Departmental acts

Regulamin organizacyjny Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.7.49 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.7.49 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.7.49 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.7.49 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Świadczenia psychologiczne w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.7.53 | wytyczne z dnia 25 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Uruchomienie II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy.

Dz.Urz.MON.2008.14.179 | decyzja z dnia 25 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Wyniki wyborów kandydatów do Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki i do Zespołu Odwoławczego.

Dz.Urz.MNiSW.2008.3.53 | komunikat z dnia 25 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów.

Dz.Urz.KGP.2008.13.81 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Lista instruktorów szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2008.9.84 | obwieszczenie z dnia 24 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób fizycznych wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2008.7.52 | obwieszczenie z dnia 24 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Kredytowego.

Dz.Urz.MF.2008.7.51 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Skreślenie wpisów osób prawnych z rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2008.7.54 | komunikat z dnia 24 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Uchylenie zarządzeń nr 100, 101, 103 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 maja 2008 r.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.116 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzeń nr 73, 74, 75 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 maja 2008 r.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.118 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzeń nr 81, 88, 89, 90, 91 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 maja 2008 r.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.121 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Wydziału Konsularnego w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Sofii.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.110 | decyzja z dnia 24 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.119 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Augustowie.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.122 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Słupsku.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.117 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zambrowie.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.123 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Raport o liczbie zwierząt wykorzystanych do celów doświadczalnych w 2007 r.

Dz.Urz.MNiSW.2008.3.56 | obwieszczenie z dnia 23 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy de minimis w 2008 r. na zakup sprzętu i urządzeń związanych z bezpieczeństwem w lotnictwie.

Dz.Urz.ULC.2008.8.79 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Uzupełnienie danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2008.10.72 | komunikat z dnia 23 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek, dla których na 2008 rok zaplanowano dotacje celowe na wydatki inwestycyjne oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MKiDN.2008.3.39 | obwieszczenie z dnia 23 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie i wprowadzenie dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dz.Urz.MON.2008.13.166 | decyzja z dnia 23 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Ochrona transportowanych przesyłek służbowych oraz organizacji obsługi pocztowej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.7.48 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Ochrona transportowanych przesyłek służbowych oraz organizacji obsługi pocztowej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.7.48 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Ochrona transportowanych przesyłek służbowych oraz organizacji obsługi pocztowej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.7.48 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Ochrona transportowanych przesyłek służbowych oraz organizacji obsługi pocztowej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.7.48 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz uczelni artystycznych, dla których na 2008 rok zaplanowano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MKiDN.2008.3.38 | obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2008.6.28 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Powołanie zespołu zadaniowego do opracowania polityki kadrowo-płacowej w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2008.7.58 | zarządzenie z dnia 19 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego.

Dz.Urz.KGP.2008.12.78 | decyzja z dnia 19 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego.

Dz.Urz.KGP.2008.12.78 | decyzja z dnia 19 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MKiDN.2008.3.37 | obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów.

Dz.Urz.MF.2008.6.45 | zarządzenie z dnia 19 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.89 | zarządzenie z dnia 19 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.90 | zarządzenie z dnia 19 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2008.13.171 | upoważnienie z dnia 18 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2008.13.171 | upoważnienie z dnia 18 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Odwołanie upoważnienia.

Dz.Urz.MON.2008.13.165 | decyzja z dnia 18 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego.

Dz.Urz.MEN.2008.2.11 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Wykaz osób posiadających certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dz.Urz.MF.2008.7.53 | komunikat z dnia 18 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie harmonogramu wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2008.5.81 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2008.5.82 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady do Spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej.

Dz.Urz.MEN.2008.2.10 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady do Spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej.

Dz.Urz.MEN.2008.2.10 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw regulacji związanych z emisjami przemysłowymi.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.88 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym.

Dz.Urz.MZ.2008.6.27 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.6.37 | komunikat z dnia 16 czerwca 2008 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.6.36 | obwieszczenie z dnia 16 czerwca 2008 r. | Akt nienormatywny

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MON.2008.13.172 | obwieszczenie z dnia 16 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Portland (Stany Zjednoczone Ameryki).

Dz.Urz.MSZ.2008.4.107 | decyzja z dnia 13 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.6.35 | obwieszczenie z dnia 13 czerwca 2008 r. | Akt nienormatywny

Liczba udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2007/2008 według stanu na dzień 31 marca 2008 r.

Dz.Urz.MNiSW.2008.3.52 | komunikat z dnia 12 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc