Law Journal

Specjalny obszar ochrony siedlisk Huta Dolna (PLH220089).

Dz.U.2021.397 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Doliny Brdy i Chociny (PLH220058).

Dz.U.2021.394 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Wzór kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny.

Dz.U.2021.393 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Określenie wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Dz.U.2021.392 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Rada Akredytacyjna.

Dz.U.2021.391 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Źródliska Wzgórz Sokólskich (PLH200026).

Dz.U.2021.388 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Nowa Sikorska Huta (PLH220090).

Dz.U.2021.387 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Ochrona baz danych.

Dz.U.2021.386 t.j. | ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022.

Dz.U.2021.383 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2019 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Stary Bukowiec (PLH220082).

Dz.U.2021.382 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi.

Dz.U.2021.379 t.j. | ustawa z dnia 16 września 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta gminy Tuczępy w województwie świętokrzyskim.

Dz.U.2021.378 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. | Akt utracił moc

Specjalny obszar ochrony siedlisk Wielki Klincz (PLH220083).

Dz.U.2021.376 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Borzyszkowska (PLH220079).

Dz.U.2021.375 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2021.372 t.j. | ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wsparcie uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Dz.U.2021.371 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2021.369 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. | Akt utracił moc

Określenie dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2021.368 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. | Akt utracił moc

Urlopy funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2021.365 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych.

Dz.U.2021.364 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Dz.U.2021.360 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Ministerstwa Sportu.

Dz.U.2021.359 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2021.358 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego.

Dz.U.2021.356 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2021.355 | ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. | Akt oczekujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Strzebla Błotna w Zielonce (PLH140040).

Dz.U.2021.354 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2021.353 | ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Dzwonecznik w Kisielanach (PLH140026).

Dz.U.2021.352 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Jeziora Kistowskie (PLH220097).

Dz.U.2021.350 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Dz.U.2021.349 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2021 r. | Akt utracił moc

Specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki Kazuńskie (PLH140048).

Dz.U.2021.348 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Brak obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego.

Dz.U.2021.347 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę.

Dz.U.2021.346 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Lasy Rekowskie (PLH220098).

Dz.U.2021.345 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Gołobórz (PLH140028).

Dz.U.2021.344 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Duży Okoń (PLH220059).

Dz.U.2021.343 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Lekarski Egzamin Weryfikacyjny i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny.

Dz.U.2021.341 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Bagna Celestynowskie (PLH140022).

Dz.U.2021.339 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego.

Dz.U.2021.338 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Ogólne warunki umów na realizację recept oraz ramowy wzór umowy na realizację recept.

Dz.U.2021.337 t.j. | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Dz.U.2021.332 t.j. | ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Program pilotażowy "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy".

Dz.U.2021.329 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2019 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Obrót instrumentami finansowymi.

Dz.U.2021.328 t.j. | ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Nowa Brda (PLH220078).

Dz.U.2021.327 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Sztumskie Pole (PLH220087).

Dz.U.2021.326 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Prawo własności przemysłowej.

Dz.U.2021.324 t.j. | ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe koło Brzózki (PLH080031).

Dz.U.2021.323 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Dąbrowy Ceranowskie (PLH140024).

Dz.U.2021.321 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Test sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2021.316 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 maja 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Dz.U.2021.315 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki.

Dz.U.2021.314 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Rynna Dłużnicy (PLH220081).

Dz.U.2021.313 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Dz.U.2021.312 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Specjalny obszar ochrony siedlisk Pomlewo (PLH220092).

Dz.U.2021.311 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Przechowywanie akt spraw sądowych oraz ich przekazywanie do archiwów państwowych lub do zniszczenia.

Dz.U.2021.309 t.j. | rozporządzenie z dnia 5 marca 2004 r. | Akt obowiązujący