Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.91

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną

Na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób podziału dla uczelni artystycznych środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a-d oraz art. 459 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą".
§  2. 
1.  Ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2 lit. a-d ustawy, wyodrębnia się część zasadniczą, której sposób podziału określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz część uzupełniającą nieprzekraczającą 2,0% sumy tych środków z przeznaczeniem na podziały uzupełniające i korygujące.
2.  Część uzupełniającą przeznacza się na:
1) korekty wysokości subwencji wynikające z uwzględnienia nieprawidłowych danych przy podziale środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego;
2) zwiększenia wysokości subwencji, o których mowa w art. 368 ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 ustawy.
§  3.  Wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia nie może być:
1) niższa niż 98%,
2) wyższa niż 106%

- wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych.

§  4. 
1.  W latach 2019-2023 wysokość subwencji ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2 lit. a-d ustawy, jest ustalana dla uczelni artystycznych zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy czym:
1) w roku 2019:
a) w algorytmie określonym w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Dpi oznacza sumę części zasadniczej dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), w części przeznaczonej na dofinansowanie remontów domów oraz stołówek studenckich), art. 94 ust. 1 pkt 1, 8 i 9, art. 94b ust. 1 pkt 6 tej ustawy, dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych i-tej uczelni artystycznej w roku 2018, w warunkach porównywalnych,
b) składnik studencki i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru:

gdzie:

x - oznacza liczbę kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych na określonym poziomie i profilu w i-tej uczelni artystycznej,

ksk - oznacza wskaźnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych prowadzonych w i-tej uczelni artystycznej ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,

Lsk,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, wymienionymi w art. 324 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy, na k-tym kierunku, poziomie i profilu w i-tej uczelni artystycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

y - oznacza liczbę stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzonych w i-tej uczelni artystycznej;

kdd - oznacza wskaźnik kosztochłonności d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzonych w i-tej uczelni artystycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,

Ld_stypd,i - oznacza liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli d-te stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni artystycznej łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, wymienionymi w art. 324 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy, otrzymujących stypendia doktoranckie, z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni artystycznej w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Ldd,i - oznacza liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli d-te stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni artystycznej łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, wymienionymi w art. 324 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy, nieotrzymujących stypendiów doktoranckich albo otrzymujących zwiększenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39), zwanej dalej "ustawą wprowadzającą", z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni artystycznej w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Lpi - oznacza liczbę studentów pierwszego roku, która przekracza o więcej niż 2% liczbę studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki na i-tej uczelni artystycznej,

Swi - oznacza przeciętną, ważoną liczbą studentów, kosztochłonność kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych w i-tej uczelni artystycznej,

di - oznacza wskaźnik dostępności dydaktycznej i-tej uczelni artystycznej, obliczany według wzoru:

gdzie:

M - oznacza referencyjną sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów studiów stacjonarnych przypadających na nauczyciela akademickiego w uczelniach artystycznych,

dg - oznacza dopuszczalne odchylenie od referencyjnej sumy M, przypadających na nauczyciela akademickiego w uczelniach artystycznych,

SSRi - oznacza sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów studiów stacjonarnych, przypadających na nauczyciela akademickiego w i-tej uczelni artystycznej, obliczaną według wzoru:

gdzie:

Ssi - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych w i-tej uczelni artystycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Dsi - oznacza liczbę doktorantów w i-tej uczelni artystycznej, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, z wyłączeniem osób zatrudnionych w i-tej uczelni w ramach stosunku pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Nai - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni artystycznej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,

n - oznacza liczbę uczelni artystycznych,

c) składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

Lsci - oznacza sumę liczby studentów będących cudzoziemcami i liczby doktorantów będących cudzoziemcami, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni artystycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

n - oznacza liczbę uczelni artystycznych,

d) wysokość subwencji dla i-tej uczelni artystycznej na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego nie może być niższa niż 99% oraz wyższa niż 106% sumy dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w części przeznaczonej na dofinansowanie remontów domów oraz stołówek studenckich, art. 94 ust. 1 pkt 1, 8 i 9, art. 94b ust. 1 pkt 6 tej ustawy, dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych i-tej uczelni artystycznej w roku 2018, w warunkach porównywalnych;
2) w latach 2019-2021:
a) składnik kadrowy i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym Yi - oznacza wskaźnik potencjału naukowego i-tej uczelni artystycznej obliczany według wzoru:

gdzie:

Lfi - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową A+,

Lai - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową A,

Lbi - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową B,

Lci - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową C,

b) składnik działalności naukowej i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

Ki - oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, wynoszącą:

1,50 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową A+,

1,00 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową A,

0,70 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową B,

c) w składniku badawczym uwzględnia się kategorię naukową dla dyscypliny naukowej lub artystycznej, ustaloną według wzoru:

gdzie:

Wknj,i - oznacza współczynnik kategorii naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej w i-tej uczelni artystycznej, obliczany według wzoru:

gdzie:

Nfj,i - oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni artystycznej, które otrzymały kategorię naukową A+ w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej,

Naj,i - oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni artystycznej, które otrzymały kategorię naukową A w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej,

Nbj,i - oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni artystycznej, które otrzymały kategorię naukową B w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej,

Ncj,i - oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni artystycznej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), które otrzymały kategorię naukową C w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej;

3) w latach 2020-2023:
a) składnik studencki i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru określonego w pkt 1 lit. b, przy czym:

ksk - oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonych w i-tej uczelni artystycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

b) składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

Lsci - oznacza sumę liczby studentów będących cudzoziemcami, liczby doktorantów w szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię artystyczną będących cudzoziemcami oraz liczby doktorantów będących cudzoziemcami, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni artystycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji.

2.  W latach 2019-2023 wartość poszczególnych parametrów i składników wymienionych we wzorach, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wynosi:
1) w roku 2019:
a) 0,75 - dla stałej przeniesienia C,
b) 0,45 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
c) 0,45 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
d) 0,05 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
e) 0,05 - dla wagi składnika działalności naukowej Wa,
f) 0,00 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
g) 3,7 - dla parametru M,
h) 0,6 - dla parametru dg;
2) w roku 2020:
a) 0,75 - dla stałej przeniesienia C,
b) 0,44 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
c) 0,45 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
d) 0,05 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
e) 0,05 - dla wagi składnika działalności naukowej Wa,
f) 0,01 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
g) 3,7 - dla parametru M,
h) 0,6 - dla parametru dg;
3) w roku 2021:
a) 0,75 - dla stałej przeniesienia C,
b) 0,43 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
c) 0,45 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
d) 0,05 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
e) 0,05 - dla wagi składnika działalności naukowej Wa,
f) 0,02 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
g) 3,7 - dla parametru M,
h) 0,6 - dla parametru dg;
4) w roku 2022:
a) 0,75 - dla stałej przeniesienia C,
b) 0,42 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
c) 0,45 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
d) 0,05 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
e) 0,05 - dla wagi składnika działalności naukowej Wa,
f) 0,03 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
g) 3,7 - dla parametru M,
h) 0,6 - dla parametru dg;
5) w roku 2023:
a) 0,75 - dla stałej przeniesienia C,
b) 0,41 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
c) 0,45 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
d) 0,05 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
e) 0,05 - dla wagi składnika działalności naukowej Wa,
f) 0,04 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
g) 3,7 - dla parametru M,
h) 0,6 - dla parametru dg.
§  5.  Sposób podziału dla uczelni artystycznych środków finansowych, o których mowa w art. 459 pkt 4 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPOSÓB PODZIAŁU CZĘŚCI ZASADNICZEJ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO, A TAKŻE NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU BADAWCZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI ARTYSTYCZNYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KULTURALNĄ W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ORGANIZOWANIU I PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2163),

2) w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1443 oraz z 2017 r. poz. 1495)

- które utraciły moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39).