kategorii N3 nieprzeznaczone do przewozu ładunków, wyposażone w żuraw o momencie podnoszenia co najmniej 400 kNm.
5.7.
"Inne pojazdy specjalne" - pojazdy specjalne odpowiadające definicji podanej w pkt 5 inne niż wymienione w pkt od 5.1 do 5.6. Przeznaczenie pojazdów specjalnych określają przepisy o szczegółowych czynnościach organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu. Rodzaje nadwozia i przypisane do nich kody dla "pojazdów specjalnych" określono w części C pkt 5.

B. DEFINICJA TYPU POJAZDU

1.
W przypadku pojazdów kategorii M1:
1.1.
Pojęcie "typ pojazdu" obejmuje pojazdy, które nie różnią się między sobą pod względem istotnych cech takich jak:
a)
producent,
b)
fabryczne (nadane przez producenta) oznaczenie typu,
c)
główne względy konstrukcyjne, w tym:

- podwozie / płyta podłogowa (oczywiste i podstawowe różnice),

- rodzaj silnika (spalania wewnętrznego / elektryczny / hybrydowy).

1.2.
"Wariant" w ramach typu obejmuje pojazdy, które nie różnią się między sobą pod względem istotnych cech takich jak:
a)
rodzaj nadwozia (np. kareta, hatchback, coupe, kabriolet, kombi, wielozadaniowe),
b)
silnik, w tym:

- zasada działania (jak w pkt 3.2.1.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia),

- liczba i układ cylindrów,

- moc silnika (dopuszczalna różnica 30 % - największa może być 1,3 raza większa od najmniejszej),

- pojemność skokowa (dopuszczalna różnica 20 % - największa może być 1,2 raza większa od najmniejszej),

c)
osie napędzane (liczba, położenie, powiązanie kinematyczne),
d)
osie kierowane (liczba i położenie).
1.3.
"Wersja" w ramach wariantu obejmuje wszelkie dozwolone przez producenta kompletacje pojazdów, które należy przedstawić zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia; w ramach jednej wersji nie można łączyć następujących różniących się cech:
a)
maksymalna masa,
b)
pojemność skokowa silnika,
c)
moc maksymalna,
d)
typ skrzyni biegów i liczba przełożeń,
e)
największa liczba miejsc siedzących wg definicji w części C.
2.
W przypadku pojazdów kategorii M2 i M3:
2.1.
Pojęcie "typ pojazdu" obejmuje pojazdy, które nie różnią się między sobą pod względem istotnych cech takich jak:
a)
producent,
b)
fabryczne (nadane przez producenta) oznaczenie typu,
c)
kategoria,
d)
główne względy konstrukcyjne, w tym:

- podwozie / nadwozie samonośne, jedno- lub dwupokładowe, pojedyncze / przegubowe (oczywiste i podstawowe różnice),

- liczba osi,

- rodzaj silnika (spalania wewnętrznego / elektryczny / hybrydowy).

2.2.
"Wariant" w ramach typu obejmuje pojazdy, które nie różnią się między sobą pod względem istotnych cech, takich jak:
a)
klasa autobusu wg dyrektywy 2001/85/WE (dotyczy wyłącznie pojazdu kompletnego),
b)
etap wykonania (tzn. kompletny / niekompletny),
c)
silnik, w tym:

- zasada działania (jak w pkt 3.2.1.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia),

- liczba i układ cylindrów,

- moc silnika (dopuszczalna różnica 50 % - największa może być 1,5 raza większa od najmniejszej),

- pojemność skokowa (dopuszczalna różnica 50 % - największa może być 1,5 raza większa od najmniejszej),

- położenie silnika (z przodu, centralnie, z tyłu),

d)
maksymalna masa (dopuszczalna różnica 20 % - największa może być 1,2 raza większa od najmniejszej),
e)
osie napędzane (liczba, położenie, powiązanie kinematyczne),
f)
osie kierowane (liczba i położenie).
2.3.
"Wersja" w ramach wariantu obejmuje wszelkie dozwolone przez producenta kompletacje pojazdów, które należy przedstawić zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.
3.
W przypadku pojazdów kategorii N1, N2 i N3:
3.1.
Pojęcie "typ pojazdu" obejmuje pojazdy, które nie różnią się między sobą pod względem istotnych cech takich jak:
a)
producent,
b)
fabryczne (nadane przez producenta) oznaczenie typu,
c)
kategoria,
d)
główne względy konstrukcyjne, w tym:

- podwozie / płyta podłogowa (oczywiste i podstawowe różnice),

- liczba osi,

- rodzaj silnika (spalania wewnętrznego / elektryczny / hybrydowy).

3.2.
"Wariant" w ramach typu obejmuje pojazdy, które nie różnią się między sobą pod względem istotnych cech takich jak:
a)
konstrukcyjne przeznaczenia nadwozia (np. skrzyniowe / samowyładowcze / cysterna / ciągnik siodłowy) (dotyczy wyłącznie pojazdu kompletnego),
b)
etap wykonania (tzn. kompletny/niekompletny),
c)
silnik, w tym:

- zasada działania (jak w pkt 3.2.1.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia),

- liczba i układ cylindrów,

- moc silnika (dopuszczalna różnica 50 % - największa może być 1,5 raza większa od najmniejszej),

- pojemność skokowa (dopuszczalna różnica 50 % - największa może być 1,5 raza większa od najmniejszej),

d)
maksymalna masa (dopuszczalna różnica 20 % - największa może być 1,2 raza większa od najmniejszej),
e)
osie napędzane (liczba, położenie, powiązanie kinematyczne),
f)
osie kierowane (liczba i położenie).
3.3.
"Wersja" w ramach wariantu obejmuje wszelkie dozwolone przez producenta kompletacje pojazdów, które należy przedstawić zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.
4.
W przypadku pojazdów kategorii O1, O2, O3 i O4:
4.1.
Pojęcie "typ pojazdu" obejmuje pojazdy, które nie różnią się między sobą pod względem istotnych cech takich jak:
a)
producent,
b)
fabryczne (nadane przez producenta) oznaczenie typu,
c)
kategoria,
d)
główne elementy konstrukcyjne, w tym:

- podwozie / płyta podłogowa (oczywiste i podstawowe różnice),

- liczba osi,

- przyczepa z wózkiem skrętnym / naczepa / przyczepa z osią centralną,

- rodzaj układu hamulcowego (np. bez hamulca / z hamulcem najazdowym / z hamulcem zasilanym z pojazdu ciągnącego).

4.2.
"Wariant" w ramach typu obejmuje pojazdy, które nie różnią się między sobą pod względem istotnych cech, takich jak:
a)
etap wykonania (tzn. kompletny/niekompletny),
b)
rodzaj nadwozia (np. kempingowe/skrzyniowe/cysterna) (dotyczy wyłącznie pojazdu kompletnego/skompletowanego),
c)
maksymalna masa (dopuszczalna różnica 20 % - największa może być 1,2 raza większa od najmniejszej),
d)
osie kierowane (liczba i położenie).
4.3.
"Wersja" w ramach wariantu obejmuje wszelkie dozwolone przez producenta kompletacje pojazdów, które należy przedstawić zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.
5.
W odniesieniu do wszystkich kategorii pojazdów identyfikacja pojazdu na podstawie oznaczenia typu, wariantu i wersji powinna umożliwić jednoznaczne ustalenie szczegółowych danych technicznych konkretnego pojazdu niezbędnych do zarejestrowania go, okresowych badań technicznych lub innych celów. Dane te są zawarte w odpowiednich załącznikach zawierających informacje, które należy podać do celów homologacji typu.

C. DEFINICJE RODZAJU NADWOZIA

(dotyczy wyłącznie pojazdów kompletnych lub skompletowanych)

Rodzaj nadwozia, o którym mowa w pkt 9.1 załączników nr 2 i 3 do rozporządzenia oraz w pkt 37 w załączniku nr 14 do rozporządzenia, określa się poprzez następujące kodowanie:

1.
W odniesieniu do samochodów osobowych (kategorii M1):
KodNazwaDefinicja
AAkareta (sedan) wg normy ISO 3833 - 1977, określenie 3.1.1.1., z włączeniem pojazdów o więcej niż czterech szybach bocznych
ABhatchbackkareta (AA) z podnoszonymi drzwiami z tyłu nadwozia
ACkombiwg normy ISO 3833 - 1977, określenie 3.1.1.4.
ADcoupewg normy ISO 3833 - 1977, określenie 3.1.1.5.
AEkabrioletwg normy ISO 3833 - 1977, określenie 3.1.1.6.
AFwielozadaniowepojazd o nadwoziu innym niż opisane w kodzie od AA do AE, przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób i ładunków w tym samym nadwoziu; jeżeli pojazd taki spełnia jednak następujące warunki:

1. liczba dostępnych miejsc siedzących jest nie większa niż 6 (poza kierowcą), przy czym:

- o dostępności miejsca siedzącego decyduje obecność punktów kotwiczenia w pojeździe,

- aby uznać miejsce siedzące za niedostępne do użytkowania, jego punkty kotwiczenia powinny być przez producenta pojazdu zaspawane lub osłonięte pokrywami niemożliwymi do usunięcia za pomocą normalnie dostępnych narzędzi,

2. spełniona jest zależność: P-(M+Nx68) > Nx68, gdzie:

P - dopuszczalna masa całkowita pojazdu w kg,

M - masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy z kierowcą o masie 75 kg,

N - liczba dostępnych miejsc siedzących, nie licząc kierowcy

to nie jest on uznawany za pojazd kategorii M1

2.
W odniesieniu do pojazdów kategorii M2 lub M3:

Do pojazdów klasy I zgodnie z definicjami w dyrektywie 2001/85/WE:

KodNazwa
CAjednopokładowe
CBdwupokładowe
CCprzegubowe jednopokładowe
CDprzegubowe dwupokładowe
CEniskopodłogowe jednopokładowe
CFniskopodłogowe dwupokładowe
CGprzegubowe niskopodłogowe jednopokładowe
CHprzegubowe niskopodłogowe dwupokładowe

Do pojazdów klasy II zgodnie z definicjami w dyrektywie 2001/85/WE:

KodNazwa
CIjednopokładowe
CJdwupokładowe
CKprzegubowe jednopokładowe
CLprzegubowe dwupokładowe
CMniskopodłogowe jednopokładowe
CNniskopodłogowe dwupokładowe
COprzegubowe niskopodłogowe jednopokładowe
CPprzegubowe niskopodłogowe dwupokładowe

Do pojazdów klasy III zgodnie z definicjami w dyrektywie 2001/85/WE:

KodNazwa
CQjednopokładowe
CRdwupokładowe
CSprzegubowe jednopokładowe
CTprzegubowe dwupokładowe

Do pojazdów klasy A zgodnie z definicjami w dyrektywie 2001/85/WE:

KodNazwa
CUjednopokładowe
CVniskopodłogowe jednopokładowe

Do pojazdów klasy B wg dyrektywy 2001/85/WE:

KodNazwa
CWjednopokładowe
3.
W odniesieniu do pojazdów kategorii N:
KodNazwaDefinicja
BAsamochód ciężarowywg załącznika I do dyrektywy 97/27/EWG, pkt 2.1.1
BBvansamochód ciężarowy o kabinie kierowcy zawartej w bryle nadwozia
BCciągnik siodłowywg załącznika I do dyrektywy 97/27/EWG, pkt 2.1.1
BDciągnik balastowywg załącznika I do dyrektywy 97/27/EWG, pkt 2.1.1

Jeżeli pojazd określony jako BB o maksymalnej masie nieprzekraczającej 3.500 kg:

- ma więcej niż 6 miejsc siedzących (bez kierowcy),

lub

- spełnia następujące warunki:

a) liczba miejsc siedzących (bez kierowcy) nie przekracza sześciu,

b) P - (M + N x 68) ≤ N x 68

gdzie P, M oraz N określono w pkt 1, tak jak dla nadwozia wielozadaniowego AF,

to nie jest on uznawany za pojazd kategorii N.

Jeżeli pojazd określony jako BA lub BB o maksymalnej masie przekraczającej 3.500 kg oraz BC lub BD spełnia jeden z następujących warunków:

a) liczba miejsc siedzących (bez kierowcy) przekracza osiem,

lub

b) P - (M + N x 68) ≤ N x 68

gdzie P, M oraz N określono w pkt 1, tak jak dla nadwozia wielozadaniowego AF,

to nie jest on uznawany za pojazd kategorii N.

4.
W odniesieniu do pojazdów kategorii O:
KodNazwaDefinicja
DAnaczepywg załącznika I do dyrektywy 97/27/EWG, pkt 2.1.2
DBprzyczepy z wózkiem skrętnymwg załącznika I do dyrektywy 97/27/EWG, pkt 2.2.3
DCprzyczepy z osią centralnąwg załącznika I do dyrektywy 97/27/EWG, pkt 2.2.4
5.
W odniesieniu do "pojazdów specjalnych" wg definicji niniejszego załącznika:
KodNazwaDefinicja
SAsamochody kempingowewg pkt 5.1 części A
SBpojazdy opancerzonewg pkt 5.2 części A
SCsamochody sanitarne (ambulansy) wg pkt 5.3 części A
SDpojazdy pogrzebowe (karawany) wg pkt 5.4 części A
SEprzyczepy kempingowewg pkt 5.5 części A
SFżurawie samochodowewg pkt 5.6 części A
SGinne pojazdy specjalnewg pkt 5.7 części A

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 1

WZÓR

PODSTAWOWY OPIS TECHNICZNY DO CELU HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU(a)

Wszelkie dokumenty informacyjne wymagane przez to rozporządzenie mogą składać się wyłącznie z informacji podanych poniżej, z zachowaniem przedstawionych zasad numerowania zagadnień.

Poniższe dane, wraz ze spisem treści, należy dostarczyć w trzech egzemplarzach. Rysunki powinny być sporządzone w odpowiedniej skali i stopniu szczegółowości w formacie A4 lub złożone do tego formatu. Fotografie powinny być wystarczająco szczegółowe.

Jeżeli wyposażenie i części pojazdu mają sterowanie elektroniczne, należy podać charakterystykę tego sterowania.

(Odnośniki objaśniono na końcu niniejszego załącznika.)

0. DANE OGÓLNE

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta): .........

0.2. Typ: .......................................

0.2.0.1. Podwozie: ..................................

0.2.0.2. Nadwozie / pojazd kompletny:

0.2.1. Nazwa handlowa (o ile występuje): ..........

0.3. Sposób identyfikacji typu, jeśli oznaczono

na pojeździe (b): .........................

0.3.0.1. Podwozie: ..................................

0.3.0.2. Nadwozie / pojazd kompletny: ...............

0.3.1. Położenie tych oznaczeń: ...................

0.3.1.1. Podwozie: ..................................

0.3.1.2. Nadwozie / pojazd kompletny: ...............

0.4. Kategoria pojazdu (c): .....................

0.4.1. Klasyfikacja uwzględniająca materiały

niebezpieczne, do przewozu których pojazd

jest przeznaczony: .........................

0.5. Nazwa i adres producenta: ..................

Nazwa i adres importera (o ile występuje):

............................................

0.6. Miejsce i sposób umieszczenia tabliczki

znamionowej oraz położenie numeru

identyfikacyjnego pojazdu: .................

0.6.1. Na podwoziu: ...............................

0.6.2. Na nadwoziu: ...............................

0.7. W przypadku części i zespołów, miejsce i

sposób umieszczenia znaku homologacji: .....

0.8. Adres(y) montowni: .........................

1. OGÓLNE CECHY KONSTRUKCYJNE POJAZDU

1.1. Fotografie i/lub rysunki przedstawiciela

typu: ......................................

1.2. Rysunek pojazdu z podstawowymi wymiarami: ..

1.3. Liczba osi i kół: ..........................

1.3.1. Liczba i położenie osi z kołami

bliźniaczymi: ..............................

1.3.2. Liczba i położenie osi kierowanych: ........

1.3.3. Osie napędowe (liczba, położenie,

współpraca): ...............................

1.4. Podwozie, jeśli występuje (rysunek ogólny):

............................................

1.5. Materiał konstrukcyjny podłużnic ramy (d):

............................................

1.6. Położenie i układ silnika: .................

1.7. Kabina kierowcy (wysunięta do przodu lub z

maską) (z):

1.8. Kierunek ruchu drogowego: lewostronny

/prawostronny (1)

1.8.1. Pojazd przystosowany do uczestniczenia w

ruchu lewostronnym/prawostronnym (1)

1.9. Podać, czy pojazd samochodowy jest

przeznaczony do ciągnięcia naczep lub

przyczep, i określić, czy jest to naczepa

czy przyczepa z wózkiem skrętnym lub osią

centralną; uwzględnić pojazdy przystosowane

do przewozu towarów w określonej

temperaturze: ..............................

2. MASY I WYMIARY (e) (w kg i mm) (odwołać

się do rysunku, gdy ma zastosowanie): ......

2.1. Rozstaw(y) osi (pojazd w pełni

obciążony) (f): ...........................

2.1.1. W przypadku naczep:

2.1.1.1. Odległość pomiędzy osią siodła a tylnym

obrysem naczepy: ...........................

2.1.1.2. Odległość pomiędzy osią siodła a dowolnym

punktem przedniej części naczepy: ..........

2.1.1.3. Specjalny rozstaw osi naczepy (według

definicji w pkt 7.6.1.2 załącznika I do

dyrektywy 97/27/WE): .......................

2.2. W przypadku ciągnika siodłowego

2.2.1. Obciążenie siodła (maksymalne i minimalne;

podać wielkości dopuszczalne w przypadku

pojazdu niekompletnego) (g): ...............

2.2.2. Maksymalny wznios siodła (znormalizowany)

(h): .......................................

2.3. Rozstaw(y) kół i szerokość(ci) osi(i): .....

2.3.1. Rozstaw kół osi kierowanych (i): ...........

2.3.2. Rozstaw kół pozostałych osi (i): ...........

2.3.3. Szerokość najszerszej z tylnych osi: .......

2.3.4. Szerokość osi najbardziej wysuniętej w przód

(z wyłączeniem odkształcenia opon w pobliżu

jezdni): ...................................

2.4. Zakres wymiarów pojazdu (gabarytowych)

2.4.1. Dla podwozia bez zabudowy

2.4.1.1. Długość (j): ...............................

2.4.1.1.1. Największa długość (wg deklaracji

producenta): ...............................

2.4.1.1.2. Najmniejsza długość (wg deklaracji

producenta): ...............................

2.4.1.2. Szerokość (k): .............................

2.4.1.2.1. Największa szerokość (wg deklaracji

producenta): ...............................

2.4.1.2.2. Najmniejsza szerokość (wg deklaracji

producenta): ...............................

2.4.1.3. Wysokość (pojazd gotowy do jazdy) (l) (w

przypadku zawieszenia o regulowanej

wysokości podać dla normalnej pozycji

jazdy): ....................................

2.4.1.4. Zwis przedni (m): ..........................

2.4.1.4.1. Kąt natarcia (na): ........ stopni

2.4.1.5. Zwis tylny (n): ............................

2.4.1.5.1. Kąt zejścia (nb): ......... stopni

2.4.1.5.2. Minimalny i maksymalny zwis punktu

sprzęgowego (nd): ..........................

2.4.1.6. Prześwit (według definicji w pkt 4.5 części

A załącznika nr 1 do rozporządzenia)

2.4.1.6.1. Pomiędzy osiami: ...........................

2.4.1.6.2. Pod osią(ami) przednią(nimi): ..............

2.4.1.6.3. Pod osią(ami) tylną(nymi): .................

2.4.1.7. Kąt rampowy (nc): ....... stopni

2.4.1.8. Zakres współrzędnych dopuszczalnych położeń

środka ciężkości nadwozia i/lub elementów

wyposażenia i/lub ładunku: .................

2.4.2. Dla podwozia z zabudową

2.4.2.1. Długość (j): ...............................

2.4.2.1.1. Długość przestrzeni ładunkowej: ............

2.4.2.2. Szerokość (k): .............................

2.4.2.2.1. Grubość ścian (w przypadku pojazdów

przystosowanych do przewozu towarów o

określonej temperaturze): ..................

2.4.2.3. Wysokość (pojazd gotowy do jazdy) (l) (w

przypadku zawieszenia o regulowanej

wysokości podać dla normalnej pozycji

jazdy): ....................................

2.4.2.4. Zwis przedni (m): ..........................

2.4.2.4.1. Kąt natarcia (na): .... stopni

2.4.2.5. Zwis tylny (n): ............................

2.4.2.5.1. Kąt zejścia (nb): ..... stopni

2.4.2.5.2. Minimalny i maksymalny zwis punktu

środkowego sprzęgu (nd): ...................

2.4.2.6. Prześwit (według definicji w pkt 4.5 części

A załącznika nr 1 do rozporządzenia)

2.4.2.6.1. Pomiędzy osiami: ...........................

2.4.2.6.2. Pod osią(ami) przednią(nimi): ..............

2.4.2.6.3. Pod osią(ami) tylną(nymi): .................

2.4.2.7. Kąt rampowy (nc): .... stopni

2.4.2.8. Zakres współrzędnych dopuszczalnych położeń

środka ciężkości nadwozia i/lub elementów

wyposażenia i/lub ładunku: .................

2.4.2.9. Położenie środka ciężkości pojazdu w

kierunku podłużnym, poprzecznym oraz na

wysokości przy maksymalnej masie całkowitej

pojazdu: ...................................

2.4.3. Dla zabudowy homologowanej bez podwozia

2.4.3.1. Długość (j): .............................

2.4.3.2. Szerokość (k): ...........................

2.4.3.3. Wysokość (pojazd gotowy do jazdy) (l) dla

przewidywanego podwozia (w przypadku

zawieszenia o regulowanej wysokości podać

dla normalnej pozycji jazdy): ..............

2.5. Masa podwozia (bez kabiny, materiałów

eksploatacyjnych, narzędzi, koła zapasowego

i kierowcy): ...............................

2.5.1. Rozkład tej masy na osie: ..................

2.6. Masa pojazdu z nadwoziem i sprzęgiem w

przypadku pojazdu ciągnącego kategorii innej

niż M1 w stanie gotowym do jazdy lub masa

podwozia z kabiną, jeżeli producent nie

wyposaża w nadwozie, i/lub ze sprzęgiem (z

materiałami eksploatacyjnymi i innymi

płynami z wyjątkiem zużytej wody,

narzędziami, kołem zapasowym i kierowcą

oraz, w przypadku autobusów, masą członka

załogi (75 kg), o ile przewidziano dla niego

miejsce siedzące) (o) (maksimum i minimum

dla każdej wersji): ........................

2.6.1. Rozkład tej masy na osie i, w przypadku

naczepy lub przyczepy z osią centralną,

obciążenie sprzęgu (maksimum i minimum dla

każdej wersji): ............................

2.7. Najmniejsza masa pojazdu skompletowanego

podana przez producenta (podać wyłącznie w

przypadku pojazdu niekompletnego): .........

2.7.1. Rozkład tej masy na osie i, w przypadku

naczepy lub przyczepy z osią centralną,

obciążenie sprzęgu: ........................

2.8. Maksymalna masa całkowita pojazdu podana

przez producenta (y) (maksimum i minimum dla

każdego z wariantów): ......................

2.8.1. Rozkład tej masy na osie, a w przypadku

naczepy lub przyczepy z osią centralną

obciążenie sprzęgu (maksimum i minimum dla

każdego z wariantów): ......................

2.9. Maksymalna masa przypadająca na każdą z osi

(wynikająca z jej nośności): ...............

2.10. Maksymalna masa przypadająca na każdą z

grup osi (wynikająca z ich nośności): ......

2.11. Maksymalna masa całkowita ciągnięta przez

pojazd samochodowy w przypadku

2.11.1. Przyczepy z wózkiem skrętnym: ..............

2.11.2. Naczepy: ...................................

2.11.3. Przyczepy z osią centralną: ................

2.11.3.1. Maksymalny stosunek zwisu sprzęgu (p) do

rozstawu osi: ..............................

2.11.3.2. Maksymalna wartość siły pionowej V (kN): ...

2.11.4. Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów:

............................................

2.11.5. Pojazd jest / nie jest przeznaczony (1) do

holowania innego pojazdu (pkt 1.2 załącznika

II do dyrektywy 77/389/EWG)

2.11.6. Maksymalna masa całkowita przyczepy bez

hamulca: ...................................

2.12. Maksymalna siła pionowa działająca na

urządzenie sprzęgające

2.12.1. Pojazdu samochodowego: .....................

2.12.2. Naczepy lub przyczepy z osią centralną: ....

2.12.3. Maksymalna masa urządzenia sprzęgającego

(jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażany

przez producenta): .........................

2.13. Szerokość korytarza ruchu: .................

2.14. Stosunek mocy silnika do maksymalnej masy

całkowitej pojazdu: ........ (kW/kg)

2.14.1. Stosunek mocy silnika do technicznie

maksymalnej masy całkowitej zespołu pojazdów

(według definicji w pkt 7.10 załącznika I do

dyrektywy 97/27/WE): ....... (kW/kg)

2.15. Zdolność ruszania pod wzniesienie (przez

pojedynczy pojazd) (+++): ...... %

2.16. Dopuszczalne masy całkowite do celów

rejestracyjnych i eksploatacyjnych (powinny

być zgodne z wymaganiami podanymi w

załączniku IV do dyrektywy 97/27/WE)

2.16.1. Największa dopuszczalna masa całkowita

pojazdu do celów rejestracyjnych i

eksploatacyjnych (dopuszcza się wiele

zakresów dla każdej konfiguracji

technicznej(#)): ...........................

2.16.2. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do celów

rejestracyjnych i eksploatacyjnych

przypadająca na każdą z osi oraz, w

przypadku naczepy lub przyczepy z osią

centralną, masa przypadająca na urządzenie

sprzęgające podana przez producenta, o ile

jest mniejsza niż maksymalne obciążenie

urządzenia sprzęgającego (dopuszcza się

wiele zakresów dla każdej konfiguracji

technicznej (#)): ..........................

2.16.3. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do

celów rejestracyjnych i eksploatacyjnych

przypadająca na każdą z grup osi (dopuszcza

się wiele zakresów dla każdej konfiguracji

technicznej (#)): ..........................

2.16.4. Dopuszczalna masa całkowita przyczepy

ciągniętej przez pojazd do celów

rejestracyjnych i eksploatacyjnych

(dopuszcza się wiele zakresów dla każdej

konfiguracji technicznej (#)): .............

2.16.5. Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

do celów rejestracyjnych i eksploatacyjnych

(dopuszcza się wiele zakresów dla każdej

konfiguracji technicznej (#)): .............

3. SILNIK (q) (w przypadku pojazdu, który może

być napędzany różnymi paliwami lub ich

połączeniem należy powtórzyć odpowiednie

punkty (+))

3.1. Nazwa producenta: ..........................

3.1.1. Kod fabryczny silnika (oznaczony na silniku

lub identyfikowalny w inny sposób): ........

3.2. Silnik spalania wewnętrznego

3.2.1. Dokładny opis silnika

3.2.1.1. Zasada działania: zapłon iskrowy / zapłon

samoczynny, czterosuwowy/dwusuwowy (1)

3.2.1.2. Liczba i układ cylindrów: ..................

3.2.1.2.1. Średnica cylindra (r): ........ mm

3.2.1.2.2. Skok tłoka (r): .... mm

3.2.1.2.3. Kolejność zapłonu: .........................

3.2.1.3. Pojemność skokowa (s): .... cm3

3.2.1.4. Stopień sprężania (2): .....................

3.2.1.5. Rysunki komory spalania, denka tłoka i, w

przypadku silnika z zapłonem iskrowym,

pierścieni tłokowych: ......................

3.2.1.6. Prędkość obrotowa biegu jałowego (2):

.......... min-1

3.2.1.6.1. Podwyższona prędkość obrotowa biegu

jałowego (2): ........ min-1

3.2.1.7. Objętościowa zawartość tlenku węgla w

spalinach przy prędkości obrotowej biegu

jałowego podana przez producenta (2): .... %

(tylko w przypadku silnika z zapłonem

iskrowym)

3.2.1.8. Maksymalna moc netto silnika(t): ....... kW,

przy prędkości obrotowej: .... min-1 (podana

przez producenta)

3.2.1.9. Maksymalna prędkość obrotowa silnika według

producenta: ....... min-1

3.2.1.10. Maksymalny moment obrotowy netto

silnika(t): ...... Nm, przy prędkości

obrotowej: ...... min-1

3.2.2. Paliwo: olej napędowy / benzyna / LPG /

etanol (1)

3.2.2.1. RON benzyny z dodatkiem związków ołowiu: ...

3.2.2.2. RON benzyny bezołowiowej: ..................

3.2.2.3. Wlew paliwa: specjalna zwężka / naklejka (1)

3.2.3. Zbiornik(i) paliwa

3.2.3.1. Zbiornik(i) podstawowy(we)

3.2.3.1.1. Liczba, pojemność, materiał: ...............

3.2.3.1.2. Rysunki i opis techniczny zbiornika(ków) z

pełnym oprzyrządowaniem i mocowaniem: ......

3.2.3.1.3. Rysunek przedstawiający położenie

zbiornika(ków) w pojeździe: ............

3.2.3.2. Zbiornik(i) rezerwowy(we)

3.2.3.2.1. Liczba, pojemność, materiał: ...............

3.2.3.2.2. Rysunki i opis techniczny zbiornika(ków) z

pełnym oprzyrządowaniem i układem mocowania:

............................................

3.2.3.2.2. Rysunek przedstawiający położenie

zbiornika(ków) w pojeździe: ................

3.2.4. Rodzaj (system) zasilania paliwem

3.2.4.1. Gaźnik(i): tak/nie (1)

3.2.4.1.1. Marka(ki): .................................

3.2.4.1.2. Typ(y): ....................................

3.2.4.1.3. Liczba gaźników: ...........................

3.2.4.1.4. Dane regulacyjne (2)

3.2.4.1.4.1.Dysze: .......................}
3.2.4.1.4.2.Zwężki: ......................} lub charakterystyka
3.2.4.1.4.3.Poziom paliwa w komorze pływakowej: ..................} paliwo-powietrze

} i wymagane nastawy do jej

3.2.4.1.4.4.Masa pływaka: ................} uzyskania
3.2.4.1.4.5.Zawór iglicowy: ..............}

3.2.4.1.5. Układ rozruchu zimnego silnika:

ręczny/automatyczny (1)

3.2.4.1.5.1. Zasada(dy) działania: ......................

3.2.4.1.5.2. Nastawy robocze/graniczne (1)(2): ..........

3.2.4.2. Wtrysk paliwa (silniki o zapłonie

samoczynnym): tak/nie (1)

3.2.4.2.1. Opis systemu: ..............................

3.2.4.2.2. Zasada pracy: wtrysk bezpośredni / komora

wstępna / komora wirowa (1)

3.2.4.2.3. Pompa wtryskowa

3.2.4.2.3.1. Marka(ki): .................................

3.2.4.2.3.2. Typ(y): ....................................

3.2.4.2.3.3. Maksymalny wydatek (1)(2): ... mm3 na skok

lub cykl, przy prędkości obrotowej pompy: ..

min-1 albo, alternatywnie, wykres

charakterystyki: ...........................

3.2.4.2.3.4. Kąt wyprzedzenia wtrysku (2): ..............

3.2.4.2.3.5. Charakterystyka wyprzedzenia wtrysku (2): ..

3.2.4.2.3.6. Sposób regulacji: na stanowisku / na

silniku (1)

3.2.4.2.4. Regulator obrotów

3.2.4.2.4.1. Typ: .......................................

3.2.4.2.4.2. Punkt odcięcia wtrysku

3.2.4.2.4.2.1. Punkt odcięcia wtrysku pod obciążeniem:

..... min-1

3.2.4.2.4.2.2. Punkt odcięcia wtrysku bez obciążenia: .....

min-1

3.2.4.2.5. Przewody wtryskowe

3.2.4.2.5.1. Długość: .... mm

3.2.4.2.5.2. Średnica wewnętrzna: ........ mm

3.2.4.2.6. Wtryskiwacz(e)

3.2.4.2.6.1. Marka(ki): .................................

3.2.4.2.6.2. Typ(y): ....................................

3.2.4.2.6.3. Ciśnienie otwarcia (2): .... kPa lub wykres

charakterystyki (2): .......................

3.2.4.2.7. Układ zimnego rozruchu

3.2.4.2.7.1. Marka(ki): .................................

3.2.4.2.7.2. Typ(y): ....................................

3.2.4.2.7.3. Opis działania: ............................

3.2.4.2.8. Dodatkowe urządzenie rozruchowe

3.2.4.2.8.1. Marka(ki): .................................

3.2.4.2.8.2. Typ(y): ....................................

3.2.4.2.8.3. Opis działania: ............................

3.2.4.2.9. Elektroniczna jednostka sterująca

3.2.4.2.9.1. Marka(ki): .................................

3.2.4.2.9.2. Opis działania: ............................

3.2.4.3. Wtrysk paliwa (silniki o zapłonie iskrowym):

tak/nie (1)

3.2.4.3.1. Zasada pracy: wtrysk do kolektora

dolotowego (jedno- lub wielopunktowy (1) /

wtrysk bezpośredni / inne (wymienić (1))):

..........................................

3.2.4.3.2. Marka(ki): .................................

3.2.4.3.3. Typ(y): ....................................

3.2.4.3.4. Opis układu

3.2.4.3.4.1. Typ lub liczba układów sterujących: ........

3.2.4.3.4.2.Typ regulatora paliwa: ..................}
3.2.4.3.4.3.Typ czujnika przepływu powietrza: .......}
3.2.4.3.4.4.Typ rozdzielacza paliwa: ................} w przypadku
3.2.4.3.4.5.Typ regulatora ciśnienia ................} układów o
3.2.4.3.4.6.Typ mikroprzełącznika: ..................} działaniu
3.2.4.3.4.7.Typ regulacji biegu jałowego: ...........} ciągłym podać
3.2.4.3.4.8.Typ obudowy przepustnicy: ...............} dane
3.2.4.3.4.9.Typ czujnika temperatury wody: ..........} równoważne
3.2.4.3.4.10.Typ czujnika temperatury powietrza: .....}
3.2.4.3.4.11.Typ wyłącznika termicznego: .............}

3.2.4.3.5. Wtryskiwacze: ciśnienie otwarcia (2):

...................................... kPa

lub wykres charakterystyki (2): ............

3.2.4.3.6. Charakterystyka wyprzedzenia wtrysku: ......

3.2.4.3.7. Układ zimnego rozruchu

3.2.4.3.7.1. Zasada(y) działania: .......................

3.2.4.3.7.2. Zakres działania/nastawy (1)(2): ...........

3.2.4.4. Pompa paliwowa

3.2.4.4.1. Ciśnienie: kPa lub wykres charakterystyki:

..........................................

3.2.5. Osprzęt elektryczny

3.2.5.1. Napięcie znamionowe: ... V, plus / minus

połączony z masą (1)

3.2.5.2. Prądnica

3.2.5.2.1. Typ: .......................................

3.2.5.2.2. Moc znamionowa: ..... VA

3.2.6. Układ zapłonowy

3.2.6.1. Marka(ki): .................................

3.2.6.2. Typ(y): ....................................

3.2.6.3. Zasada działania: ..........................

3.2.6.4. Krzywa wyprzedzenia zapłonu (2): ...........

3.2.6.5. Statyczny kąt wyprzedzenia zapłonu (2):

...... stopni przed GMP

3.2.6.6. Przerwa styków (2):...... mm

3.2.6.7. Kąt zwarcia styków (2): ..... stopni

3.2.7. Układ chłodzenia (płynem/powietrzem) (1)

3.2.7.1. Znamionowe nastawy urządzenia sterowania

temperaturą silnika: .......................

3.2.7.2. Chłodzenie płynem

3.2.7.2.1. Rodzaj płynu: ..............................

3.2.7.2.2. Pompa(py) wymuszająca(ce): tak/nie (1)

3.2.7.2.3. Charakterystyki: ....................... lub

3.2.7.2.3.1. Marka(ki): .................................

3.2.7.2.3.2. Typ(y): ....................................

3.2.7.2.4. Przełożenie(nia): ..........................

3.2.7.2.5. Opis wentylatora i jego napędu: ............

3.2.7.3. Chłodzenie powietrzem

3.2.7.3.1. Dmuchawa: tak/nie (1)

3.2.7.3.2. Charakterystyki: ....................... lub

3.2.7.3.2.1. Marka(ki): .................................

3.2.7.3.2.2. Typ(y): ............ .......................

3.2.7.3.3. Przełożenie(nia): ..........................

3.2.8. Układ dolotowy

3.2.8.1. Doładowanie: tak/nie (1)

3.2.8.1.1. Marka(ki): .................................

3.2.8.1.2. Typ(y): ....................................

3.2.8.1.3. Opis układu doładowania (np. maksymalne

ciśnienie doładowania: .......... kPa, zawór

upustowy, o ile występuje): ...............

3.2.8.2. Chłodnica powietrza doładowanego:

tak/nie (1)

3.2.8.3. Podciśnienie w układzie dolotowym przy

znamionowej prędkości obrotowej i pełnym

obciążeniu silnika

dopuszczalne minimum: .... kPa

dopuszczalne maksimum: .... kPa

3.2.8.4. Opis i rysunki układu dolotowego i jego

osprzętu (komory wyrównawczej, urządzeń

podgrzewających, dodatkowych wlotów

powietrza itp.): ...........................

3.2.8.4.1. Opis kolektora dolotowego (z włączeniem

rysunków i/lub fotografii): ................

3.2.8.4.2. Rysunki filtra powietrza: .............. lub

3.2.8.4.2.1. Marka(ki): .................................

3.2.8.4.2.2. Typ(py): ...................................

3.2.8.4.3. Rysunki tłumika ssania: ................ lub

3.2.8.4.3.1. Marka(ki): .................................

3.2.8.4.3.2. Typ(y): ....................................

3.2.9. Układ wydechowy

3.2.9.1. Opis i/lub rysunki kolektora wydechowego: ..

3.2.9.2. Opis i/lub rysunki układu wydechowego: .....

3.2.9.3. Maksymalne dopuszczalne przeciwciśnienie

wydechu przy znamionowej prędkości obrotowej

i pełnym obciążeniu silnika: ...... kPa

3.2.9.4. Tłumik(i) wydechu: dla tłumików przedniego,

środkowego i tylnego: budowa, typ,

oznaczenia; o ile ma to związek z hałasem

zewnętrznym: środki ograniczania emisji

hałasu znajdujące się w komorze silnika i w

silniku: ...................................

3.2.9.5. Położenie i kierunek wylotu spalin z rury

wydechowej: ................................

3.2.9.6. Tłumik wydechu zawierający materiały

włókniste: .................................

3.2.10. Minimalne powierzchnie przekroju

poprzecznego okien dolotowych i wylotowych:

............................................

3.2.11. Czasy rozrządu lub równoważne dane

3.2.11.1. Maksymalne wzniosy zaworów, kąty otwarcia i

zamknięcia lub szczegóły dotyczące

alternatywnych układów rozrządu w

odniesieniu do martwych punktów: ...........

3.2.11.2. Dane regulacyjne i/lub kontrolne (1): ......

3.2.12. Środki ograniczające zanieczyszczenie

powietrza

3.2.12.1 Układ recyrkulacji gazów ze skrzyni korbowej

(opis i rysunki): ..........................

3.2.12.2. Dodatkowe urządzenia ograniczające emisję

(jeśli występują i nie są ujęte w innym

punkcie): ..................................

3.2.12.2.1. Reaktor katalityczny: tak/nie (1)

3.2.12.2.1.1. Liczba reaktorów katalitycznych i innych

elementów: .................................

3.2.12.2.1.2. Wymiary, kształt i pojemność reaktora(ów)

katalitycznego(nych): ......................

3.2.12.2.1.3. Zasada działania katalitycznego: ...........

3.2.12.2.1.4. Całkowita zawartość metali szlachetnych: ...

3.2.12.2.1.5. Zawartość względna metali szlachetnych: ....

3.2.12.2.1.6. Podkład (budowa i materiał): ...............

3.2.12.2.1.7. Gęstość kanałów: ...........................

3.2.12.2.1.8. Typ obudowy reaktora(rów)

katalitycznego(nych): ......................

3.2.12.2.1.9. Położenie reaktora(rów) katalitycznego(nych)

(miejsce i odległość odniesienia względem

układu wydechowego): .......................

3.2.12.2.1.10. Osłona termiczna: tak/nie (1)

3.2.12.2.2. Czujnik zawartości tlenu: tak/nie (1)

3.2.12.2.2.1. Typ: .......................................

3.2.12.2.2.2. Położenie: .................................

3.2.12.2.2.3. Zakres sterowania: .........................

3.2.12.2.3. Wtrysk powietrza: tak/nie (1)

3.2.12.2.3.1. Typ (drgania powietrza, pompa powietrza

itd.): .....................................

3.2.12.2.4. Recyrkulacja spalin: tak/nie (1)

3.2.12.2.4.1. Charakterystyki (zakres przepływu itd.): ...

3.2.12.2.5. Układ kontroli emisji par paliwa:

tak/nie (1)

3.2.12.2.5.1. Szczegółowy opis urządzeń i ich stanu

regulacji: .................................

3.2.12.2.5.2. Rysunek układu kontroli emisji par paliwa:

............................................

3.2.12.2.5.3. Rysunek zbiornika z węglem aktywowanym: ....

3.2.12.2.5.4. Masa suchego węgla aktywowanego: .... gramów

3.2.12.2.5.5. Schematyczny rysunek zbiornika paliwa ze

wskazaniem jego pojemności i materiału: ....

3.2.12.2.5.6. Rysunek osłony termicznej pomiędzy

zbiornikiem paliwa a układem wydechowym:

............................................

3.2.12.2.6. Pochłaniacz cząstek stałych: tak/nie (1)

3.2.12.2.6.1. Wymiary, kształt i pojemność pochłaniacza

cząstek stałych: ...........................

3.2.12.2.6.2. Typ i konstrukcja pochłaniacza cząstek

stałych: ...................................

3.2.12.2.6.3. Położenie (odległość odniesienia względem

układu wydechowego): .......................

3.2.12.2.6.4. Metoda lub system regeneracji, opis i/lub

rysunek: ...................................

3.2.12.2.7. Układ diagnostyki pokładowej (OBD):

tak/nie (1)

3.2.12.2.7.1. Opis w formie pisemnej i/lub rysunek

wskaźnika nieprawidłowości funkcjonowania:

............................................

3.2.12.2.7.2. Wykaz i rola wszystkich elementów

monitorowanych przez pokładowy system

diagnostyczny: .............................

3.2.12.2.7.3. Opis w formie pisemnej (ogólne zasady

działania) dla

3.2.12.2.7.3.1. Silników z wyprzedzeniem zapłonu (l)

3.2.12.2.7.3.1.1. Monitorowanie katalizatora (l): ............

3.2.12.2.7.3.1.2. Wykrywanie przerw zapłonu (l): .............

3.2.12.2.7.3.1.3. Monitorowanie czujnika pomiarowego

tlenu (l):

...........................................

3.2.12.2.7.3.1.4. Pozostałe elementy monitorowane przez

pokładowy system diagnostyczny (l): ........

3.2.12.2.7.3.2. Silników wysokoprężnych (l)

3.2.12.2.7.3.2.1. Monitorowanie katalizatora (l): ............

3.2.12.2.7.3.2.2. Monitorowanie filtru powietrza (l): ........

3.2.12.2.7.3.2.3. Monitorowanie elektroniczne układu

paliwowego(l): .............................

3.2.12.2.7.3.2.4. Pozostałe elementy monitorowane przez

pokładowy system diagnostyczny(l): .........

3.2.12.2.7.4. Kryteria aktywowania wskaźnika

nieprawidłowości funkcjonowania (stała

liczba cyklów jezdnych lub metoda

statystyczna): .............................

3.2.12.2.7.5. Wykaz wszystkich wykorzystywanych kodów i

formatów pokładowego systemu diagnostycznego

(wraz z objaśnieniem do każdego z nich):

............................................

3.2.12.2.8. Inne urządzenia (opis i zasada działania):

............................................

3.2.13. Położenie oznaczenia współczynnika absorpcji

(tylko dla silników o zapłonie samoczynnym):

............................................

3.2.14. Szczegółowe dane dotyczące urządzeń mających

wpływ na zużycie paliwa (jeśli występują i

nie są ujęte w innym punkcie): .............

3.2.15. Układ zasilania gazem płynnym LPG:

tak/nie (1)

3.2.15.1. Numer homologacji typu w zakresie emisji

(według dyrektywy 70/221/EWG): .............

3.2.15.2. Elektroniczne urządzenie regulacji silnika

związane z zasilaniem gazem płynnym

3.2.15.2.1. Marka(ki): .................................

3.2.15.2.2. Typ(y): ....................................

3.2.15.2.3. Możliwości dostosowywania w zależności od

emisji: ....................................

3.2.15.3. Dalsza dokumentacja

3.2.15.3.1. Opis zabezpieczenia katalizatora przy

przechodzeniu z zasilania benzyną na

zasilanie gazem płynnym lub odwrotnie: .....

3.2.15.3.2. Budowa układu (połączenia elektryczne,

przewody ciśnieniowe, giętkie przewody

kompensacyjne połączeń podciśnieniowych

itd.): .....................................

3.2.15.3.3. Rysunek symbolu: ...........................

3.2.16. Układ zasilania gazem ziemnym: tak/nie(1)

3.2.16.1. Numer homologacji typu WE (według dyrektywy

70/221/EWG, o ile będą w niej zawarte

wymagania dotyczące zbiorników paliwa

gazowego): .................................

3.2.16.2. Elektroniczne urządzenie regulacji silnika

związane z zasilaniem gazem ziemnym

3.2.16.2.1. Marka(ki): .................................

3.2.16.2.2. Typ(y): ....................................

3.2.16.2.3. Możliwości regulowania w zależności od

emisji: ....................................

3.2.16.3. Dalsza dokumentacja

3.2.16.3.1. Opis zabezpieczenia katalizatora przy

przechodzeniu z zasilania benzyną na

zasilanie gazem ziemnym lub odwrotnie: .....

3.2.16.3.2. Budowa układu (połączenia elektryczne,

przewody ciśnieniowe, giętkie przewody

kompensacyjne połączeń podciśnieniowych

itd.): .....................................

3.2.16.3.3. Rysunek symbolu: ...........................

3.3. Silnik elektryczny

3.3.1. Typ (uzwojenie, wzbudzenie): ...............

3.3.1.1. Maksymalna moc godzinowa: .... kW

3.3.1.2. Napięcie robocze: .... V

3.3.2. Akumulator(y)

3.3.2.1. Liczba ogniw: ..............................

3.3.2.2. Masa: .... kg

3.3.2.3. Pojemność: ..... Ah

3.3.2.4. Położenie: .................................

3.4. Inne rodzaje silników lub ich kombinacje

(szczegóły dotyczące zespołów tych

silników): .................................

3.5. Emisja CO2 / zużycie paliwa(u) (dane

producenta)

3.5.1. Emisja masowa

3.5.1.1. Emisja masowa CO2 (warunki

miejskie): ..... g/km

3.5.1.2. Emisja masowa CO2 (warunki

pozamiejskie): ...... g/km

3.5.1.3. Emisja masowa CO2 (średnia ważona): ... g/km

3.5.2. Zużycie paliwa

3.5.2.1.Zużycie paliwa

(warunki miejskie): ....... 1/100km

} lub inne

} dane

3.5.2.2.Zużycie paliwa

(warunki pozamiejskie): ... 1/100km

} zależne od

} kategorii

3.5.2.3.Zużycie paliwa

(średnia ważona): ......... 1/100km

} pojazdów

} innych niż

} M1 i N1

3.6. Temperatury pracy dopuszczalne przez

producenta

3.6.1. Układ chłodzenia

3.6.1.1. Chłodzenie płynem

Maksymalna temperatura na wylocie płynu z

silnika: ...... °C

3.6.1.2. Chłodzenie powietrzem

3.6.1.2.1. Punkt odniesienia: .........................

3.6.1.2.2. Maksymalna temperatura w punkcie

odniesienia: ....... °C

3.6.2. Maksymalna temperatura na wlocie do

chłodnicy powietrza doładowanego: .... °C

3.6.3. Maksymalna temperatura gazów wydechowych w

miejscu rury wydechowej przyległym do

kolektora wydechowego: .... °C

3.6.4. Temperatura paliwa

minimalna: .... °C

maksymalna: .... °C

3.6.5. Temperatura oleju

minimalna: .... °C

maksymalna: .... °C

3.7. Wyposażenie napędzane przez silnik

Maksymalna moc pochłaniana przez wyposażenie

napędzane przez silnik określona z wykazem i

na warunkach działania w pkt 5.1.1.

załącznika I do dyrektywy Rady 80/1269/EWG,

przy każdej prędkości obrotowej silnika

określonej w pkt 4.1 załącznika III do

dyrektywy Rady 88/77/EWG

3.7.1. Bieg jałowy: ...... kW

3.7.2. Pośrednia prędkość obrotowa: ...... kW

3.7.3. Obroty znamionowe: ...... kW

3.8. Układ smarowania

3.8.1. Opis układu

3.8.1.1. Położenie zbiornika oleju: .................

3.8.1.2. Układ smarowania (ciśnieniowy / wtrysk do

układu dolotowego / mieszanie z paliwem,

itd.(1))

3.8.2. Pompa olejowa

3.8.2.1. Marka(ki): .................................

3.8.2.2. Typ(y): ....................................

3.8.3. Mieszanie z paliwem

3.8.3.1. Procentowy stosunek oleju do paliwa:

..........................................

3.8.4. Chłodnica oleju: tak/nie (1)

3.8.4.1. Rysunek(nki): ................ lub:

......................

3.8.4.1.1. Marka(ki): .................................

3.8.4.1.2. Typ(y): ....................................

3.9. SILNIKI ZASILANE GAZEM (w przypadku układów

o innej konfiguracji podać równoważne

informacje)

3.9.1. Paliwo: gaz płynny (LPG) / gaz ziemny (NG-H

lub NG-L lub NG-HL) (1)

3.9.2. Regulator(y) ciśnienia lub odparowywacz/

regulator(y) ciśnienia (1)

3.9.2.1. Marka(ki): .................................

3.9.2.2. Typ(y): ....................................

3.9.2.3. Ilość etapów redukcji ciśnienia: ...........

3.9.2.4. Ciśnienie na etapie końcowym

minimalne: ....... kPa

maksymalne: ....... kPa

3.9.2.5. Ilość głównych punktów pracy regulatora:

............................................

3.9.2.6. Ilość punktów pracy regulatora biegu

jałowego: ..................................

3.9.2.7. Numer homologacji typu wg EKG ONZ lub WE:

............................................

3.9.3. Układ zasilania: zespół mieszający /

wtryskiwanie gazu / wtryskiwanie płynu /

wtrysk bezpośredni (1)

3.9.3.1. Regulacja stężenia mieszanki: ..............

3.9.3.2. Opis układu i/lub schemat i rysunki: .......

3.9.3.3. Numer homologacji typu wg EKG ONZ lub WE:

............................................

3.9.4. Zespół mieszający

3.9.4.1. Liczba: ....................................

3.9.4.2. Marka(ki): .................................

3.9.4.3. Typ(y): ....................................

3.9.4.4. Położenie: .................................

3.9.4.5. Możliwości regulowania: ....................

3.9.4.6. Numer homologacji typu wg EKG ONZ lub WE:

............................................

3.9.5. Wtrysk przez kolektor ssący rozgałęziony

3.9.5.1. Wtryskiwanie: jednopunktowe/

wielopunktowe (1)

3.9.5.2. Wtrysk: ciągły/równoczesny/sekwencyjny (1)

3.9.5.3. Urządzenie wtryskowe

3.9.5.3.1. Marka(ki): .................................

3.9.5.3.2. Typ(y): ....................................

3.9.5.3.3. Możliwości regulowania: ....................

3.9.5.3.4. Numer homologacji typu wg EKG ONZ lub WE:

............................................

3.9.5.4. Pompa zasilająca (jeśli stosowana)

3.9.5.4.1. Marka(ki): .................................

3.9.5.4.2. Typ(y): ....................................

3.9.5.4.3. Numer homologacji typu wg EKG ONZ lub WE:

............................................

3.9.5.5. Wtryskiwacz(e)

3.9.5.5.1. Marka(ki): .................................

3.9.5.5.2. Typ(y): ....................................

3.9.5.5.3. Numer homologacji typu wg EKG ONZ lub WE:

............................................

3.9.6. Wtrysk bezpośredni

3.9.6.1. Pompa wtryskowa / regulator ciśnienia (1)

3.9.6.1.1. Marka(ki): .................................

3.9.6.1.2. Typ(y): ....................................

3.9.6.1.3. Fazy wtrysku: ..............................

3.9.6.1.4. Numer homologacji typu wg EKG ONZ lub WE:

............................................

3.9.6.2. Wtryskiwacz(e)

3.9.6.2.1. Marka(ki): .................................

3.9.6.2.2. Typ(y): ....................................

3.9.6.2.3. Ciśnienie wydechu lub wykres

charakterystyki (2): .......................

3.9.6.2.4. Numer homologacji typu wg EKG ONZ lub WE:

............................................

3.9.7. Sterownik elektroniczny

3.9.7.1. Marka(ki): .................................

3.9.7.2. Typ(y): ....................................

3.9.7.3. Możliwości regulowania: ....................

3.9.8. Specjalne wyposażenie do gazu ziemnego

3.9.8.1. Wariant 1 (jedynie w przypadku homologacji

silników dla niektórych specjalnych składów

paliwa)

3.9.8.1.1. Skład paliwa:

metan (CH4): bazowy: ...... %

moli min. .... % moli maks. ..... % moli

etan (C2H6): bazowy: ...... %

moli min. .... % moli maks. ..... % moli

propan (C3Hg): bazowy: ...... %

moli min. .... % moli maks. ..... % moli

butan (C4H10): bazowy: ..... %

moli min. .... % moli maks. ..... % moli

C5/C5+: bazowy: ..... %

moli min. .... % moli maks. ..... % moli

tlen(O2): bazowy: .... %

moli min. .... % moli maks. ..... % moli

helowiec (N2, He itd.): bazowy: .... %

moli min. .... % moli maks. ..... % moli

3.9.8.1.2. Wtryskiwacz(e)

3.9.8.1.2.1. Marka(ki): .................................

3.9.8.1.2.2. Typ(y): ....................................

3.9.8.1.3. Inne (w danym przypadku): ..................

3.9.8.1.4. Temperatura paliwa

minimalna: .... K

maksymalna: .... K

na ostatnim stopniu regulatora ciśnienia dla

silników zasilanych gazem

3.9.8.1.5. Ciśnienie paliwa

minimalne: .... kPa

maksymalne: .... kPa

na ostatnim stopniu regulatora ciśnienia,

jedynie dla silników zasilanych gazem

ziemnym

3.9.8.2. Wariant 2 (jedynie w przypadku homologacji

dla niektórych specjalnych składów paliwa)

4. UKŁAD NAPĘDOWY (v)

4.1. Rysunek układu napędowego: .................

4.2. Typ (mechaniczny, hydrauliczny, elektryczny

itd.): .....................................

4.2.1. Krótki opis części składowych

elektrycznych/elektronicznych (jeżeli

występują): ................................

...........................................

4.3. Moment bezwładności koła zamachowego: ......

4.3.1. Dodatkowy moment bezwładności na biegu

luzem: .....................................

4.4. Sprzęgło (typ): ............................

4.4.1. Maksymalny przenoszony moment obrotowy: ....

4.5. Skrzynia biegów

4.5.1. Typ (ręczna / automatyczna / CVT

(przekładnia o przełożeniu zmiennym w sposób

ciągły)) (1)

4.5.2. Położenie względem silnika: ................

4.5.3. Sposób sterowania zmianą biegów: ...........

4.6. Przełożenia:

BiegPrzełożenia skrzyni biegów (stosunek obrotów silnika do obrotów wałka wyjściowego skrzyni biegów)Przełożenie(nia) przekładni głównej (stosunek obrotów wałka wyjściowego skrzyni biegów do obrotów kół napędzanych)Przełożenia całkowite
Maksimum dla CVT
1

2

3

...

Minimum dla CVT
Bieg wsteczny
CVT - przekładnia o przełożeniu zmiennym w sposób ciągły.

4.7. Maksymalna prędkość pojazdu (w km/h) (w):

............................................

4.8. Prędkościomierz (w przypadku tachografu

wystarczy podać tylko znak homologacji)

4.8.1. Zasada działania i opis mechanizmu

napędowego: ................................

4.8.2. Stała przyrządu: ...........................

4.8.3. Tolerancja mechanizmu pomiarowego (zgodnie z

pkt 2.1.3 załącznika II do dyrektywy

75/443/EWG): ...............................

4.8.4. Przełożenie całkowite (zgodnie z pkt 2.1.2

załącznika II do dyrektywy 75/443/EWG lub

dane równoważne): ..........................

4.8.5. Rysunek skali prędkościomierza lub innych

form wskazań: ..............................

4.9. Blokada mechanizmu różnicowego: tak/nie/

opcja(1)

5. OSIE

5.1. Opis każdej z osi: .........................

5.2. Marka(ki): .................................

5.3. Typ(y): ....................................

5.4. Położenie osi podnoszonej(nych): ...........

5.5. Położenie osi przenoszącej(cych) obciążenie:

............................................

6. ZAWIESZENIE

6.1. Rysunek układu zawieszenia: ................

6.2. Typ i konstrukcja zawieszenia każdej osi,

grupy osi lub koła: ........................

6.2.1. Regulacja poziomu: tak/nie/opcja (1)

6.2.2. Zwięzły opis elektrycznego/elektronicznego

układu sterowania (o ile występuje): .......

6.2.3. Zawieszenie pneumatyczne osi napędzanych:

tak/nie (1)

6.2.3.1. Zawieszenie osi napędzanych równoważne z

pneumatycznym: tak/nie (1)

6.2.3.2. Częstotliwość i tłumienie drgań masy

zawieszonej: ...............................

6.3. Charakterystyki elementów sprężystych

zawieszenia (konstrukcja, materiały i

wymiary): ..................................

6.4. Stabilizatory: tak/nie/opcja (1)

6.5. Amortyzatory: tak/nie/opcja (1)

6.6. Opony i koła

6.6.1. Zespół(poły) opona/koło: (dla opon -

oznaczenie rozmiaru, minimalny wskaźnik

nośności, kategoria prędkości; dla opon

kategorii Z przeznaczonych do pojazdów o

prędkości maksymalnej przekraczającej 300

km/h należy podać równoważną informację; dla

kół - rozmiar(y) obręczy i

odsadzenie(nia)): ..........................

6.6.1.1. Osie

6.6.1.1.1. Oś 1: ......................................

6.6.1.1.2. Oś 2: ................................. itd.

6.6.1.2. Koło(ła) zapasowe, o ile występują: ........

6.6.2. Górna i dolna granica promienia tocznego

6.6.2.1. Oś 1: ......................................

6.6.2.2. Oś 2: ................................. itd.

6.6.3. Ciśnienie(nia) w oponach według wskazań

producenta pojazdu: ..... kPa

6.6.4. Układ łańcuch/opona/koło na przedniej i/lub

tylnej osi odpowiedni dla danego typu

pojazdu według wskazań producenta: .........

6.6.5. Krótki opis dojazdowego koła zapasowego, o

ile występuje: .............................

7. UKŁAD KIEROWNICZY

7.1. Schematyczny rysunek osi kierowanej(nych)

przedstawiający geometrię układu

kierowniczego: .............................

7.2. Przekładnia kierownicza i sterowanie

7.2.1. Typ przekładni kierowniczej (podać, czy

działa na koła przednie czy tylne, o ile

dotyczy): ..................................

7.2.2. Połączenie z kołami (także inne niż

mechaniczne; podać dla kół przednich i

tylnych, o ile dotyczy): ...................

7.2.2.1. Krótki opis części składowych

elektrycznych/elektronicznych (jeżeli

występują): ................................

7.2.3. Sposób wspomagania, o ile występuje: .......

7.2.3.1. Charakterystyka wspomagania, jego

marka(ki) i typ(y): ........................

7.2.4. Schematyczny rysunek całego mechanizmu

kierowniczego, ukazujący położenie w

pojeździe różnych urządzeń mających wpływ na

kierowalność: ..............................

7.2.5. Schematyczny(ne) rysunek(nki) koła(kół)

kierownicy: ................................

7.2.6. Zakres i sposób regulacji położenia koła

kierownicy, o ile występuje: ...............

7.3. Maksymalne kąty skrętu kół kierowanych

7.3.1. W prawo ...... stopni; liczba obrotów koła

kierownicy (lub równoważne dane): ..........

7.3.2. W lewo ....... stopni; liczba obrotów koła

kierownicy (lub równoważne dane): ..........

8. UKŁAD HAMULCOWY

Należy podać niżej wymienione dane

szczegółowe wraz z niezbędnymi informacjami

identyfikacyjnymi (o ile występują)

8.1. Typ i charakterystyki hamulców (według

definicji w pkt 1.6 załącznika I do

dyrektywy 71/320/EWG) wraz z rysunkami (np.

bębny czy tarcze, koła hamowane, połączenie

elementów ciernych z kołami, marka i typ

okładzin/klocków, skuteczne powierzchnie

hamulców, promienie bębnów, nakładek lub

tarcz, masy bębnów, urządzenia do regulacji

luzów, związane części osi lub

zawieszenia): ..............................

8.2. Schemat(y) działania, opisy i/lub rysunki

następujących elementów układu hamulcowego

(według definicji w pkt 1.2 załącznika I do

dyrektywy 71/320/EWG) wraz z układami

przenoszenia i sterowania (budowa,

regulacja, kinematyka, dostępność do

sterowania, mechanizmy sterujące z zapadkami

w układach o mechanicznym przenoszeniu,

charakterystyki głównych części łączących,

cylindry i tłoki sterujące, cylindry

hamulcowe lub elementy równoważne w

przypadku elektrycznych układów

hamulcowych): ..............................

8.2.1. Hamulec roboczy: ...........................

8.2.2. Hamulec awaryjny: ..........................

8.2.3. Hamulec postojowy: .........................

8.2.4. Dowolny dodatkowy układ hamowania: .........

8.2.5. Hamulec automatyczny: ......................

8.3. Sterowanie i przenoszenie urządzeń

hamulcowych przyczepy w pojazdach

(uwzględniając przyczepy), których

konstrukcja pozwala na ciągnięcie przyczepy:

............................................

8.4. Pojazd jest wyposażony w sposób

umożliwiający ciągnięcie przyczepy z

hamulcem roboczym: elektrycznym/powietrznym/

hydraulicznym: tak/nie (1)

8.5. Układ przeciwblokujący:

tak/nie/opcja (1)

8.5.1. Dla pojazdów wyposażonych w układy

przeciwblokujące podać opis działania

układów (uwzględniający wszystkie części

elektroniczne), blokowy schemat połączeń

elektrycznych, schemat połączeń

hydraulicznych lub pneumatycznych: .........

8.6. Obliczenia oraz wykresy według dodatku do

pkt 1.1.4.2 załącznika II do dyrektywy

71/320/EWG (lub dodatku do załącznika XI, o

ile ma zastosowanie): ......................

8.7. Opis i/lub rysunki układu zasilania energią

(powinien uwzględniać także urządzenia

wspomagające układy hamulcowe): ............

8.7.1. W przypadku nadciśnieniowych układów

hamulcowych podać ciśnienie robocze p2 w

zbiorniku(kach): ...........................

8.7.2. W przypadku podciśnieniowych układów

hamulcowych podać początkowy poziom energii

w zbiorniku(kach): ........................

8.8. Obliczenia układu hamulcowego: określenie

stosunku pomiędzy całkowitą siłą hamowania

na obwodach kół a siłą przyłożoną do

urządzenia sterującego hamulcami: ..........

8.9. Krótki opis techniczny urządzeń hamulcowych

(zgodnie z pkt 1.6 uzupełnienia do dodatku

1 do załącznika IX do dyrektywy 71/320/EWG):

............................................

8.10. Jeżeli wymaga się odstępstw od badań typu I

i/lub typu II lub typu III, należy podać

numer sprawozdania zgodnie z dodatkiem 2 do

załącznika VII do dyrektywy 71/320/EWG: ....

8.11. Szczegółowe informacje o typie(pach)

układu(dów) hamowania długotrwałego: .......

9. NADWOZIE

9.1. Rodzaj nadwozia: ...........................

9.2. Zastosowane materiały i metody wykonania:

............................................

9.3. Drzwi kierowcy i pasażerów, zamki i zawiasy

drzwi

9.3.1. Układ i liczba drzwi: ......................

9.3.1.1. Wymiary, kierunek i maksymalny kąt

otwarcia: ..................................

9.3.2. Rysunki zamków oraz zawiasów i ich

umieszczenie w drzwiach: ...................

9.3.3. Opisy techniczne zamków i zawiasów: ........

9.3.4. Szczegóły (uwzględniając wymiary) wejść,

stopni i niezbędnych poręczy, o ile

występują: .................................

9.4. Pole widzenia (dyrektywa 77/649/EWG)

9.4.1. Podstawowe punkty odniesienia wystarczająco

szczegółowe, aby można było łatwo określić

oraz sprawdzić ich położenie względem siebie

oraz względem punktu R: ....................

9.4.2. Rysunek(nki), zdjęcie(cia)

przedstawiający(ce) rozmieszczenie elementów

występujących w półokręgu widzenia do

przodu: ....................................

9.5. Szyba przednia i pozostałe szyby

9.5.1. Szyba przednia

9.5.1.1. Zastosowane materiały: .....................

9.5.1.2. Sposób mocowania do nadwozia: ..............

9.5.1.3. Kąt pochylenia: ............................

9.5.1.4. Numer(y) homologacji: ......................

9.5.2. Pozostałe szyby

9.5.2.1. Zastosowane materiały: .....................

9.5.2.2. Numer(y) homologacji: ......................

9.5.2.3. Zwięzły opis części elektrycznych

/elektronicznych mechanizmów podnoszenia

szyb (o ile występują): ....................

9.5.3. Szyba(by) okna(kien) dachowego(wych)

9.5.3.1. Zastosowane materiały: .....................

9.5.3.2. Numer(y) homologacji: ......................

9.5.4. Pozostałe elementy oszklenia

9.5.4.1. Zastosowane materiały: .....................

9.5.4.2. Numer(y) homologacji: ......................

9.6. Wycieraczki przedniej szyby

9.6.1. Szczegółowy opis techniczny (zawierający

zdjęcia lub rysunki): ......................

9.7. Spryskiwacz przedniej szyby

9.7.1. Szczegółowy opis techniczny (zawierający

zdjęcia lub rysunki) albo, jeżeli został on

homologowany jako zespół, numer homologacji:

............................................

9.8. Odmrażanie i odraszanie

9.8.1. Szczegółowy opis techniczny (zawierający

zdjęcia lub rysunki): ......................

9.8.2. Maksymalny pobór mocy (elektrycznej): ... kW

9.9. Urządzenia do widzenia pośredniego

9.9.1. Lusterka wsteczne (podać dla każdego

lusterka): .................................

9.9.1.1. Marka(ki): .................................

9.9.1.2. Znak(i) homologacji:.......................

9.9.1.3. Wariant: ..................................

9.9.1.4. Rysunek(nki) przedstawiający(ce) położenie

w odniesieniu do nadwozia pojazdu: .........

9.9.1.5. Szczegółowy sposób mocowania uwzględniający

części nadwozia pojazdu, do których jest ono

mocowane: ..................................

9.9.1.6. Wyposażenie dodatkowe, które może wpływać na

pole widzenia do tyłu: .....................

9.9.1.7. Krótki opis elektronicznych urządzeń

regulacji (o ile występują) ................

9.9.2. Urządzenia do widzenia pośredniego inne niż

lusterka: ..................................

9.9.2.1. Typ i charakterystyka (tj. kompletny opis

urządzenia): ...............................

9.9.2.1.1. W przypadku urządzenia typu kamera-monitor,

odległość wykrywania (mm), kontrast, zakres

luminancji, korekta olśnienia, parametry

wyświetlania (w czerni i bieli / kolorze),

częstotliwość powtarzania obrazu, luminancja

poza zasięgiem monitora: ...................

9.9.2.1.2. Rysunki o dostatecznym poziomie

szczegółowości, identyfikujące całe

urządzenie i zawierające instrukcje

instalacji; na rysunkach należy wskazać

pozycję znaku homologacji typu WE: .......

9.10. Wyposażenie wnętrza (dyrektywa 74/60/EWG)

9.10.1. Wewnętrzne zabezpieczenie kierowcy i

pasażerów

9.10.1.1. Rysunek lub zdjęcia przedstawiające

położenie załączonych przekrojów lub

widoków: ...................................

9.10.1.2. Zdjęcie lub rysunek przedstawiający linię

odniesienia uwzględniającą odpowiedni obszar

(pkt 2.3.1 załącznika I do dyrektywy

74/60/EWG): ................................

9.10.1.3. Zdjęcia, rysunki i/lub rozwinięty widok

wyposażenia wnętrza, przedstawiające części

przedziału pasażerskiego oraz zastosowane

materiały, z wyjątkiem wewnętrznego lusterka

wstecznego, rozmieszczenia urządzeń

sterujących, dachu oraz dachu przesuwnego,

oparć siedzeń, siedzeń i ich tylnych części

(pkt 3.2 załącznika I do dyrektywy

74/60/EWG): ................................

