Law Journal

Efektywność energetyczna.

Dz.U.2021.468 t.j. | ustawa z dnia 20 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Opalińskie Buczyny (PLH220099).

Dz.U.2021.467 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Służba zagraniczna.

Dz.U.2021.464 | ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.2021.463 | ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dz.U.2021.461 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2019 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Świadczenia przysługujące funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podróże służbowe, przeniesienia lub oddelegowania.

Dz.U.2021.460 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 października 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowiska Czernik (PLH140037).

Dz.U.2021.459 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Dane niezbędne do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz.U.2021.458 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.2021.457 t.j. | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.2021.450 t.j. | ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. | Akt obowiązujący

Określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2021.456 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2021 r. | Akt utracił moc

Określenie dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2021.455 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2021 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory prezydenta miasta Rzeszowa w województwie podkarpackim.

Dz.U.2021.452 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2021 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dz.U.2021.447 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Dz.U.2021.443 | rozporządzenie z dnia 10 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Dz.U.2021.442 t.j. | ustawa z dnia 8 maja 1997 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę.

Dz.U.2021.440 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Wypłacanie z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym.

Dz.U.2021.439 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Słupi (PLH220052).

Dz.U.2021.437 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Dz.U.2021.433 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Kolejne w 2021 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dz.U.2021.432 | ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.2021.431 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Sposób przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

Dz.U.2021.430 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju.

Dz.U.2021.429 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Przygotowanie i realizacja strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Dz.U.2021.428 t.j. | ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Komercjalizacja i niektóre uprawnienia pracowników.

Dz.U.2021.425 t.j. | ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. | Akt obowiązujący

Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dz.U.2021.424 t.j. | ustawa z dnia 8 marca 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

System ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2021.423 t.j. | ustawa z dnia 13 października 1998 r. | Akt obowiązujący

Krajowa Administracja Skarbowa.

Dz.U.2021.422 t.j. | ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw.

Dz.U.2021.421 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Dz.U.2021.419 t.j. | ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Dz.U.2021.417 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne.

Dz.U.2021.416 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Dz.U.2021.411 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 marca 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych.

Dz.U.2021.414 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.

Dz.U.2021.413 | rozporządzenie z dnia 3 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę.

Dz.U.2021.410 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Kodeks karny skarbowy.

Dz.U.2021.408 t.j. | ustawa z dnia 10 września 1999 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym.

Dz.U.2021.407 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Wykaz substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Dz.U.2021.406 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Legitymacja służbowa funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.U.2021.405 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 października 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Prokowo (PLH220080).

Dz.U.2021.404 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Finansowe wsparcie rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania.

Dz.U.2021.403 t.j. | ustawa z dnia 8 września 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Instytut Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego.

Dz.U.2021.402 t.j. | ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zasady użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.

Dz.U.2021.396 t.j. | ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 39/19.

Dz.U.2021.401 | wyrok z dnia 24 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego (PLH220095).

Dz.U.2021.400 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Huta Dolna (PLH220089).

Dz.U.2021.397 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Doliny Brdy i Chociny (PLH220058).

Dz.U.2021.394 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Wzór kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny.

Dz.U.2021.393 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Określenie wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Dz.U.2021.392 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Rada Akredytacyjna.

Dz.U.2021.391 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Źródliska Wzgórz Sokólskich (PLH200026).

Dz.U.2021.388 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Nowa Sikorska Huta (PLH220090).

Dz.U.2021.387 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Ochrona baz danych.

Dz.U.2021.386 t.j. | ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022.

Dz.U.2021.383 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2019 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Stary Bukowiec (PLH220082).

Dz.U.2021.382 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący