Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. - Dz.U.2019.1102 - OpenLEX

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1102

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych

Na podstawie art. 23 ust. 12 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, zwanych dalej "PPK", oraz szczegółowy zakres zawartych w niej danych.
Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK zawiera:
1)
dane dotyczące uczestnika PPK:
a)
imię (imiona) i nazwisko,
b)
numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL datę urodzenia,
c)
serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;
2)
nazwę podmiotu zatrudniającego;
3)
oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach złożenia deklaracji.
Wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

DEKLARACJA O REZYGNACJI Z DOKONYWANIA WPŁAT

DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami.

Deklarację składa się podmiotowi zatrudniającemu1).

1. Dane dotyczące uczestnika PPK
Imię (imiona)
Nazwisko
Numer PESEL, a w przypadku osób

nieposiadających numeru PESEL data

urodzenia

Seria i numer dowodu osobistego lub numer

paszportu albo innego dokumentu

potwierdzającego tożsamość w przypadku

osób nieposiadających obywatelstwa

polskiego

2. Nazwa podmiotu zatrudniającego
3. Oświadczenie uczestnika PPK
Oświadczam, że rezygnuję z dokonywania wpłat do PPK oraz posiadam wiedzę

o konsekwencjach złożenia niniejszej deklaracji, w tym:

1) nieotrzymania wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł, należnej uczestnikom PPK

(dotyczy uczestnika PPK, który nie nabył uprawnienia do wpłaty powitalnej przed

złożeniem deklaracji);

2) nieotrzymywania dopłat rocznych do PPK w wysokości 240 zł, należnych uczestnikom

PPK po spełnieniu warunków określonych w art. 32 ustawy z dnia 4 października 2018 r.

o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215, z późn. zm.);

3) nieotrzymywania wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający

w wysokości 1,5% wynagrodzenia.

....................................................................

data i podpis uczestnika PPK

....................................................................................

data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu

_________________________

1) Podmiot zatrudniający oznacza:

a) pracodawcę, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)

– w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

b) nakładcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

c) rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

d) zleceniodawcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. d ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

e) podmiot, w którym działa rada nadzorcza – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. e ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).