Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1998.16.108

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 20 listopada 1998 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Olsztynie

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
§  1. Szczegółowy zakres zadań i organizację Urzędu Statystycznego w Olsztynie określa statut Urzędu Statystycznego w Olsztynie, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

URZĘDU STATYSTYCZNEGO W OLSZTYNIE
§ 1. Urząd Statystyczny w Olsztynie działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.),
2) zarządzenia nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1998 r. w sprawie zmian w szczegółowych zakresach zadań i organizacji urzędów statystycznych (Dz. Urz. GUS Nr 14, poz. 94),
3) niniejszego statutu.
§  2. Siedzibą Urzędu Statystycznego jest Olsztyn.
§  3. 1
1. 2 Szczegółowy zakres zadań Urzędu Statystycznego w Olsztynie, zwanego dalej "Urzędem", obejmuje:
1) organizowanie i realizację badań statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
2) rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne oraz przedkładanie wyników tych prac w formie propozycji do wszystkich wymaganych elementów programu badań statystycznych statystyki publicznej,
3) organizowanie i prowadzenie spisów powszechnych i innych badań statystycznych o szerokim zasięgu obserwacji, w tym prowadzonych z udziałem rachmistrzów i ankieterów statystycznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego,
4) dokonywanie analiz i opracowywanie zbiorczych danych oraz wynikowych informacji statystycznych z badań, o których mowa w pkt 1 i 3, w zakresie określonym każdorazowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej, przyjętym przez Radę Ministrów oraz w planie opracowań statystycznych ustalanym corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
5) udział w pracach metodologicznych statystyki publicznej oraz informowanie o metodologii i zakresie badań prowadzonych w ramach statystyki publicznej,
6) współdziałanie z organami administracji publicznej w zakresie tworzenia i wykorzystania dla potrzeb statystyki danych administracyjnych,
7) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, w tym podstawowych wielkości i wskaźników,
8) przedstawianie organom administracji rządowej oraz organom jednostek samorządu terytorialnego informacji statystycznych w zakresie, terminach i w formach określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, o którym mowa w pkt 4,
9) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w części obejmującej osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, mające siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mające miejsce zamieszkania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz udostępnianie danych z rejestru REGON w tym zakresie,
10) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT w części obejmującej system rejonów statystycznych oraz obwodów spisowych i system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic) oraz współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy administracji publicznej w województwie warmińsko-mazurskim w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji rejestru TERYT,
11) organizowanie i prowadzenie sieci ankieterów statystycznych, w tym rachmistrzów spisowych i rzeczoznawców na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego,
12) prowadzenie badań wspólnych z organami administracji rządowej lub samorządowej, ujętych na ich wniosek w programie badań statystycznych statystyki publicznej,
13) popularyzowanie wiedzy o statystyce,
14) administrowanie infrastrukturą informatyczną służb statystyki publicznej zlokalizowaną na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.
2. Urząd może przyjmować zamówienia i zlecenia na wykonanie prac określonych w art. 21 ustawy powołanej w § 1, a w szczególności na:
1) wykonywanie na zamówienie opracowań wspomagających inne systemy informacyjne administracji publicznej,
2) prowadzenie na indywidualne zamówienie badań statystycznych nieobjętych programem badań statystycznych statystyki publicznej,
3) 3 wykonywanie na zlecenie dodatkowych opracowań i analiz, w tym przy wykorzystaniu danych zgromadzonych w badaniach objętych programem badań statystycznych statystyki publicznej,
4) prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w dziedzinie statystyki.
3. Zadania określone w ust. 2 są wykonywane poza statutowymi obowiązkami Urzędu.
§  4. 4 Do Urzędu należą niżej wymienione zadania ogólnokrajowe, wykonywane w ramach prac prowadzonych na rzecz statystyki publicznej jako całości:
1) prowadzenie prac metodologicznych, badań i opracowań w zakresie statystyki demografii, statystyki rolnictwa, w tym statystyki środków produkcji oraz w zakresie zjawisk społeczno-gospodarczych zachodzących na obszarach wiejskich,
2) budowa systemów informacyjnych dotyczących obszarów wiejskich, demografii oraz rolnictwa,
3) projektowanie i programowanie systemów informatycznych do gromadzenia, przetwarzania, opracowywania i udostępniania danych statystycznych eksploatowanych przez inne jednostki służb statystyki publicznej,
4) uczestnictwo we współpracy międzynarodowej w dziedzinie statystyki euroregionów, w szczególności organizowanie wspólnych badań statystycznych oraz opracowywanie i wydawanie publikacji o euroregionach,
5) obsługa poligraficzna Urzędów Statystycznych w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Olsztynie i Szczecinie.
§  5.
1. 5 W skład Urzędu wchodzą:
1) Wydział Koordynacji i Organizacji Badań,
2) Wydział Rejestrów,
3) Wydział Analiz i Udostępniania Informacji,
4) Wydział Badań Ankietowych,
5) Ośrodek Badań Rolnictwa,
6) Ośrodek Badań Obszarów Wiejskich,
7) Ośrodek Badań Demograficznych,
8) Ośrodek Informatyki Statystycznej,
8a) 6 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Badań Regionalnych,
9) Wydział Kadr i Szkolenia,
10) Wydział Ekonomiczny,
11) Wydział Administracyjny,
12) Wydział Poligraficzny,
13) Oddział w Elblągu,
14) Oddział w Ełku,
15) Oddział w Kętrzynie.
2. 7 W Urzędzie tworzy się samodzielne stanowiska pracy: radca prawny do spraw ochrony informacji niejawnych oraz do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, podległe bezpośrednio dyrektorowi Urzędu.
3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora zarządzeniem wewnętrznym.
3a. 8 Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym, w ramach wydziałów, ośrodków i oddziałów, komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, których nazwę i zakres zadań określa regulamin organizacyjny Urzędu.
3b. 9 Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym samodzielne stanowiska prac bezpośrednio mu podległe, inne niż określone w ust. 2.
4. Dyrektor Urzędu wydaje inne niż określone w ust. 3 zarządzenia wewnętrzne i polecenia służbowe dotyczące funkcjonowania Urzędu.
5. Dyrektor może powoływać stałe komisje lub zespoły robocze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania.
§  6. 10
1. Zadaniem oddziałów Urzędu, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 13-15, jest:
1) zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych w zakresie statystyki demografii i statystyki rolnictwa,
2) rejestracja w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz wydawanie zaświadczeń o numerze identyfikacyjnym REGON,
3) prowadzenie prac aktualizacyjnych dla potrzeb krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT i bieżące współdziałanie w tym zakresie z organami jednostek samorządu terytorialnego,
4) udział w pracach organizacyjnych dotyczących spisów powszechnych i innych badaniach statystycznych o szerokim zasięgu obserwacji, w tym prowadzonych z udziałem rachmistrzów i ankieterów statystycznych,
5) współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ustalania zapotrzebowania na informacje statystyczne,
6) pełnienie funkcji koordynatora zadań wymagających współpracy z gminami,
7) udostępnianie danych statystycznych (informatorium statystyczne).
2. Szczegółowy zakres zadań oddziałów Urzędu wymienionych w ust. 1 określa regulamin organizacyjny.
§  7.
1. 11 Urzędem kieruje dyrektor podległy Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, przy pomocy dwóch zastępców.
2. Dyrektor Urzędu jest organem administracji niezespolonej w województwie.
3. Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego powierza obowiązki zastępców dyrektora.
§  8.
1. Dyrektor Urzędu przy wykonywaniu zadań kieruje się zarządzeniami, wytycznymi i poleceniami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. 12 (skreślony).
3. 13 Urząd przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 4, współdziała z Głównym Urzędem Statystycznym i jednostkami podporządkowanymi Prezesowi GUS.
§  9. Przy wykonywaniu zadań dyrektor Urzędu współdziała z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim i organami jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego.
§  10. Urząd używa pieczęci urzędowej z godłem państwowym i napisem w otoku: "Urząd Statystyczny w Olsztynie".
§  11. Urząd prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
§  12. 14
1. Działalność Urzędu jest finansowana odpowiednio z działów: "Administracja publiczna" (jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej; spis powszechny i inne), "Informatyka" (inne jednostki usług informatycznych), "Przetwórstwo przemysłowe" (drukarnie).
2. 15 Działalność Urzędu w zakresie zadań określonych w § 3 ust. 2 jest finansowana w ramach rachunku dochodów własnych.
1 Załącznik § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 9 z dnia 27 kwietnia 2005 r. (Dz.Urz.GUS.05.5.34) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2005 r.
2 Załącznik § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia nr 16 z dnia 15 lipca 2009 r. (Dz.Urz.GUS.09.7.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 lipca 2009 r.
3 Załącznik § 3 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 16 z dnia 15 lipca 2009 r. (Dz.Urz.GUS.09.7.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 lipca 2009 r.
4 Załącznik § 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 4 z dnia 10 października 2003 r. (Dz.Urz.GUS.03.11.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 listopada 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 16 z dnia 15 lipca 2009 r. (Dz.Urz.GUS.09.7.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 lipca 2009 r.

5 Załącznik § 5 ust. 1:

- zmieniony i według numeracji ustalonej przez § 3 zarządzenia nr 2 z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie utworzenia w urzędach statystycznych wydziałów badań ankietowych (Dz.Urz.GUS.00.1.2) z dniem 1 lutego 2000 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 9 z dnia 27 kwietnia 2005 r. (Dz.Urz.GUS.05.5.34) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 5 z dnia 8 marca 2007 r. (Dz.Urz.GUS.07.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia nr 16 z dnia 15 lipca 2009 r. (Dz.Urz.GUS.09.7.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 lipca 2009 r.

6 Załącznik § 5 ust. 1 pkt 8a dodany przez § 2 zarządzenia nr 19 z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.GUS.09.12.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.
7 Załącznik § 5 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c) zarządzenia nr 6 z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.Urz.GUS.02.12.68) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez § 1 ust. 2 pkt 2 zarządzenia nr 1 z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie audytu wewnętrznego (Dz.Urz.GUS.03.1.1) z dniem 1 stycznia 2003 r.

8 Załącznik § 5 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia nr 16 z dnia 15 lipca 2009 r. (Dz.Urz.GUS.09.7.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 lipca 2009 r.
9 Załącznik § 5 ust. 3b dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia nr 16 z dnia 15 lipca 2009 r. (Dz.Urz.GUS.09.7.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 lipca 2009 r.
10 Załącznik § 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 9 z dnia 27 kwietnia 2005 r. (Dz.Urz.GUS.05.5.34) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 16 z dnia 15 lipca 2009 r. (Dz.Urz.GUS.09.7.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 lipca 2009 r.

11 Załącznik § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 6 z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.Urz.GUS.02.12.68) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
12 Załącznik § 8 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 6 lit. a) zarządzenia nr 6 z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.Urz.GUS.02.12.68) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
13 Załącznik § 8 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b) zarządzenia nr 6 z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.Urz.GUS.02.12.68) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
14 Załącznik § 12 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 6 z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.Urz.GUS.02.12.68) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
15 Załącznik § 12 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 9 z dnia 27 kwietnia 2005 r. (Dz.Urz.GUS.05.5.34) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2005 r.