9.10.2. Rozmieszczenie i oznaczenia urządzeń

sterujących, kontrolek oraz wskaźników: ....

9.10.2.1. Zdjęcia i/lub rysunki rozmieszczenia

symboli i urządzeń sterujących, kontrolek

oraz wskaźników: ...........................

9.10.2.2. Zdjęcia i/lub rysunki identyfikacyjne

urządzeń sterujących, kontrolek, wskaźników

oraz innych tego rodzaju części pojazdu (o

których mowa w dyrektywie 78/316/EWG): .....

9.10.2.3. Tabela zbiorcza

Pojazd jest wyposażony w następujące

urządzenia sterujące, wskaźniki oraz

kontrolki zgodnie z załącznikiem II i III do

dyrektywy 78/316/EWG:

Urządzenia sterujące, kontrolki, wskaźniki, dla których (o ile są one zamontowane) identyfikacja oraz stosowane w tym celu symbole są obowiązkowe
Lp.UrządzenieUrządzenie sterujące / wskaźnik opcjonalnie (1)Określone symbolem (1)Gdzie (2)Kontrolka opcjonalnie (1)Określona symbolem (1)Gdzie (2)
1Główny wyłącznik świateł
2Światła mijania
3Światła drogowe
4Światła pozycyjne
5Przednie światła przeciwmgłowe
6Tylne światła przeciwmgłowe
7Urządzenie poziomujące reflektory
8Światła postojowe
9Kierunkowskazy
10Światła awaryjne
11Wycieraczka przedniej szyby
12Spryskiwacz przedniej szyby
13Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby
14Urządzenie oczyszczające reflektor
15Odmrażanie i odraszanie szyby przedniej
16Odmrażanie i odraszanie szyby tylnej
17Dmuchawa
18Świece żarowe
19Ssanie
20Uszkodzenie hamulców
21Poziom paliwa
22Stan naładowania akumulatora
23Temperatura chłodziwa silnika
(1) x = tak

- = nie lub niedostępny oddzielnie

o = opcjonalny

(2) d = bezpośrednio na urządzeniu sterującym, wskaźniku lub kontrolce

c = w pobliżu

Urządzenia sterujące, kontrolki, wskaźniki, dla których (o ile są one zamontowane) identyfikacja jest nieobowiązkowa, oraz symbole, które muszą być zastosowane, jeżeli mają być identyfikowane
Lp.UrządzenieUrządzenie sterujące / wskaźnik opcjonalnie (1)Określone symbolem (1)Gdzie (2)Kontrolka opcjonalnie (1)Określona symbolem (1)Gdzie (2)
1Hamulec postojowy
2Wycieraczka tylnej szyby
3Spryskiwacz tylnej szyby
4Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
5Wycieraczka przedniej szyby o pracy przerywanej
6Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy
7Pokrywa przedniej komory silnikowej
8Tylna pokrywa bagażnika
9Pas bezpieczeństwa
10Ciśnienie oleju silnikowego
11Benzyna bezołowiowa
(1) x = tak

- = nie lub niedostępny oddzielnie

o = opcjonalny

(2) d = bezpośrednio na urządzeniu sterującym, wskaźniku lub kontrolce

c = w pobliżu

9.10.3. Siedzenia

9.10.3.1. Liczba: ....................................

9.10.3.2. Położenie i układ: .........................

9.10.3.2.1. Liczba miejsc siedzących: ..................

9.10.3.2.2. Siedzenia do wykorzystywania tylko przy

pojeździe stojącym: ........................

9.10.3.3. Masa: ......................................

9.10.3.4. Charakterystyki: opis oraz rysunki

niehomologowanych jako części

9.10.3.4.1. Siedzeń i ich punktów kotwiczenia: .........

9.10.3.4.2. Układu regulacji: .........................

9.10.3.4.3. Układów przemieszczenia oraz blokowania:

............................................

9.10.3.4.4. Punktów kotwiczenia pasów bezpieczeństwa (o

ile są one zawarte w konstrukcji

siedzenia): ................................

9.10.3.4.5. Elementów pojazdu, do których siedzenia są

mocowane

9.10.3.5. Współrzędne lub rysunki punktu R(x)

9.10.3.5.1. Siedzenia kierowcy: ........................

9.10.3.5.2. Wszystkich pozostałych miejsc siedzących:

............................................

9.10.3.6. Konstrukcyjny kąt oparcia siedzenia

9.10.3.6.1. Siedzenia kierowcy: ........................

9.10.3.6.2. Wszystkich pozostałych miejsc siedzących:

............................................

9.10.3.7. Zakres regulacji siedzenia

9.10.3.7.1. Siedzenia kierowcy: ........................

9.10.3.7.2. Wszystkich pozostałych miejsc siedzących:

............................................

9.10.4. Zagłówki

9.10.4.1. Typ zagłówków: zintegrowane/demontowane/

oddzielne (1)

9.10.4.2. Numer(y) homologacji, jeśli istnieją: ......

9.10.4.3. Dla zagłówków dotąd niehomologowanych

9.10.4.3.1. Szczegółowy opis zagłówka, podający w

szczególności materiał(y) powierzchni

zewnętrznej i, o ile dotyczy, położenie i

charakterystykę zaczepów i elementów

mocujących do siedzenia zgłaszanego do

homologacji: ...............................

9.10.4.3.2. Dla zagłówków oddzielnych

9.10.4.3.2.1. Szczegółowy opis elementów mocujących do

siedzenia, do którego jest przeznaczony: ...

9.10.4.3.2.2. Zwymiarowane rysunki konstrukcji nośnej

siedzenia i zagłówka: ......................

9.10.5. Układ ogrzewania kabiny pasażerskiej

9.10.5.1. Krótki opis typu pojazdu w zakresie układu

ogrzewania, jeżeli układ ogrzewania

wykorzystuje ciepło cieczy chłodzącej

silnik: ....................................

9.10.5.2. Szczegółowy opis typu pojazdu w zakresie

ogrzewania, jeżeli powietrze chłodzące lub

gazy wydechowe silnika wykorzystywane są

jako źródło ciepła, zawierający

9.10.5.2.1. Rysunek układu ogrzewania przedstawiający

jego umieszczenie w pojeździe: .............

9.10.5.2.2. Rysunek wymiennika ciepła dla układów

ogrzewania wykorzystujących do ogrzewania

gazy wydechowe lub części, w których

zachodzi wymiana ciepła (dla układów

ogrzewania wykorzystujących do ogrzewania

powietrze chłodzące silnik): ...............

9.10.5.2.3. Przekrój wymiennika ciepła lub odpowiednio

tych części, w których zachodzi wymiana

ciepła, uwzględniający grubość ścianki,

zastosowane materiały oraz właściwości

powierzchni: ...............................

9.10.5.2.4. Podać informacje dotyczące pozostałych

ważnych części układu ogrzewania, takich jak

np. dmuchawa, w zakresie sposobu ich

wykonania oraz danych technicznych: ........

9.10.5.3. Krótki opis typu pojazdu w odniesieniu do

spalinowego systemu grzewczego oraz kontroli

automatycznej

9.10.5.3.1. Schemat grzejnika spalinowego, system wlotu

powietrza, system wydechowy, zbiornik

paliwa, system doprowadzenia paliwa (w tym

zawory) oraz połączenia elektryczne i ich

umiejscowienie w pojeździe .................

9.10.5.4. Maksymalny pobór mocy prądu elektrycznego:

....... kW

9.10.6. Części wpływające na zachowanie się

mechanizmu kierowniczego w przypadku

zderzenia (dyrektywa 74/297/EWG)

9.10.6.1. Szczegółowy opis zawierający zdjęcie(cia)

i/lub rysunek(nki) typu pojazdu w

odniesieniu do nadwozia, wymiarów, kształtu

i zastosowanych materiałów tych części,

które znajdują się przed kołem kierowniczym,

uwzględniając te części, które zostały

skonstruowane w celu pochłaniania energii w

przypadku uderzenia o koło kierownicy: .....

9.10.6.2. Zdjęcie(cia) i/lub rysunek(nki) części

pojazdu innych niż te, które opisano w pkt

9.10.6.1 i które zostały określone przez

producenta w porozumieniu z placówką

techniczną jako korzystne z punktu widzenia

zachowania się mechanizmu kierowniczego w

przypadku zderzenia: .......................

9.10.7. Własności palne materiałów zastosowanych do

wyposażenia wnętrza niektórych kategorii

pojazdów samochodowych (dyrektywa 95/28/WE)

9.10.7.1. Materiał(y) używany(ne) na podsufitkę

9.10.7.1.1. Numer(y) homologacji, jeśli istnieje(ją):

............................................

9.10.7.1.2. Dla materiałów dotąd niehomologowanych

9.10.7.1.2.1. Materiał(y) podstawowy(we) / przeznaczenie:

.................../........................

9.10.7.1.2.2. Materiał jednowarstwowy/wielowarstwowy (1),

liczba warstw (1): .........................

9.10.7.1.2.3. Rodzaj pokrycia(1): ........................

9.10.7.1.2.4. Grubość maksymalna/minimalna: ...../..... mm

9.10.7.2. Materiał(y) zastosowany(ne) do wyłożenia

ścian bocznych i tylnej

9.10.7.2.1. Numer(y) homologacji, jeśli istnieje(ją):

............................................

9.10.7.2.2. Dla materiałów dotąd niehomologowanych

9.10.7.2.2.1. Materiał(y) podstawowy(we) / przeznaczenie:

...................../......................

9.10.7.2.2.2. Materiał jednowarstwowy/wielowarstwowy (1),

liczba warstw (1): .........................

9.10.7.2.2.3. Rodzaj pokrycia (1): .......................

9.10.7.2.2.4. Grubość maksymalna/minimalna: ...../..... mm

9.10.7.3. Materiał(y) zastosowany(ne) do wyłożenia

podłogi

9.10.7.3.1. Numer(y) homologacji, jeśli istnieje(ją):

............................................

9.10.7.3.2. Dla materiałów dotąd niehomologowanych

9.10.7.3.2.1. Materiał(y) podstawowy(we) / przeznaczenie:

..................../.......................

9.10.7.3.2.2. Materiał jednowarstwowy/wielowarstwowy (1),

liczba warstw (1): .........................

9.10.7.3.2.3. Rodzaj pokrycia (1): .......................

9.10.7.3.2.4. Grubość maksymalna / minimalna: ..../.... mm

9.10.7.4. Materiał(y) zastosowany(ne) na pokrycia

tapicerskie

9.10.7.4.1. Numer(y) homologacji, jeśli istnieje(ją):

............................................

9.10.7.4.2. Dla materiałów dotąd niehomologowanych

9.10.7.4.2.1. Materiał(y) podstawowy(we) / przeznaczenie:

......................../...................

9.10.7.4.2.2. Materiał jednowarstwowy/wielowarstwowy (1),

liczba warstw (1): .........................

9.10.7.4.2.3. Rodzaj pokrycia (1): .......................

9.10.7.4.2.4. Grubość maksymalna/minimalna: .../... mm

9.10.7.5. Materiał(y) zastosowany(ne) na przewody

wentylacyjne i grzewcze

9.10.7.5.1. Numer(y) homologacji, jeśli istnieje(ją):

............................................

9.10.7.5.2. Dla materiałów dotąd niehomologowanych

9.10.7.5.2.1. Materiał(y) podstawowy(we) / przeznaczenie:

....................../.....................

9.10.7.5.2.2. Materiał jednowarstwowy/wielowarstwowy (1),

liczba warstw (1): .........................

9.10.7.5.2.3. Rodzaj pokrycia (1): .......................

9.10.7.5.2.4. Grubość maksymalna / minimalna: .../... mm

9.10.7.6. Materiał(y) zastosowany(ne) na półki na

bagaż

9.10.7.6.1. Numer(y) homologacji, jeśli istnieje(ją):

............................................

9.10.7.6.2. Dla materiałów dotąd niehomologowanych

9.10.7.6.2.1. Materiał(y) podstawowy(we) / przeznaczenie:

..................../.......................

9.10.7.6.2.2. Materiał jednowarstwowy/wielowarstwowy (1),

liczba warstw (1): .........................

9.10.7.6.2.3. Rodzaj pokrycia (1): .......................

9.10.7.6.2.4. Grubość maksymalna/minimalna: ...../..... mm

9.10.7.7. Materiał(y) zastosowany(ne) do innych celów

9.10.7.7.1. Przeznaczenia: .............................

9.10.7.7.2. Numer(y) homologacji, jeśli istnieje(ją):

............................................

9.10.7.7.3. Dla materiałów dotąd niehomologowanych

9.10.7.7.3.1. Materiał(y) podstawowy(we) / przeznaczenie:

....................../.....................

9.10.7.7.3.2. Materiał jednowarstwowy/wielowarstwowy (1),

liczba warstw (1): .........................

9.10.7.7.3.3. Rodzaj pokrycia (l): .......................

9.10.7.7.3.4. Grubość maksymalna/minimalna: ...../..... mm

9.10.7.8. Części homologowane jako kompletne

urządzenia (siedzenia, przegrody, półki na

bagaż itp.)

9.10.7.8.1. Numer(y) homologacji: ......................

9.10.7.8.2. Dla kompletnych urządzeń: siedzenie,

przegroda, półka na bagaż itp. (l)

9.10.8. Gaz wykorzystywany jako czynnik chłodniczy

w systemie klimatyzacji: ..................

9.10.8.1. System klimatyzacji zaprojektowany jest w

taki sposób, że będzie zawierać fluorowane

gazy cieplarniane o współczynniku

ocieplenia globalnego wyższym niż 150:

TAK/NIE(1)

9.10.8.2. Jeśli TAK, należy wypełnić następujące

podpunkty

9.10.8.2.1. Rysunek i krótki opis systemu klimatyzacji,

włącznie z numerem referencyjnym lub

numerem części i materiałem elementów

narażonych na przeciek

9.10.8.2.2. Wyciek z systemu klimatyzacji:

9.10.8.2.3. W przypadku badania części: Wykaz elementów

narażonych na przeciek zawierający

odpowiednie numery referencyjne lub numery

części i materiał, z jakiego zostały

wykonane, z ich rocznymi wyciekami, a także

informacje dotyczące testu (np. numer

sprawozdania z testu, numer homologacji,

itd.): ....................................

9.10.8.2.4. W przypadku badania pojazdu: numer

referencyjny lub numer części i materiał, z

jakiego zostały wykonane elementy danego

systemu, a także informacje dotyczące testu

(np. numer sprawozdania z testu, numer

homologacji, itd.): ......................,

9.10.8.3. Wyciek w g/rok z całego systemu: .........;

9.11. Wystające części zewnętrzne (dyrektyw

74/483/EWG i 92/114/EWG)

9.11.1. Schemat ogólny (rysunek lub zdjęcia)

przedstawiający położenie załączonych

przekrojów i widoków: ......................

9.11.2. Rysunki i/lub zdjęcia, na przykład, o ile

to dotyczy, słupków drzwiowych oraz

okiennych, kratek wlotu powietrza, kratki

chłodnicy, wycieraczek przedniej szyby,

rynienek ściekowych wody, uchwytów,

prowadnic, klapek, zamków i zawiasów drzwi,

zaczepów, uch, ozdób dekoracyjnych,

plakietek, emblematów oraz wgłębień i

wszystkich innych wystających części

zewnętrznych oraz części powierzchni

zewnętrznej, które mogą być uważane za

istotne (np. wyposażenie oświetlenia).

Jeżeli części wymienione w poprzednim zdaniu

nie są istotne, to do celów dokumentacji

mogą być zastąpione przez zdjęcia, do

których dołączono w razie potrzeby szczegóły

co do wymiarów i/lub opis: .................

...........................................

9.11.3. Rysunki części powierzchni zewnętrznej

zgodnie z pkt 6.9.1 do załącznika I do

dyrektywy 74/483/EWG: ......................

9.11.4. Rysunki zderzaków: .........................

9.11.5. Rysunek kształtu płyty podłogowej: .........

9.12. Pasy bezpieczeństwa i/lub inne układy

zabezpieczające(**)

9.12.1. Liczba i położenie pasów bezpieczeństwa,

układów zabezpieczających oraz siedzeń, na

których mogą być stosowane:

(L = strona lewa, R = strona prawa,

C = środek)

Kompletny znak homologacji typuWariant, o ile występujeRegulacja górnego punktu kotwiczenia (wskazać: tak/nie/opcja)
Pierwszy rząd { L

siedzeń { R

{ C

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_______________________

_______________________

_______________________

Drugi rząd { L

siedzeń { R

{ C

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_______________________

_______________________

_______________________

Niniejszą tabelę można dowolnie powiększać dla pojazdów o liczbie rzędów siedzeń większej niż dwa lub jeżeli rząd siedzeń ma więcej niż trzy siedzenia.

9.12.2. Rodzaj i położenie dodatkowych układów

bezpieczeństwa (wskazać: tak/nie/opcja):

(L = strona lewa, R = strona prawa,

C = środek)

Przednia poduszka bezpieczeństwaBoczna poduszka bezpieczeństwaNapinacz pasa bezpieczeństwa
Pierwszy rząd { L

siedzeń { R

{ C

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_______________________

_______________________

_______________________

Drugi rząd { L

siedzeń { R

{ C

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_______________________

_______________________

_______________________

Niniejszą tabelę można dowolnie powiększać dla pojazdów o liczbie rzędów siedzeń większej niż dwa lub jeżeli rząd siedzeń ma więcej niż trzy siedzenia.

9.12.3. Liczba i położenie punktów kotwiczenia pasów

bezpieczeństwa oraz dowód zgodności z

dyrektywą 76/115/EWG (np. numer homologacji

lub sprawozdania z badań): .................

9.12.4. Zwięzły opis części elektrycznych/

elektronicznych (o ile występują): .........

9.13. Punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa

9.13.1. Zdjęcia i/lub rysunki nadwozia

przedstawiające położenie i wymiary

rzeczywistych i skutecznych punktów

kotwiczenia uwzględniające punkty R: .......

9.13.2. Rysunki punktów kotwiczenia pasów

bezpieczeństwa oraz tych części konstrukcji

pojazdu, do których są one mocowane (ze

wskazaniem materiału): .....................

9.13.3. Oznaczenie typów pasów bezpieczeństwa

dopuszczonych do stosowania w punktach

kotwiczenia, w jakie pojazd jest wyposażony:

............................................

Położenie punktów kotwiczenia
konstrukcja pojazdukonstrukcja siedzenia
Pierwszy rząd siedzeń
Siedzenie prawe{ dolne punkty kotwiczenia

{ górny punkt kotwiczenia

{ zewnętrzne

{ wewnętrzne

Siedzenie lewe{ dolne punkty kotwiczenia

{ górny punkt kotwiczenia

{ zewnętrzne

{ wewnętrzne

Drugi rząd siedzeń
Siedzenie prawe{ dolne punkty kotwiczenia

{ górny punkt kotwiczenia

{ zewnętrzne

{ wewnętrzne

Siedzenie środkowe{ dolne punkty kotwiczenia

{ górny punkt kotwiczenia

{ prawe

{ lewe

Siedzenie lewe{ dolne punkty kotwiczenia

{ górny punkt kotwiczenia

{ zewnętrzne

{ wewnętrzne

Niniejszą tabelę można dowolnie powiększać dla pojazdów o liczbie rzędów siedzeń większej niż dwa lub jeżeli rząd siedzeń ma więcej niż trzy siedzenia.

9.13.4. Opis pasa bezpieczeństwa szczególnego typu,

którego punkt kotwiczenia znajduje się w

oparciu siedzenia lub który zawiera

urządzenia pochłaniające energię: ..........

9.14. Miejsce przeznaczone do zamocowania tablic

rejestracyjnych (tam gdzie jest to właściwe,

podać wielkość, a tam gdzie jest to

stosowane, przedstawić rysunki)

9.14.1. Wysokość górnej krawędzi od nawierzchni

drogi: .....................................

9.14.2. Wysokość dolnej krawędzi od nawierzchni

drogi: .....................................

9.14.3. Odległość osi symetrii od wzdłużnej

środkowej płaszczyzny pojazdu: .............

9.14.4. Odległość od lewego obrysu pojazdu: ........

9.14.5. Wymiary (długość x szerokość): .............

9.14.6. Odchylenie od płaszczyzny pionowej: ........

9.14.7. Kąt widoczności w płaszczyźnie poziomej:

............................................

9.15. Zabezpieczenie przed wjechaniem pod tył

(dyrektywa 70/221/EWG)

9.15.0. Obecność: tak/nie/niekompletne(1)

9.15.1. Rysunki części pojazdu odpowiednich do

zabezpieczenia przed wjechaniem pod tył,

tzn. rysunki pojazdu i/lub podwozia

uwzględniające położenie i zamocowanie osi

wysuniętej najbardziej do tyłu, rysunki

zamocowania i/lub elementów zabezpieczenia

przed wjechaniem pod tył. Jeżeli

zabezpieczenie przed wjechaniem pod tył nie

jest urządzeniem specjalnym, to rysunki

powinny w sposób wyraźny przedstawiać, że są

spełnione wymagane wymiary: ................

9.15.2. W przypadku urządzeń specjalnych kompletny

opis i/lub rysunki zabezpieczenia przed

wjechaniem pod tył (uwzględniając mocowania

i elementy) lub jeżeli było homologowane

jako zespół, to numer homologacji typu: ....

9.16. Błotniki (dyrektywa 78/549/EWG)

9.16.1. Krótki opis pojazdu w zakresie jego

błotników: .................................

9.16.2. Szczegółowe rysunki błotników i ich

umieszczenie na pojeździe przedstawiające

ich wymiary zgodnie z rys. 1 załącznika I do

dyrektywy 78/549/EWG, z uwzględnieniem

maksymalnych wymiarów zespołu opona/koło:

............................................

9.17. Tabliczki znamionowe (dyrektywa 76/114/EWG)

9.17.1. Zdjęcia i/lub rysunki położenia tabliczek

znamionowych i numeru podwozia/nadwozia:

............................................

9.17.2. Zdjęcia i/lub rysunki obowiązkowych części

tabliczek wraz z napisami (przykład

zwymiarowanej i wypełnionej tabliczki): ....

9.17.3. Zdjęcia i/lub rysunki numeru podwozia

(przykład uwzględniający wymiary): .........

9.17.4. Deklaracja producenta o zgodności z

wymaganiami dotyczącymi tabliczek

znamionowych (pkt 1.1.1 załącznika II do

dyrektyw 76/114/EWG)

9.17.4.1. Wyjaśnienie oznaczenia pól drugiego i, o

ile występuje, trzeciego członu numeru

identyfikacyjnego (wg części 5.3. PN-ISO

3779-1893): ................................

9.17.4.2. Jeżeli pola drugiego członu numeru

identyfikacyjnego są wykorzystywane do

spełnienia wymagań, to należy to podać (wg

części 5.4. PN-ISO 3779-1893): .............

9.18. Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych

9.18.1. Opis i rysunki/zdjęcia kształtu i

zastosowanych materiałów części tworzących

komorę silnikową oraz przyległej do niego

części przedziału pasażerskiego: ...........

9.18.2. Rysunki lub zdjęcia położenia części

metalowych znajdujących się w komorze

silnikowej (np. elementy układu ogrzewania,

koło zapasowe, filtr powietrza, mechanizm

kierowniczy itd.): .........................

9.18.3. Tabela oraz rysunki elementów tłumiących

zakłócenia: ................................

9.18.4. Szczegóły dotyczące wartości znamionowej

oporności układu oraz w przypadku

opornościowych przewodów zapłonowych ich

znamionowej oporności na metr bieżący: .....

9.19. Zabezpieczenie boczne (dyrektywa 89/297/EWG)

9.19.0. Obecność: tak/nie/niecałkowite (1)

9.19.1. Rysunki części pojazdu odpowiednich do

zabezpieczenia bocznego pojazdu, tj. rysunek

pojazdu i/lub podwozia, uwzględniające

położenie i elementy mocowania osi, rysunki

punktów mocowania i/lub zaczepów

urządzenia(dzeń) zabezpieczenia bocznego.

Jeżeli zabezpieczenie boczne jest zapewnione

bez odrębnego(nych) urządzenia(dzeń)

zabezpieczenia bocznego, to rysunek musi

jednoznacznie wykazywać spełnienie wymagań

wymiarowych: ...............................

9.19.2. W przypadku odrębnego(nych)

urządzenia(dzeń) zabezpieczenia bocznego

należy zamieścić pełny opis i/lub rysunek

takiego urządzenia(dzeń) (ukazujący punkty

mocowania i zaczepy) oraz jego (ich)

numer(y) homologacji części: ...............

9.20. Osłony przeciwrozbryzgowe kół (dyrektywa

91/226/EWG)

9.20.0. Obecność: tak/nie/niecałkowite (1)

9.20.1. Zwięzły opis pojazdu w zakresie osłon

przeciwrozbryzgowych oraz ich części

składowych: ................................

9.20.2. Szczegółowe rysunki osłon

przeciwrozbryzgowych i ich położenia na

pojeździe, ukazujące wymiary pokazane na

rysunkach załącznika III do dyrektywy

91/226/EWG, z uwzględnieniem ekstremalnych

kombinacji rozmiarów opon/kół: .............

9.20.3. Numer(y) homologacji osłon

przeciwrozbryzgowych, jeśli istnieje(ją):

............................................

9.21. Zabezpieczenie przed skutkami uderzenia w

bok pojazdu (dyrektywa 96/27/WE)

9.21.1 Szczegółowy opis pojazdu, zawierający

fotografie i/lub rysunki, w odniesieniu do

konstrukcji, wymiarów oraz użytych

materiałów, ścian bocznych przedziału

pasażerskiego pojazdu (od wewnątrz i z

zewnątrz), zawierający szczegóły budowy

układu zabezpieczającego, o ile występuje:

............................................

9.22. Zabezpieczenie przed wjechaniem pod przód

9.22.1. Rysunki części pojazdu odpowiednich do

zabezpieczenia przed wjechaniem pod przód,

tzn. rysunki pojazdu i/lub podwozia

uwzględniające położenie i zamocowanie.

Jeżeli zabezpieczenie przed wjechaniem pod

przód nie jest urządzeniem specjalnym, to

rysunki powinny w sposób wyraźny

przedstawiać, że są spełnione wymagane

wymiary: ...................................

9.22.2. W przypadku urządzeń specjalnych kompletny

opis i/lub rysunki zabezpieczenia przed

wjechaniem pod przód (uwzględniając

mocowania i elementy) lub jeżeli było

homologowane jako zespół, to numer

homologacji typu: ..........................

9.23. Ochrona pieszych

9.23.1. Szczegółowy opis zawierający zdjęcia i/lub

rysunki pojazdu odnoszące się do struktury,

wymiarów, właściwych linii odniesienia i

materiałów, z których wykonana jest przednia

część pojazdu (wewnętrzna i zewnętrzna).

Opis powinien zawierać szczegóły wszelkich

zainstalowanych systemów aktywnej ochrony:

9.24. Przednie układy zabezpieczające.

9.24.1. Szczegółowy opis, w tym zdjęcia lub rysunki

pojazdu,odnoszący się do struktury,

wymiarów, właściwych linii odniesienia i

materiałów, z których wykonany jest przedni

układ zabezpieczający oraz przednia część

pojazdu.

9.24.2. Szczegółowy opis, w tym zdjęcia lub rysunki,

metody zamocowania przedniego układu

zabezpieczającego na pojeździe. Opis ten

musi zawierać wymiary wszystkich śrub oraz

wymagane momenty dokręcania.

............................................

10. URZĄDZENIA OŚWIETLENIA I SYGNALIZACJI

ŚWIETLNEJ

10.1. Tabela wszystkich urządzeń: liczba, marka,

model, znak homologacji, maksymalna

światłość świateł drogowych, barwa,

kontrolka: .................................

10.2. Rysunek umieszczenia urządzeń oświetlenia i

sygnalizacji świetlnej: ....................

10.3. Dla każdego światła i urządzenia

odblaskowego wymienionego w dyrektywie

76/756/EWG należy przedstawić następujące

informacje (pisemnie i/lub za pomocą

rysunku)

10.3.1. Rysunek wskazujący obszar powierzchni

świetlnej: .................................

10.3.2. Metoda używana do określania powierzchni

widocznej (pkt 2.10 dokumentów, o których

mowa w załączniku II do dyrektywy

76/756/EWG): ...............................

10.3.3. Oś i środek odniesienia: ...................

10.3.4. Sposób działania świateł chowanych: ........

10.3.5. Wszystkie istotne wymagania dotyczące

zamocowania oraz podłączenia: ..............

10.4. Pochylenie wiązki świateł mijania:

położenie początkowe jak w pkt 6.2.6.1

dokumentów o których mowa w pkt 1 załącznika

II do dyrektywy 76/756/EWG: ................

10.4.1. Wartość ustawienia początkowego: ..........

10.4.2. Położenie etykietki wskazującej ustawienie

początkowe: ................................

10.4.3.Opis/rysunek (1) oraz typ urządzenia poziomującego reflektor (np. samoczynne, stopniowe ustawiane ręcznie, ręcznie ustawiane w sposób ciągły): .........................}

}

}

} dotyczy wyłącznie

} pojazdów z urządzeniem

} do korygowania

10.4.4.Urządzenie sterujące: ............} skierowania reflektorów
10.4.5.Znaki odniesienia:................}
10.4.6.Znaki przeznaczone dla warunków obciążeń: ........................}

}

10.5. Zwięzły opis części elektrycznych

/elektronicznych innych niż lampy (o ile

występują): ................................

11. POŁĄCZENIA MIĘDZY POJAZDEM CIĄGNĄCYM I

PRZYCZEPĄ LUB NACZEPĄ

11.1. Kategoria i typ urządzeń sprzęgających: ....

11.2. Maksymalna wartość D, U, S oraz V

sprzęgu(gów), w które pojazd jest

wyposażony, lub minimalne charakterystyki D,

U, S oraz V sprzęgu(gów) przewidzianych do

zamocowania: ...... daN

11.3. Instrukcje zamocowania do pojazdu sprzęgu

danego typu, zdjęcia lub rysunki punktów

mocowania do pojazdu podanych przez

producenta; informacje dodatkowe, o ile

stosowanie sprzęgu danego typu jest

ograniczone do pojazdów określonych typów:

............................................

11.4. Informacja o wyposażeniu w specjalne zaczepy

do ciągnięcia lub płyty montażowe (l): .....

11.5. Numer(y) homologacji typu: ...........

12. POZOSTAŁE URZĄDZENIA

12.1. Ostrzegawczy(wcze) sygnał(y) dźwiękowy(we):

............................................

12.1.1. Umiejscowienie, sposób mocowania, położenie

oraz skierowanie urządzenia; podać

wymiary: ...................................

12.1.2. Liczba urządzeń: ...........................

12.1.3. Numer(y) homologacji typu: .................

12.1.4. Schemat elektryczny/pneumatyczny (1): ......

12.1.5. Znamionowe napięcie lub ciśnienie: .........

12.1.6. Rysunek urządzenia mocującego: .............

12.2. Urządzenia zabezpieczające przed użyciem

przez osoby niepowołane

12.2.1. Urządzenia zabezpieczające

12.2.1.1. Szczegółowy opis typu pojazdu w zakresie

umieszczenia oraz konstrukcji sterowania lub

zespołu, na który oddziałuje zabezpieczenie:

............................................

12.2.1.2. Rysunki urządzenia zabezpieczającego oraz

jego zamocowania do pojazdu: ...............

12.2.1.3. Opis techniczny urządzenia: ................

12.2.1.4. Szczegóły zastosowanej kombinacji zamka:

............................................

12.2.1.5. Urządzenie unieruchamiające

12.2.1.5.1. Numer(y) homologacji, jeśli istnieje(ją):

............................................

12.2.1.5.2. W przypadku niehomologowanych dotąd urządzeń

unieruchamiających

12.2.1.5.2.1. Opis techniczny urządzenia

unieruchamiającego pojazd oraz środki

zapobiegawcze przeciw przypadkowemu

uaktywnieniu: ..............................

12.2.1.5.2.2. Układ(y) pojazdu, na które działa urządzenie

unieruchamiające: .........................

12.2.1.5.2.3. Rzeczywista liczba zmiennych kodów, o ile

występują: .................................

12.2.2. Autoalarm, o ile występuje

12.2.2.1. Numer(y) homologacji, jeśli istnieje(ją):

............................................

12.2.2.2. W przypadku niehomologowanych dotąd

autoalarmów

12.2.2.2.1. Szczegółowy opis działania autoalarmu oraz

części pojazdu, na które oddziałuje: .......

12.2.2.2.2. Lista głównych części składowych autoalarmu:

............................................

12.2.3. Zwięzły opis części elektrycznych

/elektronicznych (o ile występują): ........

12.3. Urządzenie(nia) do holowania

12.3.1. Przód: zaczep/ucho/inne (1)

12.3.2. Tył: zaczep/ucho/inne (1)

12.3.3. Rysunek lub zdjęcie podwozia / części

nadwozia pojazdu przedstawiające położenie,

budowę oraz zamocowanie urządzenia(dzeń) do

holowania: .................................

12.4. Szczegóły wszystkich urządzeń niedotyczących

silnika skonstruowanych w celu zmniejszania

zużycia paliwa (o ile nie są one objęte

innymi punktami): ..........................

12.5. Szczegóły wszystkich urządzeń niedotyczących

silnika skonstruowanych w celu obniżenia

hałasu (o ile nie są one objęte innymi

punktami): .................................

12.6. Ograniczniki prędkości (dyrektywa 92/24/EWG)

12.6.1. Marka(ki): .................................

12.6.2. Typ(y): ....................................

12.6.3. Numer(y) homologacji, jeśli istnieje(ją):

............................................

12.6.4. Prędkość lub zakres prędkości, na którą(re)

ograniczanie prędkości może być

nastawione: ....... km/h

12.7. Tabela instalacji i użytkowania nadajników

radiowych w pojeździe (pojazdach), jeżeli ma

zastosowanie

(patrz załącznik I, pkt 3.1.8

dyrektywy 2001/104/WE):

Pasma częstotliwości [Hz]Maks. moc wyjściowa [W]Położenie anteny w pojeździe, warunki instalacji i użytkowania

Ubiegający się o świadectwo homologacji musi

także dostarczyć (o ile dotyczy):

Dodatek 1

Wykaz zawierający marki i typy wszystkich

elektrycznych i elektronicznych części

objętych dyrektywą 2001/104/WE (pkt 2.1.9 i

2.1.10) i nieumieszczonych dotąd w wykazie.

Dodatek 2

Schemat lub rysunek ogólnego rozmieszczenia

części elektrycznych i elektronicznych

(objętych dyrektywą 2001/104/WE) oraz

ogólnego schematu wiązek elektrycznych.

