Law Journal

Izby zatrzymań.

Dz.U.2010.63.394 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Ewidencja wojskowa żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką.

Dz.U.2010.63.393 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni.

Dz.U.2010.62.391 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dz.U.2010.62.389 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 9/08.

Dz.U.2010.61.388 | wyrok z dnia 25 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 47/08.

Dz.U.2010.61.387 | wyrok z dnia 23 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 19/09.

Dz.U.2010.61.386 | wyrok z dnia 23 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Warunki techniczne dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego.

Dz.U.2010.61.383 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Służba wojskowa kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2010.61.382 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów.

Dz.U.2010.61.380 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Tryb wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące.

Dz.U.2010.61.379 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Dz.U.2010.61.378 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie statusu państwowego instytutu badawczego.

Dz.U.2010.61.377 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2010.61.376 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Dokumentacja i ewidencja dyscyplinarna.

Dz.U.2010.60.375 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dz.U.2010.60.374 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2010.60.372 | ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2010.58.368 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2010.57.357 | ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Dz.U.2010.57.356 | ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Ordynacja podatkowa.

Dz.U.2010.57.355 | ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Radzie Ministrów.

Dz.U.2010.57.354 | ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie przeciwpożarowej.

Dz.U.2010.57.353 | ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Niektóre warunki produkcji ekologicznej.

Dz.U.2010.56.348 | rozporządzenie z dnia 18 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego.

Dz.U.2010.56.347 | rozporządzenie z dnia 18 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Wojskowe dokumenty osobiste żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2010.56.343 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.U.2010.56.340 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów oraz wysokość dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom.

Dz.U.2010.56.339 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wykaz stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonujących badania laboratoryjne i pomiary ze wskazaniem obszaru.

Dz.U.2010.55.336 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie granicy portu morskiego w Wolinie od strony lądu.

Dz.U.2010.55.333 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Sposób działania ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia oraz sposób kwalifikacji potencjalnego biorcy.

Dz.U.2010.54.331 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Ośrodki dawców szpiku.

Dz.U.2010.54.330 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Przekazywanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych.

Dz.U.2010.54.329 | rozporządzenie z dnia 2 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i tryb udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Dz.U.2010.54.327 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.

Dz.U.2010.54.323 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Wykaz szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej.

Dz.U.2010.54.322 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Wskazanie grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Dz.U.2010.54.321 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o systemie oświaty.

Dz.U.2010.54.320 | ustawa z dnia 4 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Dz.U.2010.53.311 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zakres, rodzaj i sposób przeprowadzania czynności audytowych.

Dz.U.2010.52.309 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Wymogi, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.

Dz.U.2010.52.308 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń asystentów prokuratorów.

Dz.U.2010.50.305 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Równoważniki pieniężne przysługujące w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie.

Dz.U.2010.50.303 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie oraz wyekwipowanie żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2010.50.302 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2010.49.294 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres i sposób wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów.

Dz.U.2010.49.293 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Dz.U.2010.49.291 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Dz.U.2010.49.290 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2010 r. | Akt jednorazowy