Questions and answers

Czy można wydać decyzję nakazującą wejście do lokalu w celu naprawienia usterek?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy można wydać pozwolenie na budowę działki, jeśli decyzja o warunkach zabudowy przewiduje budowę na granicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy można zastosować VAT marża przy sprzedaży gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy należy wznowić postępowanie w sprawie zmiany decyzji ustalającej odpłatność za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy nauczyciel może wziąć udział tylko w jednym dniu kilkudniowego strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy odpady folii porolniczej klasyfikują się pod kod odpadu B3010?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy organ I instancji powinien wystąpić do organu odwoławczego o zwrot akt sprawy po rozpatrzeniu odwołania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy osoba posiadająca umowę na najem jest użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy osoba zatrudniana na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej powinna odbyć służbę przygotowawczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy osobie, która została umieszczona w DPS przysługuje zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy praca na drabinie o wysokości roboczej ponad 4 m jest pracą wymagającą szczególnych badań lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy pracownicy objęci ochroną związkową nabytą przed 01.01.2019 r. nadal podlegają ochronie po nowelizacji ustawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy pracownik administracji w szkole może odmówić rozszerzenia zakresu czynności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy producent zniczy powinien rozliczyć szkło i aluminium jako opakowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy przeprowadzić postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji dotyczącej świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy przysługuje zasiłek stały osobie, która nabyła uprawnienia do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy przyznać prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy rada powiatu może powierzyć obsługę finansową szkoły innej szkole, nie powołując centrum usług wspólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy rekultywacja prowadzona z wykorzystaniem przetwarzania odpadów w kruszarce wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy są to świadczenia nienależnie pobrane z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy sekretarz szkoły może dokonywać poprawek w księdze uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy spółka prawidłowo stosuje zwolnienie od podatku VAT do świadczonych na rzecz gminy usług zarządzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sprawozdanie z działalności składa się do KRS wraz ze sprawozdaniem finansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy szpital może wydać pozwolenie na pobranie danych pracownikowi szpitala do celów pracy magisterskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy ŚW można uznać za nienależenie pobrane przez stronę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy usługi zakładania ogrodu na powierzchni dachu powinny być objęte odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego jest przepisem odrębnym w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy uzgodnienia budowy sieci gazowej graniczącej z drogą powiatową należy dokonać z zarządem dróg powiatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy w decyzji o rozłożeniu na raty zadłużenia dłużnika alimentacyjnego powołać się na art. 162 § 2 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w karcie ewidencji czasu pracy należy wykazywać jego wyjścia służbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy w polskim prawie funkcjonuje pojęcie: zmiana punktowa zapisów planu miejscowego za porozumieniem stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy w składzie rodziny wnuczki wykazać jej rodziców, jeśli ubiega się o SZO na babcię?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w statucie żłobka można umieścić uregulowanie, że przyjmowane są dzieci od 1. roku życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy wszystkie odpisy aktualizujące będą kosztem uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy wymiar czasu pracy ulegnie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy zachodzi konieczność i w jakim czasie zmiany nazw zespołów szkół w związku z reformą oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy za osobę przebywającą w noclegowni OPS powinien opłacać koszty pobytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy zasiłek celowy z programu rządowego ,,Posiłek w domu i w szkole" na zakup żywności podlega zwrotowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy zasiłek stały przyznać w całości, czy odliczyć zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy zmiana obowiązujących decyzji odpadowych w trybie art. 14 u.z.u.o. jest istotną zmianą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy z tytułu składek na Pracownicze Plany Kapitałowe spółka powinna tworzyć rezerwę w sprawozdaniu finansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Ile od roku szkolnego 2019/2020 będzie wynosiło pensum dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Ile od roku szkolnego 2019/2020 należy przyznać godzin z puli do dyspozycji dyrektora w szkole branżowej I stopnia

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakich formalności powinna dopełnić spółka w związku ze zmianą nazwy ulicy przy której ma siedzibę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie dodatkowe uprawnienia ma osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać kierownik praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie są przepisy odrębne w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jaki tryb powinien wdrożyć organ nadzoru budowlanego w celu wyegzekwowania rozbiórki powyższego ogrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne