Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie... - Dz.U.2013.1269 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1269

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 28 października 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania (Dz. U. Nr 178, poz. 1378, z 2010 r. Nr 173, poz. 1176 oraz z 2012 r. poz. 828) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Wykaz producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym w roku .........
01. Nazwa jednostki certyfikującej02. Numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej

...................................................................................................................

04. Imię i nazwisko osoby wypełniającej wykaz
.....................................................................................................................03. Adres jednostki certyfikującej

...................................................................................................................

.......................................................................
Dane producenta i jego gospodarstwa
Lp.ImięNazwisko/

nazwa

Numer identyfikacyjny producenta*Powierzchnia realizowanego wariantu w ha [0,00]**Razem powierzchnia w ha [0,00] (suma kolumn 5-16)Uwagi***
uprawy rolniczetrwałe użytki zieloneuprawy warzywniczeuprawy roślin zielarskichuprawy sadownicze i jagodowepozostałe uprawy sadownicze i jagodowe
w okresie przestawiania

/konwersji

dla których zakończono okres przestawiania

/konwersji

w okresie przestawiania

/konwersji

dla których zakończono okres przestawiania

/konwersji

w okresie przestawiania

/konwersji

dla których zakończono okres przestawiania

/konwersji

w okresie przestawiania

/konwersji

dla których zakończono okres przestawiania

/konwersji

w okresie przestawiania

/konwersji

dla których zakończono okres przestawiania

/konwersji

w okresie przestawiania

/konwersji

dla których zakończono okres przestawiania

/konwersji

123456789101112131415161718
1
2
3
05.

................................................................................

(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania jednostki certyfikującej

.....................................................................

(miejsce i data sporządzenia)

Objaśnienia:

W wykazie za dany rok jednostki certyfikujące mogą umieszczać producentów spełniających wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, którzy zgłosili podjęcie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975) i dokonali tego zgłoszenia najpóźniej 25. dnia liczonego od dnia upływu ostatecznego terminu do składania wniosku o przyznanie płatności bezpośredniej, to jest od dnia 15 maja danego roku zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 311).

Producent ekologiczny spełniający wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, który zgłosił podjęcie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, po upływie 25. dnia liczonego od dnia upływu ostatecznego terminu do składania wniosku o przyznanie płatności bezpośredniej, to jest od dnia 15 maja danego roku zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, może być umieszczony w wykazie, jeżeli jednostka certyfikująca posiada dokumentację potwierdzającą, że spełniał on wymogi określone w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego przed tym terminem.

* Numer identyfikacyjny nadany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 86).

** W kolumnach 5-16 wpisuje się dla każdego producenta powierzchnię upraw spełniającą wymogi produkcji w rolnictwie ekologicznym, począwszy od dnia objęcia producenta systemem kontroli przez jednostkę certyfikującą, a na końcu każdej z tych kolumn podaje się sumę powierzchni upraw dla wszystkich producentów ujętych w wykazie. Przypisując rośliny uprawne do poszczególnych kategorii należy uwzględnić rośliny, do których przysługuje pomoc finansowa w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunkowi trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 361).

*** Należy podać:

1) szacunkową powierzchnię realizowanego wariantu, na której w trakcie kontroli nie była zachowana obsada roślin, ze wskazaniem sposobu obliczenia tej powierzchni w przypadku upraw sadowniczych i jagodowych oraz pozostałych upraw sadowniczych i jagodowych określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262 ,z późn. zm.);

2) datę zgłoszenia przez producenta podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, w przypadku gdy producent zgłosił się do jednostki certyfikującej po upływie 25. dnia liczonego od dnia upływu ostatecznego terminu do składania wniosku o przyznanie płatności bezpośredniej, to jest od dnia 15 maja danego roku zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, oraz datę objęcia producenta ekologicznego systemem kontroli, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym przez jednostkę certyfikującą, w przypadku producenta ekologicznego objętego systemem kontroli w tym roku;

3) szacunkową powierzchnię realizowanego wariantu, która została zniszczona w wyniku siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, o których mowa w art. 47 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.) lub w § 45 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

)

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).