Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2148 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 października 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych

Na podstawie art. 23 ust. 12 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46, 1723 i 1941) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, zwanych dalej "PPK", oraz szczegółowy zakres zawartych w niej danych.
Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK zawiera:
1)
dane dotyczące uczestnika PPK:
a)
imię (imiona) i nazwisko,
b)
numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL datę urodzenia,
c)
serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;
2)
nazwę podmiotu zatrudniającego;
3)
oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach złożenia deklaracji.
Wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

DEKLARACJA O REZYGNACJI Z DOKONYWANIA WPŁAT DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)

wzór

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).