Kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków... - Dz.U.2013.1327 - OpenLEX

Kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1327

Akt utracił moc
Wersja od: 17 listopada 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
2)
ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
3)
ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.);
4)
nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych;
5)
zakładzie - należy przez to rozumieć zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich;
6)
ośrodku - należy przez to rozumieć rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny.
1. 
Kryterium oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6 Karty Nauczyciela, art. 4 ustawy o systemie oświaty, art. 3 i art. 65 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz szczegółowych zadań zakładu lub ośrodka określonych odrębnymi przepisami - ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
2.  1
 Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania nauczyciela, że wydane polecenie było sprzeczne z dobrem nieletniego, dobrem publicznym, oraz nie stanowiła bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa zakładu lub ośrodka.
3. 
Dyrektor zakładu, dokonując oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w zakładzie, uwzględnia w szczególności:
1)
poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
2)
stopień realizacji indywidualnego planu resocjalizacji nieletniego oraz oferty resocjalizacyjnej zakładu;
3)
działania w zakresie przygotowania nieletniego do samodzielności życiowej, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb rozwojowych;
4)
zaangażowanie zawodowe w działalność resocjalizacyjną zakładu oraz podejmowanie działań innowacyjnych i współpracę z instytucjami wspomagającymi proces resocjalizacji;
5)
aktywność w podejmowaniu działań profilaktycznych, edukacyjnych i wychowawczych;
6)
aktywność w doskonaleniu zawodowym, w tym w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
7)
przestrzeganie ustalonego porządku pracy oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji;
8)
przestrzeganie i ochronę praw nieletniego;
9)
respektowanie i przestrzeganie zadań związanych z bezpieczeństwem zakładu;
10)
kulturę osobistą, poprawność używanego języka, zgodność postępowania z zasadami etyki zawodowej;
11)
sposoby przeciwdziałania negatywnym przejawom zachowań nieletnich.
4. 
Kierownik ośrodka, dokonując oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w ośrodku, uwzględnia w szczególności:
1)
stopień realizacji zadań ośrodka;
2)
aktywność w podejmowaniu działalności w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania demoralizacji;
3)
aktywność w doskonaleniu zawodowym, w tym w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
4)
prawidłowość prowadzenia dokumentacji;
5)
kulturę osobistą oraz zgodność postępowania z zasadami etyki zawodowej;
6)
poprawność, terminowość i rzetelność sporządzanych opinii;
7)
trafność doboru technik diagnostycznych oraz umiejętność ich interpretowania;
8)
sposób prowadzenia mediacji;
9)
sposób sprawowania opieki specjalistycznej nad nieletnim.
1. 
Przy ocenie pracy nauczyciela doradcy metodycznego uwzględnia się ocenę pracy dokonaną przez dyrektora właściwej placówki doskonalenia nauczycieli w zakresie dotyczącym wykonywania funkcji doradcy metodycznego.
2. 
W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w zakładzie, szkole lub ośrodku na podstawie art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela, oceny pracy nauczyciela dokonuje się w porozumieniu z dyrektorem zakładu, szkoły lub kierownikiem ośrodka, w którym nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć.
1. 
Do okresu oceny pracy nauczyciela, o którym mowa w art. 6a ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela, nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela trwającej dłużej niż miesiąc.
2.  2
 W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora zakładu lub kierownika ośrodka, a także na wniosek Ministra Sprawiedliwości, dyrektor zakładu lub kierownik ośrodka powiadamia o tym na piśmie nauczyciela, co najmniej na 30 dni przed dokonaniem oceny.
Na wniosek nauczyciela dyrektor zakładu lub kierownik ośrodka zasięga, a z własnej inicjatywy dyrektor zakładu lub kierownik ośrodka może zasięgnąć, opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego. Opinię wyraża się na piśmie.
1. 
Dyrektor zakładu lub kierownik ośrodka zapoznaje nauczyciela z pisemnym projektem oceny oraz wysłuchuje jego uwag i zastrzeżeń. Nauczyciel może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia na piśmie w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z projektem oceny pracy.
2. 
Na wniosek nauczyciela podczas zapoznawania go z projektem oceny pracy oraz wysłuchania jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.
3. 
Dyrektor zakładu lub kierownik ośrodka doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy, której odpis dołącza się do akt osobowych nauczyciela. Wzór karty oceny pracy stanowi załącznik do rozporządzenia.
1. 
Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, zespół oceniający powołany przez Ministra Sprawiedliwości w składzie:
1)
przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości jako przewodniczący zespołu;
2)
przedstawiciel rady zakładu lub przedstawiciel ośrodka;
3)
przedstawiciel nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości;
4)
na wniosek nauczyciela, przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela;
5)
nauczyciel doradca metodyczny, o ile odwołanie dotyczy oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego.
2. 
Zespół, o którym mowa w ust. 1, przed przystąpieniem do rozpatrzenia odwołania bada, czy ocena pracy nauczyciela została dokonana przez dyrektora zakładu lub kierownika ośrodka zgodnie z § 3-6. W razie wystąpienia uchybień formalnych zespół uchyla ocenę pracy nauczyciela i poleca dyrektorowi zakładu lub kierownikowi ośrodka ponowne jej ustalenie.
3. 
W przypadku gdy ocena pracy nauczyciela została dokonana przez dyrektora zakładu lub kierownika ośrodka zgodnie z § 3-6 zespół, o którym mowa w ust. 1, może ustalić nową ocenę pracy albo podtrzymać ocenę kwestionowaną przez nauczyciela.
4. 
Rozstrzygnięcia zespołu co do ustalenia nowej oceny pracy albo podtrzymania kwestionowanej przez nauczyciela oceny pracy zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.
5. 
W skład zespołu oceniającego nie mogą wchodzić osoby, które uczestniczyły w dokonaniu kwestionowanej oceny pracy.
6. 
Dyrektor zakładu lub kierownik ośrodka przekazuje niezwłocznie Ministrowi Sprawiedliwości odwołanie nauczyciela wraz z dokumentacją będącą podstawą ustalenia oceny pracy.
Przepisy § 1-7 stosuje się odpowiednio do nauczycieli religii, z tym że organ dokonujący oceny uwzględnia ocenę merytoryczną nauczyciela religii ustaloną przez właściwą władzę kościelną lub wyznaniową.
1. 
Oceny pracy dyrektora zakładu lub kierownika ośrodka dokonuje Minister Sprawiedliwości.
2. 
Kryterium oceny pracy dyrektora zakładu stanowi stopień realizacji zadań i obowiązków określonych w art. 6, art. 7 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela, art. 4 i art. 39 ustawy o systemie oświaty oraz art. 3 i art. 65 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i działalności administracyjnej.
3. 
Kryterium oceny pracy kierownika ośrodka stanowi stopień realizacji zadań i obowiązków określonych w art. 6, art. 7 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela, art. 4 i art. 39 ustawy o systemie oświaty oraz art. 3 i art. 65 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
4. 
Dokonanie oceny pracy dyrektora zakładu lub kierownika ośrodka wymaga zasięgnięcia opinii rady zakładu lub ośrodka i zakładowych organizacji związkowych działających w zakładzie lub ośrodku. Opinie te powinny być wyrażone na piśmie. Minister Sprawiedliwości bierze pod uwagę także spostrzeżenia sędziego rodzinnego wykonującego nadzór nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich, poczynione w toku wykonywania nadzoru, złożone w formie pisemnej.
5. 
Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora zakładu lub kierownika ośrodka przepisy § 2 ust. 2 oraz § 3-6 stosuje się odpowiednio.
W zakresie rozpatrzenia wniosku dyrektora zakładu lub kierownika ośrodka o ponowne ustalenie oceny jego pracy stosuje się odpowiednio przepis § 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 4

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

KARTA OCENY PRACY

......................................

(pieczęć)

1. Imię (imiona) i nazwisko nauczyciela (dyrektora zakładu/kierownika ośrodka*) ...............

................................................................................................................................................

2. Data urodzenia ......................................................................................................................

3. Wykształcenie .......................................................................................................................

4. Staż pracy pedagogicznej ......................................................................................................

5. Nazwa zakładu/ośrodka* ......................................................................................................

6. Zajmowane stanowiska (funkcja) .........................................................................................

7. Stopień awansu zawodowego ...............................................................................................

8. Data rozpoczęcia pracy w danym zakładzie/ośrodku* .........................................................

9. Forma nawiązania stosunku pracy ........................................................................................

10. Data powierzenia stanowiska kierowniczego w zakładzie/ośrodku* ...................................

11. Data dokonania poprzedniej oceny pracy .............................................................................

12. Ocena pracy i jej uzasadnienie**...........................................................................................

13. Stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ..................................................................................................

...............................................................................................

(data)(podpis oceniającego)

14. Z treścią oceny i przysługującym mi prawem do odwołania/do złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny*, w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia zostałem(-łam) zapoznany(-na).

...............................................................................................

(data)(podpis oceniającego)

______

* Niepotrzebne skreślić

** W przypadku oceny pracy nauczyciela uzasadnienie powinno uwzględniać realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 1327), mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez nauczyciela, a w przypadku dyrektora zakładu lub kierownika ośrodka - zadań, o których mowa w § 9 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia.

1 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 października 2015 r. (Dz.U.2015.1766) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 listopada 2015 r.
2 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 października 2015 r. (Dz.U.2015.1766) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 listopada 2015 r.
3 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 października 2015 r. (Dz.U.2015.1766) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 listopada 2015 r.
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 34, poz. 317), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 2013 r. na podstawie art. 250 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866).