Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2013 r. - Dz.U.2013.1334 - OpenLEX

Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2013 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1334

Akt utracił moc
Wersja od: 19 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2013 r.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 311) zarządza się, co następuje:
Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2013 r. wynosi 830,30 zł na 1 ha gruntów rolnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).