Departmental acts

Ustalenie wzorów i typów uzbrojenia Policji.

Dz.Urz.KGP.2015.2 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym przyznano w 2014 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MON.2015.1 | obwieszczenie z dnia 31 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2014.408 | decyzja z dnia 31 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.

Dz.Urz.MKiDN.2014.50 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Narodowemu Centrum Kultury.

Dz.Urz.MKiDN.2014.49 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Narodowemu Centrum Kultury.

Dz.Urz.MKiDN.2014.49 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Określenie szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.

NFZ.2014.99 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego DZIEDZICTWO-2015.

Dz.Urz.MKiDN.2014.47 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.ULC.2014.92 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2014.65 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.102 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.101 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw współpracy z zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2015.3 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2015.2 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej.

Dz.Urz.MZ.2014.84 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej.

Dz.Urz.MZ.2014.84 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej.

Dz.Urz.MZ.2014.84 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

B.I.LP.2015.2.33 | decyzja z dnia 29 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

B.I.LP.2015.2.32 | decyzja z dnia 29 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.

B.I.LP.2015.2.34 | decyzja z dnia 29 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2014.59 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dz.Urz.MPiPSp.2014.42 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2014.10 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Stawki jednostkowych opłat terminalowych.

Dz.Urz.ULC.2014.91 | obwieszczenie z dnia 24 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Stawki jednostkowych opłat terminalowych.

Dz.Urz.ULC.2014.91 | obwieszczenie z dnia 24 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zasady (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2015.3 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.401 | decyzja z dnia 24 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2014.44 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy