Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1998.18.128

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 25 listopada 1998 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Szczecinie

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
§  1. Szczegółowy zakres zadań i organizację Urzędu Statystycznego w Szczecinie określa statut Urzędu Statystycznego w Szczecinie, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

URZĘDU STATYSTYCZNEGO W SZCZECINIE
§ 1. Urząd Statystyczny w Szczecinie działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.),
2) zarządzenia nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1998 r. w sprawie zmian w szczegółowych zakresach zadań i organizacji urzędów statystycznych (Dz. Urz. GUS Nr 14, poz. 94),
3) niniejszego statutu.
§  2. Siedzibą Urzędu Statystycznego jest Szczecin.
§  3. 1 Szczegółowy zakres zadań Urzędu Statystycznego w Szczecinie, zwanego dalej "Urzędem", obejmuje:
1) rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne i przedkładanie wyników tych prac w formie propozycji do wszystkich wymaganych elementów programu badań statystycznych statystyki publicznej,
2) organizowanie i prowadzenie badań statystycznych, w tym spisów powszechnych,
3) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych do badań statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
4) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych statystycznych do badań prowadzonych przez Urząd, specyficznych dla potrzeb województwa, powiatów i gmin województwa zachodniopomorskiego, samodzielnie lub wspólnie z organami administracji publicznej działającymi na obszarze województwa,
5) dokonywanie analiz i opracowywanie zbiorczych danych oraz wynikowych informacji statystycznych z badań, o których mowa w pkt 3 i 4, w zakresie określonym każdorazowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej, przyjętym przez Radę Ministrów oraz w planie opracowań statystycznych ustalanym corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
6) udział w pracach metodologicznych w poszczególnych dziedzinach statystyki i informowanie o metodologii i zakresie badań prowadzonych w ramach statystyki publicznej,
7) współdziałanie z organami administracji publicznej działającymi na obszarze województwa zachodniopomorskiego w zakresie tworzenia i wykorzystywania dla potrzeb statystyki danych administracyjnych,
8) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, w tym podstawowych wielkości i wskaźników,
9) prowadzenie prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej i rachunków narodowych,
10) przedstawianie Wojewodzie Zachodniopomorskiemu i organom jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego informacji statystycznych w zakresie, terminach i formach określonych w programie badań statystycznych, o którym mowa w pkt 5,
11) prowadzenie krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w części obejmującej podmioty mające siedzibę na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w tym:
a) przyjmowanie wniosków podmiotów o wpis do rejestru,
b) wprowadzanie do rejestru danych o podmiotach i nadawanie numerów identyfikacyjnych,
c) wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze identyfikacyjnym,
d) przyjmowanie od gmin wykazów indywidualnych gospodarstw rolnych i aktualizacja tych wykazów, wprowadzanie gospodarstw do rejestru i współdziałanie z gminami w pracach aktualizacyjnych,
e) przekazywanie organom administracji publicznej i organom prowadzącym inne urzędowe rejestry na terenie województwa zachodniopomorskiego danych z rejestru REGON, współpraca z tymi organami w aktualizacji rejestru,
f) udostępnianie danych z rejestru REGON o podmiotach mających siedzibę na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
12) prowadzenie prac nad tworzeniem i aktualizacją krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT oraz udostępnianie informacji o województwie, powiatach i gminach województwa zachodniopomorskiego objętych zakresem przedmiotowym rejestru,
13) organizowanie i prowadzenie sieci rachmistrzów spisowych, ankieterów statystycznych i rzeczoznawców,
14) prowadzenie badań wspólnych z Wojewodą Zachodniopomorskim albo organem jednostki samorządu terytorialnego, ujętych, na ich wniosek, w programie badań statystycznych statystki publicznej,
15) popularyzacja wiedzy o statystyce,
16) administrowanie infrastrukturą informatyczną służb statystyki publicznej zlokalizowaną na terenie województwa zachodniopomorskiego.
2. Urząd może przyjmować zamówienia i zlecenia na wykonanie prac określonych w art. 21 ustawy powołanej w § 1, a w szczególności na:
1) wykonywanie na zamówienie opracowań wspomagających inne systemy informacyjne administracji publicznej,
2) prowadzenie na indywidualne zamówienie badań statystycznych nieobjętych programem badań statystycznych statystyki publicznej,
3) wykonywanie dodatkowych opracowań i analiz nieobjętych programem badań statystycznych statystyki publicznej,
4) prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w dziedzinie statystyki.
3. Zadania określone w ust. 2 są wykonywane poza statutowymi obowiązkami Urzędu.
§  4. Do Urzędu należy wykonywanie niżej wymienionych specjalistycznych zadań ogólnopaństwowych, wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości:
1) prowadzenie systemu statystyki morskiej, w tym prac metodologicznych i organizowanie badań statystyki morskiej,
2) dokonywanie oceny i opisu oraz analiz zjawisk występujących w gospodarce morskiej, ich szacunków w skali makroekonomicznej oraz przygotowywanie tablic i prowadzenie zbiorów ogólnopolskich,
3) przygotowywanie zasad metodologicznych i organizacyjnych prowadzenia badań cen producentów metodą produktową w zakresie przemysłu stoczniowego,
3a) 2 uczestnictwo we współpracy międzynarodowej w dziedzinie statystyki euroregionów, a w szczególności organizowanie wspólnych badań statystycznych oraz opracowywanie i wydawanie publikacji o euroregionie "Pomerania",
4) projektowanie i programowanie oraz prowadzenie systemów informatycznych, określonych odrębnie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
§  5.
1. 3 W skład Urzędu wchodzą:
1) Wydział Koordynacji i Organizacji Badań,
2) 4 Wydział Rejestrów,
3) Wydział Analiz,
4) Wydział Udostępniania Informacji,
5) Wydział Statystyki Gospodarczej,
6) Wydział Statystyki Społecznej,
7) Wydział Informatyki,
8) Wydział Badań Ankietowych,
9) 5 Centrum Statystyki Morskiej,
9a) 6 Zachodniopomorski Ośrodek Badań Regionalnych,
10) Wydział Kadr i Szkolenia,
11) Wydział Ekonomiczny,
12) Wydział Administracyjny,
13) 7 (uchylony),
14) 8 (uchylony),
15) Oddział w Koszalinie,
16) 9 (skreślony),
17) 10 (skreślony),
18) Oddział w Stargardzie Szczecińskim,
19) 11 (uchylony).
2. 12 W Urzędzie tworzy się samodzielne stanowiska pracy: radca prawny, do spraw ochrony informacji niejawnych oraz do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, podległe bezpośrednio dyrektorowi Urzędu.
3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem wewnętrznym dyrektora Urzędu.
4. Dyrektor Urzędu może wydawać inne niż określone w ust. 3 zarządzenia wewnętrzne i polecenia służbowe ustalające wewnętrzne zasady funkcjonowania Urzędu.
5. Dyrektor Urzędu może powoływać stałe komisje lub zespoły robocze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania.
§  6. 13
1. Zadania oddziałów Urzędu obejmują w szczególności:
1) zbieranie, gromadzenie i przechowywanie sprawozdań statystycznych oraz przygotowywanie opracowań do dalszego przetwarzania w Urzędzie według harmonogramów ustalonych przez dyrektora Urzędu,
2) prowadzenie prac aktualizacyjnych dla potrzeb rejestru terytorialnego i bieżące współdziałanie w tym zakresie z organami jednostek samorządu terytorialnego,
3) prowadzenie prac organizacyjnych związanych ze spisami powszechnymi i innymi badaniami statystycznymi,
4) organizowanie współdziałania z organami jednostek samorządu terytorialnego,
5) pełnienie funkcji koordynatora zadań wymagających współpracy z gminami,
6) przyjmowanie wniosków o rejestrację w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze identyfikacyjnym,
7) udostępnianie danych statystycznych (informatorium statystyczne),
8) prowadzenie innych prac zleconych przez dyrektora Urzędu w regulaminie organizacyjnym Urzędu.
2. Terytorialny zasięg działania oddziałów w zakresie wykonywania zadań wymienionych w ust. 1 obejmuje odpowiednio:
1) Oddział w Koszalinie - powiaty: białogardzki, drawski, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki oraz miasto na prawach powiatu - Koszalin,
2) Oddział w Stargardzie Szczecińskim - powiaty: choszczeński, gryfiński, myśliborski, pyrzycki i stargardzki,
3. Zadania, o których mowa w ust. 1, dla powiatów: goleniowskiego, kamieńskiego i polickiego oraz dla miast na prawach powiatu: Szczecin i Świnoujście wykonują właściwe wydziały Urzędu.
§  7.
1. 14 Urzędem kieruje dyrektor podległy Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, przy pomocy zastępcy.
2. Dyrektor Urzędu jest organem administracji niezespolonej w województwie.
3. Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego powierza obowiązki zastępców dyrektora.
§  8.
1. Dyrektor Urzędu przy wykonywaniu zadań kieruje się zarządzeniami, wytycznymi i poleceniami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. 15 (skreślony).
3. 16 Urząd przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 4, współdziała z Głównym Urzędem Statystycznym i jednostkami podporządkowanymi Prezesowi GUS.
§  9. Przy wykonywaniu zadań dyrektor Urzędu współdziała z Wojewodą Zachodniopomorskim i organami jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego.
§  10. Urząd używa pieczęci urzędowej z godłem państwowym i napisem w otoku: "Urząd Statystyczny w Szczecinie".
§  11. Urząd prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
§  12. 17
1. Działalność Urzędu jest finansowana odpowiednio z działów: "Administracja publiczna" (jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej; spis powszechny i inne), "Informatyka" (inne jednostki usług informatycznych).
2. 18 Działalność Urzędu w zakresie zadań określonych w § 3 ust. 2 jest finansowana w ramach rachunku dochodów własnych.
1 Załącznik § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 8 z dnia 27 lutego 2006 r. (Dz.Urz.GUS.06.3.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 kwietnia 2006 r.
2 Załącznik § 4 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 16 z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.Urz.GUS.02.12.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
3 Załącznik § 5 ust. 1 zmieniony przez § 13 zarządzenia nr 2 z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie utworzenia w urzędach statystycznych wydziałów badań ankietowych (Dz.Urz.GUS.00.1.2) z dniem 1 lutego 2000 r.
4 Załącznik § 5 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) tiret pierwsze zarządzenia nr 16 z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.Urz.GUS.02.12.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
5 Załącznik § 5 ust. 1 pkt 9 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 10 z dnia 16 października 2000 r. (Dz.Urz.GUS.00.10.107) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 listopada 2000 r.
6 Załącznik § 5 ust. 1 pkt 9a dodany przez § 12 zarządzenia nr 19 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji urzędów statystycznych (Dz.Urz.GUS.09.12.73) z dniem 1 stycznia 2010 r.
7 Załącznik § 5 ust. 1 pkt 13 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia nr 2 z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz.Urz.GUS.05.1.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 stycznia 2005 r.
8 Załącznik § 5 ust. 1 pkt 14 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 12 z dnia 11 kwietnia 2006 r. (Dz.Urz.GUS.06.4.32) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 kwietnia 2006 r.
9 Załącznik § 5 ust. 1 pkt 16 skreślony przez § 1 pkt 3 lit. a) tiret drugie zarządzenia nr 16 z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.Urz.GUS.02.12.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
10 Załącznik § 5 ust. 1 pkt 17 skreślony przez § 1 pkt 3 lit. a) tiret drugie zarządzenia nr 16 z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.Urz.GUS.02.12.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
11 Załącznik § 5 ust. 1 pkt 19 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 2 z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz.Urz.GUS.05.1.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2005 r.
12 Załącznik § 5 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia nr 16 z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.Urz.GUS.02.12.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez § 1 ust. 2 pkt 12 zarządzenia nr 1 z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie audytu wewnętrznego (Dz.Urz.GUS.03.1.1) z dniem 1 stycznia 2003 r.

13 Załącznik § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 12 z dnia 11 kwietnia 2006 r. (Dz.Urz.GUS.06.4.32) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 kwietnia 2006 r.
14 Załącznik § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 16 z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.Urz.GUS.02.12.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
15 Załącznik § 8 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 6 lit. a) zarządzenia nr 16 z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.Urz.GUS.02.12.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
16 Załącznik § 8 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b) zarządzenia nr 16 z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.Urz.GUS.02.12.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
17 Załącznik § 12 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 16 z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.Urz.GUS.02.12.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
18 Załącznik § 12 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 8 z dnia 27 lutego 2006 r. (Dz.Urz.GUS.06.3.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 kwietnia 2006 r.