Pytania i odpowiedzi

Jak należy zaksięgować umowę zlecenia zawartą z osobą niebędącą pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy koszty poniesione do dnia odbioru inwestycji przez nadzór budowlany podwyższają wartość środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak rozliczać w czasie składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć dochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy wniosek o usunięcie drzewa może być przesłany drogą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy były pracownik może ubiegać się o pomoc finansową z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę otrzymaną od kontrahenta z UE, dotyczącą usług podwykonawstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy po upływie terminu ważności zezwolenia na wycinkę drzew należy wygasić decyzję?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jakie kryteria socjalne może przyjąć pracodawca w celu różnicowania świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wydobyty z komór filtracyjnych węgiel aktywny należy zaklasyfikować jako odpad pod kodem 19 09 04?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy wysyłanie informacji o uruchomieniu postępowania tylko do wykonawców z Listy Kwalifikowanych Dostawców jest poprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o wyłączenie gruntu z produkcji leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jak na gruncie podatku dochodowego rozliczyć nadpłaconą kwotę składek, którą pracodawca wypłacił pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy prawomocnym wyrokiem sądu należy przywrócić pracownika do pracy na warunkach umowy zawartej na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W którym momencie powstanie przychód ze sprzedaży towarów w ramach WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy możliwe jest umorzenie inwestycji długotermniwych do zera?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy postąpić ze stratą osiągniętą w roku podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy zaliczyć do kosztów zaliczki poniesione na wykonanie instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kto odpowiada za zniszczenia dokonane przez wychowanków w bursach szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy zakład pracy może dokonać potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Jak przeprowadzić likwidację spółki z o.o., aby operacja ta była neutralna podatkowo dla jej udziałowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracownicy przysługuje odprawa pieniężna?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy jednostka prowadząca pełną księgowość powinna wykazać zobowiązanie w roku otrzymania faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy ustalając średni wymiar zatrudnienia nauczyciela należy brać pod uwagę dni kalendarzowe czy robocze?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy ująć w CIT-8/O koszty reprezentacji i dotacje otrzymane przez samorządową instytucję kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

W której pozycji bilansu należy wykazać kwotę sporną naliczonego podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Czy mieszkania wybudowane przez dewelopera i niesprzedane są podstawą do naliczania podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do kiedy można wydać decyzję nakładającą karę za wycięcie drzewa bez zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jak ewidencjonować sprzedaż kart opłaty drogowej (winiet)?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak ustalić różnice kursowe od dofinansowania otrzymanego i zwróconego w tym samym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zaksięgować sprzedaż mapy projektowej drogi publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować w stosunku do inwentarza żywego (głuszce)?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy program do obsługi serwera zainstalowany u klienta w Holandii jest WNiP spółki polskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jaką wartość początkową nieruchomości przyjąć do amortyzacji jeżeli akt notarialny nie wyróżnia ceny gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu dodatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2012 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy należy naliczać odsetki ustawowe od należności z tytułu najmu i sprzedaży zużytego sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Gaździk Elżbieta | Nieaktualne

Jaka kara grozi za podanie niepełnych danych na formularzu NIP-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość wypowiedzenia umowy o pracę nauczycielce przebywającej na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy zwykła odzież robocza po oznaczeniu jej pasami odblaskowymi staje się odzieżą ochronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Jaki był tok postępowania wydawania pozwolenia na budowę w lutym 1989 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

Czy rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. dotyczy również szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje księgowej zatrudnionej w przedszkolu na 1/2 etatu za rok 2011?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób naliczyć amortyzację od budynku gorzelni?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy przeprowadzić likwidację gminnej spółki wodnej powstałej w latach sześćdziesiątych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy można odliczyć podatek u źródła pobrany przez włoską spółkę, która nabyła od nas licencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy przelanie środków na rachunek firmowy podatnika spowoduje obowiązek podatkowy w PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaklasyfikować w środkach trwałych smarownice pneumatyczną na kółkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jakim dniu kończy pracę komisja przetargowa w przypadku unieważnienia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne

Czy odstąpienie od umowy przedwstępnej wymaga pisemnego oświadczenia dla celów dowodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Jak należy magazynować butle z acetylenem, tlenem, azotem, propan-butanem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne