Wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji podmiotowej i celowej przyznanych poszczególnym jednostkom na 2019 r. - OpenLEX

Wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji podmiotowej i celowej przyznanych poszczególnym jednostkom na 2019 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2019.26

Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie wykazu jednostek wraz z kwotami dotacji podmiotowej i celowej przyznanych poszczególnym jednostkom na 2019 r.

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek wraz z zaplanowanymi dla tych jednostek w budżecie państwa w części 24 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotami dotacji podmiotowej i celowej, stanowiący załączniki nr 1-7 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Państwowe instytucje kultury podległe MKiDN - dotacja podmiotowa na 2019 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Państwowe osoby prawne oraz pozostała działaność - dotacja podmiotowa na 2019 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Samorządowe instytucje kultury współprowadzone z MKiDN - dotacja podmiotowa na 2019 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Szkoły niepubliczne z uprwnieniami szkół publicznych - dotacja podmiotowa na 2019 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Publiczne szkoły artystyczne założone przez osobę fizyczną lub osobę prawną nie będąca jst. - dotacja podmiotowa na 2019 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Szkolnictwo wyższe - dotacja podmiotowa na 2019 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Dotacja celowa na wydatki bieżące na 2019 r.

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).