Dodatek 3

Opis pojazdu wybranego jako przedstawiciela

typu:

Rodzaj nadwozia: ...........................

Przewidziany do ruchu prawostronnego i/lub

lewostronnego(1)

Rozstaw osi: ...............................

Dodatek 4

Sprawozdania z badań, dostarczone przez

producenta lub jednostki badawcze

upoważnione do prowadzenia badań

homologacyjnych: ...........................

12.7.1. Pojazd wyposażony w urządzenie radarowe

bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz:

Tak/Nie/Opcjonalne(1)

13. WYMAGANIA SPECJALNE DLA AUTOBUSÓW

13.1. Klasa autobusu (klasa I, II, III, A lub B):

............................................

13.1.1. Numer homologacji typu nadwozia jako

odrębnego zespołu technicznego: ............

13.1.2. Typy podwozia, na którym może zostać

zainstalowane nadwozie posiadające

homologację WE (producent(nci) oraz typy

niekompletnych pojazdów): ..................

13.2. Przestrzeń dla pasażerów (m2)

13.2.1. Łączna (S0): ...............................

13.2.2. Poziom górny (S0a) (l): ....................

13.2.3. Poziom dolny (S0b) (l) .....................

13.2.4. Dla pasażerów stojących (S1): ..............

13.3. Liczba miejsc (siedzących i stojących)

13.3.1. Łącznie (N): ...............................

13.3.2. Poziom górny (Na) (l): .....................

13.3.3. Poziom dolny (Nb) (l): .....................

13.4. Liczba miejsc siedzących

13.4.1. Łącznie (A): ...............................

13.4.2. Poziom górny (Aa) (l): .....................

13.4.3. Poziom dolny (Ab) (l): .....................

13.5. Liczba drzwi głównych: .....................

13.6. Liczba wyjść awaryjnych (drzwi, okna, luki

ratunkowe, wewnętrzne schody i półschody):

............................................

13.6.1. Łącznie: ...................................

13.6.2. Poziom górny(l): ...........................

13.6.3. Poziom dolny(l): ...........................

13.7. Wielkość przedziałów bagażowych (m3): ......

13.8. Przestrzeń do wykorzystania do celów

przewozu bagaży na dachu (m2): .............

13.9. Urządzenia techniczne ułatwiające dostęp do

pojazdu (np. pochylnia, przenośnik poziomy,

układ przyklękania), jeżeli zostały

zamontowane: ...............................

13.10. Wytrzymałość struktury

13.10.1. Numer homologacji, jeżeli został nadany:

............................................

13.10.2. W przypadku nadwozia nieposiadającego

jeszcze homologacji

13.10.2.1. Szczegółowy opis nadwozia danego typu

pojazdu, w tym jego wymiary, układ i

materiały składowe oraz, ewentualnie, jego

mocowanie do ramy podwozia: ................

13.10.2.2. Rysunki pojazdu oraz tych części jego

wnętrza, które mają wpływ na odporność jego

struktury lub na przestrzeń pozostałą: .....

13.10.2.3. Położenie środka ciężkości pojazdu w stanie

gotowym do jazdy, w płaszczyźnie wzdłużnej,

poprzecznej i pionowej: ....................

13.10.2.4. Maksymalna odległość między liniami

środkowymi skrajnych miejsc siedzących

bocznych: ..................................

13.11. Punkty Regulaminu 66, które należy spełnić i

wykazać dla danego nadwozia: ...............

14. PRZEPISY SPECJALNE DOTYCZĄCE POJAZDÓW

PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW

NIEBEZPIECZNYCH (dyrektywa 98/91/WE)

14.1. Wyposażenie elektryczne zgodnie z dyrektywą

94/55/WE

14.1.1. Ochrona przewodów przed przegrzaniem: ......

14.1.2. Typ wyłącznika samoczynnego: ...............

14.1.3. Typ i działanie głównego wyłącznika

akumulatora: ...............................

14.1.4. Opis i umiejscowienie osłony ochronnej

tachografu: ................................

14.1.5. Opis obwodów o stałym zasilaniu. Wskazać

stosowaną normę europejską: ................

14.1.6. Budowa i zabezpieczenie instalacji

elektrycznej znajdującej się z tyłu kabiny

kierowcy: ..................................

14.2. Zapobieganie ryzyku pożarowemu

14.2.1. Typ materiałów ognioodpornych w kabinie

kierowcy: ..................................

14.2.2. Ekran termiczny kabiny kierowcy (w razie

zastosowania): .............................

14.2.3. Umiejscowienie i osłona termiczna silnika:

............................................

14.2.4. Umiejscowienie i osłona termiczna układu

wydechowego: ...............................

14.2.5. Typ i konstrukcja osłony termicznej

zwalniaczy: ................................

14.2.6. Typ, konstrukcja i umiejscowienie grzejników

spalinowych: ...............................

14.3. Wymagania specjalne dotyczące nadwozia (o

ile występuje), zgodnie z dyrektywą 94/55/WE

14.3.1. Opis środków mających na celu stosowanie się

do wymagań dla pojazdów typu EX/II i typu

EX/III: ....................................

14.3.2. W przypadku pojazdów typu EX/III, odporność

na zewnętrzne źródła ciepła: ...............

15. PRZYDATNOŚĆ DO PONOWNEGO UŻYCIA, ZDOLNOŚĆ DO

RECYKLINGU I ODZYSKU

15.1. Wersja pojazdu reprezentatywnego: .........

15.2. Masa pojazdu reprezentatywnego z nadwoziem

lub masa podwozia z kabiną kierowcy, bez

nadwozia oraz/lub bez urządzenia

sprzęgającego, jeżeli producent nie wyposaża

w nadwozie oraz/lub w urządzenie sprzęgające

(łącznie z płynami, narzędziami, kołem

zapasowym, jeżeli pojazd jest w nie

wyposażony), bez kierowcy: .........

15.3. Masy materiałów pojazdu reprezentatywnego

15.3.1. Masa materiału uwzględnionego na etapie

wstępnego przetwarzania (ne): ...

15.3.2. Masa materiału uwzględnionego na etapie

demontażu (ne): .........

15.3.3. Masa materiału uwzględnionego na etapie

przetwarzania pozostałości niemetalicznych,

uznanego za nadający się do recyklingu (ne):

.........

15.3.4. Masa materiału uwzględnionego na etapie

przetwarzania pozostałości niemetalicznych,

uznanego za nadający się do odzysku

energii(ne): .........

15.3.5. Specyfikacja materiałów (ne): .........

15.3.6. Całkowita masa materiałów, które nadają się

do ponownego użycia oraz/lub do recyklingu:

.........

15.3.7. Całkowita masa materiałów, które nadają się

do ponownego użycia oraz/lub do odzysku:

.........

15.4. Wskaźniki

15.4.1. Zdolność do recyklingu pojazdów "Rrec (%)":

.........

15.4.2. Zdolność do odzysku pojazdu w "Rodz (%)":

.........

Objaśnienia:

(*) Należy wpisać górne i dolne wartości dla każdego wariantu.

(**) Symbole i znaki, jakie należy stosować, znajdują się w pkt 1.1.3 i 1.1.4 załącznika III do dyrektywy 77/541/EWG. W przypadku pasów typu "S" wyszczególnić charakter typu(pów).

(***) Informacje dotyczące elementów składowych nie powinny być podawane w tym miejscu, o ile znajdują się one w świadectwie homologacji odnośnej instalacji.

(+) Pojazdy, które mogą być zasilane zarówno benzyną, jak i paliwami gazowymi, ale w których układ zasilania benzyną jest przeznaczony jedynie do wykorzystywania w sytuacjach awaryjnych i do rozruchu oraz w których maksymalna pojemność zbiornika na benzynę nie przekracza 15 litrów, będą uważane przy próbach za pojazdy, które mogą być zasilane jedynie paliwem gazowym.

(+++) Jedynie do celów definicji pojazdów terenowych.

(#) Wymieniony w taki sposób, aby wartość rzeczywista występowała wyraźnie dla każdej konfiguracji technicznej typu pojazdu.

(1) Niepotrzebne usunąć (w niektórych przypadkach można pozostawić więcej niż jedną pozycję, jeżeli wynika to z charakteru zgłoszenia).

(2) Podać tolerancję.

(a) Części indywidualnie homologowane nie muszą być opisywane, o ile przywołano odpowiednie numery homologacji. Podobnie nie wymaga się opisu do części, których konstrukcja może być rozpoznana z załączonego rysunku lub schematu. W każdym punkcie, w którym wymaga się załączenia rysunków lub fotografii, należy podać liczbę tych załączników.

(b) Jeżeli sposób identyfikacji typu zawiera znaki niezwiązane z opisem pojazdu, jego części lub zespołu objętych tym opisem, należy w dokumentacji znaki te podawać w postaci: "?" (np. ABC??123??).

(c) Klasyfikacja zgodnie z częścią A załącznika nr 1 do rozporządzenia.

(d) Oznakowanie zgodne z Polską Normą (PN-EN) lub Normą Europejską, jeśli nie, to należy podać:

- opis materiału,

- granicę plastyczności,

- naprężenia krytyczne,

- wydłużenie (w %),

- twardość Brinella.

(e) Jeśli występują wersje z kabiną normalną i z miejscami do spania, należy podać obydwa zespoły mas i wymiarów.

(f) Norma ISO 612 - 1978, określenie 6.4.

(g) Norma ISO 612 - 1978, określenie 6.19.2.

(h) Norma ISO 612 - 1978, określenie 6.20.

(i) Norma ISO 612 - 1978, określenie 6.5.

(j) Norma ISO 612 - 1978, określenie 6.1. i dla pojazdów innych kategorii niż M1: część 2.4.1 załącznika I do dyrektywy 97/27/WE.

(k) Norma ISO 612 - 1978, określenie 6.2. i dla pojazdów innych kategorii niż M1: część 2.4.2 załącznika I do dyrektywy 97/27/WE.

(l) Norma ISO 612 - 1978, określenie 6.3. i dla pojazdów innych kategorii niż M1: część 2.4.3 załącznika I do dyrektywy 97/27/WE.

(m) Norma ISO 612 - 1978, określenie 6.6.

(n) Norma ISO 612 - 1978, określenie 6.7.

(na) Norma ISO 612 - 1978, określenie 6.10.

(nb) Norma ISO 612 - 1978, określenie 6.11.

(nc) Norma ISO 612 - 1978, określenie 6.9.

(nd) Norma ISO 612 - 1978, określenie 6.18.1.

(ne) Norma ISO 22628:2002.

(o) Masa kierowcy lub (o ile występuje) członka załogi wynosi 75 kg (podzielona na 68 kg na osobę i 7 kg bagażu - norma ISO 2416 - 1992), a zbiornik paliwa powinien być wypełniony w 90 %, inne zaś urządzenia zawierające płyny (z wyjątkiem zużytej wody) powinny być wypełnione w 100%.

(p) "Zwis sprzęgowy" jest to odległość między punktem sprzęgowym przyczepy z osią centralną a środkiem tylnej(nych) osi pojazdu ciągnącego.

(q) W przypadku niekonwencjonalnych silników i układów należy podać odpowiedniki wymaganych informacji.

(r) Wartość należy zaokrąglić do 0,1 mm.

(s) Wartość należy wyliczać, przyjmując π = 3,1416, i zaokrąglić do 1 cm3.

(t) Określone zgodnie z wymaganiami dyrektywy 80/1269/EWG.

(u) Określone zgodnie z wymaganiami dyrektywy 80/1268/EWG.

(v) Właściwe dane należy podawać dla każdego proponowanego wariantu.

(w) Dopuszcza się tolerancję 5 %.

(x) "Punkt R" lub "punkt odniesienia fotela" oznacza punkt konstrukcyjny określany przez producenta pojazdu dla każdego siedzenia i zorientowany względem trójwymiarowego układu odniesienia zgodnego z opisem podanym w załączniku III do dyrektywy 77/649/EWG.

(y) Dla przyczep i naczep oraz pojazdów ciągnących, które przenoszą znaczne obciążenia pionowe na urządzeniu sprzęgającym, obciążenia te podzielone przez przyspieszenie ziemskie uwzględnia się przy określaniu maksymalnej masy całkowitej.

(z) "Wysunięty do przodu układ kierowniczy" oznacza sytuację, w której co najmniej połowa długości silnika jest położona za najdalej wysuniętym do przodu punktem obramowania szyby przedniej i środek koła kierownicy jest położony w przedniej ćwiartce całkowitej długości pojazdu.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3 2

WZÓR

OPIS TECHNICZNY DO CELU HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU(*)

CZĘŚĆ I

Poniższe dane, wraz ze spisem treści, należy dostarczyć w trzech egzemplarzach. Rysunki powinny być sporządzone w odpowiedniej skali i stopniu szczegółowości w formacie A4 lub złożone do tego formatu. Fotografie powinny być wystarczająco szczegółowe.

Jeżeli wyposażenie i części pojazdu mają sterowanie elektroniczne, należy podać charakterystykę tego sterowania.

A. W przypadku pojazdów kategorii M i N

0. DANE OGÓLNE

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta): ...............

0.2. Typ: .............................................

0.2.1. Nazwa handlowa (o ile występuje): ................

0.3. Sposób identyfikacji typu, jeśli oznaczono na

pojeździe (b): ...................................

0.3.1. Położenie tych oznaczeń: .........................

0.4. Kategoria pojazdu(c): ............................

0.4.1. Klasyfikacja uwzględniająca materiały

niebezpieczne, do przewozu których pojazd jest

przeznaczony: ....................................

0.5. Nazwa i adres producenta: ........................

Nazwa i adres importera (o ile występuje): .......

0.8. Adres(y) montowni: ...............................

1. OGÓLNE CECHY KONSTRUKCYJNE POJAZDU

1.1. Fotografie i/lub rysunki przedstawiciela typu

pojazdu: .........................................

1.3. Liczba osi i kół: ................................

1.3.2. Liczba i położenie osi kierowanych: ..............

1.3.3. Osie napędowe (liczba, położenie, współpraca): ...

1.4. Podwozie, jeśli występuje (rysunek ogólny): ......

1.6. Położenie i układ silnika: .......................

1.8. Kierunek ruchu drogowego: lewostronny

/prawostronny(1)

1.8.1. Pojazd przystosowany do uczestniczenia w ruchu

lewostronnym/prawostronnym(1)

2. MASY I WYMIARY(e) (w kg i mm) (odwołać się do

rysunku, gdy ma zastosowanie): ...................

2.1. Rozstaw(y) osi (pojazd w pełni obciążony) (f):

..................................................

2.3.1. Rozstaw kół osi kierowanych(i): ..................

2.3.2. Rozstaw kół pozostałych osi(i): ..................

2.4. Zakres wymiarów pojazdu (gabarytowych)

2.4.2. Dla podwozia z zabudową

2.4.2.1. Długość (j): .....................................

2.4.2.1.1. Długość przestrzeni ładunkowej: ..................

2.4.2.2. Szerokość (k): ...................................

2.4.2.2.1. Grubość ścian (w przypadku pojazdów

przystosowanych do przewozu towarów o określonej

temperaturze): ...................................

2.4.2.3. Wysokość (pojazd gotowy do jazdy) (1) (w

przypadku zawieszenia o regulowanej wysokości

podać dla normalnej pozycji jazdy): ..............

2.6. Masa pojazdu z nadwoziem i sprzęgiem w przypadku

pojazdu ciągnącego kategorii innej niż M1 w stanie

gotowym do jazdy lub masa podwozia z kabiną,

jeżeli producent nie wyposaża w nadwozie, i/lub ze

sprzęgiem (z materiałami eksploatacyjnymi i innymi

płynami z wyjątkiem zużytej wody, narzędziami,

kołem zapasowym i kierowcą oraz, w przypadku

autobusów, masą członka załogi (75 kg), o ile

przewidziano dla niego miejsce siedzące) (o)

(maksimum i minimum dla każdej wersji): ..........

2.6.1. Rozkład tej masy na osie i, w przypadku naczepy

lub przyczepy z osią centralną, obciążenie

sprzęgu (maksimum i minimum dla każdej z wersji):

..................................................

2.7. Najmniejsza masa pojazdu skompletowanego podana

przez producenta (podać wyłącznie w przypadku

pojazdu niekompletnego): .........................

2.8. Maksymalna masa całkowita pojazdu podana przez

producenta(y)(*): ...............................

2.8.1. Rozkład tej masy na osie, a w przypadku naczepy

lub przyczepy z osią centralną, obciążenie sprzęgu

(*): .............................................

2.9. Maksymalna masa całkowita przypadająca na każdą z

osi (wynikająca z jej nośności): .................

2.10. Maksymalna masa całkowita przypadająca na każdą z

grup osi (wynikająca z ich nośności): ............

2.11. Maksymalna masa całkowita ciągnięta przez pojazd

samochodowy w przypadku:

2.11.1. Przyczepy z wózkiem skrętnym: ....................

2.11.2. Naczepy: .........................................

2.11.3. Przyczepy z osią centralną: ......................

2.11.4. Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów: ......

2.11.5. Pojazd jest / nie jest przeznaczony (1) do

holowania innego pojazdu (pkt 1.2 załącznika nr II

do dyrektywy 77/389/EWG)

2.11.6. Maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca:

..................................................

2.12. Maksymalna siła pionowa działająca na urządzenie

sprzęgające

2.12.1. Pojazdu samochodowego: ...........................

2.16. Dopuszczalne masy całkowite do celów

rejestracyjnych i eksploatacyjnych (powinny być

zgodne z wymaganiami podanymi załączniku IV do

dyrektywy 97/27/WE)

2.16.1. Największa dopuszczalna masa całkowita pojazdu do

celów rejestracyjnych i eksploatacyjnych

(dopuszcza się wiele zakresów dla każdej

konfiguracji technicznej(#)): ....................

2.16.2. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do celów

rejestracyjnych i eksploatacyjnych przypadająca na

każdą z osi oraz, w przypadku naczepy lub

przyczepy z osią centralną, masa przypadająca na

urządzenie sprzęgające podana przez producenta, o

ile jest mniejsza niż maksymalne obciążenie

urządzenia sprzęgającego (dopuszcza się wiele

zakresów dla każdej konfiguracji technicznej(#)):

..................................................

2.16.3. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do celów

rejestracyjnych i eksploatacyjnych przypadająca na

każdą z grup osi (dopuszcza się wiele zakresów dla

każdej konfiguracji technicznej(#)): .............

2.16.4. Dopuszczalna masa całkowita przyczepy ciągniętej

przez pojazd do celów rejestracyjnych i

eksploatacyjnych (dopuszcza się wiele zakresów

dla każdej konfiguracji technicznej(#): ..........

2.16.5. Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów do

celów rejestracyjnych i eksploatacyjnych

(dopuszcza się wiele zakresów dla każdej

konfiguracji technicznej(#)): ....................

3. SILNIK (q) (w przypadku pojazdu, który może być

napędzany różnymi paliwami lub ich połączeniem,

należy powtórzyć odpowiednie punkty(+))

3.1. Nazwa producenta: ................................

3.1.1. Kod fabryczny silnika (oznaczony na silniku lub

identyfikowalny w inny sposób): ..................

3.2. Silnik spalania wewnętrznego

3.2.1.1. Zasada działania: zapłon iskrowy / zapłon

samoczynny, czterosuwowy/dwusuwowy (1)

3.2.1.2. Liczba i układ cylindrów: ........................

3.2.1.3. Pojemność skokowa(s): ....... cm3

3.2.1.6. Prędkość obrotowa biegu jałowego(2): ....... min-1

3.2.1.8. Maksymalna moc netto silnika: ........... kW, przy

prędkości obrotowej: ....... min-1 (podana przez

producenta)

3.2.1.9. Maksymalna prędkość obrotowa silnika według

producenta: ....... min-1

3.2.2. Paliwo: olej napędowy / benzyna / LPG / NG /

etanol / inne(1)

3.2.2.1. RON benzyny z dodatkiem związków ołowiu: .........

3.2.2.2. RON benzyny bezołowiowej: ........................

3.2.4. Rodzaj (system) zasilania paliwem

3.2.4.1. Gaźnik(i): tak/nie(1)

3.2.4.2. Wtrysk paliwa (silniki o zapłonie samoczynnym):

tak/nie (1)

3.2.4.2.2. Zasada pracy: wtrysk bezpośredni/komora

wstępna/komora wirowa(1)

3.2.4.3. Wtrysk paliwa (silniki o zapłonie iskrowym):

tak/nie(1)

3.2.7. Układ chłodzenia (płynem/powietrzem(1))

3.2.8. Układ dolotowy

3.2.8.1. Doładowanie: tak/nie (1)

3.2.12. Środki ograniczające zanieczyszczenie powietrza

3.2.12.2. Dodatkowe urządzenia ograniczające emisję (jeśli

występują i nie są ujęte w innym punkcie): .......

3.2.12.2.1. Reaktor katalityczny: tak/nie (1)

3.2.12.2.2. Czujnik zawartości tlenu: tak/nie (1)

3.2.12.2.3. Wtrysk powietrza: tak/nie(1)

3.2.12.2.4. Recyrkulacja spalin: tak/nie(1)

3.2.12.2.5. Układ kontroli emisji par paliwa: tak/nie(1)

3.2.12.2.6. Pochłaniacz cząstek stałych: tak/nie(1)

3.2.12.2.7. Diagnostyka pokładowa (OBD): tak/nie (1)

3.2.12.2.8. Inne urządzenia (opis i zasada działania): .......

3.2.13. Położenie oznaczenia współczynnika absorpcji

(tylko dla silników o zapłonie samoczynnym): .....

3.2.15. Zasilanie gazem płynnym (LPG): tak/nie

3.2.16. Zasilanie naturalnym gazem sprężonym (NG): tak/nie

3.3. Silnik elektryczny

3.3.1. Typ (uzwojenie, wzbudzenie): .....................

3.3.1.1. Maksymalna moc godzinowa: ........ kW

3.3.1.2. Napięcie robocze: ....... V

3.3.2. Akumulator(y)

3.3.2.4. Położenie: .......................................

3.6.5. Temperatura oleju smarnego

minimalna: .... K

maksymalna: .... K

4. UKŁAD NAPĘDOWY(v)

4.2. Typ (mechaniczny, hydrauliczny, elektryczny itd.):

..................................................

4.5. Skrzynia biegów

4.5.1. Typ (ręczna / automatyczna / CVT (przekładnia o

przełożeniu zmiennym w sposób ciągły)(1))

4.6. Przełożenia:

BiegPrzełożenia skrzyni biegów (stosunek obrotów silnika do obrotów wałka wyjściowego skrzyni biegów)Przełożenie(nia) przekładni głównej (stosunek obrotów wałka wyjściowego skrzyni biegów do obrotów kół napędzanych)Przełożenia całkowite
Maksimum dla CVT

1

2

3

...

Minimum dla CVT

Bieg wsteczny

CVT - przekładnia o przedłużeniu zmiennym w sposób ciągły.

4.7. Maksymalna prędkość pojazdu (w km/h) (w): ........

5. OSIE

5.1. Opis każdej z osi: ...............................

5.2. Marka(ki): .......................................

5.3. Typ(y): ..........................................

5.4. Położenie osi podnoszonej(nych): .................

5.5. Położenie osi przenoszącej(cych) obciążenie: .....

6. ZAWIESZENIE

6.2. Typ i konstrukcja zawieszenia każdej osi, grupy

osi lub koła: ....................................

6.2.1. Regulacja poziomu: tak/nie/opcja(1)

6.2.3. Zawieszenie pneumatyczne osi napędzanych:

tak/nie(1)

6.2.3.1. Zawieszenie osi napędzanych równoważne z

pneumatycznym: tak/nie(1)

6.2.3.2. Częstotliwość i współczynnik tłumienia drgań masy

zawieszonej: .....................................

6.6.1. Zespół(poły) opona/koło: (dla opon - oznaczenie

rozmiaru, minimalny wskaźnik nośności, kategoria

prędkości; dla opon kategorii Z przeznaczonych do

pojazdów o prędkości maksymalnej przekraczającej

300 km/h należy podać równoważną informację; dla

kół - rozmiar(y) obręczy i odsadzenie(nia)): .....

6.6.1.1. Osie:

6.6.1.1.1. Oś 1: ............................................

6.6.1.1.2 Oś 2: ............................................

itd.

6.6.1.2. Koło(ła) zapasowe, o ile występują: ..............

6.6.2. Górna i dolna granica promienia tocznego:

6.6.2.1. Oś 1: ............................................

6.6.2.2. Oś 2: ............................................

itd.

7. UKŁAD KIEROWNICZY

7.2. Przekładnia kierownicza i sterowanie

7.2.1. Typ przekładni kierowniczej (podać, czy działa na

koła przednie czy tylne, o ile dotyczy): .........

7.2.2. Połączenie z kołami (także inne niż mechaniczne;

podać dla kół przednich i tylnych, o ile dotyczy):

.................................................

7.2.3. Sposób wspomagania, o ile występuje: .............

8. UKŁAD HAMULCOWY

8.5. Układ przeciwblokujący: tak/nie/opcja(1)

8.9. Krótki opis techniczny urządzeń hamulcowych

zgodnie z pkt 1.6 dodatku uzupełnienia 1

załącznika nr IX do dyrektywy 71/320/EWG: ........

8.11. Szczegółowe informacje o typie(pach) układu(dów)

hamowania długotrwałego: .........................

9. NADWOZIE

9.1. Rodzaj nadwozia: .................................

9.3. Drzwi kierowcy i pasażerów, zamki i zawiasy drzwi

9.3.1. Układ i liczba drzwi: ............................

9.9. Urządzenia do widzenia pośredniego

9.9.1. Lusterka wsteczne (podać dla każdego lusterka):

..................................................

9.9.1.1. Marka(ki): .......................................

9.9.1.2. Znak(i) homologacji: .............................

9.9.1.3. Wariant: .........................................

9.9.1.4. Rysunek(nki) przedstawiający(ce) położenie w

odniesieniu do nadwozia pojazdu: .................

9.9.1.5. Szczegółowy sposób mocowania uwzględniający części

nadwozia pojazdu, do których jest ono mocowane:

9.9.1.6. Wyposażenie dodatkowe, które może wpływać na pole

widzenia do tyłu: ................................

9.9.1.7. Krótki opis elektronicznych urządzeń regulacji (o

ile występują): ..................................

9.9.2. Urządzenia do widzenia pośredniego inne niż

lusterka: ........................................

9.9.2.1. Typ i charakterystyka (tj. kompletny opis

urządzenia): .....................................

9.9.2.1.1. W przypadku urządzenia typu kamera-monitor,

odległość wykrywania (mm), kontrast, zakres

luminancji, korekta olśnienia, parametry

wyświetlania (w czerni i bieli / kolorze),

częstotliwość powtarzania obrazu, luminancja poza

zasięgiem monitora: ..............................

9.9.2.1.2. Rysunki o dostatecznym poziomie szczegółowości,

identyfikujące całe urządzenie i zawierające

instrukcje instalacji; na rysunkach należy wskazać

pozycję znaku homologacji typu WE: ...............

9.10. Wyposażenie wnętrza

9.10.3. Siedzenia

9.10.3.1. Liczba: ..........................................

9.10.3.2. Położenie i układ: ...............................

9.10.3.2.1. Łączna liczba siedzeń: ...........................

9.10.3.2.2. Siedzenia do wykorzystywania tylko przy pojeździe

stojącym: ........................................

9.10.4.1. Rodzaj zagłówków: zintegrowane/demontowane

/oddzielne(1)

9.10.4.2. Numer(y) homologacji, jeśli istnieją: ............

9.10.8. Gaz wykorzystywany jako czynnik chłodniczy w

systemie klimatyzacji: ...........................

9.10.8.1. System klimatyzacji zaprojektowany jest w taki

sposób, że będzie zawierać fluorowane gazy

cieplarniane o współczynniku ocieplenia globalnego

wyższym niż 150: TAK/NIE (1)

Jeżeli TAK, wyciek w g/rok z całego systemu: ....;

9.12.2. Rodzaj i położenie dodatkowych układów

bezpieczeństwa (wskazać: tak/nie/opcja):

Przednia poduszka bezpieczeństwaBoczna poduszka bezpieczeństwaNapinacz pasa bezpieczeństwa
Pierwszy rząd { L

siedzeń { R

{ C

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Drugi rząd siedzeń { L

{ R

{ C

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

(L = strona lewa, R = strona prawa, C = środek)

Niniejszą tabelę można dowolnie powiększać dla pojazdów o liczbie rzędów siedzeń większej niż dwa lub jeżeli rząd siedzeń ma więcej niż trzy siedzenia.

9.17. Tabliczki znamionowe (dyrektywa 76/114/EWG)

9.17.1. Zdjęcia i/lub rysunki położenia tabliczek

znamionowych i numeru podwozia/nadwozia: .........

9.17.4. Deklaracja producenta o zgodności z wymaganiami

pkt. 1.1.1. załącznika nr II do dyrektywy 76/114

/EWG: ............................................

9.17.4.1. Wyjaśnienie oznaczenia pól drugiego i, o ile

występuje, trzeciego członu numeru

identyfikacyjnego używanego do spełnienia wymagań

normy ISO 3779 - 1983 część 5.3: .................

9.17.4.2. Jeżeli pola drugiego członu numeru

identyfikacyjnego są wykorzystywane do spełnienia

wymagań części 5.4. normy ISO 3779 - 1983, to

należy to podać: .................................

9.23. Ochrona pieszych

9.23.1. Szczegółowy opis zawierający zdjęcia i/lub rysunki

pojazdu odnoszące się do struktury, wymiarów,

właściwych linii odniesienia i materiałów, z

których wykonana jest przednia część pojazdu

(wewnętrzna i zewnętrzna). Opis powinien zawierać

szczegóły wszelkich zainstalowanych systemów

aktywnej ochrony: ................................

9.24. Przednie układy zabezpieczające.

9.24.1. Szczegółowy opis, w tym zdjęcia lub rysunki

pojazdu, odnoszący się do struktury, wymiarów,

właściwych linii odniesienia i materiałów, z

których wykonany jest przedni układ

zabezpieczający oraz przednia część pojazdu.

9.24.2. Szczegółowy opis, w tym zdjęcia lub rysunki,

metody zamocowania przedniego układu

zabezpieczającego na pojeździe. Opis ten musi

zawierać wymiary wszystkich śrub oraz wymagane

momenty dokręcania.

11. POŁĄCZENIA MIĘDZY POJAZDEM CIĄGNĄCYM I PRZYCZEPĄ

LUB NACZEPĄ

11.1. Kategoria i typ urządzeń sprzęgających

zastosowanych lub przewidzianych: ................

11.3. Instrukcje zamocowania do pojazdu sprzęgu danego

typu, zdjęcia lub rysunki punktów mocowania do

pojazdu podanych przez producenta; informacje

dodatkowe, o ile stosowanie sprzęgu danego typu

jest ograniczone do pojazdów określonych typów:

..................................................

11.4. Informacja o wyposażeniu w specjalne zaczepy do

ciągnięcia lub płyty montażowe(1): ...............

11.5. Numer(y) homologacji typu WE: ....................

12.7.1. Pojazd wyposażony w urządzenie radarowe bliskiego

zasięgu w paśmie 24 GHz: Tak/Nie/Opcjonalne(1)

13. WYMAGANIA SPECJALNE DOTYCZĄCE AUTOBUSÓW

13.1. Klasa autobusu (klasa I, II, III, A lub B): ......

13.1.1. Typ(y) podwozia w przypadku możliwości zabudowy

homologowanego nadwozia (oznaczenia producenta

podwozia): .......................................

13.3. Liczba pasażerów (siedzących i stojących): .......

13.3.1. Łącznie (N): .....................................

13.3.2. Poziom górny (Na) (l): ...........................

13.3.3. Poziom dolny (Nb) (l): ...........................

13.4. Liczba pasażerów siedzących: .....................

13.4.1. Łącznie (A): .....................................

13.4.2. Poziom górny (Aa) (l): ...........................

13.4.3. Poziom dolny (Ab) (l): ...........................

B. W przypadku pojazdów kategorii O

0. DANE OGÓLNE

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta): ...............

0.2. Typ: .............................................

0.2.1. Nazwa handlowa (o ile występuje): ................

0.3. Sposób identyfikacji typu, jeśli oznaczono na

pojeździe(b): ....................................

0.3.1. Położenie tych oznaczeń: .........................

0.4. Kategoria pojazdu(c): ............................

0.4.1. Klasyfikacja uwzględniająca materiały

niebezpieczne, do przewozu których pojazd jest

przeznaczony: ....................................

0.5. Nazwa i adres producenta: ........................

0.8. Adres(y) montowni: ...............................

1. OGÓLNE CECHY KONSTRUKCYJNE POJAZDU

1.1. Fotografie i/lub rysunki przedstawiciela

typu: ............................................

1.3. Liczba osi i kół: ................................

1.3.2. Liczba i położenie osi kierowanych: ..............

1.4. Podwozie, jeśli występuje (rysunek ogólny): ......

2. MASY I WYMIARY(e) (w kg i mm) (odwołać się do

rysunku, gdy ma zastosowanie): ...................

2.1. Rozstaw(y) osi (pojazd w pełni obciążony) (f): ...

2.3.1. Rozstaw kół osi kierowanych(i): ..................

2.3.2. Rozstaw kół pozostałych osi(i): ..................

2.4. Zakres wymiarów pojazdu (gabarytowych)

2.4.2. Dla podwozia z zabudową

2.4.2.1. Długość (j): .....................................

2.4.2.1.1. Długość przestrzeni ładunkowej: ..................

2.4.2.2. Szerokość (k): ...................................

2.4.2.2.1. Grubość ścian (w przypadku pojazdów

przystosowanych do przewozu towarów o określonej

temperaturze): .................................

2.4.2.3. Wysokość (pojazd gotowy do jazdy) (l) (w przypadku

zawieszenia o regulowanej wysokości podać dla

normalnej pozycji jazdy): ........................

2.6. Masa pojazdu z nadwoziem i sprzęgiem w przypadku

pojazdu ciągnącego kategorii innej niż M1 w stanie

gotowym do jazdy lub masa podwozia z kabiną,

jeżeli producent nie wyposaża w nadwozie, i/lub ze

sprzęgiem (z materiałami eksploatacyjnymi i innymi

płynami z wyjątkiem zużytej wody, narzędziami,

kołem zapasowym i kierowcą oraz, w przypadku

autobusów, masą członka załogi (75 kg), o ile

przewidziano dla niego miejsce siedzące) (o)

(maksimum i minimum dla każdej wersji): ..........

2.6.1. Rozkład tej masy na osie i, w przypadku naczepy

lub przyczepy z osią centralną, obciążenie sprzęgu

(maksimum i minimum dla każdej z wersji): ........

2.7. Najmniejsza masa pojazdu skompletowanego podana

przez producenta (podać wyłącznie w przypadku

pojazdu niekompletnego): .........................

2.8. Maksymalna masa całkowita pojazdu podana przez

producenta (y) (maksimum i minimum dla każdego z

wariantów): ......................................

2.8.1. Rozkład tej masy na osie, a w przypadku naczepy

lub przyczepy z osią centralną, obciążenie sprzęgu

(maksimum i minimum dla każdego z wariantów): ....

2.9. Maksymalna masa przypadająca na każdą z osi

(wynikająca z jej nośności): .....................

2.10. Maksymalna masa przypadająca na każdą z grup osi

(wynikająca z ich nośności): .....................

2.12. Maksymalna siła pionowa działająca na urządzenie

sprzęgające: .....................................

2.12.2. Naczepy lub przyczepy z osią centralną: ..........

2.16. Dopuszczalne masy całkowite do celów

rejestracyjnych i eksploatacyjnych (opcjonalnie:

jeżeli podaje się te wartości, to powinny one

zostać zweryfikowane zgodnie z wymaganiami

załącznika nr IV do dyrektywy 97/27/WE): .........

2.16.1. Największa dopuszczalna masa całkowita pojazdu do

celów rejestracyjnych i eksploatacyjnych

(dopuszcza się wiele zakresów dla każdej

konfiguracji technicznej(#)): ....................

2.16.2. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do celów

rejestracyjnych i eksploatacyjnych przypadająca na

każdą z osi oraz, w przypadku naczepy lub

przyczepy z osią centralną, masa przypadająca na

urządzenie sprzęgające podana przez producenta, o

ile jest mniejsza niż maksymalne obciążenie

urządzenia sprzęgającego (dopuszcza się wiele

zakresów dla każdej konfiguracji technicznej(#)):

..................................................

2.16.3. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do celów

rejestracyjnych i eksploatacyjnych przypadająca na

każdą z grup osi (dopuszcza się wiele zakresów dla

każdej konfiguracji technicznej(#)): .............

2.16.4. Dopuszczalna masa całkowita przyczepy ciągniętej

przez pojazd do celów rejestracyjnych i

eksploatacyjnych (dopuszcza się wiele zakresów dla

każdej konfiguracji technicznej(#)): .............

2.16.5. Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów do

celów rejestracyjnych i eksploatacyjnych

(dopuszcza się wiele zakresów dla każdej

konfiguracji technicznej(#)): ....................

5. OSIE

5.1. Opis każdej z osi: ...............................

5.2. Marka(ki): .......................................

5.3. Typ(y): ..........................................

5.4. Położenie osi podnoszonej(nych): .................

5.5. Położenie osi przenoszącej(cych) obciążenie: .....

6. ZAWIESZENIE

6.2. Typ i konstrukcja zawieszenia każdej osi, grupy

osi lub koła: ....................................

6.2.1. Regulacja poziomu: tak/nie/opcja(1)

6.6.1. Zespół(poły) opona/koło: (dla opon - oznaczenie

rozmiaru, minimalny wskaźnik nośności, kategoria

prędkości; dla kół - rozmiar(y) obręczy i

odsadzenie(nia))

6.6.1.1. Osie:

6.6.1.1.1. Oś 1: ............................................

6.6.1.1.2 Oś 2: ....................................... itd.

6.6.1.2. Koło(ła) zapasowe, o ile występują: ..............

6.6.2. Górna i dolna granica promienia tocznego:

6.6.2.1. Oś 1: ............................................

6.6.2.2. Oś 2: ....................................... itd.

7. UKŁAD KIEROWNICZY

7.2. Przekładnia kierownicza i sterowanie

7.2.1. Typ przekładni kierowniczej (podać, czy działa na

koła przednie czy tylne, o ile dotyczy): .........

7.2.2. Połączenie z kołami (także inne niż mechaniczne;

podać dla kół przednich i tylnych, o ile dotyczy):

7.2.3. Sposób wspomagania, o ile występuje: .............

8. UKŁAD HAMULCOWY

8.5. Układ przeciwblokujący: tak/nie/opcja(1)

8.9. Krótki opis techniczny urządzeń hamulcowych

zgodnie z pkt 1.6 dodatku uzupełnienia 1

załącznika nr IX do dyrektywy 71/320/EWG: ........

9. NADWOZIE

9.1. Rodzaj nadwozia: .................................

9.17. Tabliczki znamionowe (dyrektywa 76/114/EWG)

9.17.1. Zdjęcia i/lub rysunki położenia tabliczek

znamionowych i numeru podwozia/nadwozia: .........

9.17.4. Deklaracja producenta o zgodności z wymaganiami

pkt 3.1.1.1 załącznika do dyrektywy 76/114/EWG:

9.17.4.1. Wyjaśnienie oznaczenia pól drugiego i, o ile

występuje, trzeciego członu numeru

identyfikacyjnego służącego do spełnienia wymagań

części 5.3 normy ISO 3779 - 1983: ................

9.17.4.2. Jeżeli pola drugiego członu numeru

identyfikacyjnego są wykorzystywane do spełnienia

wymagań części 5.4 normy ISO 3779 - 1983,

to należy to podać: .............................

11. POŁĄCZENIA MIĘDZY POJAZDEM CIĄGNĄCYM I PRZYCZEPĄ

LUB NACZEPĄ

11.1. Kategoria i typ urządzeń sprzęgających

zastosowanych lub przewidzianych: ................

11.5. Numer(y) homologacji typu urządzenia: ............

CZĘŚĆ II

Tabela przedstawia dozwolone kompletacje wersji pojazdów dla tych punktów części I, w których występują alternatywne dane. Tym alternatywnym danym należy przydzielić oznaczenia literowe, tak aby można było za pomocą tabeli określić, które z alternatywnych danych w określonym punkcie przynależą do danej wersji.

Dla każdego wariantu w typie pojazdu należy sporządzić oddzielną tabelę.

Dane alternatywne, co do których nie występują ograniczenia w kompletacji w ramach wariantu, należy podać w kolumnie z nagłówkiem "Wszystkie".

Nr punktuWszystkieWersja 1Wersja 2Wersja 3Wersja...

Powyższa informacja może być przedstawiona w innym układzie pod warunkiem spełnienia założonego celu.

Każdy wariant i każda wersja powinny być identyfikowane za pomocą kodu cyfrowego lub kombinacji liter i cyfr, które należy wymienić w wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu (załącznik nr 14 do rozporządzenia).

W razie wariantów podlegających przepisom załącznika nr 8 do rozporządzenia oraz zwolnień udzielonych na podstawie art. 70 ustawy producent powinien nadać odrębne oznaczenia.

CZĘŚĆ III

Numery homologacji przedmiotów wyposażenia i części.

Zawartość poniższej tabeli stanowią odpowiednie zagadnienia(***) przywołane dla tego pojazdu w załącznikach nr 6-8 do rozporządzenia. (Należy włączyć wszystkie homologacje związane z danym zagadnieniem.)

ZagadnienieNr homologacjiKraj wydający homologację (+)Data rozszerzeniaWariant(y) /wersja(e)
(+) Należy określić, jeżeli nie występuje w numerze homologacji.

Podpis: ..............

Stanowisko: ..........

Data: ................

*) Objaśnienia odnośników według załącznika nr 2 do rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

WZÓR

WYNIKI BADAŃ

W każdym przypadku informacja powinna w sposób oczywisty określać wariant i wersję, której dotyczy. Dla każdej wersji powinien być tylko jeden wynik. Dopuszczalna jest kombinacja kilku wartości pod warunkiem wskazania najmniej korzystnego przypadku oznaczonego (*).

1. Wyniki badań hałasu zewnętrznego

Numer dyrektywy ze wskazaniem ostatnich poprawek oraz, jeśli

przepis ma kilka poziomów wymagań, poziomu, którego wymagania

rzeczywiście są spełniane: ................................. .

Wariant/Wersja..............................
Podczas jazdy (dB(A))..............................
Na postoju (dB(A))..............................
Przy prędkości obrotowej silnika (obr./min)..............................

2. Wyniki badań emisji gazów wydechowych:

Przepis podstawowy(1):

- dyrektywa 70/220/EWG dotycząca emisji z pojazdów

samochodowych,

- dyrektywa 88/77/EWG dotycząca emisji z silników do pojazdów

samochodowych,

- dyrektywa 72/306/EWG dotycząca dymienia silników o ZS.

2.1. Według dyrektywy 70/220/EWG dotyczącej emisji z pojazdów

samochodowych, ze wskazaniem ostatnich poprawek oraz, jeśli

przepis ma kilka poziomów wymagań, poziomu, którego wymagania

rzeczywiście są spełniane: .............................. .

Paliwo(wa)(2): ............ (olej napędowy, benzyna, LPG, NG,

dwupaliwowe: benzyna/LPG, benzyna/NG, etanol itd.).

2.1.1. Badanie typu I(3): emisja z pojazdu po zimnym rozruchu:

Wariant/Wersja....................................
CO....................................
CH....................................
NOx....................................
CH + NOx....................................
Cząstki stałe....................................

2.1.2. Badanie typu II (3): dane emisji do celów badania

technicznego:

Typ II przy obrotach biegu jałowego:

Wariant/Wersja....................................
CO %....................................
Prędkość obrotowa silnika....................................
Temperatura oleju silnika....................................

Typ II przy podwyższonych obrotach biegu jałowego:

Wariant/Wersja....................................
CO %....................................
Wartość λ (lambda) ....................................
Prędkość obrotowa silnika....................................
Temperatura oleju silnika....................................
....................................

2.1.3. Wynik badania typu III: ...........................

2.1.4. Wynik badania typu IV (emisja parowania z układu

zasilania): ............... g/test

2.1.5. Wyniki badania trwałości typu V:

- badanie trwałości: 80.000 km / 100.000 km / nie

dotyczy(1),

- współczynnik DF: obliczeniowy/ustalony(1),

- szczegółowe wartości:

CO: .........

CH: .........

NOx: ........

2.1.6. Wynik badania typu VI w niskiej temperaturze otoczenia

Wariant/Wersja....................................
CO [g/km]....................................
CH [g/km]....................................

2.1.7. OBD: tak/nie (1).

2.2. Według dyrektywy 88/77/EWG dotyczącej emisji z silników

do pojazdów samochodowych, ze wskazaniem ostatnich poprawek

oraz, jeśli przepis ma kilka poziomów wymagań, poziomu,

którego wymagania rzeczywiście są spełniane: .................

Paliwo(wa)(2): ............ (olej napędowy, benzyna, LPG, NG,

dwupaliwowe: benzyna/LPG, benzyna/NG, etanol itd.).

2.2.1. Wynik badania ESC (europejski test stacjonarny)(l):

CO: ....... g/kWh

TCH: ....... g/kWh

NOx: ....... g/kWh

PT: ....... g/kWh

2.2.2. Wynik badania ELR (europejski test pod obciążeniem)(l):

Dymienie:.... m-1

2.2.3. Wynik badania ETC (europejski test niestacjonarny)(l):

CO: ........ g/kWh

TCH: ........ g/kWh(l)

NMHC: ........ g/kWh(l)

CH4: ........ g/kWh(l)

NOx: ........ g/kWh

PT: ........ g/kWh(l)

2.3. Według dyrektywy 72/306/EWG dotyczącej dymienia silników

o ZS, ze wskazaniem ostatnich poprawek oraz, jeśli przepis ma

kilka poziomów wymagań, poziomu, którego wymagania

rzeczywiście są spełniane: ........................

2.3.1. Wynik badania podczas swobodnego przyspieszania:

Wariant/Wersja
Skorygowana wartość współczynnika absorpcji (m-1)(2)
Normalne obroty silnika na biegu jałowym
Maksymalne obroty silnika
Temperatura oleju (min./maks.)

3. Wyniki badań emisji CO2 / zużycia paliwa(1)(3)

Numer przepisu podstawowego i najnowszych poprawek

zastosowanych w trakcie homologacji:

Wariant/Wersja
Wielkość emisji CO2 (w ruchu miejskim) (g/km)
Wielkość emisji CO2 (w ruchu pozamiejskim) (g/km)
Wielkość emisji CO2 (wartość uśredniona) (g/km)
Zużycie paliwa (w ruchu miejskim) (1/100 km) (1)
Zużycie paliwa (w ruchu pozamiejskim) (1/100 km) (1)
Zużycie paliwa (wartość uśredniona) (1/100 km) (1)
(1) W przypadku pojazdów zasilanych gazem ziemnym CNG, jednostkę "1/100 km" zastępuje się przez "m3/100 km".

______

(1) Jeśli ma zastosowanie.

(2) Jeżeli istnieją ograniczenia dotyczące paliwa, wskazać te ograniczenia (np. w przypadku gazu ziemnego - zakres gazu L lub zakres gazu H).

(3) Powtórzyć dla benzyny i paliwa gazowego w przypadku pojazdu, który może być zasilany albo benzyną, albo paliwem gazowym. Pojazdy, które mogą być zasilane zarówno benzyną, jak i paliwem gazowym, ale w których układ zasilania benzyną wykorzystywany jest jedynie w sytuacjach awaryjnych lub przy rozruchu i w których pojemność zbiornika benzyny nie przekracza 15 litrów, będą uważane, na potrzeby badań, za pojazdy zasilane wyłącznie paliwem gazowym.

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

WZÓR

ŚWIADECTWO POCHODZENIA POJAZDU

Oświadczenie producenta pojazdu podstawowego/niekompletnego

kategorii innej niż M1

Numer oświadczenia ..................

Ja, niżej podpisany(na), .....................................

(imię i nazwisko)

niniejszym zaświadczam, że opisany poniżej pojazd został

wyprodukowany w naszym zakładzie i jest pojazdem nowym.

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta): ....................

0.2. Typ: ..................................................

0.2.1. Oznaczenie(nia) handlowe: .............................

0.3. Sposób wyróżnienia typu, jeżeli zaznaczono na

pojeździe: ............................................

0.6. Numer identyfikacyjny pojazdu: ........................

0.8. Nazwa(wy) i adres(y) fabryki montującej: ..............

Ponadto niżej podpisany oświadcza, że pojazd w chwili dostawy

spełniał następujące wymagania w przepisach dotyczących

homologacji:

ZagadnienieWymaganie określone w przepisach dotyczących homologacjiNr homologacjiPaństwo udzielające homologacji(1)
1. Hałas zewnętrzny
2. Emisja
3. ....
itd.
(1) Należy wypełnić w razie braku tej informacji w numerze homologacji.

Niniejsze oświadczenie wydaje się zgodnie z przepisami

podanymi w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

................. ............ ...............

(miejscowość) (podpis) (data)

ZAŁĄCZNIK  Nr 6 3

WYKAZ WYMAGAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU

CZĘŚĆ I

Wykaz dyrektyw

(Gdy to właściwe, z uwzględnieniem zakresu i ostatnich zmian w każdej z dyrektyw wymienionych poniżej)

PrzedmiotNumer dyrektywyStosowanie
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
1.Poziomy hałasu70/157/EWGXXXXXX
2.Emisje70/220/EWGXXXXXX
3.Zbiorniki paliwa ciekłego / tylne zabezpieczenia70/221/EWGX5X5X5X5X5X5XXXX
4.Miejsce na tylną tablicę rejestracyjną70/222/EWGXXXXXXXXXX
5.Układy kierownicze70/311/EWGXXXXXXXXXX
6.Zamki i zawiasy drzwi70/387/EWGXXXX
7.Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze70/388/EWGXXXXXX
8.Urządzenia widzenia pośredniego2003/97/WEXXXXXX
9.Hamowanie71/320/EWGXXXXXXXXXX
10.Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych72/245/EWGXXXXXXXXXX
11.Dymienie z silników o ZS72/306/EWGXXXXXX
12.Wyposażenie wnętrza74/60/EWGX
13.Zabezpieczenie przed bezprawnym użyciem i urządzenia unieruchamiające (immobilisery) 74/61/EWGXXXXXX
14.Bezpieczne układy kierownicze74/297/EWGX
15.Wytrzymałość siedzeń74/408/EWGXXXXXX
16.Wystające elementy zewnętrzne74/483/EWGX
17.Prędkościomierz i bieg wsteczny75/443/EWGXXXXXX
18.Tabliczki znamionowe76/114/EWGXXXXXXXXXX
19.Punkty mocowania pasów bezpieczeństwa76/115/EWGXXXXXX
20.Rozmieszczenie urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej76/756/EWGXXXXXXXXXX
21.Światła odblaskowe76/757/EWGXXXXXXXXXX
22.Światła obrysowe, światła pozycyjne tylne (boczne), światła pozycyjne przednie (boczne), światła hamowania "stop", światła obrysowe boczne, światła dzienne76/758/EWGXXXXXXXXXX
23.Kierunkowskazy76/759/EWGXXXXXXXXXX
24.Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej76/760/EWGXXXXXXXXXX
25.Reflektory (w tym żarówki)76/761/EWGXXXXXX
26.Przednie reflektory przeciwmgłowe76/762/EWGXXXXXX
27.Zaczepy holownicze77/389/EWGXXXXXX
28.Tylne światła przeciwmgłowe77/538/EWGXXXXXXXXXX
29.Światła cofania77/539/EWGXXXXXXXXXX
30.Światła postojowe77/540/EWGXXXXXX
31.Pasy bezpieczeństwa77/541/EWGXXXXXX
32.Pole widzenia z przodu77/649/EWGX
33.Oznaczanie urządzeń do sterowania i wskaźników78/316/EWGXXXXXX
34.Odszranianie / Odmgławianie78/317/EWGX11111
35.Wycieraczki i spryskiwacze78/318/EWGX22222
36.Systemy grzewcze2001/56/EWGXXXXXXXXXX
37.Osłony kół78/549/EWGX
38.Zagłówki78/932/EWGX
39.Emisja CO2 / zużycie paliwa80/1268/EWGXX
40.Moc silnika80/1269/EWGXXXXXX
41.Emisja z silników o ZS88/77/EWGXXXXXX
42.Zabezpieczenia boczne89/297/EWGXXXX
43.Osłony przeciwrozbryzgowe91/226/EWGXXXXXXX
44.Masy i wymiary (samochody osobowe)92/21/EWGX
45.Bezpieczne oszklenie92/22/EWGXXXXXXXXXX
46.Opony92/23/EWGXXXXXXXXXX
47.Urządzenia ograniczające prędkość92/24/EWGXXX
48.Masy i wymiary (pojazdy inne niż określone w pkt 44)97/27/WEXXXXXXXXX
49.Wystające elementy zewnętrzne kabin92/114/EWGXXX
50.Urządzenia sprzęgające94/20/WEX3X3X3X3X3X3XXXX
51.Palność95/28/WEX
52.Autobusy i autokary2001/85/WEXX
53.Zderzenie czołowe96/79/WEX
54.Zderzenie z boku96/27/WEXX
55.
56.Pojazdy przeznaczone do transportu towarów niebezpiecznych98/91/WEX4X4X4X4X4X4X4
57.Przednie urządzenie zapobiegające przed wjechaniem pod pojazd2000/40/WEXX
58.Ochrona pieszych2003/102/WEX6X6-7
59.Zdolność do recyklingu2005/64/WEXX
60.Przedni układ zabezpieczający2005/66/WEX8X
61.System klimatyzacji2006/40/WEXX9
XDyrektywa mająca zastosowanie.
1Pojazdy tej kategorii powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenie do odszraniania i odmgławiania szyby przedniej.
2Pojazdy tej kategorii powinny być wyposażone w odpowiednie wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej.
3Wymogi dyrektywy 94/20/WE stosuje się jedynie do pojazdów wyposażonych w urządzenia sprzęgające.
4Wymogi dyrektywy 98/91/WE stosuje się jedynie wtedy, gdy producent stara się o homologację typu WE pojazdu przeznaczonego do transportu towarów niebezpiecznych.
5W przypadku pojazdów napędzanych LPG lub sprężonym NG, do czasu przyjęcia odpowiednich zmian do dyrektywy 70/221/EWG w celu objęcia zbiorników na LPG i sprężony NG, wymagana jest homologacja typu pojazdu zgodnie z Regulaminem 67-01 lub 110 EKG ONZ.
6Pojazdy o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.
7Pojazdy pochodne od pojazdów kategorii M1.
8Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.
9Tylko w przypadku pojazdów kategorii N1 klasy I, jak określono w pierwszej tabeli w pkt 5.3.1.4 załącznika I do dyrektywy 70/220/EWG, zmienionej dyrektywą 98/69/WE.

CZĘŚĆ II

W przypadku gdy dokonuje się odniesienia do oddzielnej dyrektywy, homologacja udzielona na podstawie następujących regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (biorąc pod uwagę zakres(1) i zmiany do każdego z regulaminów EKG ONZ wymienionego poniżej) uznawana jest za zastępującą homologację typu WE przyznawaną na mocy oddzielnej dyrektywy wskazanej w tabeli w części I.

Są to regulaminy, do których Wspólnota przystąpiła jako Umawiająca się Strona do "Znowelizowanego Porozumienia Genewskiego z 1958 r." decyzją Rady 97/836/WE (Dz.U. L 346 z 17.12.1997, str. 78) lub na mocy późniejszych decyzji Rady, zgodnie z art. 3 ust. 3 niniejszej decyzji.

Każdą dalszą zmianę regulaminów EKG ONZ wymienionych poniżej również należy uważać za równoważną, z zastrzeżeniem decyzji Wspólnoty przewidzianej w art. 4 ust. 2 decyzji 97/836/WE(++).

PrzedmiotNumer regulaminu EKG ONZSeria poprawek
1. Poziomy hałasu5102
1. Zamienne układy tłumienia5900
2. Emisje8303
2. Zamienne katalizatory10300
3. Tylne zabezpieczenia5801
3. Zbiorniki paliwa ciekłego3401
3. Zbiorniki paliwa LPG6701
3. Zbiorniki paliwa CNG11000
5. Układy kierownicze7901
6. Zamki i zawiasy drzwi1102
7. Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze2800
8. Urządzenia widzenia pośredniego4601
9. Hamowanie1309
9. Hamowanie13H00
9. Hamowanie (zamienne okładziny) 9001
10. Kompatybilność elektromagnetyczna1002
11. Dymienie z silników o ZS2403
12. Wyposażenie wnętrza2101
13. Zabezpieczenia przed bezprawnym użyciem1802
13. Urządzenia unieruchamiające (immobilisery) 9700
13. Systemy alarmowe9700
14. Bezpieczne układy kierownicze1203
15. Wytrzymałość siedzeń1706
15. Wytrzymałość siedzeń (autobusy i autokary) 8001
16. Wystające elementy zewnętrzne2602
17. Prędkościomierz3900
19. Punkty mocowania pasów bezpieczeństwa1404
20. Rozmieszczenie urządzeń oświetleniowych i

sygnalizacji świetlnej

4801
21. Światła odblaskowe302
22. Światła obrysowe / światła pozycyjne przednie

(boczne) / światła pozycyjne tylne (boczne) /

światła hamowania "stop"

702
22. Światła dzienne8700
22. Światła obrysowe boczne9100
23. Kierunkowskazy601
24. Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej400
25. Reflektory (R2 i HS1) 101
25. Reflektory (typu "sealed beam") 502
25. Reflektory (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, i/lub H8) 804
25. Reflektory (H4) 2002
25. Reflektory (halogenowe typu "sealed beam") 3102
25. Żarówki do stosowania w homologowanych światłach3703
25. Reflektory z wyładowczymi źródłami światła9800
25. Wyładowcze źródła światła do homologowanych

świateł wyładowczych

9900
26. Przednie reflektory przeciwmgłowe1902
28. Tylne światła przeciwmgłowe3800
29. Światła cofania2300
30. Światła postojowe7700
31. Pasy bezpieczeństwa1604
31. Urządzenia przytrzymujące dla dzieci4403
38. Zagłówki (łączone z siedzeniami) 1706
38. Zagłówki2504
39. Emisja CO2 / zużycie paliwa10100
40. Moc silnika8500
41. Emisja z silników o ZS4902
42. Zabezpieczenia boczne7300
45. Bezpieczne oszklenie4300
46. Opony pojazdów samochodowych i przyczep3002
46. Opony samochodów ciężarowych i przyczep5400
46. Koła / opony do użytku tymczasowego6400
47. Urządzenia ograniczające prędkość8900
52. Wytrzymałość konstrukcji (autobusy) 6600
57. Przednie urządzenie zabezpieczające przed

wjechaniem pod pojazd

9300

________

1) W przypadku gdy oddzielne dyrektywy zawierają wymagania dotyczące instalacji, stosuje się je również do elementów składowych i odrębnych zespołów technicznych zatwierdzonych zgodnie z regulaminami Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

(++) Odnośnie do późniejszych zmian patrz najnowsza wersja dokumentu EKG ONZ TRANS/WP.29/343.

ZAŁĄCZNIK  Nr 7 4

WYKAZ WYMAGAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU DLA NIEKTÓRYCH POJAZDÓW SPECJALNYCH

DODATEK 1

Samochody kempingowe, sanitarne i pogrzebowe

PunktZagadnienieWymagania obowiązujące w homologacji typu pojazduM1 ≤ 2.5001 kgM1 > 2.5001 kgM2M3
1Poziomy hałasu70/157/EWGHG + HG + HG + H
2Emisje70/220/EWGQG + QG + QG + Q
3Zbiorniki ciekłego paliwa / tylne zabezpieczenia70/221/EWGFFFF
4Miejsce na tylną tablicę rejestracyjną70/222/EWGXXXX
5Układy kierownicze70/311/EWGXGGG
6Zamki i zawiasy drzwi70/387/EWGBG + B
7Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze70/388/EWGXXXX
8Urządzenia widzenia pośredniego71/127/EWGXGGG
9Układy hamulcowe71/320/EWGXGGG
10Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych72/245/EWGXXXX
11Dymienie z silników o ZS72/306/EWGHHHH
12Wyposażenie wnętrza74/60/EWGCG + C
13Zabezpieczenie przed bezprawnym użyciem i urządzenia unieruchamiające (immobilisery) 74/61/EWGXGGG
14Bezpieczne układy kierownicze74/297/EWGXG
15Wytrzymałość siedzeń74/408/EWGDG + DG + DG + D
16Wystające elementy zewnętrzne74/483/EWGX w przypadku kabiny;

A dla pozostałych części

G w przypadku kabiny;

A dla pozostałych części

17Prędkościomierz i bieg wsteczny75/443/EWGXXXX
18Tabliczki znamionowe76/114/EWGXXXX
19Punkty mocowania pasów bezpieczeństwa76/115/EWGDG + LG + LG + L
20Rozmieszczenie urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej76/756/EWGA+NA+G+N w przypadku kabiny;

A+N dla pozostałych części

A+G+N w przypadku kabiny;

A+N dla pozostałych części

A+G+N w przypadku kabiny;

A+N dla pozostałych części

21Światła odblaskowe76/757/EWGXXXX
22Światła obrysowe, światła pozycyjne tylne (boczne), światła pozycyjne przednie (boczne), światła hamowania "stop", światła obrysowe boczne, światła dzienne76/758/EWGXXXX
23Kierunkowskazy76/759/EWGXXXX
24Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej76/760/EWGXXXX
25Reflektory (w tym żarówki) 76/761/EWGXXXX
26Przednie reflektory przeciwmgłowe76/762/EWGXXXX
27Zaczepy do holowania77/389/EWGEEEE
28Tylne światła przeciwmgłowe77/538/EWGXXXX
29Światła cofania77/539/EWGXXXX
30Światła postojowe77/540/EWGXXXX
31Pasy bezpieczeństwa77/541/EWGDG + MG + MG + M
32Pole widzenia z przodu77/649/EWGXG
33Oznaczanie urządzeń do sterowania i wskaźników78/316/EWGXXXX
34Odszranianie / odmgławianie78/317/EWGXG + OOO
35Wycieraczki i spryskiwacze78/318/EWGXG + OOO
36Systemy grzewcze2001/56/WEXXXX
37Osłony kół78/549/EWGXG
38Zagłówki78/932/EWGDG + D
39Emisja CO2 / zużycie paliwa80/1268/EWGN/AN/A
40Moc silnika80/1269/EWGXXXX
41Emisja z silników o ZS88/77/EWGHG + HG + HG + H
44Masy i wymiary (samochody osobowe) 92/21/EWGXX
45Bezpieczne oszklenie92/22/EWGJG + JG + JG + J
46Opony92/23/EWGXGGG
47Urządzenia ograniczające prędkość92/24/EWGX
48Masy i wymiary (pojazdy inne niż określone w pkt 44) 97/27/WEXX
50Urządzenia sprzęgające94/20/WEXGGG
51Palność95/28/WEG w przypadku kabiny;

X dla pozostałych części

52Autobusy i autokary2001/85/WEAA
53Zderzenie czołowe96/79/WEN/AN/A
54Zderzenie z boku96/27/WEN/AN/A
58Ochrona pieszych2003/102/WEX
59Zdolność do recyklingu2005/64/WEN/AN/A
60Przedni układ zabezpieczający2005/66/WEXX2
61System klimatyzacji2006/40/WEXX

1 Maksymalna masa całkowita pojazdu.

2 Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.

DODATEK 2

Samochody opancerzone

PunktZagadnienieWymagania obowiązujące w homologacji typu pojazduM1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
1Poziomy hałasu70/157/EWGXXXXXX
2Emisje70/220/EWGAAAAAA
3Zbiorniki ciekłego paliwa / tylne zabezpieczenia70/221/EWGXXXXXXXXXX
4Miejsce na tylną tablicę rejestracyjną70/222/EWGXXXXXXXXXX
5Układ kierowniczy70/311/EWGXXXXXXXXXX
6Zamki i zawiasy70/387/EWGXXXX
7Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze70/388/EWGA + KA + KA + KA + KA + KA + K
8Urządzenia widzenia pośredniego71/127/EWGAAAAAA
9Układy hamulcowe71/320/EWGXXXXXXXXXX
10Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych72/245/HWGXXXXXXXXXX
11Dymienie (diesel) 72/306/EWGXXXXXX
12Wyposażenie wnętrza74/60/EWGA
13Zabezpieczenie przed bezprawnym użyciem i urządzenie unieruchamiające74/61/EWGXXXXXX
14Bezpieczne układy kierownicze74/297/EWGN/AN/A
15Wytrzymałość siedzeń74/408/EWGXDDDDD
16Wystające elementy zewnętrzne74/483/EWGA
17Prędkościomierz i bieg wsteczny75/443/EWGXXXXXX
18Tabliczki znamionowe76/114/EWGXXXXXXXXXX
19Punkty mocowania pasów bezpieczeństwa76/115/EWGAAAAAA
20Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej76/756/EWGA + NA + NA + NA + NA + NA + NA + NA + NA + NA + N
21Światła odblaskowe76/757/EWGXXXXXXXXXX
22Światła obrysowe, światła pozycyjne tylne (boczne), światła pozycyjne przednie (boczne), światła stopu, światła obrysowe boczne, światła dzienne76/758/EWGXXXXXXXXXX
23Kierunkowskazy76/759/EWGXXXXXXXXXX
24Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej76/760/EWGXXXXXXXXXX
25Reflektory (w tym żarówki) 76/761/EWGXXXXXX
26Przednie reflektory przeciwmgłowe76/762/EWGXXXXXX
27Haki holownicze77/389/EWGAAAAAA
28Tylne światła przeciwmgłowe77/538/EWGXXXXXXXXXX
29Światła cofania77/539/EWGXXXXXXXXXX
30Światła postojowe77/540/EWGXXXXXX
31Pasy bezpieczeństwa77/541/EWGAAAAAA
32Pole widzenia z przodu77/649/EWGS
33Oznaczanie urządzeń do sterowania i kontroli78/316/EWGXXXXXX
34Odszranianie / odmgławianie78/317/EWGAOOOOO
35Wycieraczki i spryskiwacze78/318/EWGAOOOOO
36Systemy grzejne2001/56/WEXXXXXXXXXX
37Osłony kół78/549/EWGX
38Zagłówki78/932/EWGX
39Emisje CO2/ zużycie paliwa80/1268/EWGN/A
40Moc silnika80/1269/EWGXXXXXX
41Emisje z silników diesla88/77/EWGAXXXXX
42Zabezpieczenia boczne89/297/EWGXXXX
43Osłony przeciwrozbryzgowe91/226/EWGXXXXXXX
44Masy i wymiary (samochody osobowe) 92/21/EWGX
45Szyby bezpieczne92/22/EWGN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
46Opony92/23/EWGAAAAAAAAAA
47Urządzenia ograniczające prędkość92/24/EWGXXX
48Masy i wymiary (pojazdy inne niż określone w pkt 44) 97/27/WEXXXXXXXXX
49Wystające elementy zewnętrzne kabin92/114/EWGAAA
50Urządzenia sprzęgające94/20/WEXXXXXXXXXX
51Palność95/28/WEX
52Autobusy i autokary2001/85/WE
53Zderzenie czołowe96/79/WEN/A
54Zderzenie z boku96/27/WEN/AN/A
56Pojazdy przeznaczone do transportu towarów niebezpiecznych98/91/WEX1X1X1X1X1X1X1
57Przednie urządzenie zabezpieczające przed wjechaniem pod pojazd2000/40/WEXX
58Ochrona pieszych2003/102/WE
59Zdolność do recyklingu2005/64/WEN/AN/A
60Przedni układ zabezpieczający2005/66/WE
61System klimatyzacji2006/40/WEXW

1 Wymagania dyrektywy 1998/91/WE stosuje się jedynie wtedy, gdy producent występuje o homologację typu WE pojazdu przeznaczonego do transportu towarów niebezpiecznych.

