Określenie wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym. - Dz.U.2015.723 t.j. - OpenLEX

Określenie wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.723 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

Na podstawie art. 125 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Ustala się następujące wzory urzędowych formularzy pism procesowych:
1)
wzór formularza pozwu oznaczonego symbolem P - dla pozwu w postępowaniu uproszczonym oraz pozwu w sprawach, o których mowa w art. 1871 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej "kodeksem", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
wzór formularza załącznika do pism procesowych zawierającego dane uzupełniające stron oznaczonego symbolem DS, w którym wskazuje się dane kolejnych stron lub dodatkowe dane stron już wskazanych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
wzór pisma zawierającego wnioski dowodowe oznaczonego symbolem WD - dla pisma procesowego w postępowaniu uproszczonym, w którym zgłasza się dowody niewskazane w innych pismach, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
wzór formularza odpowiedzi na pozew oznaczonego symbolem OP - dla pisma procesowego zawierającego odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
wzór formularza pozwu wzajemnego oznaczonego symbolem PW - dla pozwu wzajemnego w postępowaniu uproszczonym oraz pozwu wzajemnego w sprawach, o których mowa w art. 1871 kodeksu, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
wzór formularza sprzeciwu lub zarzutów oznaczonego symbolem SP - dla sprzeciwu od wyroku zaocznego, zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu uproszczonym oraz zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty w sprawach, o których mowa w art. 1871 kodeksu, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.
Ustala się następujące wzory urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym:
1)
wzór formularza wniosku o założenie księgi wieczystej oznaczonego symbolem KW-ZAL, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
2)
wzór formularza wniosku o wpis w księdze wieczystej oznaczonego symbolem KW-WPIS, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;
3)
wzór formularza załącznika zawierającego żądanie wpisu w księdze wieczystej oznaczonego symbolem KW-ZAD, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;
4)
wzór formularza załącznika zawierającego oznaczenie działki ewidencyjnej oznaczonego symbolem KW-OZN, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;
5)
wzór formularza załącznika zawierającego dane wnioskodawcy lub uczestnika postępowania oznaczonego symbolem KW-WU, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;
6)
wzór formularza załącznika zawierającego dane pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego oznaczonego symbolem KW-PP, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia.
1. 
Urzędowe formularze wykonane według wzorów stanowiących załączniki nr 1-6 do rozporządzenia są drukowane w odcieniu koloru szarego o symbolu PANTONE Cool Gray 9.
2. 
Urzędowy formularz wykonany według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia jest drukowany w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE 280 U.
3. 
Urzędowy formularz wykonany według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia jest drukowany w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE 279 U.
4. 
Urzędowe formularze wykonane według wzorów stanowiących załączniki nr 9-12 do rozporządzenia są drukowane w odcieniu koloru brązowego o symbolu PANTONE 2695 U.
1. 
Urzędowe formularze pism procesowych wymienionych w § 1 udostępnia się nieodpłatnie w budynkach wszystkich sądów okręgowych i rejonowych.
2. 
Urzędowe formularze wniosków i załączników do wniosków wymienionych w § 2 udostępnia się nieodpłatnie w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych oraz Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.
3. 
Urzędowe formularze udostępnia się nieodpłatnie na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sądów powszechnych.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, urzędowe formularze udostępnia się w formie umożliwiającej edycję ich treści.
1. 
Urzędowe formularze, ich wydruki i kserokopie mają format A4.
2. 
Wydruk komputerowy urzędowego formularza powinien odzwierciedlać strukturę wzoru tego formularza.
3. 
Do wydruków komputerowych urzędowych formularzy nie stosuje się wymogów określonych w § 3.
Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2012 r. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  2  

WZÓR

POZEW

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2  3  

WZÓR

DANE STRON

UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3  4  

WWZÓR

PISMO ZAWIERAJĄCE WNIOSKI DOWODOWE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4  5  

WZÓR

ODPOWIEDŹ NA POZEW

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5  6  

WZÓR

POZEW WZAJEMNY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6  7  

WZÓR

SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO* ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY* SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY*

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7  8

WZÓR

KW-ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8  9

WZÓR

KW-WPIS Wniosek o wpis w księdze wieczystej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9  10

WZÓR

KW-ZAD Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11  11

WZÓR

KW-WU Załącznik - Wnioskodawca/uczestnik postępowania

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR

Załącznik - Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy

wzór

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U.2002.80.728) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym (Dz.U.2003.156.1527), które utraciły moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.233.1381).
2 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.U.2016.1213) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 sierpnia 2016 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.898) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2018 r.

3 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.U.2016.1213) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 sierpnia 2016 r.
4 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.898) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2018 r.
5 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.898) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2018 r.
6 Załącznik nr 5:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.U.2016.1213) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 sierpnia 2016 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.898) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2018 r.

7 Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.898) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2018 r.
8 Załącznik nr 7 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 lutego 2016 r. (Dz.U.2016.269) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2016 r.
9 Załącznik nr 8 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 lutego 2016 r. (Dz.U.2016.269) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2016 r.
10 Załącznik nr 9 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 lutego 2016 r. (Dz.U.2016.269) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2016 r.
11 Załącznik nr 11 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 lutego 2016 r. (Dz.U.2016.269) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2016 r.