Zm.: rozporządzenie w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego. - Dz.U.2011.223.1332 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.223.1332

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 19 września 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 228, poz. 2261 oraz z 2004 r. Nr 107, poz. 1135) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego (Dz. U. Nr 200, poz. 2055) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w ust. 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;",

b)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szef Służby Wywiadu Wojskowego;";

2)
w ust. 2:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szef Służby Wywiadu Wojskowego;",

b)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej - gospodarka morska i transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).