Questions and answers

Czy nauczycielowi należy się dodatek za wysługę lat w dodatkowym zatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony na podstawie art. 15 ust. 6 pr. ośw. może realizować ścieżkę awansu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy organ prowadzący może żądać poprawy orzeczenia poradni?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy starostwo może posiadać więcej niż jedną skrzynkę podawczą na ePUAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy syn pracownika, który zrzekł się spadku, ma prawo do odprawy pośmiertnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy we wniosku o urlop bezpłatny należy podać przyczynę uzasadniającą potrzebę skorzystania z urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy wójt gminy jako organ może przesłać skargę wojewody na uchwałę rady gminy do WSA?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy wyjścia prywatne mogą być pokrywane urlopem wypoczynkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mogą być prowadzone w grupach?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy zamawiający może naliczyć wykonawcy karę umowną zastrzeżoną w umowie po wygaśnięciu tej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Czy zwolnienie lekarskie przerywa udzielony urlop dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie działania należy podjąć w związku ze zmianą nazwy szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie przygotowanie pedagogiczne powinien posiadać kandydat na stanowisko nauczyciela informatyki w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie są szkoły obowiązki względem nauczycielki, której udzielono urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaki urlop przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na 1/128 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jaki wymiar urlopu jest należny dla dyrektora zatrudnionego w dwóch szkołach na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje instruktorowi praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak należy liczyć wymiar urlopu nauczycielki, która pełni obowiązki dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy obliczyć wymiar przysługującego urlopu dla nauczycielki, która urodziła dwójkę dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak należy określić moment wypłaty kolejnej nagrody jubileuszowej dla nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy sformułować podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy wypłacać nauczycielowi dodatki do wynagrodzenia w czasie trwania urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy zmienić umowę nauczyciela z pensum łączonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy zmienić w dokumentach nazwisko dziecka z zagranicy na spolszczone?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kto nadzoruje wydawanie orzeczeń w poradni?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

W jakiej wysokości należy ustalać zabezpieczenie należytego wykonania umowy na podstawie Tarczy 4.0?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć urlop uzupełniający dla nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy agent firmy inwestycyjnej jest jednostką zaufania publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy dyrektor szkoły publicznej może być współwłaścicielem spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy koszty związane z powiększeniem hali można uznać za inwestycję w obcy środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy likwidacja jednostki samorządowej pozwala na wypłatę odpraw zwalnianym pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy należy oznaczać strefy hałasu pomiędzy 80 - 85 dB?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2020 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy obniżenie wynagrodzenia w związku z COVID-19 jest utratą wynagrodzenia do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy podmiot leczniczy będący spółką komandytową może przyznać pracownikom nagrody jubileuszowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może zostać komendantem straży miejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy świadczenie z FA wypłacone za czerwiec 2020 r. należy uznać za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy udzielenie pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w święto powinno być wykazywane w raporcie ZUS RSA?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2020 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy w sytuacji, gdy strona nie pobiera od trzech miesięcy zasiłku stałego ma zastosowanie art. 106a u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jaką formę opodatkowania może wybrać nauczyciel wychowania fizycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak liczyć 30 dni odbywania stażu, po których stażysta nabywa prawo do dni wolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne