Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1998.11.73

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 sierpnia 1998 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 14 sierpnia 1998 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 10 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 lutego 1995 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych (Dz. Urz. GUS Nr 4, poz. 18 i Nr 10, poz. 59 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 62) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W Głównym Urzędzie Statystycznym powołuje się:

1) komisję dyscyplinarną I instancji w składzie:

przewodniczący - Marian Grzesiak,

zastępca przewodniczącego - Zofia Kozłowska,

członkowie: Antoni Żurawicz,

Halina Zaręba,

Małgorzata Kałaska,

Jolanta Kida-Kowalczyk;

2) komisję dyscyplinarną II instancji w składzie:

przewodniczący - Stanisława Szwałek,

zastępcy przewodniczącego - Krzysztof Kowalski,

Małgorzata Fronk,

członkowie: Janusz Kobylarz,

Antoni Więcko,

Florian Ruszkowski".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.