Określenie wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2179 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 października 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

Na podstawie art. 125 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550, 1429, 1606, 1615, 1667 i 1860) zarządza się, co następuje:
(uchylony).
Ustala się następujące wzory urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym:
1)
wzór formularza wniosku o założenie księgi wieczystej oznaczonego symbolem KW-ZAL, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
2)
wzór formularza wniosku o wpis w księdze wieczystej oznaczonego symbolem KW-WPIS, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;
3)
wzór formularza załącznika zawierającego żądanie wpisu w księdze wieczystej oznaczonego symbolem KW-ZAD, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;
4)
wzór formularza załącznika zawierającego oznaczenie działki ewidencyjnej oznaczonego symbolem KW-OZN, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;
5)
wzór formularza załącznika zawierającego dane wnioskodawcy lub uczestnika postępowania oznaczonego symbolem KW-WU, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;
6)
wzór formularza załącznika zawierającego dane pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego oznaczonego symbolem KW-PP, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia.
1. 
(uchylony).
2. 
Urzędowy formularz wykonany według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia jest drukowany w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE 280 U.
3. 
Urzędowy formularz wykonany według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia jest drukowany w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE 279 U.
4. 
Urzędowe formularze wykonane według wzorów stanowiących załączniki nr 9-12 do rozporządzenia są drukowane w odcieniu koloru brązowego o symbolu PANTONE 2695 U.
1. 
(uchylony).
2. 
Urzędowe formularze wniosków i załączników do wniosków wymienionych w § 2 udostępnia się nieodpłatnie w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych oraz Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.
3. 
Urzędowe formularze udostępnia się nieodpłatnie na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sądów powszechnych.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, urzędowe formularze udostępnia się w formie umożliwiającej edycję ich treści.
1. 
Urzędowe formularze, ich wydruki i kserokopie mają format A4.
2. 
Wydruk komputerowy urzędowego formularza powinien odzwierciedlać strukturę wzoru tego formularza.
3. 
Do wydruków komputerowych urzędowych formularzy nie stosuje się wymogów określonych w § 3 ust. 2-4.
Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2012 r. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  5 

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  6 

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  7 

WZÓR

KW-ZAL

Wniosek o założenie księgi wieczystej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8 

WZÓR

KW-WPIS

Wniosek o wpis w księdze wieczystej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9 

WZÓR

KW-ZAD Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

KWP_OZN Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11 

WZÓR

KW-WU Załącznik - Wnioskodawca/uczestnik postępowania

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR

KWP_PP Załącznik - Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy

wzór

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 728 oraz z 2005 r. poz. 704) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym (Dz. U. poz. 1527, z 2009 r. poz. 189 oraz z 2011 r. poz. 462), które utraciły moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1381).