Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1998.18.126

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 25 listopada 1998 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Lublinie

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
§  1. Szczegółowy zakres zadań i organizację Urzędu Statystycznego w Lublinie określa statut Urzędu Statystycznego w Lublinie, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

URZĘDU STATYSTYCZNEGO W LUBLINIE
§ 1. Urząd Statystyczny w Lublinie działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.),
2) zarządzenia nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1998 r. w sprawie zmian w szczegółowych zakresach zadań i organizacji urzędów statystycznych (Dz. Urz. GUS Nr 14, poz. 94),
3) niniejszego statutu.
§  2. Siedzibą Urzędu Statystycznego jest Lublin.
§  3. 1
1. Szczegółowy zakres zadań Urzędu Statystycznego w Lublinie, zwanego dalej "Urzędem", obejmuje:
1) rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne oraz przedkładanie wyników tych prac w formie propozycji do wszystkich wymaganych elementów programu badań statystycznych statystyki publicznej,
2) organizowanie i prowadzenie badań statystycznych, w tym spisów powszechnych,
3) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych do badań statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
4) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych statystycznych do badań prowadzonych przez Urząd, specyficznych dla potrzeb województwa, powiatów i gmin województwa lubelskiego, samodzielnie lub wspólnie z organami administracji publicznej działającymi na obszarze województwa,
5) dokonywanie analiz i opracowywanie zbiorczych danych oraz wynikowych informacji statystycznych z badań, o których mowa w pkt 3 i 4, w zakresie określonym każdorazowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej, przyjętym przez Radę Ministrów oraz w planie opracowań statystycznych ustalanym corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
6) udział w pracach metodologicznych w poszczególnych dziedzinach statystyki i informowanie o metodologii i zakresie badań prowadzonych w ramach statystyki publicznej,
7) współdziałanie z organami administracji publicznej działającymi na obszarze województwa lubelskiego w zakresie tworzenia i wykorzystania dla potrzeb statystyki danych administracyjnych,
8) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, w tym podstawowych wielkości i wskaźników,
9) prowadzenie prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej i rachunków narodowych,
10) przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu i organom jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa lubelskiego informacji statystycznych w zakresie, terminach i w formach określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, o którym mowa w pkt 5,
11) 2 prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w części obejmującej osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, mające siedzibę na obszarze województwa lubelskiego oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mające miejsce zamieszkania na terenie województwa lubelskiego oraz udostępnianie danych z rejestru REGON w tym zakresie,
12) 3 prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT w części obejmującej system rejonów statystycznych oraz obwodów spisowych i system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic) oraz współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy administracji publicznej w województwie lubelskim w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji rejestru TERYT,
13) organizowanie i prowadzenie sieci rachmistrzów spisowych, ankieterów statystycznych i rzeczoznawców,
14) prowadzenie badań wspólnych z Wojewodą Lubelskim albo organem jednostki samorządu terytorialnego, ujętych na ich wniosek w programie badań statystycznych statystyki publicznej,
15) popularyzacja wiedzy o statystyce,
16) administrowanie infrastrukturą informatyczną służb statystyki publicznej zlokalizowaną na terenie województwa lubelskiego.
2. Urząd może przyjmować zamówienia i zlecenia na wykonanie prac określonych w art. 21 ustawy powołanej w § 1, a w szczególności na:
1) wykonywanie na zamówienie opracowań wspomagających inne systemy informacyjne administracji publicznej,
2) prowadzenie na indywidualne zamówienie badań statystycznych nieobjętych programem badań statystycznych statystyki publicznej,
3) wykonywanie dodatkowych opracowań i analiz nieobjętych programem badań statystycznych statystyki publicznej,
4) prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w dziedzinie statystyki.
3. Zadania określone w ust. 2 są wykonywane poza statutowymi obowiązkami Urzędu.
§  4. 4 Do Urzędu należy wykonywanie niżej wymienionych specjalistycznych zadań ogólnokrajowych, wykonywanych w ramach prac prowadzonych na rzecz statystyki publicznej jako całości:
1) przygotowywanie zasad metodologicznych, organizacja i realizacja badań oraz dokonywanie opracowań i analiz statystycznych z zakresu statystyki gospodarki mieszkaniowej i komunalnej oraz statystyki budownictwa,
2) tworzenie, prowadzenie i rozwój baz danych z zakresu statystyki gospodarki mieszkaniowej i komunalnej oraz statystyki budownictwa,
3) współpraca z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju TERYT w zakresie informacji o mieszkaniach oddawanych do użytku,
4) współdziałanie z instytucjami, uczelniami i środowiskiem naukowym w zakresie przygotowywania badań i opracowań statystycznych dotyczących gospodarki mieszkaniowej i komunalnej oraz budownictwa,
