Współdziałanie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.220.1302

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 października 2011 r.
w sprawie współdziałania Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa zakres, tryb i sposób współdziałania Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanej dalej "SKW", przy wykonywaniu funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w odniesieniu do podmiotów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej "ustawą".
2.
Współdziałanie obejmuje:
1)
udzielanie Szefowi ABW przez Szefa SKW informacji niezbędnych do wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa;
2)
asystowanie imiennie upoważnionych funkcjonariuszy ABW podczas wykonywania czynności właściwych dla krajowej władzy bezpieczeństwa przez SKW oraz imiennie upoważnionych żołnierzy lub funkcjonariuszy SKW podczas wykonywania czynności właściwych dla krajowej władzy bezpieczeństwa przez ABW;
3)
wydawanie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych międzynarodowych, o których mowa w zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umowach z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi;
4)
nadzór nad funkcjonowaniem systemu kancelarii tajnych przetwarzających informacje niejawne międzynarodowe, zwanych dalej "kancelariami tajnymi międzynarodowymi";
5)
ustalanie zasad zarządzania i dystrybucji materiałów kryptograficznych, przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych międzynarodowych lub pochodzących z wymiany międzynarodowej;
6)
udzielanie akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych międzynarodowych;
7)
prowadzenie certyfikacji urządzeń i narzędzi kryptograficznych, środków ochrony elektromagnetycznej, a także urządzeń i narzędzi służących do realizacji zabezpieczeń teleinformatycznych w systemach teleinformatycznych, przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych międzynarodowych;
8)
prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych międzynarodowych;
9)
prowadzenie sprawdzeń stanu ochrony informacji niejawnych międzynarodowych wynikających z zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, zwanych dalej "inspekcjami", oraz audytów bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, zwanych dalej "audytami";
10)
prowadzenie wynikających z zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi postępowań mających na celu wyjaśnienie okoliczności naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa informacji niejawnych międzynarodowych, zwanych dalej "postępowaniami wyjaśniającymi";
11)
proponowanie składu delegacji reprezentujących Rzeczpospolitą Polską przed organizacjami międzynarodowymi i krajowymi władzami bezpieczeństwa innych państw oraz ustalanie treści stanowisk przedstawianych przez takie delegacje;
12)
prowadzenie zbiorów danych dotyczących wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa, dostęp do nich oraz udzielanie informacji z tych zbiorów.
1.
Współdziałanie, o którym mowa w § 1, może polegać w szczególności na:
1)
powołaniu zespołu składającego się z funkcjonariuszy ABW oraz żołnierzy lub funkcjonariuszy SKW;
2)
organizowaniu doraźnych kontaktów roboczych i planowych odpraw sprawozdawczych;
3)
wskazaniu stałego punktu kontaktowego;
4)
stworzeniu lub wskazaniu systemu teleinformatycznego służącego wymianie informacji.
2.
W ramach współdziałania Szef ABW i Szef SKW wskazują jednostki, komórki organizacyjne lub upoważnionych funkcjonariuszy albo żołnierzy odpowiednio ABW albo SKW, którzy współdziałają ze sobą bezpośrednio.
1.
Współdziałanie w zakresie udzielania Szefowi ABW przez Szefa SKW informacji niezbędnych do wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa obejmuje:
1)
informowanie o prowadzonych procedurach określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych międzynarodowych;
2)
przekazywanie informacji dotyczących organizacji i stanu systemu ochrony informacji niejawnych międzynarodowych oraz działań planowanych i podejmowanych w celu zapewnienia prawidłowości jego funkcjonowania;
3)
bezzwłoczne informowanie o pojawiających się istotnych incydentach bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ust. 9 ustawy, w systemach, w których są przetwarzane informacje niejawne międzynarodowe;
4)
informowanie o wpływie oraz prowadzeniu korespondencji, której treść ma znaczenie dla zapewnienia prawidłowego nadzoru nad systemem ochrony informacji niejawnych międzynarodowych;
5)
przekazywanie danych koniecznych do wypełniania zadań informacyjnych, ewidencyjnych i analitycznych;
6)
udostępnianie sprawozdań, raportów, notatek lub innych podobnych dokumentów w zakresie, w jakim:
a)
zawierają wyniki czynności nadzorczych, wyjaśniających i innych opisujących stan systemu ochrony informacji niejawnych międzynarodowych,
b)
relacjonują udział w pracach zespołów, grup, komitetów i innych spotkań poświęconych ochronie informacji niejawnych międzynarodowych,
c)
dotyczą innych spraw objętych współdziałaniem w zakresie wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa;
7)
informowanie o systemach teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych międzynarodowych, ich lokalizacji, a także o planowanych w nich audytach oraz ustaleniach wynikających z tych audytów.
2.
Szef ABW, we współpracy z Szefem SKW, ustala częstotliwość przekazywania lub udostępniania oraz rodzaj wymaganych informacji, materiałów i dokumentów.
3.
Szef SKW przekazuje lub udostępnia Szefowi ABW wymagane informacje, materiały i dokumenty niezwłocznie, o ile nie wskazano terminu ich przekazania lub udostępnienia.
4.
Szef ABW udziela niezwłocznie Szefowi SKW informacji, o których mowa w ust. 1, w zakresie niezbędnym do zapewnienia skuteczności i jednolitości systemu ochrony informacji niejawnych międzynarodowych.
1.
W celu zebrania informacji niezbędnych do określenia jednolitych procedur właściwych dla krajowej władzy bezpieczeństwa, a także umożliwienia dokonania oceny zastosowanych w praktyce rozwiązań odpowiednio Szef SKW lub Szef ABW umożliwia asystowanie imiennie upoważnionych funkcjonariuszy ABW podczas wykonywania czynności właściwych dla krajowej władzy bezpieczeństwa przez SKW oraz imiennie upoważnionych żołnierzy i funkcjonariuszy SKW podczas wykonywania czynności właściwych dla krajowej władzy bezpieczeństwa przez ABW.
2.
Czynności, o których mowa w ust. 1, dotyczą:
1)
procedur tworzenia i nadzorowania kancelarii tajnych międzynarodowych;
2)
prowadzenia inspekcji lub audytów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w podmiotach, w których są lub będą przetwarzane informacje niejawne międzynarodowe;
3)
prowadzenia postępowań wyjaśniających związanych z naruszeniem przepisów o ochronie informacji niejawnych międzynarodowych;
4)
szkoleń oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i doradczych.
1.
Szef ABW, na wniosek składany przez Szefa SKW lub za jego pośrednictwem, wydaje zaświadczenie potwierdzające w obrocie zagranicznym spełnianie warunków bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych międzynarodowych na podstawie ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.
2.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef ABW może, na wniosek Szefa SKW, wydać zaświadczenie na podstawie ważnego poświadczenia bezpieczeństwa dotyczącego dostępu do krajowych informacji niejawnych o odpowiedniej klauzuli i jednocześnie wszczętego postępowania sprawdzającego dotyczącego dostępu do informacji niejawnych międzynarodowych.
1.
Szef ABW, na wniosek Szefa SKW, wpisuje kancelarię tajną międzynarodową, utworzoną w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy, do ewidencji kancelarii tajnych międzynarodowych.
2.
Wniosek zawiera:
1)
zaakceptowany przez Szefa SKW plan organizacji oraz projekt regulaminu kancelarii tajnej międzynarodowej, opracowane zgodnie z wzorami określonymi przez Szefa ABW we współpracy z Szefem SKW;
2)
wynik dokonanej przez Szefa SKW weryfikacji rozwiązań technicznych i organizacyjnych zawartych w planie organizacji kancelarii tajnej międzynarodowej w przypadku komórek organizacyjnych, w których będą przetwarzane informacje niejawne wymagające szczególnego nadzoru krajowej władzy bezpieczeństwa zgodnie z właściwymi przepisami, których Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana przestrzegać na mocy zawartych umów międzynarodowych.
3.
Szef ABW, na wniosek Szefa SKW, może wyrazić zgodę na odstąpienie od wymogu utworzenia kancelarii tajnej międzynarodowej w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy, w przypadku, gdy dostęp do informacji niejawnych międzynarodowych jest sporadyczny i doraźny, pod warunkiem wprowadzenia wymaganych przez ABW procedur zapewniających sprawowanie kontroli nad tymi informacjami.
4.
W przypadku wyrażenia zastrzeżeń do rozwiązań technicznych lub organizacyjnych przyjętych w planie organizacji lub projekcie regulaminu kancelarii tajnej międzynarodowej Szef ABW przekazuje je za pośrednictwem Szefa SKW do jednostki organizacyjnej, która przesłała taki plan lub regulamin, w celu ich uwzględnienia.
5.
Szef ABW, na wniosek Szefa SKW, wykreśla kancelarię tajną międzynarodową z ewidencji kancelarii tajnych międzynarodowych.
1.
Szef SKW i Szef ABW informują się wzajemnie o istniejących kancelariach kryptograficznych oraz ich lokalizacji.
2.
Dystrybucja materiałów kryptograficznych zabezpieczających funkcjonowanie systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem głównej kancelarii kryptograficznej podległej Szefowi ABW.
3.
Dystrybucja materiałów kryptograficznych zabezpieczających funkcjonowanie systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego odbywa się za pośrednictwem głównej kancelarii kryptograficznej podległej Szefowi SKW.
1.
Szef SKW informuje Szefa ABW o rozpoczęciu postępowań w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz wydanych świadectwach akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego lub innych dokumentach potwierdzających spełnienie wymagań bezpieczeństwa dla systemów przetwarzających informacje niejawne międzynarodowe w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy.
2.
Szef SKW oraz Szef ABW informują się wzajemnie o rozpoczęciu procesu certyfikacji urządzenia lub narzędzia kryptograficznego, a także urządzenia lub narzędzia służącego do realizacji zabezpieczenia teleinformatycznego, przeznaczonego do ochrony informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego lub Unii Europejskiej, oraz o wydaniu właściwego certyfikatu.
