Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.216.1278

Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 26 września 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

Na podstawie art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1762 oraz z 2008 r. Nr 77, poz. 457 i Nr 235, poz. 1590) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Do wyczerpania nakładów druków formularzy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r., może być stosowany wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem przypadków, gdy zgłoszenie dotyczy nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem zapisu zwykłego lub windykacyjnego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 października 2011 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 85, poz. 458, Nr 149, poz. 887 i Nr 171, poz. 1016.

ZAŁĄCZNIK 

ZGŁOSZENIE O NABYCIU WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH

wzór