Zmiana zarządzenia w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia oraz egzaminu poprawkowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2019.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2019
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 19 kwietnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia oraz egzaminu poprawkowego

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, 60 i 125) w związku z § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 661 oraz z 2018 r. poz. 2312) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 16/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia oraz egzaminu poprawkowego (Dz. Urz. GITD poz. 16 i 18) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Praktyczny egzamin poprawkowy II stopnia odbędzie się w dniach 9-11 maja 2019 r. oraz 13-17 maja 2019 r. w godz. 9:00 - 18:00, w punktach kontroli pojazdów zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.