Szef SKW, we współpracy z Szefem ABW, opracowuje materiały szkoleniowe, które po akceptacji Szefa ABW są wykorzystywane przez SKW podczas szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych międzynarodowych. Szef ABW może także zalecać do wykorzystania w takim szkoleniu inne materiały, które są istotne dla celu szkolenia.
1.
W przypadku asystowania funkcjonariusza ABW w inspekcji lub audycie przeprowadzanym przez SKW albo żołnierza lub funkcjonariusza SKW w inspekcji lub audycie przeprowadzanym przez ABW osoba ta nie podejmuje czynności merytorycznych.
2.
Szef SKW informuje Szefa ABW o wynikach przeprowadzonych inspekcji i audytów.
1.
Szef SKW przekazuje Szefowi ABW informacje o czynnościach podjętych w ramach postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, oraz o jego wynikach.
2.
Szef ABW może zlecić Szefowi SKW podjęcie określonych czynności, o których mowa w ust. 1.
Szef ABW uzgadnia z Szefem SKW sprawy dotyczące realizacji umów międzynarodowych regulujących ochronę informacji niejawnych.
Szef ABW, we współpracy z Szefem SKW, uzgadnia szczegóły wizyt związanych z dostępem do informacji niejawnych międzynarodowych oraz transportów materiałów zawierających lub stanowiących informacje niejawne międzynarodowe, realizowanych na podstawie umów międzynarodowych, a także udziela informacji w tym zakresie.
1.
W ramach współdziałania Szefa ABW z Szefem SKW proponowanie składu delegacji reprezentujących Rzeczpospolitą Polską przed organizacjami międzynarodowymi i krajowymi władzami bezpieczeństwa innych państw oraz ustalanie treści stanowisk przedstawianych przez takie delegacje dotyczy przypadków udziału przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w:
1)
posiedzeniach komitetów, grup roboczych i zespołów eksperckich dotyczących ochrony informacji niejawnych międzynarodowych;
2)
negocjacjach umów międzynarodowych o ochronie informacji niejawnych;
3)
spotkaniach z przedstawicielami organizacji międzynarodowych odpowiedzialnymi za ochronę informacji niejawnych międzynarodowych oraz przedstawicielami krajowych władz bezpieczeństwa innych państw;
4)
innych przedsięwzięciach dotyczących ochrony informacji niejawnych międzynarodowych wymagających współdziałania w ramach wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa.
2.
Szef ABW i Szef SKW informują się wzajemnie o planowanym spotkaniu, jego tematyce, proponowanym składzie delegacji oraz treści przedstawianych przez nią stanowisk.
3.
Informacje, o których mowa w ust. 2, są przekazywane w terminie pozwalającym na uzgodnienie wspólnego stanowiska.
4.
Proponowanie składu delegacji oznacza wskazanie liczby i stanowisk osób wchodzących w jej skład.
5.
Szef ABW określa skład delegacji oraz treść przedstawianych przez nią stanowisk w przypadku braku uzgodnienia wspólnego stanowiska.
6.
Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się w przypadku udziału przedstawicieli ABW lub SKW w posiedzeniach zespołów zajmujących się akredytacją bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne międzynarodowe.
Szef ABW i Szef SKW zapewniają na zasadach wzajemności dostęp do następujących informacji, w tym w formie transmisji danych, o:
1)
etapie i wyniku procedur dotyczących badania zdolności osoby lub podmiotu do ochrony informacji niejawnych międzynarodowych, a także rozstrzygnięć i innych dokumentów wydanych w ich toku;
2)
utworzonych kancelariach tajnych międzynarodowych oraz kancelariach kryptograficznych;
3)
udzielonych akredytacjach systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych międzynarodowych;
4)
certyfikatach ochrony elektromagnetycznej, ochrony kryptograficznej oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego wydanych dla środków, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych międzynarodowych;
5)
uregulowaniach związanych z wymianą informacji niejawnych międzynarodowych oraz współpracą w ramach struktur organizacji międzynarodowych.
Szef ABW we współpracy z Szefem SKW udziela pomocy kierownikom jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, określając sposób postępowania w sprawach dotyczących zadań krajowej władzy bezpieczeństwa.
1.
Szef ABW dokonuje corocznie oceny współdziałania z Szefem SKW w zakresie wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa i przedstawia ją Przewodniczącemu Kolegium do Spraw Służb Specjalnych w terminie 2 miesięcy następujących po zakończeniu roku, którego ocena dotyczy.
2.
Szef ABW udostępnia Szefowi SKW ocenę, o której mowa w ust. 1, co najmniej 14 dni przed jej przedstawieniem Przewodniczącemu Kolegium do Spraw Służb Specjalnych.
3.
W przypadku zgłoszenia przez Szefa SKW zastrzeżeń do oceny, o której mowa w ust. 1, Szef ABW przedstawia tę ocenę Przewodniczącemu Kolegium do Spraw Służb Specjalnych wraz z zastrzeżeniami Szefa SKW.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.