Questions and answers

Jakich uprawnień wymaga praca w narażeniu na pole lub promieniowanie elektromagnetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie formy kształcenia wpisywane są w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie składki z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej powinien opłacać nauczyciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie wydać decyzje w sprawie zasiłku okresowego i dofinansowania pobytu w schronisku dla bezdomnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak należy rozumieć § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak ująć zyski z konta maklerskiego w deklaracji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak wykazać sprzedaż nieruchomości zakupionej i oddanej do użytkowania w 2008 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak wykazać świadczenie usługi przez podatnika zwolnionego z VAT na terenie innego kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak wykazać w sprawozdaniu RB-27 umorzoną przez jednostkę budżetową należność z powodu pandemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Kiedy jednostki samorządu terytorialnego występują w roli podatników VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy zgodę na legalizacje wykonanych robót budowlanych muszą wydać wszyscy współwłaściciele?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Kogo powinna zgłosić spółka z o.o. będącą własnością uniwersytetu jako beneficjenta rzeczywistego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Krudysz Marcin | Nieaktualne

Kto powinien dokonać wpisu do ewidencji niepublicznego terapeutycznego punktu przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Na jakiej podstawie aktorowi należy obliczyć odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Od kiedy należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakich dokumentach należy wykazać składki z tytuły zatrudnienia niani?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji należy ująć dotację na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Co kontroluje w poradni psychologiczno-pedagogicznej organ prowadzący?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czego dotyczy imienny raport informacyjny do ZUS dotyczący pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy deweloper może podzielić działkę, jeżeli zostały już zawarte umowy deweloperskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy dodatek za opiekuna stażu należy wliczyć do wynagrodzenia urlopowego za czas wakacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy do pozwolenia na budowę należy przenieść decyzję o warunkach zabudowy na rzecz nowej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy można sprzedać mieszkanie, które stanowi miejsce do egzekucji w trybie najmu okazjonalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy nauczyciel będzie musiał odbywać staż od początku, jeśli zmienił się jego charakter pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy nauczycielowi należy się dodatek za wysługę lat w dodatkowym zatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony na podstawie art. 15 ust. 6 pr. ośw. może realizować ścieżkę awansu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy organ prowadzący może żądać poprawy orzeczenia poradni?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy starostwo może posiadać więcej niż jedną skrzynkę podawczą na ePUAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy syn pracownika, który zrzekł się spadku, ma prawo do odprawy pośmiertnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy we wniosku o urlop bezpłatny należy podać przyczynę uzasadniającą potrzebę skorzystania z urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy wójt gminy jako organ może przesłać skargę wojewody na uchwałę rady gminy do WSA?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy wyjścia prywatne mogą być pokrywane urlopem wypoczynkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mogą być prowadzone w grupach?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy zamawiający może naliczyć wykonawcy karę umowną zastrzeżoną w umowie po wygaśnięciu tej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy zwolnienie lekarskie przerywa udzielony urlop dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie działania należy podjąć w związku ze zmianą nazwy szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie przygotowanie pedagogiczne powinien posiadać kandydat na stanowisko nauczyciela informatyki w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie są szkoły obowiązki względem nauczycielki, której udzielono urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaki urlop przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na 1/128 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jaki wymiar urlopu jest należny dla dyrektora zatrudnionego w dwóch szkołach na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje instruktorowi praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak należy liczyć wymiar urlopu nauczycielki, która pełni obowiązki dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy obliczyć wymiar przysługującego urlopu dla nauczycielki, która urodziła dwójkę dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak należy określić moment wypłaty kolejnej nagrody jubileuszowej dla nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy sformułować podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy wypłacać nauczycielowi dodatki do wynagrodzenia w czasie trwania urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy zmienić umowę nauczyciela z pensum łączonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy zmienić w dokumentach nazwisko dziecka z zagranicy na spolszczone?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kto nadzoruje wydawanie orzeczeń w poradni?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne