Zm.: ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawa o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej. - Dz.U.2013.1323 - OpenLEX

Zm.: ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawa o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1323

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2013 r.

USTAWA
z dnia 27 września 2013 r.
o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej

W ustawie z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2d w brzmieniu:

"2a. Minister Sprawiedliwości może zlecić wyspecjalizowanym podmiotom niektóre czynności związane z wydawaniem Monitora Sądowego i Gospodarczego.

2b. Monitor Sądowy i Gospodarczy wydawany jest w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

2c. Monitor Sądowy i Gospodarczy wydaje się w postaci elektronicznej.

2d. Monitor Sądowy i Gospodarczy rozpowszechnia się:

1) nieodpłatnie poprzez udostępnienie na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości,

2) odpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).",

b)
w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wszystkie wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że ustawa stanowi inaczej,",

c)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Zamieszczanie obwieszczeń i ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym podlega opłacie, z wyjątkiem ogłoszeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonywanych przez sąd rejestrowy z urzędu oraz gdy ustawa stanowi inaczej.",

d)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia:

1) tryb przyjmowania ogłoszeń i obwieszczeń do zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

2) sposób ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego rozpowszechnianych w sposób, o którym mowa w ust. 2d pkt 2,

3) wysokość opłat za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia lub obwieszczenia oraz sposób ich pobierania,

4) wymagania techniczne wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego

- mając na względzie pokrycie rzeczowych i osobowych kosztów zamieszczenia ogłoszeń i obwieszczeń oraz wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz potrzebę szybkiej publikacji i zapewnienie powszechnego dostępu do informacji publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.";

2)
w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Obwieszczenia lub ogłoszenia dotyczące przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego powinny zawierać, poza treścią obwieszczenia lub ogłoszenia, datę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer KRS.";

3)
w art. 4 uchyla się ust. 1.

W ustawie z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390 oraz z 2011 r. Nr 232, poz. 1378) art. 13 otrzymuje brzmienie:

"Art. 13. Konwencja i statut ugrupowania oraz ich zmiany podlegają nieodpłatnemu ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenia dokonuje minister właściwy do spraw zagranicznych.".

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 1 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 1 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.