5) współpraca z gestorami administracyjnych źródeł danych i przedstawicielami środowiska akademickiego w celu wsparcia metodologicznego realizowanych badań,
6) uczestnictwo we współpracy międzynarodowej w dziedzinie statystyki euroregionów, a w szczególności organizowanie wspólnych badań statystycznych i wydawanie publikacji o Euroregionie "Bug".
§  5.
1. 5 W skład Urzędu wchodzą:
1) Wydział Koordynacji i Organizacji Badań,
2) Wydział Rejestrów,
3) Wydział Analiz i Opracowań Zbiorczych,
4) Wydział Udostępniania Informacji,
5) Wydział Badań Ankietowych,
6) Ośrodek Statystyki Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej,
7) Ośrodek Statystyki Budownictwa,
7a) 6 Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych,
8) Wydział Informatyki,
9) Wydział Kadr i Szkolenia,
10) Wydział Ekonomiczny,
11) Wydział Administracyjny,
12) Oddział w Białej Podlaskiej,
13) Oddział w Chełmie,
14) Oddział w Puławach,
15) Oddział w Radzyniu Podlaskim,
16) Oddział w Zamościu.
2. 7 W Urzędzie tworzy się samodzielne stanowiska pracy: radca prawny, do spraw ochrony informacji niejawnych oraz do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy podległe bezpośrednio dyrektorowi Urzędu.
3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem wewnętrznym dyrektora Urzędu.
3a. 8 Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym w ramach wydziałów, ośrodków i oddziałów komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, których nazwę i zakres zadań określa regulamin organizacyjny Urzędu.
3b. 9 Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym samodzielne stanowiska pracy bezpośrednio mu podległe, inne niż określone w ust. 2.
4. 10 Dyrektor Urzędu wydaje zarządzenia wewnętrzne i polecenia służbowe dotyczące funkcjonowania Urzędu.
5. Dyrektor Urzędu może powoływać stałe komisje lub zespoły robocze do wykonywania niektórych zadań, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania.
§  6. 11
1. Zadaniem oddziałów Urzędu, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 12-16, jest realizacja zadań Urzędu związanych z obsługą podmiotów, organów jednostek samorządu terytorialnego i obywateli, w szczególności:
1) zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych do badań realizowanych zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej,
2) udział w pracach organizacyjnych dotyczących spisów powszechnych i innych badań statystycznych o szerokim zasięgu obserwacji, w tym prowadzonych z udziałem rachmistrzów i ankieterów statystycznych,
3) rejestracja w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz wydawanie zaświadczeń o numerze identyfikacyjnym,
4) obsługa krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT w części obejmującej system rejonów statystycznych oraz obwodów spisowych i system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic) oraz współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy administracji publicznej w województwie lubelskim w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji rejestru TERYT,
5) udostępnianie danych statystycznych,
6) współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań statutowych Urzędu.
2. Terytorialny zasięg działania oddziałów określa regulamin organizacyjny Urzędu.
§  7.
1. 12 Urzędem kieruje dyrektor podległy Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, przy pomocy zastępcy.
2. Dyrektor Urzędu jest organem administracji niezespolonej w województwie.
3. Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
4. 13 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego powierza obowiązki zastępcy dyrektora.
§  8.
1. Dyrektor Urzędu przy wykonywaniu zadań kieruje się zarządzeniami, wytycznymi i poleceniami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. 14 (skreślony).
3. 15 Urząd przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 4, współdziała z Głównym Urzędem Statystycznym i jednostkami podporządkowanymi Prezesowi GUS.
§  9. Przy wykonywaniu zadań dyrektor Urzędu współdziała z Wojewodą Lubelskim i organami jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa lubelskiego.
§  10. Urząd używa pieczęci urzędowej z godłem państwowym i napisem w otoku: "Urząd Statystyczny w Lublinie".
§  11. Urząd prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
§  12. 16
1. Działalność Urzędu jest finansowana odpowiednio z działów: "Administracja publiczna" (jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej; spis powszechny i inne), "Informatyka" (inne jednostki usług informatycznych).
2. 17 Działalność Urzędu w zakresie zadań określonych w § 3 ust. 2 jest finansowana w ramach rachunku dochodów własnych.
1 Załącznik § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 6 z dnia 10 lutego 2006 r. (Dz.Urz.GUS.06.2.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 lutego 2006 r.
2 Załącznik § 3 ust. 1 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 15 z dnia 19 czerwca 2009 r. (Dz.Urz.GUS.09.6.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2009 r.
3 Załącznik § 3 ust. 1 pkt 12 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 15 z dnia 19 czerwca 2009 r. (Dz.Urz.GUS.09.6.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2009 r.
4 Załącznik § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 15 z dnia 19 czerwca 2009 r. (Dz.Urz.GUS.09.6.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2009 r.
5 Załącznik § 5 ust. 1:

- zmieniony przez § 11 zarządzenia nr 2 z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie utworzenia w urzędach statystycznych wydziałów badań ankietowych (Dz.Urz.GUS.00.1.2) z dniem 1 lutego 2000 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia nr 15 z dnia 19 czerwca 2009 r. (Dz.Urz.GUS.09.6.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2009 r.

6 Załącznik § 5 ust. 1 pkt 7a dodany przez § 10 zarządzenia nr 19 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji urzędów statystycznych (Dz.Urz.GUS.09.12.73) z dniem 1 stycznia 2010 r.
7 Załącznik § 5 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia nr 14 z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.Urz.GUS.02.12.76) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez § 1 ust. 2 pkt 10 zarządzenia nr 1 z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie audytu wewnętrznego (Dz.Urz.GUS.03.1.1) z dniem 1 stycznia 2003 r.

8 Załącznik § 5 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia nr 15 z dnia 19 czerwca 2009 r. (Dz.Urz.GUS.09.6.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2009 r.
9 Załącznik § 5 ust. 3b dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia nr 15 z dnia 19 czerwca 2009 r. (Dz.Urz.GUS.09.6.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2009 r.
10 Załącznik § 5 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c) zarządzenia nr 15 z dnia 19 czerwca 2009 r. (Dz.Urz.GUS.09.6.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2009 r.
11 Załącznik § 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 15 z dnia 19 czerwca 2009 r. (Dz.Urz.GUS.09.6.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2009 r.
12 Załącznik § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 14 z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.Urz.GUS.02.12.76) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
13 Załącznik § 7 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 6 z dnia 10 lutego 2006 r. (Dz.Urz.GUS.06.2.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 lutego 2006 r.
14 Załącznik § 8 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 6 lit. a) zarządzenia nr 14 z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.Urz.GUS.02.12.76) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
15 Załącznik § 8 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b) zarządzenia nr 14 z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.Urz.GUS.02.12.76) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
16 Załącznik § 12 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 14 z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.Urz.GUS.02.12.76) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
17 Załącznik § 12 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 6 z dnia 10 lutego 2006 r. (Dz.Urz.GUS.06.2.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 lutego 2006 r.