Law Journal

Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2007.115.792 | ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo energetyczne.

Dz.U.2007.115.790 | ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

Dz.U.2014.112 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych.

Dz.U.2007.112.775 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Konwencja nr 188 dotycząca pracy w sektorze rybołówstwa. Genewa.2007.06.14.

Dz.U.2020.339 | umowa międzynarodowa z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Dz.U.2007.109.752 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dz.U.2007.120.821 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie formacji obrony cywilnej.

Dz.U.2018.1168 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.2007.109.755 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o orderach i odznaczeniach.

Dz.U.2007.123.848 | ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2007.125.873 | ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o opłacie skarbowej.

Dz.U.2007.128.883 | ustawa z dnia 13 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2007.109.751 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Wywiadu.

Dz.U.2007.110.759 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wzór ewidencji zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone pasze.

Dz.U.2007.107.737 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zasady organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego.

Dz.U.2007.109.753 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

System zasobów własnych Wspólnot Europejskich.

Dz.U.2009.143.1168 | decyzja z dnia 7 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Dostawy bezpośrednie środków spożywczych.

Dz.U.2007.112.774 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2007/2008.

Dz.U.2007.102.692 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Nagradzanie za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.

Dz.U.2007.113.777 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Krokowa w województwie pomorskim.

Dz.U.2007.102.694 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Wzór paszportu bydła.

Dz.U.2007.112.772 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

Dz.U.2007.106.723 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Dz.U.2007.120.825 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu nadawania stopni funkcjonariuszom Służby Więziennej.

Dz.U.2007.107.740 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szkolenia obronnego.

Dz.U.2007.106.722 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Połączenie Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz Instytutu Celulozowo-Papierniczego.

Dz.U.2007.110.762 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Stanowiska pracy związane z obronnością kraju w administracji publicznej.

Dz.U.2007.106.724 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe stawki opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposób uiszczania opłat.

Dz.U.2007.114.788 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Dz.U.2007.102.693 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Towary niebezpieczne, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia.

Dz.U.2007.107.742 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalanie wartości wskaźnika hałasu LDWN.

Dz.U.2007.106.729 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Włochy-Polska. Umowa o współpracy w zwalczaniu przestępczości. Warszawa.2007.06.04.

Dz.U.2009.133.1093 | umowa międzynarodowa z dnia 4 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Sposób ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Dz.U.2007.114.784 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dz.U.2007.107.735 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych.

Dz.U.2007.107.741 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana obszaru i osoby zarządzającego składem wolnocłowym na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Dz.U.2007.107.734 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Bułgaria-Polska. Protokół o przeglądzie umów dwustronnych. Sofia.2007.05.31.

Dz.U.2014.1044 | umowa międzynarodowa z dnia 31 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

Dz.U.2007.103.711 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 68/06.

Dz.U.2007.106.731 | wyrok z dnia 30 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej.

Dz.U.2007.97.642 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2007.105.716 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Oznakowanie pasz.

Dz.U.2007.102.703 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 20/06.

Dz.U.2007.105.721 | wyrok z dnia 29 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 8/06.

Dz.U.2007.105.720 | wyrok z dnia 29 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2006.

Dz.U.2007.102.697 | rozporządzenie z dnia 28 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Finlandia-Polska. Umowa o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Warszawa.2007.05.25.

Dz.U.2008.121.780 | umowa międzynarodowa z dnia 25 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Warunki i zakres dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

Dz.U.2007.101.687 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Zakres informacji oraz wzory formularzy służące do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.

Dz.U.2007.101.686 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Zasady sporządzania raportu wojewódzkiego.

Dz.U.2007.101.688 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2007 r. | Akt utracił moc