Departmental acts

Powołani członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki.

Dz.Urz.MNiSW.2014.71 | komunikat z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Stawki jednostkowych opłat trasowych.

Dz.Urz.ULC.2014.88 | obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Strefy pobierania opłat terminalowych.

Dz.Urz.ULC.2014.87 | obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie stałego dyżuru Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2014.24 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz proporczyka na beret.

Dz.Urz.MON.2014.395 | decyzja z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach.

Dz.Urz.GUS.2014.63 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana danych objętych wpisem na listę maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KNF.2015.7 | komunikat z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

Dz.Urz.GITD.2014.25 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu medycyny nuklearnej.

Dz.Urz.MZ.2014.82 | obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radioterapii onkologicznej.

Dz.Urz.MZ.2014.81 | obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2014.43 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dz.Urz.MIniR.2014.85 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Realizacja zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dz.Urz.PKRUS.2014.45 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Realizacja zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dz.Urz.PKRUS.2014.45 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Realizacja zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dz.Urz.PKRUS.2014.45 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2014.84 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zasady rachunkowości.

Dz.Urz.PKRUS.2014.46 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.GDDKiA.2014.6 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Planowanie strategiczne, sprawozdawczość oraz system kontroli zarządczej w Policji.

Dz.Urz.KGP.2014.142 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Termin egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego.

Dz.Urz.KNF.2014.28 | komunikat z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Termin pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2014.26 | komunikat z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2014.24 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2014.24 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dz.Urz.MZ.2014.80 | obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zakres oraz szczegółowe zasady szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.133 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zakres oraz szczegółowe zasady szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.133 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zakres oraz szczegółowe zasady szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.133 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zakres oraz szczegółowe zasady szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.133 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zakres oraz szczegółowe zasady szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.133 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zakres oraz szczegółowe zasady szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.133 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zakres oraz szczegółowe zasady szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.133 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zakres oraz szczegółowe zasady szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.133 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zakres oraz szczegółowe zasady szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.133 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zakres oraz szczegółowe zasady szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.133 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zakres tematyczny egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2014.27 | komunikat z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zakres tematyczny egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego.

Dz.Urz.KNF.2014.29 | komunikat z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji.

Dz.Urz.KGP.2014.141 | decyzja z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.132 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST.

Dz.Urz.MS.2014.181 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana danych objętych wpisem na listę maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2015.6 | komunikat z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania komitetu audytu.

Dz.Urz.MG.2015.1 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Jednolity rzeczowy wykaz akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

B.I.LP.2015.1.4 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.13 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.13 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny