Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2019.64

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 36 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie (Dz. Urz. KGP poz. 91 oraz z 2016 r. poz. 64) w załączniku do zarządzenia w § 5 pkt 23 otrzymuje brzmienie:

"23) Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Rzeszowie.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 5 kwietnia 2019 r.