Określenie wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób... - Dz.U.2013.1303 - OpenLEX

Określenie wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1303

Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 10 października 2013 r.
w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie art. 45b pkt 2 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór:
1)
rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
załączników do zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-38 i PIT-36L:
a)
informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,
b)
informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,
c)
informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,
d)
informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,
e)
informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z), stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia,
f)
informacji o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG), stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia.
1. 
Wzory, o których mowa w § 1, stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2013 r.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone na formularzu dotychczasowym. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 252, poz. 1518 oraz z 2012 r. poz. 1331).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PIT - 40 ROCZNE OBLICZENIE PODATKU OD DOCHODU UZYSKANEGO PRZEZ PODATNIKA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PIT-37 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PIT-36 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PIT-38 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PIT-36L ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

PIT-39 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

PIT/D INFORMACJA O ODLICZENIU WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

PIT/O INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU (PRZYCHODU) I OD PODATKU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

PIT/M INFORMACJA O DOCHODACH MAŁOLETNICH DZIECI, PODLEGAJĄCYCH ŁĄCZNEMU OPODATKOWANIU Z DOCHODAMI RODZICÓW

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

PIT/B INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY) Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

PIT/Z INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY) Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PROWADZONEJ PRZEZ PODATNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ZWOLNIENIA NA PODSTAWIE ART. 44 UST. 7A USTAWY, OSIĄGNIĘTEGO (PONIESIONEJ)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12

PIT/ZG INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW Z ZAGRANICY I ZAPŁACONYM PODATKU

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).