Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1998.19.132

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2010 r.

zm.: Dz.Urz.GUS.01.12.76 - 2002.01.01

ZARZĄDZENIE Nr 20

PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 30 listopada 1998 r.

w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Katowicach

(Dz. Urz. GUS z dnia 3 grudnia 1998 r.)

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§  1. Szczegółowy zakres zadań i organizację Urzędu Statystycznego w Katowicach określa statut Urzędu Statystycznego w Katowicach, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KATOWICACH
§ 1. Urząd Statystyczny w Katowicach działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.),
2) zarządzenia nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1998 r. w sprawie zmian w szczegółowych zakresach zadań i organizacji urzędów statystycznych (Dz. Urz. GUS Nr 14, poz. 94),
3) niniejszego statutu.
§  2. Siedzibą Urzędu Statystycznego są Katowice.
§  3. 1
1. Szczegółowy zakres zadań Urzędu Statystycznego w Katowicach, zwanego dalej "Urzędem", obejmuje:
1) rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne i przedkładanie wyników tych prac w formie propozycji do wszystkich wymaganych elementów programu badań statystycznych statystyki publicznej,
2) organizowanie i prowadzenie badań statystycznych, w tym spisów powszechnych,
3) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych do badań statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
4) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych statystycznych do badań prowadzonych przez Urząd, specyficznych dla potrzeb województwa, powiatów i gmin województwa śląskiego samodzielnie lub wspólnie z organami administracji publicznej działającymi na obszarze województwa,
5) dokonywanie analiz i opracowywanie zbiorczych danych oraz wynikowych informacji statystycznych z badań, o których mowa w pkt 3 i 4, w zakresie określonym każdorazowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej, przyjętym przez Radę Ministrów oraz w planie opracowań statystycznych ustalanym corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
6) udział w pracach metodologicznych w poszczególnych dziedzinach statystyki i informowanie o metodologii i zakresie badań prowadzonych w ramach statystyki publicznej,
7) współdziałanie z organami administracji publicznej działającymi na obszarze województwa śląskiego w zakresie tworzenia i wykorzystania dla potrzeb statystyki danych administracyjnych,
8) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, w tym podstawowych wielkości i wskaźników,
9) prowadzenie prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej i rachunków narodowych,
10) przedstawianie Wojewodzie Śląskiemu i organom jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa śląskiego informacji statystycznych w zakresie, terminach i w formach określonych w programie badań statystycznych, o którym mowa w pkt 5,
11) prowadzenie krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w części obejmującej podmioty mające siedzibę na obszarze województwa śląskiego, w tym:
a) przyjmowanie wniosków podmiotów o wpis do rejestru,
b) wprowadzanie do rejestru danych o podmiotach i nadawanie numerów identyfikacyjnych,
c) wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze identyfikacyjnym,
d) przyjmowanie od gmin wykazów indywidualnych gospodarstw rolnych i aktualizacja tych wykazów, wprowadzanie gospodarstw do rejestru i współdziałanie z gminami w pracach aktualizacyjnych,
e) przekazywanie organom administracji publicznej i organom prowadzącym inne urzędowe rejestry na terenie województwa śląskiego danych z rejestru REGON, współpraca z tymi organami w aktualizacji rejestru,
f) udostępnianie danych z rejestru REGON o podmiotach mających siedzibę na obszarze województwa śląskiego,
12) prowadzenie prac nad tworzeniem i aktualizacją krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT oraz udostępnianie informacji o województwie, powiatach i gminach województwa śląskiego, objętych zakresem przedmiotowym rejestru,
13) organizowanie i prowadzenie sieci rachmistrzów spisowych, ankieterów statystycznych i rzeczoznawców,
14) prowadzenie badań wspólnych z Wojewodą Śląskim albo organem jednostki samorządu terytorialnego, ujętych, na ich wniosek, w programie badań statystycznych statystyki publicznej,
15) popularyzacja wiedzy o statystyce,
16) administrowanie infrastrukturą informatyczną służb statystyki publicznej zlokalizowaną na terenie województwa śląskiego.
2. Urząd może przyjmować zamówienia i zlecenia na wykonanie prac określonych w art. 21 ustawy powołanej w § 1, a w szczególności na:
1) wykonywanie na zamówienie opracowań wspomagających inne systemy informacyjne administracji publicznej,
2) prowadzenie na indywidualne zamówienie badań statystycznych nieobjętych programem badań statystycznych statystyki publicznej,
3) wykonywanie dodatkowych opracowań i analiz nieobjętych programem badań statystycznych,
4) prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w dziedzinie statystyki.
3. Zadania określone w ust. 2 są wykonywane poza statutowymi obowiązkami Urzędu.
§  4. 2 Do Urzędu należy wykonywanie niżej wymienionych specjalistycznych zadań ogólnopaństwowych wykonywanych w ramach prac prowadzonych na rzecz statystyki publicznej jako całości:
1) prowadzenie prac metodologicznych i obliczeniowych oraz opracowywanie informacji i analiz statystycznych w zakresie regionalnego PKB oraz dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w przekroju terytorialnym,
2) prowadzenie prac nad wykorzystaniem administracyjnych źródeł danych w rachunkach regionalnych,
3) współdziałanie z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za projektowanie i realizację polityki rozwoju regionalnego w zakresie określonym przez Prezesa GUS,
4) współudział w opracowywaniu informacji i publikacji zbiorczych w układach terytorialnych,
5) uczestnictwo we współpracy międzynarodowej w dziedzinie statystyki euroregionów, a w szczególności organizowanie wspólnych badań statystycznych oraz opracowywanie i wydawanie publikacji o euroregionach: "Śląsk Cieszyński", "Silesia" i "Beskidy",
6) prowadzenie prac projektowo-programistycznych dotyczących rachunków regionalnych, ochrony środowiska naturalnego, działalności produkcyjnej, finansów przedsiębiorstw oraz działalności badawczej i rozwojowej; szczegółowy zakres przedmiotowy wykonywanych prac określany jest odrębnie przez Prezesa GUS,
7) opracowywanie zbiorów ogólnopolskich i przygotowywanie tablic ogólnopolskich w zakresie określonym odrębnie przez Prezesa GUS.
§  5.
1. 3 W skład Urzędu wchodzą:
1) Wydział Organizacji Badań i Szkolenia,
2) Wydział Rejestrów,
3) Wydział Opracowań Statystycznych i Udostępniania Informacji,
4) Wydział Statystyki Gospodarczej,
5) Wydział Statystyki Społecznej i Badań Ankietowych,
6) Wydział Informatyki,
7) Wydział Kadr,
8) Wydział Ekonomiczny,
9) Wydział Administracyjny,
10) Oddział w Bielsku-Białej,
11) Oddział w Bytomiu,
12) Oddział w Częstochowie,
13) Oddział w Gliwicach,
14) Oddział w Rybniku,
15) Oddział w Sosnowcu,
16) Oddział w Zawierciu,
17) Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych,
18) Ośrodek Projektowania i Baz Danych,
19) 4 Śląski Ośrodek Badań Regionalnych.
2. 5 W Urzędzie tworzy się samodzielne stanowiska pracy: radca prawny, do spraw ochrony informacji niejawnych oraz do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, podległe bezpośrednio dyrektorowi Urzędu.
3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem wewnętrznym przez dyrektora Urzędu.
4. Dyrektor Urzędu wydaje inne niż określone w ust. 3 zarządzenia wewnętrzne i polecenia służbowe dotyczące funkcjonowania Urzędu.
5. Dyrektor Urzędu może powoływać stałe komisje lub zespoły robocze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania.
§  6. 6
1. Zadania oddziałów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 10-16 obejmują w szczególności:
1) zadania związane z obsługą obywateli, podmiotów i organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności:
a) zbieranie, gromadzenie i opracowywanie sprawozdań statystycznych,
b) przyjmowanie wniosków o rejestrację w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze identyfikacyjnym,
c) prowadzenie prac aktualizacyjnych dla potrzeb rejestru terytorialnego i bieżące współdziałanie w tym zakresie z organami jednostek samorządu terytorialnego,
d) prace organizacyjne przy spisach powszechnych i innych badaniach statystycznych o szerokim zasięgu obserwacji, prowadzone z udziałem rachmistrzów statystycznych,
e) organizowanie współdziałania z organami jednostek samorządu terytorialnego,
f) pełnienie funkcji koordynatora zadań wymagających współpracy z gminami,
g) prowadzenie informatorium oraz udzielanie informacji i udostępnianie danych statystycznych;
2) wykonywanie innych zadań określonych przez dyrektora Urzędu w regulaminie organizacyjnym Urzędu.
2. Terytorialny zasięg działania oddziałów obejmuje odpowiednio:
1) Oddział w Bielsku-Białej - powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu - Bielsko-Biała,
2) Oddział w Bytomiu - powiat tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice,
3) Oddział w Częstochowie - powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki oraz miasto na prawach powiatu - Częstochowa,
4) Oddział w Gliwicach - powiat gliwicki oraz miasta na prawach powiatu: Gliwice, Ruda Śląska, Zabrze,
5) Oddział w Rybniku - powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory,
6) Oddział w Sosnowcu - powiat będziński oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Sosnowiec,
7) Oddział w Zawierciu - powiaty myszkowski i zawierciański.
3. Zadania, o których mowa w ust. 1, dla powiatów bieruńsko-lędzińskiego i mikołowskiego oraz dla miast na prawach powiatu - Katowice i Tychy realizują właściwe wydziały Urzędu.
4. Dyrektor Urzędu dla danego badania lub grupy badań może ustalić w regulaminie organizacyjnym inny niż określony w ust. 2 i 3 terytorialny zasięg działania oddziałów.
§  7.
1. 7 Urzędem kieruje dyrektor podległy Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, przy pomocy dwóch zastępców.
2. Dyrektor Urzędu jest organem administracji niezespolonej w województwie.
3. Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego powierza obowiązki zastępców dyrektora.
§  8.
1. Dyrektor Urzędu przy wykonywaniu zadań kieruje się zarządzeniami, wytycznymi i poleceniami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. 8 (skreślony).
3. 9 Urząd przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 4, współdziała z Głównym Urzędem Statystycznym i jednostkami podporządkowanymi Prezesowi GUS.
§  9. Przy wykonywaniu zadań dyrektor Urzędu współdziała z Wojewodą Śląskim, Sejmikiem Samorządowym Województwa Śląskiego oraz innymi organami jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa śląskiego.
§  10. Urząd używa pieczęci z godłem państwowym i napisem w otoku: "Urząd Statystyczny w Katowicach".
§  11. Urząd prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
§  12. 10
1. Działalność Urzędu jest finansowana odpowiednio z działów: "Administracja publiczna" (jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej; spis powszechny i inne), "Informatyka" (inne jednostki usług informatycznych), "Przetwórstwo przemysłowe" (drukarnie).
2. 11 Działalność Urzędu w zakresie zadań określonych w § 3 ust. 2 jest finansowana w ramach rachunku dochodów własnych.
1 Załącznik § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 12 z dnia 10 czerwca 2005 r. (Dz.Urz.GUS.05.6.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2005 r.
2 Załącznik § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 12 z dnia 10 czerwca 2005 r. (Dz.Urz.GUS.05.6.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2005 r.
3 Załącznik § 5 ust. 1:

- zmieniony przez § 17 zarządzenia nr 2 z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie utworzenia w urzędach statystycznych wydziałów badań ankietowych (Dz.Urz.GUS.00.1.2) z dniem 1 lutego 2000 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 4 z dnia 16 lutego 2000 r. (Dz.Urz.GUS.00.2.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 2000 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 2 z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.Urz.GUS.07.1.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.

4 Załącznik § 5 ust. 1 pkt 19 dodany przez § 16 zarządzenia nr 19 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji urzędów statystycznych (Dz.Urz.GUS.09.12.73) z dniem 1 stycznia 2010 r.
5 Załącznik § 5 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c) zarządzenia nr 20 z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.Urz.GUS.02.12.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez § 1 ust. 2 pkt 16 zarządzenia nr 1 z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie audytu wewnętrznego (Dz.Urz.GUS.03.1.1) z dniem 1 stycznia 2003 r.

6 Załącznik § 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 1 z dnia 10 czerwca 2005 r. (Dz.Urz.GUS.05.6.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 2 z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.Urz.GUS.07.1.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.

7 Załącznik § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 20 z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.Urz.GUS.02.12.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
8 Załącznik § 8 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 6 lit. a) zarządzenia nr 20 z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.Urz.GUS.02.12.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
9 Załącznik § 8 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b) zarządzenia nr 20 z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.Urz.GUS.02.12.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
10 Załącznik § 12 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 20 z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.Urz.GUS.02.12.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
11 Załącznik § 12 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 12 z dnia 10 czerwca 2005 r. (Dz.Urz.GUS.05.6.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2005 r.