Law Journal

Korea Płd.-Polska. Umowa o zabezpieczeniu społecznym. Warszawa.2009.02.25.

Dz.U.2010.35.192 | umowa międzynarodowa z dnia 25 lutego 2009 r. | Akt obowiązujący

Pomoc na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Dz.U.2015.949 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wzory dokumentów dotyczących zapisu historii statku oraz listy portów zawinięć statku.

Dz.U.2009.39.314 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2009 r. | Akt obowiązujący

Wzór deklaracji ochrony.

Dz.U.2009.39.315 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Dz.U.2009.33.261 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika.

Dz.U.2018.630 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Dokumentacja i procedury związane z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2009.32.229 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Ewidencja energii elektrycznej.

Dz.U.2009.32.243 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Ewidencja nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2009.32.234 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Informacja o wielkości sprzedaży papierosów oznaczonych maksymalną ceną detaliczną.

Dz.U.2009.32.244 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków i dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2014.1526 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie Państwowemu Instytutowi Geologicznemu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego.

Dz.U.2009.45.363 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2009.32.250 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

System teleinformatyczny przemieszczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju.

Dz.U.2009.32.230 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.

Dz.U.2009.39.322 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Warunki dotyczące miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2009.32.233 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Warunki prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe.

Dz.U.2014.353 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 34/07.

Dz.U.2009.37.296 | wyrok z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Wzory dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego.

Dz.U.2009.32.226 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Wzory treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe.

Dz.U.2009.32.239 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Wzór deklaracji uproszczonej.

Dz.U.2009.32.235 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Wzór informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach i dostawach wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych.

Dz.U.2009.32.247 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

Dz.U.2009.32.240 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zabezpieczenia akcyzowe.

Dz.U.2009.32.237 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego.

Dz.U.2009.32.241 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych.

Dz.U.2009.31.211 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych.

Dz.U.2009.36.280 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.

Dz.U.2009.32.225 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienia od podatku akcyzowego.

Dz.U.2009.32.228 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Dz.U.2009.32.236 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zwrot akcyzy od samochodu osobowego.

Dz.U.2019.1891 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zwrot kaucji.

Dz.U.2009.32.249 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2009 r.

Dz.U.2009.33.263 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Wykaz leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokość odpłatności za leki uzupełniające.

Dz.U.2009.35.275 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dz.U.2009.36.279 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Fundusz sołecki.

Dz.U.2009.52.420 | ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Wymagania dotyczące oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki.

Dz.U.2020.1847 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Prawo energetyczne.

Dz.U.2009.69.586 | ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie.

Dz.U.2009.37.286 | ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Kryteria, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej.

Dz.U.2009.31.210 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 2009 r. | Akt obowiązujący

Programy szkoleń oraz wzór świadectwa przeszkolenia oficera ochrony armatora i oficera ochrony obiektu portowego.

Dz.U.2009.34.269 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 2009 r. | Akt obowiązujący

Wzór formularza zgłoszenia wstępnego.

Dz.U.2009.34.268 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 2009 r. | Akt obowiązujący

Wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009 r.

Dz.U.2009.28.174 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Dz.U.2009.34.272 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Analiza przedsiębiorstwa państwowego dokonywana przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej.

Dz.U.2009.34.265 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Analiza spółki, przeprowadzana przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa.

Dz.U.2009.37.288 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb zbywania akcji Skarbu Państwa.

Dz.U.2009.34.264 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 10/07.

Dz.U.2009.30.205 | wyrok z dnia 17 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Dz.U.2009.34.266 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Praktyka zawodowa w aptece.

Dz.U.2009.31.215 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2009 r. | Akt obowiązujący

Wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.

Dz.U.2009.31.214 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej.

Dz.U.2009.41.333 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe.

Dz.U.2009.31.217 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy