Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2019.60

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 69 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi (Dz. Urz. KGP poz. 138 oraz z 2015 r. poz. 89) w załączniku do zarządzenia w § 5 pkt 24 otrzymuje brzmienie:

"24) Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Łodzi;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 5 kwietnia 2019 r.