Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1998.12.83

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1998 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 25 sierpnia 1998 r.
w sprawie interpretacji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) i Systematycznego Wykazu Wyrobów - SWW w zakresie grupowania niektórych wyrobów

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 61 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769) oraz w związku z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 42, poz. 264) w porozumieniu z Ministrem Finansów, Ministrem Gospodarki oraz Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ustala się interpretację grupowań według PKWiU i SWW wyrobów ujętych w tabeli stanowiącej załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK 

Nazwa i opis wyrobuPKWiUSWW
symbolnazwa grupowaniasymbolnazwa grupowania
14523
Wózek taczkowy naładowany ręczny jednokołowy ogólnego przeznaczenia (nazwa potoczna "taczki"), np. do prac budowlanych, ogrodniczych, hodowlanych itp., wykonany z metalu lub w połączeniu z innymi materiałami (grupowanie nie obejmuje taczek drewnianych sklasyfikowanych w SWW 1771-95)35.50.10-00.93WÓZKI RĘCZNE METALOWE0854-211WÓZKI JEZDNIOWE RĘCZNE I DOCZEPNE NAŁADOWANE TACZKOWE