Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2019.57

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 32 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu (Dz. Urz. KGP poz. 87, z 2017 r. poz. 32 oraz z 2018 r. poz. 42) w załączniku do zarządzenia w § 5 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Opolu.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 5 kwietnia 2019 r.