Nadanie regulaminu Komitetowi Audytu dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe. - OpenLEX

Nadanie regulaminu Komitetowi Audytu dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2019.50

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

Na podstawie art. 290 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Komitetowi Audytu dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, nadaje się regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie nadania regulaminu pracy Komitetowi Audytu dla działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 19).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE

§  1. 
Zakres zadań Komitetu
1. 
Komitet Audytu, zwany dalej "Komitetem", jest ciałem doradczym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, zwanego dalej "Ministrem", w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego w Ministerstwie Finansów, zwanym dalej "Ministerstwem", i w jednostkach w działach administracji rządowej, którymi kieruje Minister, zwanych dalej "jednostkami w działach".
2. 
Do zadań Komitetu należy w szczególności:
1)
sygnalizowanie istotnych ryzyk;
2)
sygnalizowanie istotnych słabości kontroli zarządczej oraz proponowanie jej usprawnień;
3)
wyznaczenie priorytetów do rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego;
4)
przegląd istotnych wyników audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich wdrożenia;
5)
przegląd sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego oraz z oceny kontroli zarządczej;
6)
monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym przeglądanie wyników wewnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego;
7)
wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku płacy i pracy kierownika komórki audytu wewnętrznego.
3. 
W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, Komitet:
1)
proponuje rozwiązania oraz promuje dobre praktyki przyczyniające się do usprawnienia funkcjonowania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz w jednostkach w działach;
2)
analizuje informacje dotyczące bieżących i istotnych problemów w prowadzeniu audytu wewnętrznego oraz wspiera komórkę audytu wewnętrznego w Ministerstwie i komórki audytu wewnętrznego w jednostkach w działach w realizacji audytu wewnętrznego;
3)
inicjuje, w porozumieniu z audytorami wewnętrznymi działania mające na celu podniesienie efektywności i skuteczności kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego w Ministerstwie i w jednostkach w działach.
4. 
Komitet, do końca lutego każdego roku, przedkłada Ministrowi sprawozdanie z realizacji zadań w roku poprzednim. Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.
§  2. 
Zadania i obowiązki Przewodniczącego, członków oraz sekretarza Komitetu
1. 
Przewodniczący Komitetu reprezentuje Komitet na zewnątrz i kieruje jego pracami.
2. 
Przewodniczący Komitetu wyznacza zastępcę Przewodniczącego Komitetu, zwanego dalej "Wiceprzewodniczącym", spośród członków Komitetu.
3. 
Do zadań Przewodniczącego Komitetu należy w szczególności:
1)
wyznaczanie terminów posiedzeń Komitetu;
2)
ustalanie porządku posiedzeń Komitetu;
3)
przekazywanie Ministrowi ustaleń i stanowisk Komitetu.
4. 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komitetu jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.
5. 
Do obowiązków członków Komitetu należy w szczególności:
1)
udział w pracach Komitetu;
2)
współpraca z komórką audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz komórkami audytu w jednostkach w działach.
6. 
Funkcję sekretarza Komitetu pełni kierownik komórki audytu wewnętrznego w Ministerstwie.
7. 
Do obowiązków sekretarza Komitetu należy w szczególności:
1)
dokumentowanie czynności i uchwał podejmowanych przez Komitet;
2)
organizowanie, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komitetu, posiedzeń Komitetu i przekazywanie zaproszeń członkom Komitetu oraz osobom spoza składu Komitetu;
3)
opracowywanie projektów dokumentów przygotowywanych przez Komitet w zakresie określonym przez Przewodniczącego Komitetu;
4)
prowadzenie korespondencji w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Komitetu.
§  3. 
Uprawnienia członków Komitetu

Członkowie Komitetu mają dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do wykonywania zadań Komitetu, a w szczególności do dokumentacji audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz komórek audytu wewnętrznego w jednostkach w działach, a także dostęp do wszystkich informacji, danych, dokumentów i innych materiałów związanych z funkcjonowaniem Ministerstwa i jednostek w działach, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

§  4. 
Tryb pracy Komitetu
1. 
Komitet obraduje na posiedzeniach.
2. 
Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Komitetu albo kierownika komórki audytu wewnętrznego w Ministerstwie.
3. 
(uchylony)
4. 
Zaproszenia na posiedzenia Komitetu, wraz z ustalonym przez Przewodniczącego Komitetu porządkiem posiedzenia oraz niezbędnymi dokumentami, są przekazywane członkom Komitetu, w formie pisemnej, nie później niż na 7 dni przed planowanym posiedzeniem Komitetu, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż 2 dni przed planowanym posiedzeniem Komitetu.
5. 
Przewodniczący Komitetu, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Komitetu, może zapraszać na posiedzenia Komitetu osoby spoza jego składu.
6. 
Uczestnicy posiedzenia Komitetu potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności.
7. 
W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu członek Komitetu niezwłocznie zawiadamia o tym Przewodniczącego Komitetu, podając powód swojej nieobecności oraz może wskazać osobę zastępującą go w posiedzeniu.
8. 
Członek Komitetu, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu Komitetu, może nadesłać pisemne oceny lub opinie w sprawach objętych porządkiem posiedzenia.
§  5. 
Sposób podejmowania uchwał
1. 
Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał, zapadających zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Komitetu.
2. 
Na wniosek członka Komitetu, Przewodniczący Komitetu może zarządzić głosowanie tajne.
3. 
Członek Komitetu może zgłosić do protokołu zdanie odrębne w sprawie objętej głosowaniem.
4. 
Uchwałę podejmowaną na posiedzeniu Komitetu podpisują Przewodniczący Komitetu oraz sekretarz Komitetu.
5. 
Przewodniczący Komitetu może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym.
6. 
Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna, w przypadku gdy za jej podjęciem głosowała zwykła większość członków Komitetu.
7. 
Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest dołączona do protokołu z najbliższego posiedzenia Komitetu.
8. 
W przypadku nieuwzględnienia uwag zgłoszonych do projektu uchwały podejmowanej w trybie obiegowym, projekt uchwały wymaga rozpatrzenia przez Komitet na posiedzeniu.
9. 
W trybie obiegowym nie mogą być rozpatrywane sprawy dotyczące wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy albo zmianę warunków pracy i płacy kierownika komórki audytu wewnętrznego.
§  6. 
Sposób dokumentowania posiedzeń
1. 
Z posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół, który zawiera w szczególności:
1)
kolejny numer protokołu;
2)
datę posiedzenia;
3)
porządek posiedzenia;
4)
listę uczestników posiedzenia;
5)
ustalenia Komitetu wraz z informacją o podjętych uchwałach oraz informację dotyczącą zdania odrębnego, o ile zostało zgłoszone;
6)
inne wnioski i rozstrzygnięcia.
2. 
Protokół z posiedzenia Komitetu podpisuje Przewodniczący Komitetu oraz sekretarz Komitetu.
3. 
Załącznik do protokołu stanowi lista obecności uczestników posiedzenia.
§  7. 
Współpraca członków Komitetu z kierownikami i pracownikami Ministerstwa i jednostek w działach
1. 
Członkowie Komitetu współpracują z komórką audytu wewnętrznego w Ministerstwie.
2. 
Członkowie Komitetu, w związku z realizacją zadań Komitetu, mogą występować do kierowników i pracowników Ministerstwa oraz jednostek w działach o udzielenie informacji i wyjaśnień w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w tych jednostkach, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.
3. 
Kierownicy i pracownicy Ministerstwa oraz jednostek w działach są obowiązani do udzielania informacji i wyjaśnień, o których mowa w ust. 2.
4. 
Informacje i wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3, przekazywane są Komitetowi za pośrednictwem komórki audytu wewnętrznego w Ministerstwie.
5. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, przez pracowników Ministerstwa, rozumie się także funkcjonariuszy Celno-Skarbowych pełniących służbę w Ministerstwie oraz w jednostkach w działach.
§  8. 
Obsługa organizacyjna Komitetu

Komórka audytu wewnętrznego w Ministerstwie zapewnia obsługę organizacyjną Komitetu oraz przechowuje dokumenty związane z jego pracami.

§  9. 
Tryb postępowania w sprawie o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy albo zmianę warunków pracy i płacy kierowników komórek audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz w jednostkach w działach.
1. 
Wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy albo zmianę warunków pracy i płacy kierownika komórki audytu wewnętrznego w Ministerstwie następuje na pisemny wniosek nadzorującego komórkę audytu wewnętrznego Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów lub Członka Kierownictwa Ministerstwa, a w przypadku kierownika komórki audytu wewnętrznego jednostki w działach, na pisemny wniosek kierownika jednostki.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest rozpatrywany na pierwszym posiedzeniu Komitetu przypadającym po dniu jego złożenia.
3. 
Komitet może żądać dodatkowych informacji w przypadku, gdy informacje zawarte we wniosku, o którym mowa w ust. 1, są niewystarczające do podjęcia uchwały.
4. 
Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzone z udziałem zainteresowanego kierownika komórki audytu wewnętrznego oraz wnioskodawcy, w sposób zapewniający tym osobom możliwość wyrażenia opinii lub przedstawienia stanowiska w sprawie.
5. 
Komitet wyraża zgodę, o której mowa w ust. 1, w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów, biorąc pod uwagę zebrane opinie oraz stanowiska w sprawie, a także inne dokumenty oceniające pracę kierownika komórki audytu wewnętrznego.