DODATEK 3

Inne pojazdy specjalne (w tym przyczepy kempingowe)

PunktZagadnienieWymagania obowiązujące w homologacji typu pojazduM2M3N1N2N3O1O2O3O4
1Poziomy hałasu70/157/EWGHHHHH
2Emisje70/220/EWGQQQQQ
3Zbiorniki ciekłego paliwa / tylne zabezpieczenia70/221/EWGFFFFFXXXX
4Miejsce na tylną tablicę rejestracyjną70/222/EWGA + RA + RA + RA + RA + RA + RA + RA + RA + R
5Układ kierowniczy70/311/EWGXXXXXXXX
6Zamki i zawiasy70/387/EWGBBB
7Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze70/388/EWGXXXXX
8Pole widzenia do tyłu71/127/EWGXXXXX
9Układy hamulcowe71/320/EWGXXXXXXXXX
10Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych72/245/EWGXXXXXXXXX
11Dymienie (silniki ZS) 72/306/EWGHHHHH
13Zabezpieczenie przed bezprawnym użyciem i urządzenie unieruchamiające74/61/EWGXXXXX
14Bezpieczne układy kierownicze74/297/EWGX
15Wytrzymałość siedzeń74/408/EWGDDDDD
17Prędkościomierz i bieg wsteczny75/443/EWGXXXXX
18Tabliczki znamionowe76/114/EWGXXXXXXXXX
19Punkty mocowania pasów bezpieczeństwa76/115/EWGDDDDD
20Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej76/756/EWGA + NA + NA + NA + NA + NA + NA + NA + NA + N
21Światła odblaskowe76/757/EWGXXXXXXXXX
22Światła obrysowe, światła pozycyjne tylne (boczne), światła pozycyjne przednie (boczne), światła stopu, światła obrysowe boczne, światła dzienne76/758/EWGXXXXXXXXX
23Kierunkowskazy76/759/EWGXXXXXXXXX
24Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej76/760/EWGXXXXXXXXX
25Reflektory (w tym żarówki) 76/761/EWGXXXXX
26Przednie reflektory przeciwmgłowe76/762/EWGXXXXX-
27Haki holownicze77/389/EWGAAAAA
28Tylne światła przeciwmgłowe77/538/EWGXXXXXXXXX
29Światła cofania77/539/EWGXXXXXXXXX
30Światła postojowe77/540/EWGXXXXX
31Pasy bezpieczeństwa77/541/EWGDDDDD
33Oznaczanie urządzeń do sterowania i kontroli78/316/EWGXXXXX
34Odszranianie / odmgławianie78/317/EWGOOOOO
35Wycieraczki i spryskiwacze78/318/EWGOOOOO
36Systemy grzewcze2001/56/WEXXXXXXXXX
40Moc silnika80/1269/EWGXXXXX
41Emisje z silników z ZS88/77/EWGHHHHH
42Zabezpieczenia boczne89/297/EWGXXXX
43Osłony przeciwrozbryzgowe91/226/EWGXXXXXXX
45Szyby bezpieczne92/22/EWGJJJJJJJJJ
46Opony92/23/EWGXXXXXXXXX
47Urządzenia ograniczające prędkość92/24/EWGXXX
48Masy i wymiary97/27/WEXXXXXXXXX
49Wystające elementy zewnętrzne kabin92/114/EWGXXX-
50Urządzenia sprzęgające94/20/WEXXXXXXXXX
51Palność materiałów95/28/WEX
52Autobusy i autokary2001/85/WEXX
54Zderzenie z boku96/27/WEA
56Pojazdy przeznaczone do transportu towarów niebezpiecznych98/91/WEXXXXXX
57Przednie urządzenie zabezpieczające przed wjechaniem pod pojazd2000/40/WEXX
58Ochrona pieszych2003/102/WE
59Zdolność do recyklingu2005/64/WEN/A
60Przedni układ zabezpieczający2005/66/WE
61System klimatyzacji2006/40/WEW
1 Wymagania dyrektywy 1998/91/WE stosuje się jedynie wtedy, gdy producent występuje o homologację typu WE pojazdu

przeznaczonego do transportu towarów niebezpiecznych.

DODATEK 4

Żurawie samochodowe

PunktZagadnienieWymagania obowiązujące w homologacji typu pojazduŻuraw samojezdny kategorii N
1Poziomy hałasu70/157/EWGT
2Emisje70/220/EWGX
3Zbiorniki ciekłego paliwa / tylne zabezpieczenia70/221/EWGX
4Miejsce na tylną tablicę rejestracyjną70/222/EWGX
5Układ kierowniczy70/311/EWGX dozwolone jest kierowanie pojazdem, w którym koła tylne są przesunięte w stosunku do kół przednich
6Zamki i zawiasy70/387/EWGA
7Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze70/388/EWGX
8Pole widzenia do tyłu71/127/EWGX
9Układy hamulcowe71/320/EWGU
10Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych72/245/EWGX
11Dymienie (silniki z ZS) 72/306/EWGX
12Wyposażenie wnętrza74/60/EWGX
13Zabezpieczenie przed bezprawnym użyciem i urządzenie unieruchamiające74/61/EWGX
15Wytrzymałość siedzeń74/408/EWGD
17Prędkościomierz i bieg wsteczny75/443/EWGX
18Tabliczki znamionowe76/114/EWGX
19Punkty mocowania pasów bezpieczeństwa76/115/EWGD
20Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej76/756/EWGA + Y
21Światła odblaskowe76/757/EWGX
22Światła obrysowe, światła pozycyjne tylne (boczne), światła pozycyjne przednie (boczne), światła stopu, światła obrysowe boczne, światła dzienne76/758/EWGX
23Kierunkowskazy76/759/EWGX
24Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej76/760/EWGX
25Reflektory (w tym żarówki) 76/761/EWGX
26Przednie reflektory przeciwmgielne76/762/EWGX
27Haki holownicze77/389/EWGA
28Tylne światła przeciwmgielne77/538/EWGX
29Światła cofania77/539/EWGX
30Światła postojowe77/540/EWGX
31Pasy bezpieczeństwa77/541/EWGD
33Oznaczanie urządzeń do sterowania i kontroli78/316/EWGX
34Odszranianie/odmgławianie78/317/EWGO
35Wycieraczki i spryskiwacze78/318/EWGO
36Systemy grzewcze2001/56/WEX
40Moc silnika80/1269/EWGX
41Emisje z silników diesla88/77/EWGV
42Zabezpieczenia boczne89/297/EWGX
43Osłony przeciwrozbryzgowe91/226/EWGX
45Szyby bezpieczne92/22/EWGJ
46Opony92/23/EWGA, pod warunkiem że spełnione są wymogi normy ISO 10571 - 1995 (E) lub normy 1998 ETRTO
47Urządzenia ograniczające prędkość92/24/EWGX
48Masy i wymiary97/27/WEX
49Wystające elementy zewnętrzne kabin92/114/EWGX
50Urządzenia sprzęgające94/20/WEX
57Przednie urządzenie zabezpieczające przed wjechaniem pod pojazd2000/40/WEX

Objaśnienia:

X Bez odstępstwa, oprócz przypadków określonych w dyrektywie.

N/A Dyrektywa nie ma zastosowania do tego pojazdu (brak wymogów).

A Wyłączenie przyznawane w przypadkach, w których szczególne przeznaczenie pojazdu uniemożliwia utrzymanie pełnej zgodności. Producent w sposób zadowalający wykazuje organowi udzielającemu homologacji, że nie jest w stanie spełnić wymogów z powodu specjalnego przeznaczenia pojazdu.

B Zastosowanie ograniczone jest do drzwi zapewniających dostęp do siedzeń przeznaczonych do normalnego użytkowania, jeśli pojazd porusza się na drodze oraz jeśli odległość między punktem R siedzenia i środkową płaszczyzną powierzchni drzwi, mierzona prostopadle do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu, nie przekracza 500 mm.

C Zastosowanie ograniczone jest do części pojazdu przed siedzeniem umieszczonym najbardziej z tyłu i przeznaczonym do normalnego użytkowania, gdy pojazd porusza się po drodze, jak również do strefy uderzenia czołowego określonej w dyrektywie 74/60/EWG.

D Zastosowanie ograniczone jest do siedzeń przeznaczonych do normalnego użytkowania, gdy pojazd porusza się po drodze.

E Tylko przednie.

F Dopuszczalna jest modyfikacja przebiegu oraz długości rury wlewowej oraz przesunięcie położenia zbiornika ku środkowi.

G Wymogi zgodnie z kategorią podstawowego/niekompletnego pojazdu (którego podwozie wykorzystano do budowy pojazdu szczególnego przeznaczenia). W przypadku niekompletnych/skompletowanych pojazdów dopuszczalne jest spełnienie wymogów dotyczących pojazdów z odpowiadającej im kategorii N (w oparciu o masę maksymalną).

H Modyfikacja długości układu wydechowego po ostatnim tłumiku nieprzekraczająca 2 m jest dopuszczalna bez żadnych dalszych badań.

J Dla szyb okiennych innych niż szyby kabiny kierowcy (szyba przednia oraz szyby boczne) materiałem może być szkło bezpieczne lub sztywne tworzywo sztuczne do szyb.

K Dopuszczalne są dodatkowe odstraszające urządzenia alarmowe.

L Zastosowanie ograniczone jest do siedzeń przeznaczonych do normalnego użytkowania, gdy pojazd porusza się po drodze. Na tylnych miejscach wymagane są co najmniej punkty mocowania dla pasów biodrowych.

M Zastosowanie ograniczone jest do siedzeń przeznaczonych do normalnego użytkowania, gdy pojazd porusza się po drodze. Na tylnych miejscach wymagane są co najmniej pasy biodrowe.

N Pod warunkiem, że zainstalowane są wszystkie obowiązkowe urządzenia oświetleniowe i nie jest utrudniona widoczność geometryczna.

O Pojazd jest wyposażony w odpowiedni układ z przodu.

Q Modyfikacja długości układu wydechowego po ostatnim tłumiku nieprzekraczająca 2 m jest dopuszczalna bez dalszych badań. Homologacja typu WE, wydawana dla pojazdu najbardziej reprezentatywnego, pozostaje ważna niezależnie od zmiany wagi odniesienia.

R Pod warunkiem, że tablice rejestracyjne wszystkich Państw Członkowskich mogą zostać zamontowane i pozostawać widoczne.

S Współczynnik przepuszczania światła wynosi co najmniej 60 %, również kąt zasłonięcia słupka A wynosi nie więcej niż 10 stopni.

T Badanie przeprowadza się jedynie w przypadku pojazdów kompletnych/skompletowanych. Pojazd może być poddawany badaniom zgodnie z dyrektywą 70/157/EWG ostatnio zmienioną dyrektywą 99/101/WE. Obowiązują następujące wartości dopuszczalne dotyczące ppkt 5.2.2.1 załącznika I do dyrektywy 70/157/EWG:

81 dB (A) dla pojazdów o mocy silnika poniżej 75 kW

83 dB (A) dla pojazdów o mocy silnika nie mniejszej niż 75 kW, ale poniżej 150 kW

84 dB (A) dla pojazdów o mocy silnika nie mniejszej niż 150 kW.

U Badanie przeprowadza się jedynie w przypadku pojazdów kompletnych/skompletowanych posiadających do czterech osi. Pojazdy te są zgodne z wymogami przewidzianymi w dyrektywie 71/320/EWG. Dopuszczalne są odstępstwa w przypadku pojazdów posiadających więcej niż cztery osie pod warunkiem, że:

są one uzasadnione szczególną konstrukcją pojazdu,

spełnione są wszystkie parametry hamowania związane z postojowymi, roboczymi i pomocniczymi układami hamulcowymi przewidzianymi w dyrektywie 71/320/EWG.

V Może być akceptowana zgodność z dyrektywą 97/68/WE.

Y Pod warunkiem, że zainstalowane są wszystkie obowiązkowe urządzenia oświetleniowe.

W Tylko w przypadku pojazdów kategorii N1 klasy I, jak określono w pierwszej tabeli w pkt 5.3.1.4 załącznika I do dyrektywy 70/220/EWG, zmienionej dyrektywą 98/69/WE.

ZAŁĄCZNIK  Nr 8

WYKAZ DODATKOWYCH WYMAGAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W HOMOLOGACJI TYPU

Wykaz wymagań obowiązujących w homologacji typu pojazdu dotyczących pojazdów

kategorii M, N i O oraz ich przedmiotów wyposażenia i części

(Należy uwzględniać zakres i najnowsze poprawki do niżej wymienionych wymagań

obowiązujących w homologacji typu pojazdu)

ZagadnienieWymaganieStosowalność do pojazdów i ich części
M2M3N1N2N3O1O2O3O4
6. Zamki i zawiasy drzwi**)regulamin nr 11 EKG ONZ

lub dyrektywa 70/387/EWG

++++++
52. Konstrukcja autobusówregulaminy EKG ONZ nr 36 lub 52, lub 107++
56. Pojazdy do przewozu

towarów niebezpiecznych**)

regulamin nr 105 EKG ONZ+++++++
X01. Tachografyrozporządzenie Rady 3821/85/EWG+**)++**)++
X02. GaśnicaPN - EN 3+++++
X03. Stateczność

pojazdów-cystern wg ADR**)

regulamin nr 111 EKG ONZ++++
X04. Tablice wyróżniające

pojazdy długie i ciężkie**)

regulamin nr 70 EKG ONZ++++++
X05. Bezpieczna kabina kierowcyregulamin nr 29 EKG ONZ lub norma szwedzka VVFS 2003:29++
X06. Pojazdy z napędem

elektrycznym o zasilaniu

akumulatorowym*)**)

regulamin nr 100 EKG ONZ+++++
X07. Instalacja do zasilania

gazem LPG lub CNG (pojazdy

nowe)*)**)

regulamin nr 67 lub 110 EKG ONZ+++++

*) Dotyczy także pojazdów kategorii M1.

**) O ile ma zastosowanie.

ZAŁĄCZNIK  Nr 9 5

WYKAZ WYMAGAŃ W PRZYPADKU HOMOLOGACJI TYPU, PRZEDMIOTU WYPOSAŻENIA LUB CZĘŚCI POJAZDU

§  1.
 Wykaz wymagań szczegółowych w przypadku homologacji przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu (według dyrektyw WE):
Lp.Nr dyrektywy(*)Zagadnienia
170/157/EWGHomologacja WE typu w odniesieniu do poziomu hałasu pojazdu samochodowego - załącznik I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu pojazdu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu pojazdu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Homologacja WE typu układu wydechowego (część) - załącznik II do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu części - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu części - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy

Oznakowanie homologacyjne części - dodatek 3 do załącznika II do dyrektywy

Kontrola zgodności produkcji - załącznik III do dyrektywy
Charakterystyka toru badawczego - załącznik IV do dyrektywy
270/220/EWGZakres, definicje, zastosowanie, wymagania i badania, homologacja typu, kontrola zgodności produkcji, pokładowe systemy diagnostyczne - załącznik I do dyrektywy

Weryfikacja zgodności produkcji z wymogami (pierwsza metoda statystyczna) - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Weryfikacja zgodności produkcji z wymogami (druga metoda statystyczna) - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Kontrola zgodności z wymogami pojazdów użytkowanych - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy

Statystyczna metoda badania zgodności z wymogami pojazdów użytkowanych - dodatek 4 do załącznika I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu - załącznik II do dyrektywy

Warunki badania - dodatek do załącznika II do dyrektywy

Badanie typu I (przeciętna wielkość emisji zanieczyszczeń z rury wydechowej po uruchomieniu zimnego silnika) - załącznik III do dyrektywy

Cykl pracy stosowany do badania typu I - dodatek 1 do załącznika III do dyrektywy

Hamownia podwoziowa - dodatek 2 do załącznika III do dyrektywy

Metoda pomiarowa symulacji drogi na hamowni podwoziowej - dodatek 3 do załącznika III do dyrektywy

Sprawdzenie bezwładności innych niż mechaniczne - dodatek 4 do załącznika III do dyrektywy

Opis układów diagnostycznych emisji zanieczyszczeń z rury wydechowej - dodatek 5 do załącznika III do dyrektywy

Metoda kalibracji sprzętu - dodatek 6 do załącznika III do dyrektywy

Sprawdzenie całego układu - dodatek 7 do załącznika III do dyrektywy

Obliczanie wielkości emisji zanieczyszczeń - dodatek 8 do załącznika III do dyrektywy

Badanie typu II (badanie wielkości emisji tlenku węgla na biegu jałowym) - załącznik IV do dyrektywy
Badanie typu III (sprawdzające wielkość emisji gazów ze skrzyni korbowej) - załącznik V do dyrektywy
Badanie typu IV (określenie wielkości emisji par pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym) - załącznik VI do dyrektywy

Kalibracja częstotliwości i metod - dodatek 1 do załącznika VI do dyrektywy

Profil dobowy temperatury otoczenia w badaniu dobowym wielkości emisji - dodatek 2 do załącznika VI do dyrektywy

Badanie typu V (badanie zużycia się sprawdzające trwałość urządzeń kontroli zanieczyszczeń) - załącznik VIII do dyrektywy
Badanie typu VI (sprawdzające średnią wielkość emisji tlenku węgla i węglowodorów z rury wydechowej w niskiej temperaturze otoczenia po rozruchu zimnego silnika) - załącznik VII do dyrektywy
Charakterystyka płynnych paliw wzorcowych - załącznik IX do dyrektywy
Charakterystyka gazowych paliw wzorcowych - załącznik IXa do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - załącznik X do dyrektywy
Pokładowe systemy diagnostyczne - załącznik XI do dyrektywy Aspekty funkcjonalne pokładowych systemów diagnostycznych - dodatek 1 do załącznika XI do dyrektywy

Podstawowe charakterystyki rodziny pojazdów - dodatek 2 do załącznika XI do dyrektywy

Emisja zanieczyszczeń z pojazdów zasilanych LPG lub CNG - załącznik XII do dyrektywy
Zamienne reaktory katalityczne - załącznik XIII do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu części - dodatek 1 do załącznika XIII do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu części - dodatek 2 do załącznika XIII do dyrektywy

Oznakowanie homologacyjne części - dodatek 3 do załącznika XIII do dyrektywy

370/221/EWGZbiorniki paliwa ciekłego - załącznik I do dyrektywy

Badanie odporności na ogień - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Rozmiary i dane techniczne cegieł ogniotrwałych - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 4 do załącznika I do dyrektywy

Tylne urządzenia zabezpieczające (zakres, definicje, charakterystyki, badania, kontrola zgodności produkcji, wzory dokumentów) - załącznik II do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu (pojazd) - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu (część) - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji (pojazd) - dodatek 3 do załącznika II do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji (część) - dodatek 4 do załącznika II do dyrektywy

Oznakowanie homologacyjne - dodatek 5 do załącznika II do dyrektywy

470/222/EWGMiejsce na tylną tablicę rejestracyjną- załącznik do dyrektywy
570/311/EWGUkłady kierownicze (zakres, definicje, zastosowanie, wymagania i badania, kontrola zgodności produkcji, wzory dokumentów) - załącznik I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu części - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu części - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Skuteczność hamulców - załącznik II do dyrektywy
Wymagania dodatkowe dla pojazdów wyposażonych w układ ASE - załącznik III do dyrektywy
Wymagania dodatkowe dla przyczep wyposażonych w hydraulicznie sterowany układ kierowniczy - załącznik IV do dyrektywy
670/387/EWGZamki i zawiasy drzwi (zakres, definicje, zastosowanie, wymagania i badania, kontrola zgodności produkcji, wzory dokumentów) - załącznik I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu części - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu części - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Wymagania dotyczące konstrukcji i montażu oraz badania wytrzymałościowe - załącznik II do dyrektywy
Wymagania dotyczące dostępu do drzwi kierowcy - załącznik III do dyrektywy
770/388/EWGDźwiękowe urządzenia ostrzegawcze (homologacja, wymagania, badania) - załącznik I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - załącznik II do dyrektywy
871/320/EWGDefinicje, wymagania dotyczące konstrukcji i instalacji, udzielenie homologacji typu WE, kontrola zgodności produkcji - załącznik I do dyrektywy
Badania hamowania i osiągi układu hamulcowego - załącznik II do dyrektywy

Rozdział siły hamowania między osie pojazdu - dodatek do załącznika II do dyrektywy

Metoda pomiaru czasu reakcji dla pojazdów z pneumatycznymi nadciśnieniowymi układami hamulcowymi - załącznik III do dyrektywy

Przykład symulatora - dodatek do załącznika III do dyrektywy

Zbiorniki energii i źródła energii - załącznik IV do dyrektywy

A: Pneumatyczne nadciśnieniowe układy hamulcowe

B: Podciśnieniowe układy hamulcowe

C: Hydrauliczne układy hamulcowe z magazynowaniem energii

Hamulce sprężynowe - załącznik V do dyrektywy
Hamulce postojowe działające na zasadzie mechanicznej blokady cylindrów hamulcowych (siłowniki blokujące) - załącznik VI do dyrektywy
Przypadki, w których nie należy przeprowadzać badań typu I i/lub II (lub IIA) lub typu III - załącznik VII do dyrektywy

Metody alternatywne dla badań typu I i typu III hamulców przyczep - dodatek 1 do załącznika VII do dyrektywy

Wzór sprawozdania z badania osi wzorcowej - dodatek 2 do załącznika VII do dyrektywy

Warunki badania pojazdów wyposażonych w bezwładnościowe (najazdowe) układy hamulcowe - załącznik VIII do dyrektywy

Wykresy poglądowe - dodatek 1 do załącznika VIII do dyrektywy

Wzór sprawozdania z badania urządzenia sterującego - dodatek 2 do załącznika VIII do dyrektywy

Wzór sprawozdania z badania hamulca - dodatek 3 do załącznika VIII do dyrektywy

Wzór sprawozdania z badania zgodności urządzenia sterującego, układu przenoszenia i hamulców - dodatek 4 do załącznika VIII do dyrektywy

Dokumentacja homologacji WE typu - załącznik IX do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 1 do załącznika IX do dyrektywy

Wzór sprawozdania z badania - dodatek 2 do załącznika IX do dyrektywy

Wykaz danych pojazdu do celu homologacji WE zgodnie z załącznikiem XV - dodatek 1 do załącznika IX do dyrektywy

Warunki badań pojazdów wyposażonych w układy przeciwblokujące - załącznik X do dyrektywy

Symbole i definicje - dodatek 1 do załącznika X do dyrektywy

Wykorzystanie przyczepności - dodatek 2 do załącznika X do dyrektywy

Osiągi na powierzchniach o zróżnicowanej przyczepności - dodatek 3 do załącznika X do dyrektywy

Metoda doboru powierzchni o małej przyczepności - dodatek 4 do załącznika X do dyrektywy

Warunki badań przyczep z elektrycznymi układami hamulcowymi - załącznik XI do dyrektywy

Wykres zgodności - dodatek 1 do załącznika XI do dyrektywy

Metoda badania okładzin hamulcowych przy pomocy dynamometru bezwładnościowego - załącznik XII do dyrektywy
Badanie hamowania i zbaczania z kierunku pojazdów z kołami/oponami zapasowymi do czasowego zastosowania - załącznik XIII do dyrektywy
Alternatywna metoda badania układów przeciwblokujących przyczepy - załącznik XIV do dyrektywy

Wzór sprawozdania z homologacji WE układu przeciwblokującego przyczepy - dodatek 1 do załącznika XIV do dyrektywy

Symbole i definicje - dodatek 2 do załącznika XIV do dyrektywy

Homologacja WE typu wymiennych okładzin hamulcowych jako części - załącznik XV do dyrektywy

Oznakowanie homologacyjne - dodatek 1 do załącznika XV do dyrektywy

Wymagania dotyczące zespołów wymiennych okładzin hamulcowych dla pojazdów kategorii M1, M2 i N1 - dodatek 2 do załącznika XV do dyrektywy

Wymagania dotyczące zespołów wymiennych okładzin hamulcowych dla pojazdów kategorii O1 i O2 - dodatek 3 do załącznika XV do dyrektywy

Określenie charakterystyki ciernej poprzez badanie na stanowisku pomiarowym - dodatek 4 do załącznika XV do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu (części) - załącznik XVI do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu dla wymiennych okładzin hamulcowych - załącznik XVII do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu (pojazdy) - załącznik XVIII do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu (przyczepy) - załącznik XIX do dyrektywy
Wymagania dla pojazdów i podzespołów elektrycznych/elektronicznych instalowanych w pojazdach - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu pojazdu dotyczący kompatybilności elektromagnetycznej - załącznik IIA do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu podzespołu elektrycznego/elektronicznego dotyczący kompatybilności elektromagnetycznej - załącznik IIB do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu pojazdu - załącznik IIIA do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu podzespołu elektrycznego/elektronicznego - załącznik IIIB do dyrektywy
972/245/EWGMetoda pomiaru wypromieniowanej szerokopasmowej emisji elektromagnetycznej z pojazdów - załącznik IV do dyrektywy
Metoda pomiaru wypromieniowanej wąskopasmowej emisji elektromagnetycznej z pojazdów - załącznik V do dyrektywy
Metoda badania odporności pojazdów na promieniowanie elektromagnetyczne - załącznik VI do dyrektywy
Metoda pomiaru wypromieniowanej szerokopasmowej emisji elektromagnetycznej przez podzespoły elektryczne/elektroniczne - załącznik VII do dyrektywy
Metoda pomiaru wypromieniowanej wąskopasmowej emisji elektromagnetycznej przez podzespoły elektryczne/elektroniczne - załącznik VIII do dyrektywy
Metody badania odporności podzespołów elektrycznych/elektronicznych na promieniowanie elektromagnetyczne - załącznik IX do dyrektywy
1072/306/EWGDefinicje, homologacja typu WE, symbol skorygowanego współczynnika pochłaniania, charakterystyki i badania, zmiany typu, kontrola zgodności produkcji - załącznik I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Przykład wykresu symbolu skorygowanej wartości współczynnika pochłaniania - załącznik II do dyrektywy
Badanie przy stałych prędkościach obrotowych i przy maksymalnym obciążeniu - załącznik III do dyrektywy
Badania przy swobodnym przyspieszaniu - załącznik IV do dyrektywy
Wartości dopuszczalne stosowane podczas badań przy stałych prędkościach - załącznik V do dyrektywyCharakterystyka dymomierza - załącznik VI do dyrektywy
Charakterystyka dymomierza - załącznik VI do dyrektywy
Posługiwanie się dymomierzem - załącznik VII do dyrektywy
1174/60/EWGMetoda wyznaczania punktu H i rzeczywistego kąta nachylenia oparcia siedzenia oraz sprawdzanie położenia punktów R oraz H względem siebie i stosunku między konstrukcyjnym kątem nachylenia oparcia siedzenia i rzeczywistym kątem nachylenia oparcia siedzenia - załącznik IV do dyrektywy

Części trójwymiarowego manekina oraz wymiary i masa manekina - dodatek do załącznika IV do dyrektywy

Metoda pomiaru wystających części zewnętrznych - załącznik V do dyrektywy

Przyrząd do pomiaru wystających części zewnętrznych - dodatek do załącznika V do dyrektywy

Przyrząd i metoda stosowania ppkt. 5.2.1 załącznika I - załącznik VI do dyrektywy
1274/61/EWGPrzepisy dotyczące homologacji WE typu - załącznik I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Wzory opisów technicznych - załącznik II do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu pojazdu - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu imobilizera - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu samochodowego systemu alarmowego - dodatek 3 do załącznika II do dyrektywy

Wzory świadectw homologacji WE typu - załącznik III do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu pojazdu - dodatek 1 do załącznika III do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu imobilizera - dodatek 2 do załącznika III do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu systemu alarmów samochodowych - dodatek 3 do załącznika III do dyrektywy

Zakres, definicje i wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed użyciem przez osoby niepowołane - załącznik IV do dyrektywy

Badanie zużycia urządzeń zabezpieczających przed użyciem przez osoby niepowołane oddziaływujących na układ kierowniczy - dodatek 1 do załącznika IV do dyrektywy

Badanie zużycia urządzeń zabezpieczających przed użyciem przez osoby niepowołane oddziaływujących na układ kierowniczy za pomocą ogranicznika momentu - dodatek 2 do załącznika IV do dyrektywy
Zakres, definicje i wymagania dotyczące imobilizerów - załącznik V do dyrektywy

Wzór świadectwa instalacji - dodatek 1 do załącznika V do dyrektywy

Zakres, definicje i wymagania dotyczące systemów alarmów samochodowych - załącznik V do dyrektywy

Wzór świadectwa instalacji - dodatek 1 do załącznika V do dyrektywy

Badanie systemów bezpieczeństwa w przestrzeni pasażerskiej - dodatek 2 do załącznika V do dyrektywy

Wymagania dotyczące przełączników mechanicznych - dodatek 3 do załącznika V do dyrektywy

Zalecenia techniczne dotyczące dźwiękowych urządzeń alarmowych - dodatek 4 do załącznika V do dyrektywy

1374/297/EWGDefinicje, wniosek o udzielenie homologacji WE typu, homologacja typu, charakterystyki, badania, kontrola zgodności produkcji - załącznik I do dyrektywy
Badanie czołowego uderzenia w przeszkodę - załącznik II do dyrektywy
1474/408/EWGHomologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu pojazdu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu pojazdu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu części - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu części - dodatek 4 do załącznika I do dyrektywy

Oznakowanie homologacyjne - dodatek 5 do załącznika I do dyrektywy

Zakres, definicje oraz wymagania w odniesieniu do pojazdów z kategorii M1 - załącznik II do dyrektywy

Badania oraz instrukcje użytkowania - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy

Badanie rozpraszania energii - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy

Metody badania punktów mocowania siedzeń - dodatek 3 do załącznika II do dyrektywy

Zakres, definicje, wymagania dotyczące niektórych pojazdów z kategorii M2 i M3 - załącznik III do dyrektywy

Metody badań siedzeń i/lub punktów mocowania - dodatek 1 do załącznika III do dyrektywy

Metody badań punktów mocowania w pojeździe - dodatek 2 do załącznika III do dyrektywy

Pomiary - dodatek 3 do załącznika III do dyrektywy

Ustalanie kryteriów akceptacji - dodatek 4 do załącznika III do dyrektywy

Wymagania dotyczące badań statycznych - dodatek 5 do załącznika III do dyrektywy

Wymagania dotyczące pochłaniania energii - dodatek 6 do załącznika III do dyrektywy

Ogólne warunki techniczne dla pojazdów nieobjętych załącznikami II i III - załącznik IV do dyrektywy
1574/483/EWGDefinicje ogólne, wnioski o homologacje typu, charakterystyki ogólne i szczegółowe, kontrola zgodności produkcji - załącznik I do dyrektywy
Metody określania wymiarów części wystających oraz szczelin - załącznik II do dyrektywy
Załącznik do świadectwa homologacji WE typu w odniesieniu do wystających elementów zewnętrznych w pojazdach silnikowych - załącznik III do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu części - załącznik IV do dyrektywy
1675/443/EWGBieg wsteczny - załącznik I do dyrektywy
Prędkościomierz - załącznik II do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu pojazdu - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu pojazdu - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy

1776/114/EWGWymagania dotyczące tabliczek znamionowych i oznakowania identyfikacyjnego, procedury i wzory dokumentów - załącznik I do dyrektywy
1876/115/EWGDefinicje, homologacja WE typu, udzielenie homologacji WE typu, charakterystyki, badania, kontrola zgodności produkcji, instrukcje - załącznik I do dyrektywy

Minimalna liczba punktów mocowania - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Położenie dolnych punktów mocowania, wymagania dotyczące kątów - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 4 do załącznika I do dyrektywy

Położenie skutecznych punktów mocowania pasów bezpieczeństwa - załącznik II do dyrektywy
Zaczep pociągowy - załącznik III do dyrektywy
1976/756/EWGHomologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Wymagania - załącznik II do dyrektywy
2076/757/EWGHomologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Oznakowanie homologacyjne części - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy

Zakres i wymagania - załącznik II do dyrektywy
2176/758/EWGHomologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Oznakowanie homologacyjne części - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy

Zakres i wymagania dla świateł obrysowych, przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych) i świateł stopu - załącznik II do dyrektywy
Zakres i wymagania dla świateł dziennych - załącznik III do dyrektywy
Zakres i wymagania dla bocznych świateł obrysowych - załącznik IV do dyrektywy
2276/759/EWGHomologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Oznakowanie homologacyjne części - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy

Wymagania - załącznik II do dyrektywy
2376/760/EWGHomologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Oznakowanie homologacyjne części - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy

Zakres i wymagania - załącznik II do dyrektywy
2476/761/EWGHomologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu (reflektory) - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu (źródła światła) - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji (reflektory) - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji (źródła światła) - dodatek 4 do załącznika I do dyrektywy

Oznakowanie homologacyjne części - dodatek 5 do załącznika I do dyrektywy

Zakres i wymagania dla reflektorów wyposażonych w żarówki kategorii R2 i/lub HS1 - załącznik II do dyrektywy
Zakres i wymagania dla reflektorów z nierozbieralnym elementem optycznym - załącznik III do dyrektywy
Zakres i wymagania dla reflektorów wyposażonych w żarówki halogenowe kategorii H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 i/lub H8 - załącznik IV do dyrektywy
Zakres i wymagania dla reflektorów wyposażonych w żarówki halogenowe kategorii H4 - załącznik V do dyrektywy
Zakres i wymagania dla reflektorów halogenowych typu "sealed beam" - załącznik VI do dyrektywy
Zakres i wymagania dla żarówek stosowanych w homologowanych zespołach świateł - załącznik VII do dyrektywy
Zakres i wymagania dla reflektorów wyposażonych w wyładowcze źródła światła - załącznik VIII do dyrektywy
Zakres i wymagania dla źródeł światła stosowanych w homologowanych wyładowczych zespołach świateł - załącznik IX do dyrektywy
2576/762/EWGHomologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Oznakowanie homologacyjne części - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy

Zakres i wymagania - załącznik II do dyrektywy
2677/389/EWGHomologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Zaczepy holownicze - załącznik II do dyrektywy
2777/538/EWGHomologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Oznakowanie homologacyjne części - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy

Wymagania - załącznik II do dyrektywy
2877/539/EWGHomologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Oznakowanie homologacyjne części - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy

Zakres i wymagania - załącznik II do dyrektywy
2977/540/EWGHomologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Oznakowanie homologacyjne części - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy

Wymagania - załącznik II do dyrektywy
3077/541/EWGZakres, definicje, homologacja WE części, wymagania dotyczące instalacji - załącznik I do dyrektywy
Dokumentacja homologacji - załącznik II do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu (części) - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu (pojazdu) - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji (części) - dodatek 3 do załącznika II do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu (pojazdu) - dodatek 4 do załącznika II do dyrektywy

Oznakowanie homologacyjne części - załącznik III do dyrektywy
Przykład urządzenia do badania wytrzymałości mechanizmu zwijacza - załącznik IV do dyrektywy
Przykład urządzenia do badania blokady zwijacza pasów bezpieczeństwa blokowanych awaryjnie - załącznik V do dyrektywy
Przykład urządzenia do badania odporności na pył zwijacza pasów bezpieczeństwa - załącznik VI do dyrektywy
Opis wózka doświadczalnego, siedziska, kotwiczeń i blokady - załącznik VII do dyrektywy
Opis manekina - załącznik VIII do dyrektywy
Opis krzywej ruchu opóźnionego wózka doświadczalnego - załącznik IX do dyrektywy
Instrukcja obsługi - załącznik X do dyrektywy
Badanie podwójnej klamry - załącznik XI do dyrektywy
Badanie ścierania i mikroprzesuwu - załącznik XII do dyrektywy
Badanie korozyjne - załącznik XIII do dyrektywy
Kolejność badań - załącznik XIV do dyrektywy
Minimalne wymagania dotyczące pasów bezpieczeństwa i ich zwijaczy - załącznik XV do dyrektywy
Kontrola produkcji pod względem zgodności z homologacją - załącznik XVI do dyrektywy
Wymagania dotyczące dziecięcych urządzeń przytrzymujących - załącznik XVII do dyrektywy
Wymagania dotyczące instalacji dziecięcych urządzeń przytrzymujących - załącznik XVIII do dyrektywy

Tekst załącznika 13 (pkt 5.2 i dodatek 2) rezolucji zbiorowej EKG ONZ R.E. 3 - dodatek do załącznika XVIII do dyrektywy

3177/649/EWGZakres, definicje, homologacja WE typu, charakterystyki, metoda badania - załącznik I do dyrektywy
Metoda określania punktu "H" i rzeczywistego oparcia siedzenia oraz sprawdzania względnych pozycji punktów R i H oraz stosunku między konstrukcyjnym kątem oparcia siedzenia a rzeczywistym kątem oparcia siedzenia - załącznik II do dyrektywy
Metoda ustalania stosunku wymiarowego między wzorcowymi znakami odniesienia pojazdu a wzorcową siatką trójwymiarową - załącznik III do dyrektywy
Załącznik do świadectwa homologacji WE typu w odniesieniu do pola widzenia kierowcy - załącznik IV do dyrektywy
3278/316/EWGZakres, definicje, wniosek o udzielenie homologacji WE typu, homologacja typu, charakterystyki - załącznik I do dyrektywy
Kontrolki, urządzenia sterowania i wskaźniki, dla których (o ile występują) oznakowanie jest obowiązkowe, oraz symbole służące do tego celu - załącznik II do dyrektywy
Kontrolki, urządzenia sterowania i wskaźniki, dla których (o ile występują) oznakowanie nie jest obowiązkowe, oraz symbole służące do tego celu - załącznik III do dyrektywy
Wzór szablonu dla symboli zawartych w załącznikach II i III - załącznik IV do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu - załącznik V do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji - załącznik VI do dyrektywy
3378/317/EWGZakres, definicje, homologacja WE typu, szczególne wymagania, metoda badania - załącznik I do dyrektywy
Metoda określania punktu H i rzeczywistego kąta oparcia siedzenia oraz weryfikowania względnych pozycji punktów R i H oraz stosunku między zaprojektowanym kątem oparcia siedzenia a rzeczywistym kątem oparcia siedzenia - załącznik II do dyrektywy
Metoda ustalania stosunku wymiarowego między wzorcowymi znakami odniesienia pojazdu a wzorcową siatką trójwymiarową - załącznik III do dyrektywy
Metoda ustalania pól widzenia na szybach przednich pojazdów kategorii M1 w odniesieniu do punktów V - załącznik IV do dyrektywy
Wytwornica pary - załącznik V do dyrektywy
Załącznik do świadectwa homologacji WE typu w odniesieniu do odszraniających i odmgławiających instalacji szyb przednich - załącznik VI do dyrektywy
3478/318/EWGZakres, definicje, homologacja typu, charakterystyki, metoda badawcza, oznakowanie, kontrola zgodności produkcji - załącznik I do dyrektywy
Metoda wyznaczania punktu H i rzeczywistego kąta pochylenia oparcia siedzenia oraz wzajemnego położenia punktów R i H oraz zależności pomiędzy konstrukcyjną i rzeczywistą wartością kąta pochylenia oparcia siedzenia - załącznik II do dyrektywy
Metoda określania położenia wstępnych punktów odniesienia pojazdu względem trójwymiarowego układu współrzędnych - załącznik III do dyrektywy
Metoda określania pól widoczności przez przednią szybę pojazdu kategorii M1 w stosunku do punktów V - załącznik IV do dyrektywy
Skład mieszaniny używanej w badaniach układów oczyszczania przedniej szyby - załącznik V do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu pojazdu - załącznik VI do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu części - załącznik VII do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu pojazdu - załącznik VIII do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu części - załącznik IX do dyrektywy
3578/549/EWGOgólne wymagania, szczególne wymagania, stosowanie łańcuchów, homologacja WE typu, zmiany do homologacji WE typu, kontrola zgodności produkcji - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu - załącznik II do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - załącznik III do dyrektywy
3678/932/EWGZakres, definicje, homologacja typu części, charakterystyki ogólne, badania i kontrola zgodności produkcji - załącznik I do dyrektywy
Metoda określania punktu H i kąta rzeczywistego nachylenia oparcia oraz sprawdzania względnej pozycji punktów R i H i stosunku między założonym a rzeczywistym kątem nachylenia oparcia - załącznik II do dyrektywy
Określenie wysokości i szerokości zagłówków - załącznik III do dyrektywy
Szczegóły wykresów i pomiarów wykonanych w trakcie badania - załącznik IV do dyrektywy
Metoda badania stosowana w celu badania rozproszenia energii - załącznik V do dyrektywy
Oznakowanie homologacyjne części - załącznik VI do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu części - załącznik VII do dyrektywy
3780/1268/EWGMetoda określania emisji CO2 oraz zużycia paliwa - załącznik I do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - załącznik II do dyrektywy
3880/1269/EWGOkreślenie mocy silnika - załącznik I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Wzór sprawozdania z badań - załącznik II do dyrektywy
3988/77/EWGZakres, definicje i skróty, wniosek o udzielenie homologacji WE, charakterystyki i badania oraz kontrola zgodności produkcji - załącznik I do dyrektywy

Kontrola zgodności produkcji przy zadowalającym poziomie odchylenia standardowego - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Kontrola zgodności produkcji przy niezadowalającym poziomie odchylenia standardowego lub gdy dane na temat odchylenia standardowego nie są dostępne - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Kontrola zgodności produkcji na żądanie producenta - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu - załącznik II do dyrektywy

Zasadnicze właściwości silnika (podstawowego) oraz informacje dotyczące przebiegu badania - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy

Podstawowe właściwości rodziny silników - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy

Podstawowe właściwości typu silnika w rodzinie - dodatek 3 do załącznika II do dyrektywy

Właściwości części pojazdu związanych z silnikiem - dodatek 4 do załącznika II do dyrektywy

Metoda badania - załącznik III do dyrektywy

Cykle badań ESC i ELR - dodatek 1 do załącznika III do dyrektywy

Cykl badania ETC - dodatek 2 do załącznika III do dyrektywy

Wykaz odczytów dynamometru w badaniu ETC - dodatek 3 do załącznika III do dyrektywy

Metody pomiaru i pobierania próbek - dodatek 4 do załącznika III do dyrektywy

Metoda kalibracji - dodatek 5 do załącznika III do dyrektywy

Właściwości techniczne paliwa wzorcowego przeznaczonego do badań homologacyjnych oraz weryfikacji zgodności produkcji - załącznik IV do dyrektywy
Układy analityczne i pobierania próbek - załącznik V do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu - załącznik VI do dyrektywy
Przykład metody obliczeniowej - załącznik VII do dyrektywy
4089/297/EWGWymagania dotyczące bocznych zabezpieczeń - załącznik do dyrektywy
4191/226/EWGDefinicje - załącznik I do dyrektywy
Wymagania dotyczące homologacji części dla urządzeń przeciwrozbryzgowych kół - załącznik II do dyrektywy

Badania urządzeń przeciwrozbryzgowych kół typu pochłaniającego energię - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy

Badania urządzeń przeciwrozbryzgowych kół typu oddzielającego powietrze/wodę - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy

Oznakowanie homologacyjne części - dodatek 3 do załącznika II do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji części - dodatek 4 do załącznika II do dyrektywy

Wymagania odnoszące się do wyposażenia w osłony przeciwrozbryzgowe kół - załącznik III do dyrektywy

Załącznik do świadectwa homologacji WE typu pojazdu wyposażonego w osłony przeciwrozbryzgowe kół - dodatek do załącznika III do dyrektywy

Kontrola zgodności produkcji, przerwanie produkcji - załącznik IV do dyrektywy
4292/21/EWGHomologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Zakres, definicje, wymagania - załącznik II do dyrektywy

Metody weryfikacji mas pojazdów silnikowych kategorii M1 - dodatek do załącznika II do dyrektywy

4392/22/EWGHomologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu dotyczący typu bezpiecznych szyb - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu dotyczącego bezpiecznych szyb - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu dotyczący typu pojazdu - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu dotyczące typu pojazdu - dodatek 4 do załącznika I do dyrektywy

Zakres i definicje - załącznik II do dyrektywy
Oznakowanie homologacyjne części - załącznik IIA do dyrektywy

Przykłady oznakowania homologacyjnego części - dodatek 1 do załącznika IIA do dyrektywy

Ogólne i szczegółowe dane techniczne, testy i wymagania - załącznik IIB do dyrektywy
Pojazdy: wymagania dotyczące montażu w pojazdach szyb przednich oraz innych niż przednie - załącznik III do dyrektywy
4492/23/EWGHomologacja WE typu opon - załącznik I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu odnoszący się do homologacji WE dla typu opony - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu (opony) - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu odnoszący się do homologacji WE dla typu opony związany z emisją hałasu pochodzącego z kontaktu opona-droga - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu (emisja hałasu pochodzącego z kontaktu opona-droga) - dodatek 4 do załącznika I do dyrektywy

Wymagania dotyczące opon - załącznik II do dyrektywy

Rysunek poglądowy - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy

Wykaz symboli wskaźników nośności i odpowiadającej im maksymalnej przenoszonej masie - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy

Układ oznakowań opony - dodatek 3 do załącznika II do dyrektywy

Zależność między wskaźnikami ciśnienia a jednostkami ciśnienia - dodatek 4 do załącznika II do dyrektywy

Obręcz pomiarowa, zewnętrzna średnica opony i szerokość przekroju opony o niektórych oznaczeniach rozmiarów - dodatek 5 do załącznika II do dyrektywy

Metoda pomiaru wymiarów opony - dodatek 6 do załącznika II do dyrektywy

Metoda badania nośności/prędkości - dodatek 7 do załącznika II do dyrektywy

Zmiany wskaźnika nośności w zależności od prędkości, opony promieniowe i opasane pojazdów użytkowych - dodatek 8 do załącznika II do dyrektywy

Homologacja WE typu pojazdu w odniesieniu do instalowania opon - załącznik III do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu dotyczący pojazdu - dodatek 1 do załącznika III do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu dla pojazdu - dodatek 2 do załącznika III do dyrektywy

Wymagania dotyczące pojazdów w odniesieniu do instalowania ich opon - załącznik IV do dyrektywy
Emisja hałasu pochodzącego z kontaktu opona-droga - załącznik V do dyrektywy

Metoda badania poziomów dźwięku pochodzącego z kontaktu opona-droga, metoda pomiaru w ruchu z boku - dodatek 1 do załącznika V do dyrektywy

Wzór sprawozdania z badań - dodatek 2 do załącznika V do dyrektywy

Specyfikacja miejsca badania - załącznik VI do dyrektywy
4592/24/EWGZakres, definicje, homologacja typu, wymagania, badania, zgodność produkcji - załącznik I do dyrektywy
Wzory - załącznik II do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu pojazdu - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu pojazdu - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu części - dodatek 3 do załącznika II do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji części - dodatek 4 do załącznika II do dyrektywy

Oznakowanie homologacyjne - dodatek 5 do załącznika II do dyrektywy

Badania i charakterystyki - załącznik III do dyrektywy
4692/114/EWGZakres, definicje, wymagania, homologacja typu - załącznik I do dyrektywy
Pomiary występów i odległości - załącznik II do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu pojazdu - załącznik III do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu pojazdu - załącznik IV do dyrektywy
4794/20/WEZakres, definicje, wnioski i udzielanie homologacji WE typu, rozszerzenie homologacji, kontrola zgodności produkcji - załącznik I do dyrektywy
Oznakowanie homologacyjne - załącznik II do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu homologowanych mechanicznych urządzeń sprzęgających - załącznik III do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu mechanicznych urządzeń sprzęgających - załącznik IV do dyrektywy
Wymagania dotyczące mechanicznych urządzeń sprzęgających - załącznik V do dyrektywy
Badanie mechanicznych urządzeń sprzęgających - załącznik VI do dyrektywy
Wymagania dotyczące mocowania mechanicznych urządzeń sprzęgających do pojazdów - załącznik VII do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu homologowanych pojazdów - załącznik VIII do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu pojazdów - załącznik IX do dyrektywy
4895/28/WEZakres, definicje, homologacja WE typu, kontrola zgodności produkcji, wymagania dotyczące instalacji w pojeździe - załącznik I do dyrektywy

Oznakowanie homologacyjne części - dodatek do załącznika I do dyrektywy

Dokumentacja homologacyjna - załącznik II do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu (pojazd) - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu (część) - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy

Wzory świadectw homologacji - załącznik III do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji (pojazd) - dodatek 1 do załącznika III do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji (część) - dodatek 2 do załącznika III do dyrektywy

Badanie określające poziomy współczynnik palności materiałów - załącznik IV do dyrektywy
Badanie określające topliwość materiałów - załącznik V do dyrektywy
Badanie określające współczynnik pionowej palności materiałów - załącznik VI do dyrektywy
4996/27/WEHomologacja WE typu pojazdu, kontrola zgodności produkcji - załącznik I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Wymagania - załącznik II do dyrektywy

Metoda badania zderzeniowego - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy

Charakterystyka ruchomej bariery podlegającej odkształceniu - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu manekina używanego do badania zderzenia bocznego - dodatek 3 do załącznika II do dyrektywy

Instalowanie manekina używanego do badania zderzenia bocznego - dodatek 4 do załącznika II do dyrektywy

Badanie częściowe - dodatek 5 do załącznika II do dyrektywy

5096/79/WEHomologacja WE typu pojazdu, kontrola zgodności produkcji - załącznik I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Wymagania - załącznik II do dyrektywy

Metoda badania - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy

Wyznaczenie kryteriów zachowania - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy

Położenie i instalowanie manekinów i dopasowanie systemów ograniczających ruchy - dodatek 3 do załącznika II do dyrektywy

Metoda badania z wózkiem - dodatek 4 do załącznika II do dyrektywy

Technika pomiaru w testach pomiarowych: oprzyrządowanie - dodatek 5 do załącznika II do dyrektywy

Definicja granicy odkształceń - dodatek 6 do załącznika II do dyrektywy

Metoda badania dla dolnej części kończyny i stopy manekina - dodatek 7 do załącznika II do dyrektywy

5197/27/WEDefinicje, homologacja WE typu, kontrola zgodności produkcji, wymagania - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu pojazdu - załącznik II do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji pojazdu - załącznik III do dyrektywy
Jednolita metoda stosowana do ustalenia maksymalnych dopuszczalnych mas do celów rejestracyjnych/eksploatacyjnych oraz jednolite wymagania dla osi obciążanych i podnoszonych - załącznik IV do dyrektywy
5298/91/WEZakres, definicja, klasyfikacja, wymagania - załącznik I do dyrektywy
Homologacja WE typu - załącznik II do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy

532000/40/WEHomologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu dotyczący homologacji WE urządzenia zapobiegającego przed wjechaniem pod pojazdy silnikowe jako części - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu dotyczący homologacji WE typu pojazdu w odniesieniu do instalacji urządzenia zapobiegającego przed wjechaniem pod pojazdy silnikowe, które zostało homologowane jako odrębna jednostka techniczna - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu dotyczący homologacji WE typu pojazdu w odniesieniu do jego urządzenia zapobiegającego przed wjechaniem pod pojazdy silnikowe - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji (dla typu urządzenia zapobiegającego przed wjechaniem pod pojazdy silnikowe jako odrębnej jednostki technicznej) - dodatek 4 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu (dla typu pojazdu w odniesieniu do instalacji urządzenia zapobiegającego przed wjechaniem pod pojazdy silnikowe, które zostało homologowane jako odrębna jednostka techniczna) - dodatek 5 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu (dla typu pojazdu w odniesieniu do jego urządzenia zapobiegającego przed wjechaniem pod pojazdy silnikowe) - dodatek 6 do załącznika I do dyrektywy

Oznakowanie homologacyjne - dodatek 7 do załącznika I do dyrektywy

Zakres i wymagania - załącznik II do dyrektywy
542001/56/WEHomologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji (pojazd) - dodatek 2 do załącznika I do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu - homologacja WE części - dodatek 3 do załącznika I do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji (część) - dodatek 4 do załącznika I do dyrektywy

Oznakowanie homologacyjne części - dodatek 5 do załącznika I do dyrektywy

Zakres, definicje i wymagania - załącznik II do dyrektywy
Wymagania dla systemów ogrzewania wykorzystujących ciepło odzyskane - powietrze - załącznik III do dyrektywy
Metoda badania jakości powietrza - załącznik IV do dyrektywy
Metoda badania temperatury - załącznik V do dyrektywy
Metoda badania dla emisji spalin - załącznik VI do dyrektywy
Wymagania dla grzejników spalinowych oraz ich instalacji - załącznik VII do dyrektywy
Wymagania bezpieczeństwa dla grzejników spalinowych i systemów grzewczych zasilanych LPG - załącznik VIII do dyrektywy
552001/85/WEZakres, definicje, wniosek o udzielenie homologacji WE typu pojazdu lub nadwozia jako oddzielnego zespołu technicznego, zmiany typu pojazdu lub nadwozia, kontrola zgodności produkcji i wymagań - załącznik I do dyrektywy

Sprawdzenie granicy przechyłu statycznego przy pomocy metody obliczeniowej - dodatek do załącznika I do dyrektywy

Dokumentacja homologacji WE typu - załącznik II do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy

Świadectwa homologacji WE typu - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy

Rysunki poglądowe - załącznik III do dyrektywy
Wytrzymałość konstrukcji nośnej - załącznik IV do dyrektywy Badanie pojazdu kompletnego metodą przewracania - dodatek 1 do załącznika IV do dyrektywy

Badanie segmentu nadwozia metodą przewracania - dodatek 2 do załącznika IV do dyrektywy

Badanie segmentu nadwozia za pomocą wahadła - dodatek 3 do załącznika IV do dyrektywy

Sprawdzenie wytrzymałości konstrukcji nośnej przy pomocy obliczeń - dodatek 4 do załącznika IV do dyrektywy

Wytyczne do przeprowadzania pomiarów sił zamykania drzwi uruchamianych mechanicznie - załącznik V do dyrektywy
Wymagania specjalne dotyczące pojazdów mieszczących nie więcej niż 22 pasażerów - załącznik VI do dyrektywy
Wymagania dotyczące urządzeń technicznych ułatwiających dostęp pasażerom o ograniczonej możliwości poruszania się - załącznik VII do dyrektywy
Wymagania specjalne dotyczące pojazdów dwupokładowych - załącznik VIII do dyrektywy

Przejścia - dodatek do załącznika VIII do dyrektywy

Homologacja WE typu oddzielnego zespołu technicznego oraz pojazdu wyposażonego w nadwozie uprzednio homologowane jako oddzielny zespół - załącznik IX do dyrektywy
562003/97/WEZakres, definicje, zastosowanie, wymagania i badania, kontrola zgodności produkcji, wzory dokumentów - załącznik I do dyrektywy
Charakterystyki, metody badań i wymagania dotyczące urządzeń do widzenia pośredniego - załącznik II do dyrektywy
Wymagania dotyczące rozmieszczenia urządzeń do widzenia pośredniego w pojazdach - załącznik III do dyrektywy
572003/102/WEZakres, definicje, badania - załącznik I do dyrektywy
Homologacja WE typu - załącznik II do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu pojazdu - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu pojazdu - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy

582005/55/WEZakres, definicje i skróty, wniosek o udzielenie homologacji, specyfikacje i badania, zgodność produkcji - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego - załącznik II do dyrektywy

Zasadnicze właściwości silnika (macierzystego) oraz informacje dotyczące przebiegu badania - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy

Podstawowe właściwości rodziny silników - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy, Podstawowe właściwości typu silnika w rodzinie - dodatek 3 do załącznika II do dyrektywy

Właściwości części pojazdu związanych z silnikiem - dodatek 4 do załącznika II do dyrektywy

Procedura badania - załącznik III do dyrektywy

Cykle badań esc i elr - dodatek 1 do załącznika III do dyrektywy

Cykle badań etc - dodatek 2 do załącznika III do dyrektywy

Wykaz odczytów dynamometru w badaniu etc - dodatek 3 do załącznika III do dyrektywy

Procedury pomiaru i pobierania próbek - dodatek 4 do załącznika III do dyrektywy

Procedura kalibracji - dodatek 5 do załącznika III do dyrektywy

Właściwości techniczne paliwa wzorcowego oraz sprawdzania zgodności produkcji - załącznik IV do dyrektywy
Układy analityczne i pobierania próbek - załącznik V do dyrektywy
Świadectwo homologacji typu WE - załącznik VI do dyrektywy
Przykład procedury obliczeniowej - załącznik VII do dyrektywy
Szczególne wymagania techniczne odnoszące się do silników diesla napędzanych alkoholem etylowym - załącznik VIII do dyrektywy
Terminy transpozycji uchylonych dyrektyw do prawa krajowego - załącznik IX do dyrektywy
Tabela korelacji - załącznik X do dyrektywy
592005/64/WEWymagania - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu WE - załącznik II do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji typu WE - załącznik III do dyrektywy
Ocena wstępna producenta - załącznik IV do dyrektywy

Wzór świadectwa zgodności producenta - dodatek do załącznika IV do dyrektywy

Części uznane za nienadające się do ponownego użycia - załącznik V do dyrektywy
Definicje, konstrukcja i montaż, badania - załącznik I do dyrektywy
602005/66/WEHomologacja WE typu - załącznik II do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu (pojazd) - dodatek 1 do załącznika II do dyrektywy

Wzór opisu technicznego typu (część) - dodatek 2 do załącznika II do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu (pojazd) - dodatek 3 do załącznika II do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu (część) - dodatek 4 do załącznika II do dyrektywy

Oznakowanie homologacyjne części - dodatek 5 do załącznika II do dyrektywy

612006/40/WEZmiany do dyrektywy 70/156/EWG - część 1 załącznika do dyrektywy
Metoda obliczania całkowitego współczynnika ocieplenia globalnego (GWP) dla preparatu - część 2 załącznika do dyrektywy

(*) Z późniejszymi zmianami (o ile dotyczy).

§  2.
Wykaz wymagań szczegółowych w przypadku homologacji WE typu pojazdu, jego przedmiotu wyposażenia lub części (według regulaminów EKG ONZ):
Lp.Nr reg. EKG ONZTytuł
11Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania i/lub drogowymi z żarówkami kategorii R2 i/lub HS1
23Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń odblaskowych pojazdów samochodowych i przyczep
34Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń do oświetlania tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdów samochodowych (z wyjątkiem motocykli) i przyczep
45Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów typu "sealed beam" (SB) z europejskimi asymetrycznymi światłami mijania i/lub drogowymi
56Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów samochodowych i przyczep
67Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich i tylnych świateł pozycyjnych, hamowania oraz obrysowych pojazdów samochodowych (z wyjątkiem motocykli) i przyczep
78Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów z asymetrycznymi światłami mijania i/lub drogowymi z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 i/lub H11)
810Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zgodności elektromagnetycznej
911Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie zamków i elementów mocowania drzwi
1012Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zabezpieczenia kierowcy przed uderzeniem w elementy układu kierowniczego w przypadku zderzenia
1113Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N oraz O w zakresie hamowania
1213HJednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych w zakresie hamowania
1314Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie punktów kotwiczenia pasów bezpieczeństwa
1416Jednolite przepisy dotyczące homologacji:

I. pasów bezpieczeństwa i układów zabezpieczających osoby

przebywające w pojeździe

II. pojazdów wyposażonych w pasy bezpieczeństwa

1517Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie siedzeń, ich punktów kotwiczenia oraz zagłówków
1618Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem
1719Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł przeciwmgłowych pojazdów samochodowych
1820Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania i/lub drogowymi z żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)
1921Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie wyposażenia wnętrza
2023Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł cofania pojazdów samochodowych i przyczep
2124Jednolite przepisy dotyczące:

I. homologacji silników o zapłonie samoczynnym (ZS) w

zakresie emisji zanieczyszczeń widzialnych przez

pojazdy z silnikiem o zapłonie samoczynnym

II. homologacji pojazdów w zakresie instalacji

homologowanych silników o ZS

III. homologacji pojazdów wyposażonych w silniki o ZS w

zakresie emisji z silnika zanieczyszczeń widzialnych IV. pomiaru mocy silnika o ZS

2225Jednolite przepisy dotyczące homologacji zagłówków zamocowanych lub niezamocowanych do siedzeń pojazdów
2326Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie wystających części zewnętrznych
2427Jednolite przepisy dotyczące homologacji trójkątów ostrzegawczych
2528Jednolite przepisy dotyczące homologacji ostrzegawczych sygnałów dźwiękowych oraz pojazdów samochodowych w zakresie ostrzegawczych sygnałów dźwiękowych
2629Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie samochodu ciężarowego
2730Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych pojazdów samochodowych i przyczep
2831Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów typu "sealed beam" (reflektor HSB) z asymetrycznymi światłami mijania i/lub drogowymi
2932Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zachowania się konstrukcji pojazdu podczas uderzenia w tył
3033Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zachowania się konstrukcji pojazdu podczas zderzenia czołowego
3134Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego
3236Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie ich budowy
3337Jednolite przepisy dotyczące homologacji żarówek do stosowania w homologowanych reflektorach pojazdów samochodowych i przyczep
3438Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych świateł przeciwmgłowych pojazdów samochodowych i przyczep
3539Jednolite przepisy dotyczące homologacji zespołu prędkościomierza oraz jego montażu
3642Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie przednich i tylnych urządzeń ochronnych (zderzaków itp.)
3743Jednolite przepisy dotyczące homologacji materiałów bezpiecznego oszklenia
3844Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń przytrzymujących dzieci w pojazdach samochodowych ("układów przytrzymujących dzieci")
3945Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń oczyszczających reflektory oraz pojazdów samochodowych w zakresie urządzeń oczyszczających reflektory
4046Jednolite przepisy dotyczące homologacji lusterek wstecznych oraz homologacji pojazdów samochodowych w zakresie rozmieszczenia lusterek wstecznych
4148Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej pojazdów
4249Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników o zapłonie samoczynnym (ZS) i silników zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) oraz silników o zapłonie iskrowym (ZI) zasilanych skroplonym gazem ropopochodnym (LPG), a także homologacji pojazdów wyposażonych w silniki o ZS i zasilanych CNG oraz silniki o ZI zasilanych LPG, w zakresie emisji zanieczyszczeń z silnika
4350Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich i tylnych świateł pozycyjnych, świateł hamowania, świateł kierunku jazdy oraz oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej dla motorowerów, motocykli i pojazdów traktowanych jako takie
4451Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych mających co najmniej cztery koła w zakresie hałasu
4552Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów pasażerskich kategorii M2 i M3 o małej pojemności w zakresie ich budowy
4654Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów ciężarowych i przyczep
4755Jednolite przepisy dotyczące homologacji mechanicznych części sprzęgających pojazdy
4858Jednolite przepisy dotyczące homologacji:

I. tylnych urządzeń zabezpieczających (TUZ)

II. pojazdów, w zakresie położenia homologowanego TUZ

III. pojazdów, w zakresie tylnego zabezpieczenia (TZ)

4959Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych układów tłumienia
5061Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów ciężarowych w zakresie wystających części zewnętrznych znajdujących się przed tylną ścianą kabiny
5164Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów wyposażonych w zapasowe koła/opony do użytku tymczasowego
5265Jednolite przepisy dotyczące homologacji specjalnych świateł ostrzegawczych do pojazdów samochodowych
5366Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji
5467Jednolite przepisy dotyczące:

I. homologacji specjalnego wyposażenia pojazdów

samochodowych wykorzystujących w układzie napędowym

skroplony gaz ropopochodny (LPG)

II. homologacji pojazdu wyposażonego w specjalny układ

wykorzystujący w układach napędowych skroplony gaz

ropopochodny w zakresie montażu tego wyposażenia

5568Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych z uwzględnieniem pojazdów o napędzie wyłącznie elektrycznym w zakresie pomiaru prędkości maksymalnej
5669Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych tablic wyróżniających pojazdów i przyczep o (konstrukcyjnie) ograniczonej prędkości maksymalnej
5770Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych tablic wyróżniających pojazdy długie i ciężkie
5873Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów ciężarowych, przyczep i naczep w zakresie ich bocznego zabezpieczenia
5977Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł postojowych pojazdów samochodowych
6079Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie układów kierowniczych
6180Jednolite przepisy dotyczące homologacji siedzeń dużych pojazdów pasażerskich oraz tych pojazdów w zakresie wytrzymałości siedzeń i ich mocowania
6283Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od wymagań paliwowych silnika
6384Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych wyposażonych w silniki wewnętrznego spalania w zakresie pomiaru zużycia paliwa
6485Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników wewnętrznego spalania lub elektrycznych układów napędowych do pojazdów kategorii M i N w zakresie pomiaru mocy netto oraz maksymalnej mocy 30-minutowej elektrycznych układów napędowych
6587Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł do jazdy dziennej pojazdów samochodowych
6689Jednolite przepisy dotyczące homologacji:

I. pojazdów, w zakresie ograniczania prędkości

maksymalnej lub ich regulowanej funkcji ograniczania

prędkości

II. pojazdów, w zakresie montażu homologowanego

ogranicznika prędkości (OP) lub homologowanego

urządzenia regulowanej funkcji ograniczania prędkości

(ROP)

III. ograniczników prędkości (OP) lub urządzeń regulowanej

funkcji ograniczania prędkości (ROP)

6790Jednolite warunki homologacji zamiennych zespołów okładzin ciernych do hamulców oraz okładzin ciernych do hamulców bębnowych do pojazdów o napędzie silnikowym i przyczep
6891Jednolite przepisy dotyczące homologacji bocznych świateł pozycyjnych pojazdów samochodowych i przyczep
6993Jednolite przepisy dotyczące homologacji:

I. przednich urządzeń zabezpieczających (PUZ)

II. pojazdów, w zakresie montażu homologowanego przedniego

urządzenia zabezpieczającego (PUZ)

III. pojazdów, w zakresie zabezpieczenia przedniego (ZP)

7094Jednolite przepisy dotyczące homologacji zabezpieczenia ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia czołowego
7195Jednolite przepisy dotyczące homologacji zabezpieczenia ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia bocznego
7297Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów alarmowych pojazdów oraz pojazdów w zakresie ich systemów alarmowych
7398Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów pojazdów samochodowych z gazowo-wyładowczymi źródłami światła
7499Jednolite przepisy dotyczące homologacji gazowo-wyładowczych źródeł światła do stosowania w homologowanych reflektorach pojazdów samochodowych
75100Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów z napędem elektrycznym o zasilaniu akumulatorowym w zakresie szczególnych wymagań konstrukcyjnych, bezpieczeństwa użytkowania i emisji wodoru
76101Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych wyposażonych w silnik spalania wewnętrznego w zakresie emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa oraz pojazdów kategorii M1 i N1 wyposażonych w elektryczny układ napędowy, w zakresie pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu
77102Jednolite przepisy dotyczące homologacji:

I. sprzęgów o zmiennej długości (SZD)

II. pojazdów, w zakresie wyposażenia w SZD homologowanego

typu

78103Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych reaktorów katalitycznych do pojazdów samochodowych
79104Jednolite przepisy dotyczące homologacji oznakowania odblaskowego pojazdów długich i ciężkich oraz przyczep
80105Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów przeznaczonych do przewozu ładunków niebezpiecznych w zakresie ich szczególnych cech konstrukcyjnych
81107Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pasażerskich pojazdów dwupokładowych w zakresie ich budowy
82108Jednolite przepisy dotyczące homologacji wytwarzania bieżnikowanych opon pneumatycznych do pojazdów samochodowych i przyczep
83109Jednolite przepisy dotyczące homologacji wytwarzania bieżnikowanych opon pneumatycznych do pojazdów ciężarowych i przyczep
84110Jednolite przepisy dotyczące homologacji:

I. specjalnych elementów składowych pojazdów samochodowych

wykorzystujących gaz sprężony naturalny (CNG) w swoim

układzie napędowym

II. pojazdów, w zakresie instalacji specjalnych elementów

składowych typu homologowanego do wykorzystania gazu

naturalnego (CNG) w swoim układzie napędowym

85111Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów-cystern kategorii N i O, w zakresie ich stateczności
86112Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania i/lub drogowymi i wyposażonych w żarówki
87113Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów pojazdów samochodowych z symetrycznymi światłami mijania i/lub drogowymi i wyposażonych w żarówki
88114Jednolite przepisy dotyczące homologacji:

I. zespołu poduszki bezpieczeństwa jako części zamiennej,

II. zamiennego koła kierownicy wyposażonego w zespół

poduszki bezpieczeństwa homologowanego typu,

III. zespołu poduszki bezpieczeństwa jako części zamiennej

innego niż zamontowany w kole kierownicy

89115Jednolite przepisy dotyczące homologacji:

I. specjalnych systemów LPG instalowanych w pojazdach

samochodowych, wykorzystujących w swoim układzie napędowym

skroplony gaz ropopochodny (LPG),

II. specjalnych systemów CNG instalowanych w pojazdach

samochodowych, wykorzystujących w swoim układzie napędowym

sprężony gaz naturalny (CNG)

90116Jednolite przepisy techniczne dotyczące ochrony pojazdów samochodowych przed nieuprawnionym użyciem
91117Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon w zakresie hałasu toczenia
92118Jednolite przepisy techniczne dotyczące palności materiałów stosowanych we wnętrzu pojazdów samochodowych niektórych kategorii
93119Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł narożnych pojazdów samochodowych
94121Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie umieszczenia i identyfikacji ręcznych organów sterujących, kontrolek i wskaźników
95122Jednolite przepisy dotyczące homologacji układu ogrzewania i pojazdu w zakresie układu ogrzewania
96123Jednolite przepisy dotyczące homologacji układów przedniego oświetlenia adaptacyjnego (AFS) pojazdów samochodowych
97124Jednolite przepisy dotyczące homologacji kół do samochodów osobowych i przyczep
98125Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie pola widoczności kierowcy w przód
99126Jednolite przepisy dotyczące homologacji przegród zabezpieczających pasażerów przed przemieszczającym się bagażem, dostarczanych jako nieoryginalne wyposażenie pojazdu

ZAŁĄCZNIK  Nr 10

PROCEDURY KONTROLI ZGODNOŚCI PRODUKCJI

Procedury kontroli zgodności produkcji mają na celu zapewnienie, aby każdy pojazd, zespół, część lub wyposażenie były w sposób stabilny produkowane zgodnie z udzieloną im homologacją typu. Procedury te składają się nierozłącznie z oceny systemu zarządzania jakością, zwanych dalej "oceną wstępną", oraz weryfikacji metod sprawdzenia wyrobów w produkcji, zwanych dalej "przedsięwzięciami zapewniającymi zgodność wyrobu".
§  1.
OCENA WSTĘPNA
1.
Przed udzieleniem homologacji typu należy sprawdzić istnienie u producenta zadowalających przedsięwzięć i procedur dla zapewnienia, aby wytwarzane części, układy, zespoły lub pojazdy były zgodne z homologowanym typem.
2.
Uznaje się prawidłowość przedsięwzięć producenta, o których mowa w § 2, jeżeli ocena wstępna wykaże istnienie u producenta jednego lub więcej z przedsięwzięć opisanych w poniższych punktach 1) i 2).
1)
Ocenę wstępną lub weryfikację w zakresie przedsięwzięć zapewniających zgodność wyrobu może przeprowadzać władza homologacyjna lub w jej imieniu upoważniona jednostka.

Przy podejmowaniu decyzji o zakresie planowanej do przeprowadzenia oceny wstępnej można uwzględnić następujące dostępne informacje:

- certyfikację producenta opisaną w pkt 2, która nie została odnotowana lub uznana na mocy niniejszego punktu,

- w przypadku homologacji typu części lub zespołu, oceny systemu jakości przeprowadzane przez producenta(tów) pojazdu w zakładach producenta części lub zespołu, zgodnie z jednym lub większą ilością wymagań przemysłowych spełniających wymagania normy zharmonizowanej EN ISO 9001 - 2000, z ewentualnym wyłączeniem wymagań związanych z pojęciami projektowania i rozwoju, pkt 7.3 "Zadowolenie klienta i stałe ulepszanie".

2)
Należy uznać odpowiednią certyfikację producenta według zharmonizowanej normy EN ISO 9001 - 2000 (której zakres obejmuje miejsce produkcji i produkty zgłoszone do homologacji typu) z dopuszczalnym wyłączeniem wymagań związanych z pojęciami projektowania i rozwoju, pkt 7.3 "Zadowolenie klienta i stałe ulepszanie" lub równoważną normą zharmonizowaną spełniającą wymagania dotyczące oceny wstępnej, o których mowa powyżej. Producent powinien dostarczyć dane szczegółowe dotyczące odpowiedniej certyfikacji i zobowiązać się do poinformowania ministra o wszelkich zmianach jej ważności lub zakresu.

"Odpowiednia certyfikacja" oznacza w tym przypadku certyfikację przyznaną przez jednostkę akredytacyjną działającą zgodnie ze zharmonizowaną normą EN 45012.

3.
Do celów homologacji typu pojazdu, oceny wstępne przeprowadzane w celu przyznania homologacji typu części, zespołów i elementów wyposażenia nie muszą być powtarzane, ale powinny zostać uzupełnione oceną obejmującą te zakłady produkcyjne i działania związane z montażem całego pojazdu, które nie zostały uwzględnione w poprzednich ocenach.
§  2.
PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAPEWNIAJĄCE ZGODNOŚĆ WYROBÓW
1.
Każdy pojazd, część lub zespół homologowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem lub wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących homologacji powinny być tak wytwarzane, aby spełniać wymagania niniejszego rozporządzenia lub wymagania określone w przepisach dotyczących homologacji.
2.
Udzielając homologacji typu pojazdu, należy sprawdzić istnienie właściwych zarządzeń oraz udokumentowanych planów kontroli uzgodnionych z producentem dla każdej homologacji przedmiotu wyposażenia lub części tak, aby te badania lub związane z nimi kontrole konieczne dla sprawdzania ciągłości zgodności z homologowanym typem, zawierające - zwłaszcza tam, gdzie są stosowane - badania określone w przepisach dotyczących homologacji, mogły być przeprowadzane z zalecaną częstością.
3.
Posiadacz homologacji powinien w szczególności:
1)
zapewnić istnienie procedur do skutecznej kontroli zgodności wyrobów (pojazdów, układów, części lub zespołów) z homologowanym typem;
2)
mieć dostęp do aparatury badawczej niezbędnej do sprawdzania zgodności każdego homologowanego typu;
3)
zapewnić, aby wyniki badań były rejestrowane i aby załączone dokumenty były dostępne w czasie określonym w porozumieniu z władzą homologacyjną; okres ten nie może przekraczać 10 lat;
4)
prowadzić analizę wyników każdego rodzaju badań w celu sprawdzenia i zapewnienia stabilności charakterystyk wyrobu, określając przy tym dopuszczalne odchylenia wykonawcze;
5)
zapewnić, aby dla każdego typu wyrobu były przeprowadzane przynajmniej kontrole podane w niniejszym rozporządzeniu oraz badania podane w mających zastosowanie przepisach dotyczących homologacji;
6)
zapewnić, aby stwierdzenie jakiejkolwiek niezgodności wyników badania danego typu stanowiło podstawę do pobrania następnej próbki i ponownego przeprowadzenia badania; należy podejmować wszelkie niezbędne kroki w celu niezwłocznego przywrócenia zgodności produkcji;
7)
w przypadku homologacji typu pojazdu kontrole, o których mowa w pkt 5, są ograniczone do tych, które sprawdzają zgodność kompletacji pojazdu z danymi homologacyjnymi, a w szczególności - informacjami wymienionymi w załączniku nr 3 oraz nr 14 do rozporządzenia.
§  3.
PRZEDSIĘWZIĘCIA DOTYCZĄCE CIĄGŁEJ WERYFIKACJI
1.
Minister lub upoważniona jednostka może w dowolnej chwili sprawdzać metody kontroli zgodności produkcji stosowane w każdym zakładzie produkcyjnym. Częstość tych sprawdzeń powinna być spójna z przedsięwzięciami, które zostały uznane według § 1, oraz powinna zapewniać, aby związane czynności kontrolne były przeprowadzane w okresach wynikających z ustalonego stopnia zaufania do producenta. Należy także akceptować działania nadzorujące prowadzone przez jednostki akredytacyjne, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2. W związku z powyższym należy zapewnić, aby:
1)
podczas każdej kontroli wyniki badań własnych oraz zapis przebiegu produkcji zostały udostępnione osobie przeprowadzającej kontrolę;
2)
jeżeli wyniki i zakres badań są odpowiednie, osoba kontrolująca mogła pobrać losowo próbki przeznaczone do zbadania w laboratorium producenta (lub w upoważnionej jednostce, jeżeli przepis dotyczący homologacji tak stanowi); minimalna liczba próbek może być określana według wyników kontroli prowadzonej samodzielnie przez producenta, a ponadto:
3)
gdy wyniki kontroli są niezadowalające lub jeżeli konieczna jest weryfikacja ważności badań przeprowadzonych według pkt 2, prowadzący kontrolę powinien wybrać próbki przeznaczone do przesłania upoważnionej jednostce w celu przeprowadzenia badań.

ZAŁĄCZNIK  Nr 11

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA ORAZ WARUNKI, KTÓRYCH SPEŁNIENIE UMOŻLIWIA ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU

A. KRYTERIA MAŁYCH SERII

Liczba pojazdów planowanych przez producenta lub importera do wprowadzenia do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w danym roku należących do jednej rodziny typów nie powinna przekraczać liczby podanej w tabeli poniżej w odniesieniu do danej kategorii:

Kategoria pojazduLiczba
M1500 szt.
M2,M3250 szt.
N1500 szt.
N2,N3(*)250 szt
O1,O2500 szt.
O3,O4250 szt.
(*)w przypadku żurawi samochodowych - 20 szt.

"Rodzina typów" składa się z pojazdów, które nie różnią się pod względem istotnych cech, takich jak:

1.
W przypadku kategorii M1:
1)
producent,
2)
istotne elementy budowy i konstrukcji:

- podwozie / płyta podłogowa (oczywiste i podstawowe różnice),

- silnik (spalania wewnętrznego / elektryczny / hybrydowy).

2.
W przypadku kategorii M2 i M3:
1)
producent,
2)
kategoria,
3)
istotne elementy budowy i konstrukcji:

- rama / podwozie samonośne (oczywiste i podstawowe różnice),

- silnik (spalania wewnętrznego / elektryczny / hybrydowy),

- liczba osi.

3.
W przypadku kategorii N1, N2 i N3:
1)
producent,
2)
kategoria,
3)
istotne elementy budowy i konstrukcji:

- podwozie / płyta podłogowa (oczywiste i podstawowe różnice),

- silnik (spalania wewnętrznego / elektryczny / hybrydowy),

- liczba osi.

4.
W przypadku kategorii O1, O2, O3 i O4:
1)
producent,
2)
kategoria,
3)
istotne elementy budowy i konstrukcji:

- rama / podwozie samonośne (oczywiste i podstawowe różnice),

- liczba osi,

- przyczepa z wózkiem skrętnym / naczepa / przyczepa z osią centralną,

- rodzaj układu hamulcowego (np. bez hamulca / z hamulcem najazdowym / z hamulcem zasilanym z pojazdu ciągnącego).

B. KRYTERIA KOŃCOWEJ PARTII PRODUKCJI

Maksymalna liczba pojazdów kompletnych lub skompletowanych danego typu wprowadzonych do obrotu handlowego zgodnie z procedurą "końcowej partii produkcji" nie może przekraczać 10 % liczby pojazdów kategorii M1 jednego lub więcej typów lub 30 % pojazdów innych kategorii wprowadzonych do obrotu handlowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w ciągu 12 miesięcy przed datą utraty ważności świadectwa homologacji tego typu pojazdu. Jeżeli liczba odpowiadająca odpowiednio 10 % lub 30 % jest mniejsza niż 100, dopuszcza się wprowadzenie do obrotu handlowego na niniejszych zasadach 100 pojazdów.

Okres ważności zwolnienia udzielonego w oparciu o kryteria końcowej partii produkcji nie może przekraczać dla pojazdów kompletnych 12 miesięcy, a dla pojazdów skompletowanych 18 miesięcy od chwili utraty ważności homologacji.

Zwolnienie z obowiązku homologacji w oparciu o kryteria końcowej partii produkcji stosuje się wyłącznie do pojazdów, które znajdują się na terytorium Wspólnoty Europejskiej oraz mają ważny wyciąg ze świadectwa homologacji wydany w okresie, gdy homologacja typu danego pojazdu była jeszcze ważna, lecz pojazd nie został zarejestrowany lub wprowadzony do obrotu handlowego, zanim dana homologacja utraciła swoją ważność.

C. WARUNKI DOPUSZCZANIA NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ORAZ TECHNOLOGII

Dla pojazdów, części lub zespołów, w których zastosowano nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne lub technologie, które przez swoje właściwości nie pozwalają na spełnienie wymagań jednego lub więcej przepisu dotyczącego homologacji, minister może, po uzyskaniu decyzji akceptującej Komitetu Dostosowawczego do Postępu Technicznego działającego na rzecz Komisji Europejskiej, wydać świadectwo homologacji, którego ważność jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jego okres ważności nie może być krótszy niż 36 miesięcy. W celu wyraźnego zaznaczenia ograniczeń zawartych w takim świadectwie jego numer powinien odbiegać od systemu numerowania świadectw homologacji opisanego w załączniku nr 12 i zawierać dodatkowe symbole wskazujące charakter tego świadectwa.

Minister wysyła do Komisji Europejskiej wniosek wraz z załącznikami wymienionymi w § 7 ust. 3 rozporządzenia do Komisji Europejskiej, która powinna w ciągu trzech miesięcy od daty otrzymania kompletnej dokumentacji przedstawić projekt decyzji Komisji do akceptacji Komitetu Dostosowawczego do Postępu Technicznego.

W przypadkach gdy odpowiednie przepisy dotyczące homologacji zostały dostosowane do postępu technicznego w taki sposób, że pojazdy, części lub zespoły, na które wydano świadectwo homologacji zgodnie z powyższymi zasadami, spełniają wymagania znowelizowanych przepisów dotyczących homologacji, homologacje te powinny zostać zastąpione homologacjami zwykłymi, z zachowaniem przedziałów czasowych potrzebnych np. producentom na zmianę oznakowania homologacyjnego swoich wyrobów. Będzie to obejmowało usunięcie informacji dotyczących ograniczeń lub odstępstw bądź zastąpienie numerów homologacji odbiegających od systemu numerowania świadectw homologacji opisanego w załączniku nr 12 zwykłymi numerami homologacji.

Jeżeli nie zostały podjęte kroki w celu przyjęcia odpowiedniego przepisu dotyczącego homologacji, to ważność świadectw homologacji udzielonych według przepisów niniejszego załącznika może zostać przedłużona na wniosek ministra, po uzyskaniu nowej decyzji akceptującej Komisji Europejskiej.

ZAŁĄCZNIK  Nr 12

SYSTEM NUMEROWANIA ŚWIADECTW HOMOLOGACJI TYPU(1)

A. SYSTEM NADAWANIA NUMERÓW ŚWIADECTW HOMOLOGACJI TYPU WE (PRZEDMIOTY WYPOSAŻENIA I CZĘŚCI ORAZ POJAZDY KATEGORII M1 Z SILNIKAMI SPALINOWYMI)

1. Numer homologacji typu składa się z:

- czterech pól w przypadku homologacji typu pojazdu i

- pięciu pól w przypadku homologacji typu przedmiotów wyposażenia i części, jak wyszczególniono poniżej. We wszystkich przypadkach poszczególne pola numeru rozdziela się znakiem "*".

Pole 1: mała litera "e" i następujący po niej numer (lub kod) wyróżniający państwa członkowskiego wydającego homologację typu: 1 - Niemcy; 2 - Francja; 3 - Włochy; 4 - Niderlandy; 5 - Szwecja; 6 - Belgia; 7 - Węgry; 8 - Czechy; 9 - Hiszpania; 11 - Zjednoczone Królestwo; 12 - Austria; 13 - Luksemburg; 17 - Finlandia; 18 - Dania; 20 - Polska; 21 - Portugalia; 23 - Grecja; 24 - Irlandia; 26 - Słowenia; 27 - Słowacja; 29 - Estonia; 32 - Łotwa; 36 - Litwa; CY - Cypr; MT - Malta.

Pole 2: numer dyrektywy podstawowej.

Pole 3: numer ostatniej zmieniającej dyrektywy stosowanej w homologacji typu.

W przypadku homologacji typu pojazdu oznacza to ostatnią dyrektywę zmieniającą dyrektywę podstawową.

W przypadku homologacji typu przedmiotów wyposażenia i części oznacza to ostatnią zmianę do dyrektywy podstawowej, dotyczącą danego przedmiotu wyposażenia lub części.

Jeśli jednak dyrektywa podstawowa nie została zmieniona, to jej numer jest powtórzony w polu 3.

Jeśli dyrektywa zawiera różne terminy wdrożenia odnoszące się do różnych norm technicznych, to dodaje się znak alfabetu celem określenia normy, zgodnie z którą udzielono homologacji typu.

W przypadku gdy homologacja typu przedmiotów wyposażenia lub części jest możliwa zgodnie z rozdziałami lub sekcjami tej samej dyrektywy, to po numerze tej dyrektywy następuje numer rozdziału1, załącznika2 i dodatku3 w celu wskazania zakresu homologacji typu. We wszystkich przypadkach numery te należy przedzielić znakiem "/".

1 Cyframi arabskimi.

2 Cyframi rzymskimi.

3 Cyframi arabskimi i dużymi literami, w stosownych przypadkach.

Pole 4: czterocyfrowy numer kolejny (w razie konieczności, z zerami na początku) dla oznaczenia podstawowego numeru homologacji typu. Numeracja zaczyna się od 0001 dla każdej dyrektywy podstawowej.

Pole 5: dwucyfrowy numer kolejny (w razie konieczności, z zerami na początku) dla oznaczenia rozszerzenia. Numeracja zaczyna się od 00 dla każdego podstawowego numeru homologacji typu.

2.
W przypadku homologacji typu WE całego pojazdu pomija się pole 2.
3.
Na tabliczce znamionowej pojazdu pomija się pole 5.
4.
Przykład homologacji typu numer 3 udzielonej przez Francję, zgodnie z dyrektywą dotyczącą hamowania:

e2*71/320*98/12*0003*00

lub e2*88/77*91/542A*0003*00 w odniesieniu do dyrektywy dotyczącej emisji o dwóch etapach wprowadzania.

5. Przykład homologacji typu pojazdu numer 4 (drugie rozszerzenie) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo:

el 1*98/14*0004*02

dyrektywa 98/14/WE była wówczas ostatnio wprowadzoną zmianą do dyrektywy 70/156/EWG.

6. Przykład numeru homologacji typu pojazdu umieszczonego na tabliczce znamionowej pojazdu:

el1*98/14*0004

B. SYSTEM NADAWANIA NUMERÓW ŚWIADECTW HOMOLOGACJI TYPU EKG ONZ

System nadawania numerów świadectw homologacji typu oraz znakowania wyrobów określają poszczególne regulaminy EKG ONZ.

C. SYSTEM NADAWANIA NUMERÓW KRAJOWYCH ŚWIADECTW HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU (POJAZDY INNYCH KATEGORII NIŻ M1 Z SILNIKAMI SPALINOWYMI)

System nadawania numerów krajowych świadectw homologacji typu oraz znakowania wyrobów jest analogiczny jak w przypadku homologacji WE, z uwzględnieniem następującej różnicy:

W przypadku homologacji typu pojazdu w polu 1 wpisuje się duże litery "PL" oraz pomija się pole 2 i pole 3.

Przykład:

Drugie rozszerzenie do czwartej homologacji udzielonej dla typu pojazdu: PL*0004*02.

________

(1) Sposób znakowania przedmiotów wyposażenia i części pojazdów powinien być zgodny z wymaganiami odpowiednich przepisów dotyczących homologacji.

ZAŁĄCZNIK  Nr 13

WZORY ŚWIADECTW HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU

A. WZÓR ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU DLA SAMOCHODU OSOBOWEGO Z SILNIKIEM SPALINOWYM

maksymalny format: A4 (210 x 297 mm)

wzór

B. WZÓR ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU DLA POJAZDÓW INNYCH NIŻ SAMOCHODY OSOBOWE Z SILNIKIEM SPALINOWYM

maksymalny format: A4 (210 x 297 mm)

wzór

ZAŁĄCZNIK  Nr 14 6

WZORY WYCIĄGÓW ZE ŚWIADECTW HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU(1)

WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI

dla kompletnych/skompletowanych pojazdów

wzór

WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI

dla pojazdów niekompletnych

wzór

ZAŁĄCZNIK  Nr 15

WZORY ODPISÓW DECYZJI ZWALNIAJĄCYCH Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU(1)

maksymalny format: A4 (210 x 297 mm) lub złożone do tego formatu

A. WZÓR ODPISU DECYZJI ZWALNIAJĄCEJ Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU DLA POJAZDÓW KOMPLETNYCH/SKOMPLETOWANYCH

wzór

B.WZÓR ODPISU DECYZJI ZWALNIAJĄCEJ Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU DLA POJAZDÓW NIEKOMPLETNYCH

maksymalny format: A4 (210 x 297 mm) lub złożone do tego formatu

wzór

ZAŁĄCZNIK  Nr 16

WZÓR

LISTA WYDANYCH ŚWIADECTW HOMOLOGACJI TYPU PRZEDMIOTÓW WYPOSAŻENIA I CZĘŚCI

pieczęć organu właściwego

w sprawach homologacji

Numer listy: .................................................

Obejmuje okres od: ................... do: ...................

Należy podać następujące informacje w odniesieniu do każdej

homologacji, której(rą) udzielono, odmówiono, cofnięto w

podanym okresie:

Producent: ...................................................

Numer homologacji typu: ......................................

Powód rozszerzenia (o ile występuje): ........................

Marka: .......................................................

Typ: .........................................................

Data wydania: ................................................

Data pierwszego wydania (w przypadku rozszerzeń): ............

ZAŁĄCZNIK  Nr 17

PROCEDURY HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU

1. W przypadku wystąpienia o homologację typu pojazdu należy:
a)
sprawdzić, czy homologacje wydane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi homologacji są ważne w świetle zawartych w tych przepisach okresów przejściowych oraz zażądać, w razie potrzeby, uzupełnienia ich zakresu;
b)
upewnić się, na podstawie analizy dokumentacji, że charakterystyka i dane pojazdu zawarte w części I opisu technicznego typu pojazdu są podane w pozostałych zbiorach dokumentacyjnych i w świadectwach homologacyjnych odpowiednich przepisów dotyczących homologacji; jeżeli treść któregokolwiek punktu części I opisu technicznego nie jest zawarta w zbiorze dokumentacyjnym żadnego z przepisów dotyczących homologacji, należy potwierdzić, że odpowiednia część lub cecha pojazdu jest zgodna z danymi szczegółowymi podanymi w pełnym zbiorze dokumentacji;
c)
przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie inspekcji części i układów pojazdu na wybranej próbce pojazdów należących do homologowanego typu w celu sprawdzenia, czy pojazd jest wykonany zgodnie z odpowiednimi danymi zawartymi w potwierdzonym opisie technicznym w odniesieniu do wszystkich homologacji według przepisów dotyczących homologacji;
d)
przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie odpowiednich sprawdzeń dotyczących montażu zespołów.
e)
przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie niezbędnych sprawdzeń dotyczących obecności urządzeń, których dotyczą przypisy (1) i (2) przywołane w części I w załączniku 6 do rozporządzenia.

2. Liczba pojazdów poddanych badaniu, o którym mowa w pkt 1c, powinna być taka, aby możliwe było właściwe sprawdzenie wszelkich homologowanych kombinacji pod względem następujących zagadnień:

ZagadnienieKategoria pojazdu
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
SilnikXXXXXX----
Skrzynia biegówXXXXXX----
Liczba osiXXXXXXXXX
Osie napędowe (liczba, położenie, związki kinematyczne) XXXXXX----
Osie kierowane (liczba i położenie)XXXXXXXXXX
Rodzaj nadwoziaXXXXXXXXXX
Liczba drzwiXXXXXXXXXX
Kierunek ruchu drogowegoXXXXXX----
Liczba miejsc do siedzeniaXXXXXX----
Wyposażenie dodatkoweXXXXXX----

3. W przypadku gdy niedostępne jest świadectwo homologacji dotyczące dowolnego przepisu dotyczącego homologacji, należy:

a)
doprowadzić do badań i sprawdzeń wymienionych w tym przepisie,
b)
sprawdzić, czy pojazd zgodny z opisem technicznym spełnia wymagania techniczne wszystkich przepisów dotyczących homologacji,
c)
przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie odpowiednich sprawdzeń dotyczących montażu odpowiednich zespołów.
d)
przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie niezbędnych sprawdzeń dotyczących obecności urządzeń, których dotyczą przypisy (1) i (2) przywołane w części I w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK  Nr 18

PROCEDURY HOMOLOGACJI WIELOSTOPNIOWEJ TYPU POJAZDU

1.
Ogólnie
1)
Właściwe działanie procesu homologacji wielostopniowej wymaga współpracy wszystkich związanych producentów. W tym celu należy zapewnić, przed udzieleniem homologacji drugiego lub kolejnych jej etapów, istnienie właściwych porozumień pomiędzy odpowiednimi producentami w celu przekazywania oraz wymiany dokumentów i informacji tak, aby skompletowany typ pojazdu spełniał wymagania techniczne wszystkich odpowiednich przepisów dotyczących homologacji, które określa załącznik nr 6-8 do rozporządzenia. Takie informacje powinny zawierać szczegóły odpowiednich układów, części, zespołów oraz elementów pojazdu tworzących część jeszcze niehomologowanego, niekompletnego pojazdu.
2)
Homologacje typu zgodnie z niniejszym załącznikiem są udzielone na podstawie aktualnego stanu kompletacji typu pojazdu i powinny zawierać wszystkie homologacje udzielone na wcześniejszych etapach.
3)
Każdy producent w procedurze homologacji wielostopniowej jest odpowiedzialny za homologację oraz zgodność produkcji wszystkich układów, części lub zespołów, które są wytwarzane przez niego lub zabudowane przez niego na aktualnym etapie zabudowy. Nie jest on odpowiedzialny za obiekty, które były homologowane na wcześniejszych etapach, z wyjątkiem tych przypadków, w których dokonuje on zmiany odpowiednich części w stopniu, który narusza lub unieważnia wydaną wcześniej homologację.
2.
Procedury

W przypadku wystąpienia o homologację wielostopniową typu pojazdu należy:

1)
sprawdzić, czy dokonano wszystkich homologacji według odpowiednich przepisów dotyczących homologacji;
2)
zapewnić, aby wszystkie odpowiednie dane, uwzględniając stan kompletacji pojazdu, były zawarte w dokumencie informacyjnym;
3)
w odniesieniu do dokumentacji upewnić się, że opis i dane pojazdu podane w opisie technicznym znajdują się w świadectwach homologacji wydanych według odpowiednich przepisów dotyczących homologacji; w przypadku pojazdów skompletowanych, o ile odpowiednia liczba porządkowa w części I opisu technicznego nie jest umieszczona w dokumentacji homologacyjnej dowolnego przepisu cząstkowego, należy potwierdzić, że odpowiednia część właściwości jest zgodna z danymi szczegółowymi zawartymi w opisie technicznym;
4)
dla wybranej próbki spośród pojazdów, których typ ma być homologowany, przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie kontroli elementów pojazdu oraz układów w celu sprawdzenia, czy pojazd(y) jest (są) wykonany(ne) zgodnie z odpowiednimi danymi zawartymi w dokumentacji homologacyjnej w odniesieniu do homologacji według wszystkich odpowiednich przepisów cząstkowych;
5)
w odniesieniu do zespołów (o ile one występują) przeprowadzać kontrolę ich zamocowania lub zorganizować możliwość wykonywania tej kontroli.
3.
Liczba pojazdów, które mają być sprawdzane dla celów ust. 2 pkt 4, powinna być wystarczająca, aby umożliwiać właściwą kontrolę różnych kombinacji, które mają być homologowane zgodnie ze stanem kompletacji pojazdu ze względu na następujące kryteria:
1)
silnik,
2)
skrzynia biegów,
3)
osie napędowe (liczba, położenie, wzajemne połączenia),
4)
osie kierowane (liczba i położenie),
5)
rodzaj nadwozia,
6)
liczba drzwi,
7)
kierunku ruchu,
8)
liczba siedzeń,
9)
poziom wyposażenia.
4.
Identyfikacja pojazdu

W drugim i kolejnych etapach kompletacji, poza tabliczką znamionową wynikającą z przepisu dotyczącego homologacji, każdy następny producent powinien przymocować do pojazdu dodatkową tabliczkę, której wzór przedstawiono w dodatku do niniejszego załącznika. Tabliczka ta powinna być przymocowana w sposób trwały w miejscu widocznym i łatwo dostępnym, na części niepodlegającej wymianie podczas użytkowania. Dopuszcza się stosowanie przyklejanej tabliczki znamionowej z tworzyw sztucznych o strukturze uniemożliwiającej późniejsze zmiany danych. Tabliczka powinna ukazywać w sposób czytelny i trwały następujące informacje w kolejności:

1)
nazwa producenta,
2)
pola 1, 3 i 4 numeru homologacji WE lub krajowej (PL),
3)
etap homologacji,
4)
kolejny numer pojazdu,
5)
maksymalna masa całkowita pojazdu(a),
6)
maksymalna masa całkowita zespołu (o ile pojazd jest przeznaczony do ciągnięcia przyczepy)(a),
7)
maksymalna masa przypadająca na każdą z osi (wynikająca z jej nośności), podane w kolejności od przodu do tyłu(a),
8)
w przypadku naczepy dopuszczalna maksymalna masa przypadająca na sworzeń zaczepowy naczepy(a),
9)
o ile powyższe stwierdzenia nie stanowią inaczej, tabliczka powinna odpowiadać wymaganiom podanym w dyrektywie 76/114/EWG.

Dodatek do załącznika nr 18

WZÓR DODATKOWEJ TABLICZKI PRODUCENTA

(poniższy wzór podano jedynie jako przykład)

NAZWA PRODUCENTA (Etap 3)
e2*98/14*2609
Etap 3
WD9VD58D98D234560
1.500 kg
2.500 kg
1 - 700 kg
2 - 800 kg

________

(a) Tylko wtedy, gdy wartość ta zmienia się podczas bieżącego etapu homologacji.

ZAŁĄCZNIK  Nr 19 7

WYKAZ JEDNOSTEK UPOWAŻNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH ORAZ KONTROLI ZGODNOŚCI PRODUKCJI LUB MONTAŻU

1) Instytut Transportu Samochodowego

ul. Jagiellońska 80, 03-301 WARSZAWA

- do badań homologacyjnych typu pojazdów wszystkich

kategorii (w tym według dyrektywy(*) 70/156/EWG)

oraz prowadzenia kontroli zgodności produkcji w

tym zakresie;

- do badań homologacyjnych typu przedmiotu

wyposażenia lub części pojazdu według dyrektyw(*)

70/157/EWG, 70/220/EWG, 70/222/EWG, 70/388/EWG,

72/306/EWG, 75/443/EWG, 76/114/EWG, 76/756/EWG,

76/757/EWG, 76/758/EWG, 76/759/EWG, 76/760/EWG,

76/761/EWG, 76/762/EWG, 77/389/EWG, 77/538/EWG,

77/539/EWG, 77/540/EWG, 77/541/EWG, 77/649/EWG,

78/316/EWG, 78/317/EWG, 78/318/EWG, 78/549/EWG,

80/1268/EWG, 80/1269/EWG, 88/77/EWG, 91/226/EWG,

92/21/EWG, 92/24/EWG, 97/27/WE, 98/91/WE,

2001/56/EWG, 2001/85/WE, 2003/97/WE, 2003/102/WE

oraz prowadzenia kontroli zgodności produkcji w

tym zakresie;

- do badań homologacyjnych typu przedmiotu

wyposażenia lub części pojazdu według regulaminów

EKG ONZ nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 23,

24, 27, 31, 36, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 50, 51,

52, 65, 67, 68, 69,70, 83, 84, 85, 87, 89, 91,

100, 101, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113 oraz

prowadzenia kontroli zgodności produkcji w tym

zakresie.

2) Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych

ul. Napoleona 2, 05-230 KOBYŁKA

- do badań homologacyjnych typu pojazdu w

odniesieniu do:

a) żurawi samochodowych,

b) koparek,

c) koparko-spycharek,

d) ładowarek,

e) podnośników do prac konserwacyjno-montażowych,

f) agregatów wiertniczych

oraz innych pojazdów specjalnych i

specjalizowanych dla budownictwa oraz prowadzenia

kontroli zgodności produkcji w tym zakresie.

3) Przemysłowy Instytut Motoryzacji,

ul. Jagiellońska 55,

03-301 WARSZAWA

- do badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu według dyrektyw(*) 70/157/EWG, 70/221/EWG, 70/311/EWG, 70/387/EWG, 70/388/EWG, 71/320/EWG, 72/245/EWG, 74/60/EWG, 74/61/EWG, 74/297/EWG, 74/408/EWG, 74/483/EWG, 76/115/EWG, 77/389/EWG, 77/541/EWG, 78/549/EWG, 78/932/EWG, 89/297/EWG, 91/226/EWG, 92/114/EWG, 94/20/WE, 95/28/WE, 96/27/WE, 96/79/WE, 2000/40/WE, 2001/85/WE(**), 2003/102/WE, 2005/64/WE, 2005/66/WE oraz prowadzenia kontroli zgodności produkcji w tym zakresie;
- do badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu według Regulaminów EKG ONZ Nr 10, 11, 12, 13, 13H, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 42, 44, 55, 58, 59, 61, 66, 67, 73, 79, 80, 90, 93, 94, 95, 97, 102, 110, 115 oraz prowadzenia kontroli zgodności produkcji w tym zakresie.
4)(uchylony)
5) Politechnika Świętokrzyska Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej

al. Tysiąclecia P. P. 7,

25-314 KIELCE

- do badań homologacyjnych typu przedmiotu

wyposażenia lub części pojazdu według dyrektywy(*)

74/61/EWG oraz prowadzenia kontroli zgodności

produkcji w tym zakresie;

- do badań homologacyjnych typu przedmiotu

wyposażenia lub części pojazdu według regulaminu

EKG ONZ nr 18 i 97 oraz prowadzenia kontroli

zgodności produkcji w tym zakresie.

6) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego

ul. Starołęcka 18, 61-361 POZNAŃ

- do badań homologacyjnych typu przedmiotu

wyposażenia lub części pojazdu według dyrektywy(*)

92/23/EWG oraz prowadzenia kontroli zgodności

produkcji w tym zakresie;

- do badań homologacyjnych typu przedmiotu

wyposażenia lub części pojazdu według regulaminu

EKG ONZ nr 30, 54, 64, 108 i 109 oraz prowadzenia

kontroli zgodności produkcji w tym zakresie.

7) Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie Oddział Szkła w Krakowie

ul. Lipowa 3, 30-702 KRAKÓW

- do badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu według Regulaminu EKG ONZ Nr 43 oraz prowadzenia kontroli zgodności produkcji w tym zakresie;

- do badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu według dyrektywy(*) 92/22/EWG oraz prowadzenia kontroli zgodności produkcji w tym zakresie.

8) Transportowy Dozór Techniczny

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 WARSZAWA

- do badań homologacyjnych typu przedmiotu

wyposażenia lub części pojazdu według regulaminu

EKG ONZ nr 111 oraz prowadzenia kontroli zgodności

produkcji w tym zakresie.

9) Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1, 05-070 SULEJÓWEK, skr. poczt. 45

- do badań homologacyjnych typu przedmiotu

wyposażenia lub części pojazdu według regulaminu

EKG ONZ nr 90 oraz prowadzenia kontroli zgodności

produkcji w tym zakresie.

________

(*) Z późniejszymi zmianami.

(**) Wyłącznie w odniesieniu do badania wytrzymałości konstrukcji pojazdów kategorii M2 i M3.

1 Załącznik nr 2:

-zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r. (Dz.U.06.205.1512) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 lutego 2008 r. (Dz.U.08.29.166) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2008 r.

2 Załącznik nr 3:

-zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r. (Dz.U.06.205.1512) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 lutego 2008 r. (Dz.U.08.29.166) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2008 r.

3 Załącznik nr 6:

-zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r. (Dz.U.06.205.1512) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 5 lutego 2008 r. (Dz.U.08.29.166) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 października 2011 r. (Dz.U.11.226.1361) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 listopada 2011 r.

4 Załącznik nr 7:

-zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r. (Dz.U.06.205.1512) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 5 lutego 2008 r. (Dz.U.08.29.166) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 października 2011 r. (Dz.U.11.226.1361) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 listopada 2011 r.

5 Załącznik nr 9:

-zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r. (Dz.U.06.205.1512) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 5 lutego 2008 r. (Dz.U.08.29.166) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2008 r.

6 Załącznik nr 14 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r. (Dz.U.06.205.1512) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2006 r.
7 Załącznik nr 19:

-zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r. (Dz.U.06.205.1512) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 5 lutego 2008 r. (Dz.U.08.29.166) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2008 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 września 2011 r. (Dz.U.11.206.1218) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 października 2011 r.