Questions and answers

Jak rozliczyć podatkowo wartość nakładów finansowych poniesionych na ustalenie rzeczywistych granic działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy można założyć ewidencję środków trwałych w momencie opodatkowania kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozstrzygnąć konkurs na stanowisko urzędnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy matka posiadająca nowego partnera może rozliczać się jako samotna matka?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT nieodpłatne udostępnienie pracownikom samochodów do celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Na podstawie jakiego dokumentu należy ująć w przychodach zatrzymaną kaucję??

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak ustalić koszt uzyskania przychodu przy sprzedaży akcji nabytych w zamian za aport?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać pełnomocnik do spraw systemu zarządzania jakością?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć polisę z ubezpieczenia samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jakie podatki i opłaty związane są ze sprzedażą działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podlega zwolnieniu z opodatkowania dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jakich sytuacjach organy kontroli skarbowej nie mają obowiązku sporządzania protokołu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy darowizna komputerów na rzecz jednostki oświatowej podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy organy kontroli skarbowej słusznie zakwestionowały prawo do odliczenia podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować w spółce cywilnej wyprowadzenie nieruchomości na cele prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy prace polegające na obsłudze suwnicy i zmianie formy w maszynie wtryskowej może wykonywać jeden pracownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak zaksięgować urządzenia, które zakupiliśmy i przekazaliśmy do używania swojemu dostawcy z Indii?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy podatnik może skutecznie anulować fakturę częściową dotyczącą wykonanych robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie bhp dla zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy są wymagania prawne w odniesieniu do sposobu oznakowania schodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Jakie przeszkolenie z zakresu bhp powinien posiadać pracownik zatrudniony w przedstawicielstwie pracodawcy w Federacji Rosyjskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy brak należytej uwagi podczas poruszania się można uznać jako przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy koszt kursu prawa jazdy kategorii "B" stanowi przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy zobowiązanie pracownika o zachowaniu tajemnicy służbowej może być podpisane tylko przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakie skutki wystąpią w przypadku udostępniania pracownikom samochodów w celach promocji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien powiadomić komornika o ponownym zatrudnieniu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakie skutki powstają przy nabywaniu od osób zagranicznych licencji przeznaczonych do dalszej sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy obowiązujące przepisy przewidują wypłatę nagrody jubileuszowej za 50 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu u źródła wynagrodzenie za pośrednictwo handlowe na terenie Kanady?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jaką dokumentację powinna mieć maszyna podlegająca wymaganiom minimalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik, który pracuje tylko na pierwszej zmianie może pracować na zmianie nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Do kogo zastosowanie mają przepisy ustawy o czasie pracy kierowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak zaksięgować sprzedaż zamortyzowanego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy właściciel firmy może dofinansować firmę, aby nie wykazywać tej straty w rachunku zysków i strat?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Jak zaksięgować ponoszone wydatki na modernizację CO i odsprzedaż tych nakładów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy nadawanie numeracji kolejno otwieranym ofertom częściowym ma charakter porządkowy czy stanowi wymóg prawny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2012 r., Laszczyński Łukasz | Nieaktualne

Jak rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorców w postaci procentu od wysokości sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wydatki na organizację szkolenia dla klientów stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2012 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak należy amortyzować budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2012 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy premię za realizację celów wartościowych należy uwzględnić w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu w zakładzie karnym należy udostępnić akta sprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Skąd powinna wpłynąć do organu właściwego wierzyciela informacja o umieszczeniu osoby uprawnionej w pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Do kiedy przysługuje prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jeżeli osoba uprawniona ukończyła studia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy pracodawca na mocy porozumienia stron może przenieść pracowników do innej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Gdzie będą opodatkowane dochody obywatela Holandii uzyskane na terytorium Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakiej wysokości wynagrodzenie wypłacić dla pracownika zatrudnionego w równoważonym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Co może zrobić szkoła, aby pomóc uczniowi w trudnej sytuacji materialnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Na jakie konto przeksięgować należność za osobę, której odstąpimy za darmo jedno miejsce w samolocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Według jakiej stawki opodatkować przychód z najmu automatu samosprzedającego do napojów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy niedokonanie w księgach odpisu aktualizującego ma znaczenie dla możliwości skorzystania z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

W jaki sposób przeprowadzić likwidację części sieci komputerowej, której nabycie sfinansowano kredytem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2012 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie dokumenty potwierdzają odnoszenie korzyści z urządzeń objętych działalnością spółki wodnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jaka jest klasyfikacja środków trwałych według MSSF?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy jest możliwość skonsumowania decyzji wz obejmującej zakresem więcej działek niż planowana inwestycja?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne