Departmental acts

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju.

Dz.Urz.MRiF.2017.85 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2017.6.78 | decyzja z dnia 27 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2017.6.77 | decyzja z dnia 27 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie planu zakładów o zasięgu krajowym.

B.I.LP.2017.6.79 | decyzja z dnia 27 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zbiór danych Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.26 | decyzja z dnia 27 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MC.2017.12 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania komitetu audytu.

Dz.Urz.MRiF.2017.87 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów.

Dz.Urz.KGP.2017.27 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dz.Urz.MZ.2017.51 | obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dz.Urz.MZ.2017.51 | obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Łodzi.

Dz.Urz.GUS.2017.19 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku SANOK-BAZA.

Dz.Urz.ULC.2017.476 | ogłoszenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Opłata skarbowa.

Dz.Urz.MRiF.2017.86 | interpretacja ogólna z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Planowanie osłony technicznej infrastruktury transportowej o znaczeniu obronnym.

Dz.Urz.MIiB.2017.29 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Dz.Urz.MEN.2017.27 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Dz.Urz.MEN.2017.27 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego systemu informatycznego "Legislator".

Dz.Urz.ABW.2017.12 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wydanie Rekomendacji H dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach.

Dz.Urz.KNF.2017.7 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Dz.Urz.KGPSP.2017.10 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.86 | decyzja z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.25 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie pieczęci używanych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2017.20 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2017.18 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach.

Dz.Urz.CBA.2017.19 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r.

Dz.Urz.MIiB.2017.27 | decyzja z dnia 24 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Powołanie zespołów do sprawdzenia wybranej problematyki w sądach wojskowych.

Dz.Urz.MON.2017.83 | decyzja z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Dz.Urz.MZ.2017.50 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Dz.Urz.MZ.2017.50 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie flagi Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2017.84 | decyzja z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r.

Dz.Urz.MIiB.2017.26 | decyzja z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.26 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MRiF.2017.82 | zarządzenie z dnia 20 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Dz.Urz.MRiF.2017.83 | obwieszczenie z dnia 20 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Wytyczne do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego.

Dz.Urz.MSWiA.2017.17 | zarządzenie z dnia 20 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana uchwały w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych.

Dz.Urz.NBP.2017.9 | uchwała z dnia 20 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.25 | zarządzenie z dnia 20 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.18 | komunikat z dnia 19 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.16 | obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Powołanie komisji oceniającej predyspozycje kandydata do służby lub pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2017.18 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący